Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială

Curs
9.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 182 în total
Cuvinte : 44006
Mărime: 1.05MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicoletta Canţer, lector univ.
Specializare: Asistenţă socială
Materie: Monitorizare, evaluare şi supervizare în asistenţa socială

Cuprins

Preliminarii 4

Distribuirea modulară a cursului 6

CURS I Managementul de caz în asistenţa socială 11

1.1.Managementul de caz și rolurile asistentului social 11

1.2.Indicatorii al calității managementului de caz 16

1.3.Funcțiile, obiectivele și sarcinile managementului de caz 18

1.4.Managementul de caz- între abilitare personală și facilitare socială 20

CURS II Administrarea managementului de caz în cadrul activităţii asistentului social 23

2.1.Etapele managementului de caz 23

2.2. Metodele şi tehnicile aplicate în asistenţa socială corelete cu etapele managementului de caz 28

CURS III Evaluarea în asistenţa socială 31

3.1. Delimitări conceptuale vizînd evaluarea în asistenţa socială 31

3.2. Evaluarea iniţială a cazului 35

3.3 Evaluarea complexă a cazului 36

3.4 Evaluarea adultului 37

3.5 Evaluarea familiei cu copii 41

3.6 Evaluarea familiei cu copii cu disabilităţi 43

CURS IV Intervenţia în asistenţa socială 45

4.1. Teoria generala a intervenţiei 45

4.2. Niveluri de intervenţie în practica asistenţei sociale 47

4.3. Tipurile şi formele intervenţiilor 51

4.4. Metodologia elaborării planului de intervenţie 52

4.5. Acordul cu beneficiarul ca parte componenetă a intervenţiei 56

4.6. Intervenţia propriu-zisă în cadrul managementului de caz 57

CURS V Monitorizarea în asistenţa socială 59

5.1. Monitorizarea cazului beneficiarului 59

5.2. Reevaluarea cazului beneficiarului 60

5.3.Închiderea cazului beneficiarului 62

CURS VI Mecanismul de referire a cazului în sistemul serviciilor sociale 64

6.1. Delimitări conceptuale vizînd sistemul de referire a cazului 64

6.2. Mecanismul de referire a cazului în sistemul de servicii sociale la nivel comunitar 65

6.3. Mecanismul de referire a cazului în sistemul de servicii sociale la nivel raional 69

6.4. Mecanismul de referire a cazului în sistemul de servicii sociale la nivel naţional 73

CURS VII Instrumentarea dosarelor beneficiarilor în cadrul managementului de caz 78

7.1 Structura dosarul beneficiarului 78

7.2 Ghid pentru completarea Fişei iniţiale a cazului 81

7.3 Ghid pentru completarea Fişei de deschidere a cazului 82

7.4 Ghid pentru completarea Fişei de evaluare individuală 85

7.5 Ghid pentru completarea Raportului de întrevedere 86

7.6 Ghid pentru completarea Istoricului social 88

7.7 Ghid pentru completarea Anchetei sociale/Evaluarea iniţială 90

7.8 Ghid pentru completarea Planului individual de permanenţă 94

7.9 Ghid pentru utilizarea Contractului de intervenţie/Acord cu beneficiarul 95

7.10 Ghid pentru utilizarea Planului de Intervenţie 97

7.11 Ghid pentru completarea Referatului de necesitate 98

7.12 Referatul de situaţie. Ghid pentru construirea “referatului de situaţie” 100

7.13 Ghid pentru completarea Fişei de închidere a cazului 102

CURS VIII Supervizarea profesională în asistenţa socială 104

8.1. Definirea conceptului, scopului şi a pricipiilor supervizării profesionale în asistenţa socială 104

8.2. Funcţiile supervizării profesionale 106

8.3. Tipurile de supervizare profesională 109

8.4. Mecanisme de colaborare ale asistentului social comunitar cu supervizorul 112

BIBLIOGRAFIE 117

ANEXE 119

Extras din document

Locul şi rolul disciplinei in contextul concepţiei formării specialistului

Disciplina Monitorizare, evaluare şi supervizare în asistenţa socială urmăreşte să familiarizeze studenţii cu etapele instrumentării cazului în domeniul asistenţei sociale. De asemenea această disciplină universitară are menirea de-a face o caracteristică amplă a metodologiei asistenţei sociale a beneficiarilor în contextul managemetului de caz.

Pe parcursul acestui curs studenţii vor dobîndi cunoştinţe vizînd evaluarea, intervenţia, referirea, monitorizarea şi supervizarea în asistenţa socială. La nivel de competenţe viitorii asistenţi sociali vor învăţa să evalueze, să monitorizeze beneficiarul precum şi să elaboreze planul individualizat de intervenţie şi referire a beneficiarului în funcţie de necesităţile acestuia. Un alt palier al abilităţilor ţine de elaborarea şi instrumentarea dosarelor beneficiarilor în cadrul amnagementului de caz.

Disciplina se va promova la studii cu frecvenţă la zi şi studii cu frecvenţă redusă conform planului de învăţămînt.

b) Competenţe dobîndite:

Cunoaştere şi înţelegere:

Înţelegerea esenţei şi a etapelor managemetului de caz ;

Conştientizarea şi înţelegerea metodologiei managementului de caz în asistenţa socială a persoanelor în dificultate;

Cunoaşterea abordărilor teoretice ale noţiunilor de evaluare, monitorizare, intervenţie, referire în asistenţa socială;

Înţelegerea specificului şi necesităţii supervizării în asistenţa socială.

Explicare şi interpretare:

Explicarea şi ilustrarea diferitor etape ale managemetului de caz în funcţie de tipul de caz al beneficiarului;

Interpretarea datelor acumulate în cadrul evaluării şi reevaluării beneficiarului;

Interpretarea şi argumentarea avantajelor şi dezavantajelor utilizării supervizării în asistenţa socială;

Explicarea necestăţii referirii în contextul serviciilor sociale în funcţie de tipul de caz al beneficiarului.

Instrumental - aplicativ:

Aplicarea în situaţii practice concrete a instrumentelor managemetului de caz în dependenţă de trebuinţele şi nevoile beneficiarului/ beneficiarilor;

Alcătuirea şi revizuirea planului individualizat de asistenţă a beneficiarului;

Aplicarea sistemului naţional de referire în soluţionarea problemelor beneficiarului;

Aplicarea în activitatea practică a metodelor şi tehnicilor de evaluare, monitorizare şi intervenţie în lucru la nivel individual cu beneficiarul.

Instrumentarea dosarelor benediciriarilor în conformitate cu managementul de caz în asistenţa socială.

Atitudinale:

Dezvoltarea responsabilităţii în cadrul intervenţiei, evaluării şi monitorizării beneficiarilor;

Conştientizarea de către studenţi a necesităţii respectării confidenţialităţii, a principiilor asistenţei sociale şi a modului corect de raportare la posibilele situaţii ale beneficiarului;

Formarea responsabilităţii faţă de propria formare profesională în cadrul supervizării;

Conţinutul cursului: Managementul de caz în asistenţa socială a cazului. Evaluarea în asistenţa socială a cazului. Intervenţia în asistenţa socială a cazului. Monitorizarea în asistenţa socială a cazului. Mecanismul de referire a cazului în sistemul de servicii sociale. Metodologia completării dosarelor beneficiarilor. Supervizarea profesională în asistenţa socială.

Repartizarea orelor conform planului de studii

Denumirea disciplinei Evaluare, monitorizare şi supervizare în asistenţa socială

Forma de învăţământ Sem. Nr. credite Total ore Ore prelegeri Ore seminare Ore laborator Forma evaluare

auditoriale St.ind.dir.

Studii cu frecvenţă la zi 4 4 60 60 30 30 - Examen

scris

Studii cu frecvenţă redusa 2 4 26 94 14 12 - Examen

scris

Distribuirea modulară a cursului

Tema Unităţile tematice ale cursului

Monitorizare, evaluare şi supervizare în asistenţa socială Studii cu

frecvenţă

la zi frecvenţă redusă

Plan (puncte de reper, aplicaţii practice pentru seminare) Prelegeri Seminare Prelegeri Seminare

1. Managementul de caz în asistenţa socială 2 2 1 -

1.Managementul de caz și rolurile asistentului social

2.Indicatorii al calității managementului de caz.

3.Funcțiile, obiectivele și sarcinile managementului de caz.

4.Managementul de caz- între abilitare personală și facilitare socială.

Aplicaţii practice:

- Elaboraţi schema conceptual-logică a managementului de caz în asistenţa socială.

- Cum putem evalua eficienţa menagementului de caz.

- Analizaţi rolul şi funcţiile asistentului social în cadrul managementului de caz.

2. Administrarea managementului de caz în cadrul activităţii asistentului social 2 2 1 2

1.Etapele managementului de caz.

2. Metodele şi tehnicile aplicate în asistenţa socială corelete cu etapele managementului de caz

Aplicaţii practice:

- Prezentaţi schematic etapele managementului de caz;

-Stabiliţi un cooraport dintre etapele managementului de caz şi instumentele aplicate la fiecare etapă;

-Prezentaţi metodele şi tehnicile utilizate la fiecare etapă a instrumentării cazului.

3. Evaluarea în asistenţa socială 6 6 2 2

1. Delimitări conceptuale vizînd evaluarea în asistenţa socială

2. Evaluarea iniţială a cazului

3. Evaluarea complexă a cazului

4. Evaluarea adultului

5. Evaluarea familiei cu copii

6. Evaluarea familiei cu copii cu disabilităţi

Aplicaţii practice:

-Analizaţi instrumentele de evaluare în funcţie de tipul de caz şi de etapa de instrumentare a acestuia.

-Elaboraţi un tabel în care să refrelctaţi tipul de evaluare în funcţie de tipul de caz;

-Promovaţi simulări în baza studiilor de caz: etapa de evaluare.

4. Intervenţia în asistenţa socială 4 4 2 2

1. Teoria generala a intervenţiei

2. Niveluri de intervenţie în practica asistenţei sociale

3. Tipurile şi formele intervenţiilor

4. Metodologia elaborării planului de intervenţie

5. Acordul cu beneficiarul ca parte componenetă a intervenţiei

6. Intervenţia propriu-zisă în cadrul managementului de caz

Aplicaţii practice:

-Analizaţi instrumentele de intervenţie în funcţie de etapa de instrumentare a acestuia.

-Selectaţi tipul de intervenţie în funcţie de tipul de caz;

-Promovaţi simulări în baza studiilor de caz: etapa de intervenţie.

- Promovaţi simulări în baza studiilor de caz: contractul cu beneficarul.

5. Monitorizarea în asistenţa socială a cazului 4 2 2 2

1. Monitorizarea cazului beneficiarului

2. Reevaluarea cazului beneficiarului

3.Închiderea cazului beneficiarului

Aplicaţii practice:

-Analizaţi instrumentele de monitorizare în funcţie de etapa de instrumentare a acestuia.

- Promovaţi simulări în baza studiilor de caz: etapa de monitorizare, de reevaluare, de închidere a cazului.

- Listaţi situaţiile în care puteţi lua decizia în vederea închiderii cazului beneficirului.

-Specidicaţi cînd şi cum are loc reevaluarea cazului beneficiarului.

Bibliografie

1. Asistența socială în contextul transformărilor din Republica Moldova, Bulgaru M., Salii N. Chişinău, 2008.

2. Asistența socială. Studii și aplicații. Coord. Gheorghe Neamțu, Dumitru Stan,- Iaşi, 2005 Cap.3-4.

3. Bocancea, C., Neamţu, G., Asistenţă socială:elemente de teorie şi strategii de mediere- Iaşi, 1996.

4. Bocancea, C., Neamţu, G., Elemente de asistenţă socială , Polirom, 1999.

5. Bulgaru M. Metode și tehnici în asistența socială.- Centrul editorial, Chișinău,2002.

6. Bulgaru M.,.Dilion M. Concepte fundamentale ale asistenței sociale. Note de curs.- Chilinău-2000.

7. Bulgaru M. Aspectele teoretice și practice ale Asistenței sociale.Suport de curs. - Chișinău, 2003.

8. Buzducea D. Aspecte contemporane în asistenţa socială.- Polirom, 2005.

9. Cojocaru Şt. Sandu Şt., Acţiune socală şi dezvoltare organizaţională, Vol. II. - Iaşi, 2002.

10. Cojocaru Șt. Metode apreciative în asistența socială. Ancheta, suprvizare şi managementul de caz.- Iaşi, 2005.

11. Dragomir V. Modelul interveţiei în practica asistenţei sociale / Revista de Asistenţă Socială nr.3-4, 121-126, ISSN:1583-0608. (2003).

12. Goian C. Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale. Editura Universităţii de Vest Timişoara, 2010.

13. Ghiduri de bună practică în asistenţa socială a copilului şi a familiei. - Bucureşti , 2002.

14. Irimescu G. Tehnici Specifice în Asistenţa Socială. Iaşi,Ed. Universităţii „Al.I.Cuza”, 2002

15. Managementul de caz în asistența socială. Ghidul asistentului social Ministerul Protecţiei Sociale Familiei şi Copilului din Republica Moldova cu suportul proiectului „Susţinere în acordarea unor servicii de asistenţă socială eficiente şi durabile", finanţat de DFK) / SIDA, 2009.

16. Mecanismul de supervizare profesioanlă în asistenţa socială. Ministrul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului Republica Moldova, 2008

17. Mecanismul de referire a cazului în sistemul de servicii sociale. Ghid de aplicare practică. Ministrul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului Republica Moldova, 2009.

18. Manea L. Metode şi tehnici în asistenţa socială - suport de curs, Facultatatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Specializarea Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti, 2004.

19. Manual de bune practici în asistenţa socială comunitară. Coord: Rusu L., Popescu P. UE. Material elaborat de către World Vision România - Biroul Iaşi în cadrul proiectului „Formarea lucrătorilor sociali din mediul rural “

20. Manual de bune practici sociale. Coord.: Valentin Vladu. Cluj- Napoca , 2010.

21. Miftode V. Dimensiuni ale asistenţei sociale. - Botoşani, 1995.

22. Miftode V. Teorie și metodă în asistența socială- elemente introductive.- Iași, 1995.

23. Mănoiu Fl. Epireanu A. Asistenţa socială în România.- Bucureşti, 1996.

24. Neamţu Gh. Stan D. Asistenţa socială. Studii şi aplicaţii.- Iaşi:Polirom, 2005

25. Neamțu Gh. Tratat de asistența socială. - Iaşi, 2003.

26. Paşa F. Paşa L. Asistenţa socială în România. - Iaşi, 2004.

27. Roth-Szamoskozi M. Perspective teoretice şi practice ale asistenţei sociale. Cluj-Napoca, 2003.

Preview document

Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 1
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 2
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 3
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 4
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 5
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 6
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 7
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 8
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 9
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 10
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 11
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 12
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 13
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 14
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 15
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 16
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 17
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 18
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 19
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 20
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 21
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 22
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 23
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 24
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 25
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 26
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 27
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 28
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 29
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 30
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 31
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 32
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 33
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 34
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 35
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 36
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 37
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 38
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 39
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 40
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 41
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 42
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 43
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 44
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 45
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 46
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 47
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 48
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 49
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 50
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 51
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 52
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 53
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 54
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 55
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 56
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 57
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 58
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 59
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 60
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 61
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 62
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 63
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 64
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 65
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 66
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 67
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 68
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 69
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 70
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 71
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 72
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 73
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 74
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 75
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 76
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 77
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 78
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 79
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 80
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 81
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 82
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 83
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 84
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 85
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 86
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 87
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 88
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 89
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 90
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 91
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 92
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 93
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 94
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 95
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 96
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 97
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 98
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 99
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 100
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 101
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 102
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 103
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 104
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 105
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 106
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 107
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 108
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 109
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 110
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 111
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 112
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 113
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 114
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 115
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 116
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 117
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 118
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 119
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 120
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 121
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 122
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 123
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 124
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 125
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 126
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 127
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 128
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 129
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 130
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 131
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 132
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 133
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 134
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 135
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 136
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 137
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 138
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 139
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 140
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 141
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 142
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 143
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 144
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 145
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 146
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 147
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 148
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 149
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 150
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 151
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 152
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 153
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 154
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 155
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 156
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 157
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 158
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 159
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 160
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 161
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 162
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 163
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 164
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 165
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 166
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 167
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 168
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 169
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 170
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 171
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 172
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 173
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 174
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 175
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 176
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 177
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 178
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 179
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 180
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 181
Monitorizare, evaluare și supervizare în asistența socială - Pagina 182

Conținut arhivă zip

  • ultima anexa.doc
  • Monitorizare, evaluare si supervizare in asistenta sociala.doc
  • anexa note de curs.doc

Alții au mai descărcat și

Comportamentul Agresiv la Persoanele Timide

Continutul acestei lucrari, confera o viziune mai larga, asupra acelor disfunctionalitati comportamentale, afective si relationale, care sunt în...

Factori Psihologici care Moderează Optimismul Comparativ în Percepția Riscului de Îmbolnăvire

Argument Astrologii si oamenii de stiinta încearca sa îndeplineasca o dorinta declarata a oamenilor de a-si cunoaste viitorul. Ei ar dori sa afle...

Depresia

Cap.1 Rezumat Am ales lucrarea cu titlul “Depresia”, unde am si exemplificat cu ajutorul studiilor de caz, depresia in cazul dependentilor de...

Tulburarea de Personalitate Narcisistica

1. Prezentare generala 1.1. Conceptul de personalitate Termenul de ‘personalitate’ este derivat din termenul din latina ‘persona’, folosit pentru...

Terapia Depresiei

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII TEORETICE REFERITOARE LA STRES ŞI DEPRESIE. Stresul a fost şi rămâne unul dintre cele mai disputate concepte din...

Terapia cognitiv-comportamentală în Depresia Postpartum

ARGUMENT În viziunea contemporană, sarcina rămâne un eveniment medical care a suferit o mică schimbare de-a lungul timpului, de la „doctorul știe...

Formarea Personalului

CAPITOLUL I FORMAREA PERSONALULUI 1. FORMAREA - O INVESTIŢIE NECESARĂ 1.1. EVOLUŢIA FORMĂRII Formarea a devenit o activitate de bază a...

Proiect de Preventie în Tulburarea de Personalitate de Tip Evitant

Rezumat Persoanele cu tulburare de personalitate de tip evitant sunt hipersensibilie la umilinta si dezaprobarea sociala si cauta protectie in...

Te-ar putea interesa și

Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați

ARGUMENT În contextul finalizării studiilor universitare în domeniul asistenţei sociale, alegerea ca temă de licenţă referirea la tinerii de 18...

Protecția Specială a Copilului Lipsit Temporar sau Definitiv de Ocrotirea Părinților Săi

Noţiuni introductive Interesul pentru copil ca fiind fiinţa umană cu drepturi depline este unul din principalele aporturi ale secolului XX la...

Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț

INTRODUCERE În legislația română, serviciile sociale sunt definite drept „ansamblul complex de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde...

Politici Sociale în Domeniul Reformării Sistemului Rezidențial de Îngrijire a Copiilor în Repubica Moldova Cazul Raionului Orhei

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Transformările iniţiate în Republica Moldova odată cu tranziţia la economia de piaţă s-au dovedit a...

Strategia de Dezvoltare a Comunei Traian

I. COMUNA TRAIAN – POTENTIALUL NATURAL SI ANTROPIC 1.1. PREZENTAREA GENERALĂ Asezarea geografică Comuna Traian este situată la nord de...

Asistența Psihologică a Persoanelor Muribunde

1. Standarte ale îngrijirii Paliative a Bolnavului. DE CE INGRIJIRE PALIATIVA ? Ingrijirea paliativa ar putea fi considerata una dintre cele mai...

Supervizare

În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, supervizarea este definită ca o acţiune „de a vedea un film, un spectacol, a citi un text etc. pentru a...

Diminuarea Fenomenului de Delincvență Juvenilă în Județul Iași

Rezumat Scopul proiectului propus este diminuarea fenomenului de delincvenţă juvenilă,în judeţul Iaşi.Proiectul va avea o durabilitate de şase...

Ai nevoie de altceva?