Toate cursurile din domeniul Religie

 • Teologie

  DREPT curs 1 17.02.2010 Realizarea dreptului bisericesc (dat mereu la examen) Existenţa si realizarea dreptului bis reprezintă condiţiile ordinii sau bunei rânduieli in Biserica. Realizarea dr bis poate fi definit ca procesul transpunerii in viaţa a conţinutului normelor canonice proces in cadrul căruia credincioşii ca subiecte de drept respecta si executa dispoziţiile normative iar organele bisericeşti aplica dreptul in temeiul competenţei lor. Din aceasta defintie rezulta ca realizare dr...

 • Dogmatica Ortodoxa

  Obiectul teologiei dogmatice şi simbolice. Dogma teologumena şi părerea teologică Teologia Dogmatică este expunerea sistematică a dogmelor. Cuvântul "dogma" <vb. "dokeo"> = a părea, a crede, a socoti (Fapte 15,28: "părutu-s-a Duhului Sfânt şi nouă, să nu vi se pună nici o greutate în plus în afară de cele ce sunt necesare"). Primul sens e cel de opinie sau părere personală – cu acest sens se întâlneşte la vechii gânditori elini. Mai târziu, a primit...

 • Curs Dogmatica

  Ierurgiile Sunt lucrări instituite de Biserică pentru dobândirea ajutorului divin în diferite situaţii. Sunt de trei feluri: a.exorcisme -sunt rugăciuni pentru eliberarea de sub puterea diavolului. b.binecuvântări-rugăciuni prin care se cere ajutorul lui Dumnezeu. c.sfinţiri-alegerea unor persoane în vederea unor scopuri sfinte. Ierurgiile sunt instituite de Biserică spre deosebire de Sfintele Taine instituite după cum ştim de către Mântuitorul. Efectele ierurgiilor depind de starea...

 • Iconoclasmul

  Iconoclasmul nu a apărut odată cu Leon III Isaurul, căci un curent, să-i zicem subteran, de ostilitate faţă de imagini era prezent de câteva secole1. Pe Eusebiu de Cezareea de exemplu, iconoclaştii îl recunosc drept părintele lor2, sinodul de la Elvira din Spania (306) a fost o altă voce creştină ce s-a ridicat împotriva imaginilor.3 „Istoria cinstirii icoanelor ne pune [ ] în faţa unui fapt fundamental, acela că icoana apare pentru prima dată în păgânism. Toată lumea păgână este plină de...

 • Evanghelii

  Introducere A. Necesitatea studiului Evangheliilor 1. Evangheliile prezintă persoana Fiului lui Dumnezeu, întruparea, viaţa, lucrarea, învăţăturile, moartea şi învierea Domnului Hristos, ele reprezintă cea mai completă prezentare a Domnului Isus. 2. Despre persoana Mântuitorului au vorbit şi scris prieteni şi duşmani; Evangheliile reprezintă mântuirea inspirată a vieţii Sale. 3. Ioan 17,3: Evanheliile ne conduc la cunoaşterea Domnului Hristos, ne conduc la mântuire. 4. Ioan 1,17.18: Prin...

 • Misiunea Bisericii si Deschiderea Ecumenica in Mileniul III

  1. MISIUNEA CA VOCAŢIE APOSTOLICĂ A BISERICII 1. 1. Etimologia cuvântului „misiune” Misiune (de la verbul mitto, ere - a trimite) înseamnă acţiunea de a anunţa Evanghelia mântuirii, ca martor al lui Hristos (Fapte 1, 8), în numele lui Hristos: „Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi” (Ioan 20, 21). Este acţiunea de a comunica, a transmite şi a universaliza Vestea cea Bună, chemând pe toţi la pocăinţă, la convertire personală şi la botez în numele Sfintei Treimi, spre...

 • Scurta Istorie a Bisericii Ortodoxe Romane

  Retragerea aureliană de pe teritoriul Daciei, din 275, a deschis calea incursiunilor populaţiilor barbare. Şirul acestora a fost deschis de goţi, populaţie de neam germanic, înfrânţi la 376 de hunii stabiliţi ulterior în Câmpia Panonică. Goţii au migrat către apus, înspre Italia (ostrogoţii), Galia şi Spania (vizigoţii). Hunii au distrus în 447 cetăţile bizantine de malul Dunării, printre care şi puternicul centru creştin de la Sucidava. În legătură cu numele acestei cetăţi stă o descoperire...

 • Dogmatica

  Dintotdeauna oamenii au fost preocupati de originea lumii si de modul in care a aparut lumea. In urma cautarilor lor au fost emise mai multe teorii: dualismul-conceptia potrivit careia lumea este creata de Dumnezeu,dar nu din nimic,ci dintr-o materie eterna ca si El. In acest caz ,Dumnezeu nu este privit decat ca arhitect. Aceasta conceptie pune la originea lumii doua principii: Dumnezeu si materia. Prin acesta conceptie se stirbeste atotputernicia lui Dumnezeu, punandu-se pe picior de...

 • Liturgica

  INTRODUCERE Cuvintele Teologie şi Liturgică vin din limba greacă. Teologie este alcătuit din θεος -Dumnezeu şi λογος –cuvânt, ştiinţă. Astfel, Teologia este ştiinţa sau cunoştinţa despre Dumnezeu şi lucrările Lui pe temeiul Revelaţiei dumnezeieşti, fiind necesară creştinului pentru mântuire. Cuvântul Liturgică derivă din εργον (funcţie, lucrare) şi λαος (popor), iar verbul λειτουργεω înseamnă a exersa o funcţie publică, cel care exercită această lucrare numindu-se λειτουρ ...

 • Pentateuhul

  Pentateuhul I. Introducere 1. Teoria surselor A. Preliminarii - până la începutul filozofiei deiste din secolul XVIII. biserica creştină nu a pus niciodată sub semnul întrebării faptul că autorul celor cinci cărţi ale lui Moise ar fi într-adevăr Moise. - Câţiva teologi evrei – precum Benedictus Spinoza au lansat ideea potrivit căreia cel puţin o parte din Torah nu a fost scrisă de Moise, ci de altcineva, mai târziu. El îl propunea pe Ezra ca fiind redactorul Pentateuhului. - Chiar dacă...

 • Misiologie si Ecumenism

  Cursul nr.1. Introducere: Definiţie, obiect, importanţa, actualitatea, terminologia şi bibliografia disciplinei. Istoria şi perspectiva misiunii ortodoxe. Etos misionar ortodox. Misiologia este disciplina teologică prin care sunt analizate mijloacele de realizare a adevăratei misiuni creştin-ortodoxe, care vizează promovarea valorilor Ortodoxiei în contextul ecumenismului contemporan şi apărarea dreptei credinţe de rătăcirile eterodoxe. Vechea denumire a disciplinei – Îndrumări misionare –...

 • Curs de Teologie Fundamentala si Dogmatica

  Părinţii Bisericii au moştenit din cultura lumii antice un con¬cept de materie care se opunea întrupării Logosului prin carac¬terul ei amorf şi păcătos. După cum este cunoscut, filosofia pla¬tonică căuta să elibereze sufletul din cătuşele carnale şi păcă¬toase ale trupului, pentru ca el să se poată odihni în sfera ideilor eterne. Primul dintre Părinţi care a întreprins o adevărată recon¬strucţie a cosmologiei antice pe baze revelaţionale, pentru ca să depăşească opoziţia lumii sensibile faţă...

 • Istoria Filosofiei Religiilor

  Filozofia religiei are un domeniu de acoperire foarte mare, astfel încât s-au constituit mai multe discipline în cadrul ei. Una dintre ele este fenomenologia religiei. Noi însă nu vom vorbi despre ea în acest semestru. Ne vom concentra atenţia asupra teologiei religiilor, care e o discuţie în care e abordată relaţia dintre creştinism şi alte religii; pune bazele unei aprecieri teologie a conţinuturilor de adevăr. Teologia religiilor porneşte mereu de la o religie anume (astfel există o...

 • Tezele Sinodului Nicean - Condamnarea Ereziei Ariene

  Cu toată apărarea prietenilor şi susţinătorilor săi, Arie nu a reuşit să convingă majoritatea părinţilor sinodali de dreptatea cauzei sale. Contra lui pledau în primul rand erorile din cartea sa numită Thalia. A fost de ajuns să se citească unele fragmente din această carte, pentru ca acestea să suscite indignarea părinţilor participanţi la Sinodul niceean, care şi-au astupat urechile pentru a nu mai auzii asemenea erori şi blasfemii dogmatice. După relatările istoricului bisericesc Socrate,...

 • Primele Erezii Antitrinitare

  Aici trebuie să spunem că înainte de ARIE au existat erezii care au atacat şi chiar păgubit UNITATEA persoanelor Sfintei TREIMI. Inspiraţia a avut-o mai ales din iudaism, care a apărat şi a aprofundat UNITATEA DUMNEZEIRII cu cea mai mare vervă şi ardoare. Pentru unii cugetători creştini era greu să conceapă UNITATEA luată ca esenţă exprimată în trei ipostaze. Spre a nu păgubi din punct de vedere ideologic MONOTEISMUL, au căutat diferite soluţii în planul gândirii teologice pentru a împăca...

Pagina 4 din 7