Toate cursurile din domeniul Psihopedagogie

 • Modalitati de Abordare Educationala a Elevilor cu CES

  Elevii cu Cerinţe Educative Speciale (CES) Noţiunea de CES desemnează necesităţile educaţionale complementare obiectivelor generale ale educaţiei şcolare, necesităţi care solicită o şcolarizare adaptată particularităţilor individuale şi/sau caracteristice unei dizabilităţi ori tulburări de învăţare, precum şi o intervenţie specifică, prin reabilitare/recuperare corespunzătoare. CES exprimă o necesitate evidentă de a se acorda anumitor copii o atenţie şi o asistenţă educaţională suplimentară...

 • Psihologia Varstelor

  6.1. DEZVOLTAREA FIZICĂ ÎN ADOLESCENŢĂ Situată între copilăria propriu-zisă şi vârsta adultă, adolescenţa face trecerea de la copilărie spre maturizare şi integrare în societatea adultă. Această perioadă marchează un adevărat salt în dezvoltarea fizică a copilului. 6.1.1. Dezvoltarea somatică Continuare a procesului de dezvoltare încheiat în copilărie, între 10 şi 18 ani masa corporală şi înălţimea cresc; de asemenea, perimetrul toracic înregistrează valori de creştere aproape duble faţă...

 • Cultura Civica si Viata In Societate

  Cultură Civică Planificare anuală 2009 - 2010 Clasa a VII-a Nr. Crt. COMPONENTA SEM. I SEM II TOTAL 1. VIAŢA ÎN SOCIETATE 8 - 8 2. SISTEMUL POLITIC ÎN ROMÂNIA 5 4 9 3. RAPORTUL CETĂŢEAN – STAT. PUTEREA OPINIEI PUBLICE ŞI FORŢA INDIVIDULUI - 7 7 4. EVALUARE ŞI SINTEZĂ 5 6 11 18 17 35 Şcoala cu clasele I -VIII nr. 157 Ion Dumitriu Profesor: Denisa Cioacă Cultura Civică Planificare semestrială Clasa a VII-A Unitatea de învatare SEMESTRUL I Competenţe specifice Conţinuturi...

 • Devieri ale Comportamentului

  CURSUL I BAZELE GENETICE ALE COMPORTAMENTULUI PERSONALITATEA Ca definiţie, prin personalitate se consideră „individul uman sub raportul dezvoltării depline şi al valorificării, al realizărilor sociale multilaterale, materiale şi spirituale, al însuşirilor sale ca persoană”. Personalitatea este rezultatul interferenţelor condiţionale complexe dintre individ cu mediul familial şi social. Este un sistem bio-psiho-socio-cultural. Aparţine şi biologicului, pentru că este programată şi...

 • Consilierea Psihopedagogica a Elevilor cu CES prin Aplicarea Strategiilor de Solutionare a Conflictelor

  Caracteristici psihopedagogice ale elevilor cu CES Copiii cu dizabilitaţi intelectuale, senzoriale (auditive şi vizuale) sau motorii au fost până de curând şcolarizaţi doar prin unităţi speciale de învăţământ. Prezenţa lor din ce în ce mai mare în şcolile obişnuite deschise tuturor copiilor este o tendinţă tot mai observabilă, mai evidentă a diver¬sificării populaţiei şcolare în toată lumea. Dreptul şi accesul efectiv la educaţie şi pentru aceşti copii se realizează însă în modalităţi...

 • Teoria Instruirii

  Conceptul de instruire. Etimologie. Evoluţia conceptului -accepţiuni contemporane. Educaţie –pedagogie-didactică –instruire. Instruire : în limba latină instructio: aranjare, amenajare, construire; Instruere : a construi, a învăţa pe cineva; Termenul subliniază sensul acţional de sistematizare, ordonare a elementelor , conţinuturilor, procesului de învăţământ pentru realizarea scopurilor, obiectivelor, prin intermediul proiectării pedagogice strategice(curriculum şcolar) şi a unui proiect...

 • Managementul Educational

  CAPITOLUL I SISTEMUL DE EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI DE PIAŢĂ 1.1. CADRUL DE DESFĂŞURARE AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 1.1.1. Rolul statului în sistemul de învăţământ şi educaţie Intervenţia statului în domeniul educaţional poate fi explicată în mod obiectiv şi raţional prin faptul că însăşi acţiunea de a învăţa în sine a unui individ impune altor indivizi efectuarea unor costuri semnificative sau poate, dimpotrivă, să aducă foloase substanţiale pentru alţi indivizi, neexistând ...

 • Psihologia Educatiei

  Studiul acestei teme va va permite: - sa identificati specificul Psihologiei educatiei, ca disciplina psihologica; - sa explicati importanta studierii ei pentru formarea unui educator (cadru didactic, trainer, parinte); - sa utilizati metodele de cercetare proprii Psihologiei educatiei pentru a elabora diverse probe. Obiectul de studiu Termenul „Psihologie” provine din doua cuvinte grecesti (psyche = suflet si logos = stiinta) si desemneaza stiinta care cerceteaza fenomenele psihice....

 • Consiliere Scolara

  O.S.P. – prezentare generală În dicţionarul cu termeni specifici în orientarea carierei editat de Asociaţia naţională de orientare vocaţională din S.U.A. din 1982, găsim următoarele definiţii pentru orientarea profesională şi orientarea carierei: Orientarea profesională este acea activitate în cadrul căreia o persoană este ajutată să se dezvolte şi să aceepte o imagine completă despre sine, despre rolul său în societate; testarea concepţiilor acesteia şi transformarea lor în conformitate cu...

 • Creativitatea

  SCURT ISTORIC PRIVIND STUDIUL CREATIVITĂŢII Creativitatea – mister sau domeniu de cercetare ştiinţifică ? În trecut – domeniu sacru, învăluit în taină Mai târziu, la mijlocul sec XX – demitizare, salt calitativ privind studiul creativităţii Iniţial studiul creativităţii poartă amprentă elitistă şi individualistă 1841 – Th. Cartylia 1869 – F. Gabon 1904 – H. Ellis 1929 – E. Kretschmer 1931 – W. Lange-Eichbaum 1952 – G. Révész L.M. Terman – (1920) coordonatorul unei cercetări...

 • Psihologia Educatiei

  8.1. Obiectul şi problematica psihologiei educaţiei În înţeles larg, psihologia educaţională este o ramură aplicativă a psihologiei care studiază învăţarea şi dezvoltarea umană, bazele psiho-pedagogice ale procesului instructiv-educativ, ale însuşirii noţiunilor şi cunoştinţelor, formarea personalităţii elevilor. Urmărind optimizarea instruirii şi educaţiei, psihologia educaţiei este o ramură aplicativă a psihologiei. În această calitate, urmăreşte - pe baza cercetărilor de psihologie – să...

 • Teoria si Metodologia Curriculum-ului

  1. Scurt istoric al conceptului de curriculum Etimologic, termenul de “curriculum” (plural “curricula”) provine din limba latină, unde avea „sensuri multiple, dar relativ apropiate, precum: alergare, cursă, parcurgere, în treacăt, scurtă privire, car de luptă, ulterior chiar şi trecere / parcurs în viaţă”. (Ungureanu, 1999, 8). Toţi aceşti termeni sugerează „un demers complet, cuprinzător, dar prescurtat, sintetic, rezumativ, esenţializat şi dinamic prezentat în parcurgerea unui domeniu, în...

 • Caracteristicile Cognitive ale Copiilor cu CES

  Copiii cu Sindrom Down prezinta: · relativ slabă memorie auditivă; · ei sunt mai favorizaţi în procesarea vizuală putând copia sau desena forme sau imagini, dar omiţând unele detalii interne; · abilităţile de recepţie a limbajului sunt mai dezvoltate decât cele de expresie, adică sunt mai capabili să înţeleagă ce li se spune decât să vorbească; · au comportamente de abordare socială aproape normale, deşi sunt limitaţi în capacitatea de a înţelege graniţele impuse social; · prezintă...

 • Fundamentele Pedagogiei

  DEZVOLTAREA ŞTIINŢELOR EDUCAŢIEI Ştiinţă şi practică deopotrivă, pedagogia constituie astăzi unul dintre domeniile spiritualitatii umane cu o mare influenta asupra vietii si activitatii marii majoritati aindivizilor ce constituie societatea contemporana. Avand ca obiectiv de studiu educatia – ca actiune social-umana specifica ce urmareste formarea personalitatii umane in vederea integrarii sale active in viata sociala – pedagogia a aparut si a evoluat din necesitatea orientarii si...

 • Mijloace de Invatamant

  Mijloace didactice şi suporturi tehnice de instruire: rol, funcţii, valenţe formative Mijloacele didactice reprezintă ansamblul instrumentelor materiale, naturale, tehnice selectate şi adaptate la nivelul metodelor şi al procedeelor de instruire pentru realizarea sarcinilor proiectate. sunt instrumente care sprijină cunoaşterea optimă a aspectelor realităţii; - oferă informaţii bogate, variate, în forme diverse; - contribuie la realizarea obiectivelor concrete, ca resurse practice, de...

Pagina 5 din 10