Toate cursurile din domeniul Religie

 • Pentateuhul

  Pentateuhul I. Introducere 1. Teoria surselor A. Preliminarii - până la începutul filozofiei deiste din secolul XVIII. biserica creştină nu a pus niciodată sub semnul întrebării faptul că autorul celor cinci cărţi ale lui Moise ar fi într-adevăr Moise. - Câţiva teologi evrei – precum Benedictus Spinoza au lansat ideea potrivit căreia cel puţin o parte din Torah nu a fost scrisă de Moise, ci de altcineva, mai târziu. El îl propunea pe Ezra ca fiind redactorul Pentateuhului. - Chiar dacă...

 • Misiologie si Ecumenism

  Cursul nr.1. Introducere: Definiţie, obiect, importanţa, actualitatea, terminologia şi bibliografia disciplinei. Istoria şi perspectiva misiunii ortodoxe. Etos misionar ortodox. Misiologia este disciplina teologică prin care sunt analizate mijloacele de realizare a adevăratei misiuni creştin-ortodoxe, care vizează promovarea valorilor Ortodoxiei în contextul ecumenismului contemporan şi apărarea dreptei credinţe de rătăcirile eterodoxe. Vechea denumire a disciplinei – Îndrumări misionare –...

 • Curs de Teologie Fundamentala si Dogmatica

  Părinţii Bisericii au moştenit din cultura lumii antice un con¬cept de materie care se opunea întrupării Logosului prin carac¬terul ei amorf şi păcătos. După cum este cunoscut, filosofia pla¬tonică căuta să elibereze sufletul din cătuşele carnale şi păcă¬toase ale trupului, pentru ca el să se poată odihni în sfera ideilor eterne. Primul dintre Părinţi care a întreprins o adevărată recon¬strucţie a cosmologiei antice pe baze revelaţionale, pentru ca să depăşească opoziţia lumii sensibile faţă...

 • Istoria Filosofiei Religiilor

  Filozofia religiei are un domeniu de acoperire foarte mare, astfel încât s-au constituit mai multe discipline în cadrul ei. Una dintre ele este fenomenologia religiei. Noi însă nu vom vorbi despre ea în acest semestru. Ne vom concentra atenţia asupra teologiei religiilor, care e o discuţie în care e abordată relaţia dintre creştinism şi alte religii; pune bazele unei aprecieri teologie a conţinuturilor de adevăr. Teologia religiilor porneşte mereu de la o religie anume (astfel există o...

 • Tezele Sinodului Nicean - Condamnarea Ereziei Ariene

  Cu toată apărarea prietenilor şi susţinătorilor săi, Arie nu a reuşit să convingă majoritatea părinţilor sinodali de dreptatea cauzei sale. Contra lui pledau în primul rand erorile din cartea sa numită Thalia. A fost de ajuns să se citească unele fragmente din această carte, pentru ca acestea să suscite indignarea părinţilor participanţi la Sinodul niceean, care şi-au astupat urechile pentru a nu mai auzii asemenea erori şi blasfemii dogmatice. După relatările istoricului bisericesc Socrate,...

 • Primele Erezii Antitrinitare

  Aici trebuie să spunem că înainte de ARIE au existat erezii care au atacat şi chiar păgubit UNITATEA persoanelor Sfintei TREIMI. Inspiraţia a avut-o mai ales din iudaism, care a apărat şi a aprofundat UNITATEA DUMNEZEIRII cu cea mai mare vervă şi ardoare. Pentru unii cugetători creştini era greu să conceapă UNITATEA luată ca esenţă exprimată în trei ipostaze. Spre a nu păgubi din punct de vedere ideologic MONOTEISMUL, au căutat diferite soluţii în planul gândirii teologice pentru a împăca...

 • Gnosticismul

  Un câmp cu totul deosebit în care filosofia neoplatonică şi orientală - parsistă a intrat în interferenţă cu religia, a fost concepţia GNOSTJCĂ numită GNOSTICISM. Cuvântul derivă de la grecescul γνωτις = cunoaştere, ştiinţă, prin care apartenenţii acestui curent filosofico-religios pretindeau că pot ajunge la cunoaşterea superioară a divinităţii, a religiei şi a misterelor sale şi a dobândi pe această cale măntuirea. Gnosticismul, ca doctrină filosofico - religioasă, este un ansamblu de idei...

 • Presa Religioasa in Romania

  1. Introducere în noţiunea de Presă religioasă Omul are o existenţă multidimensională, raportându-se la existenţă nu numai prin raţionalitate sau intenţionalitate pragmatică, ci şi prin simţire şi trăire contemplativă. Religia îi oferă omului această şansă de a se proiecta într-un orizont de valabilitate ce transcende orice realitate factuală. Acest tip de proiectare se numeşte experienţă religioasă şi îi este consubstanţială fiinţei umane. Deşi, această trăire este specifică omului nostru...

 • Arheologie Biblica

  Arheologia biblică este o disciplină teologică ce expune în mod ştiinţific situaţia naturală, religioasă, socială economică şi culturală a poporului Israel, de la origini până la anul 70 d. Hristos. Privită din perspectivă istorică, Arheologia biblică alături de Arheologia creştină (disciplina care se ocupă de viaţa creştinismului primar), se poate încadra în Arheologia laică propriu-zisă (= ştiinţa care studiază trecutul istoric al omenirii pe baza interpretării urmelor materiale...

 • Istoria Bisericii Universale

  Situaţia din Răsărit şi Apus după schisma de la 1054 I. În Răsărit Anul 1054 nu a însemnat în nici un caz o cotitură în viaţa Bisericii din Imperiul Bizantin. Marea majoritate a bizantinilor nu a cunoscut schisma care avusese loc între Răsărit şi Apus. Abia mijlocul secolului al XI-lea poate fi considerat drept perioadă de schimbare, care a culminat cu perceperea în timpul celei de-a patra cruciade din anul 1204. Din punct de vedere politic, Imperiul a cunoscut trecerea de la o dinastie la...

 • Istoria si Filosifia Religilor

  Introducere - Vom studia în acest an câteva tipologii religioase: religia Greciei Antice, hinduismul, budismul şi islamul. Cu ajutorul reperelor obţinute prin studiul acestor religii vom putea să înţelegem lumea religioasă în diversitatea ei - În cazul fiecăreia dintre religii vom avea în primul rând o abordare istorică, urmată de o parte doctrinară. - În privinţa doctrinei ne vom concentra pe probleme legate de modul cum apare sacrul în respectiva religie, şi pe modul cum e văzută relaţia...

 • Religile Lumii

  Islamul Islamul este o religie avraamică, monoteistă, fondată în secolul al VII-lea şi bazată pe textul religios cunoscut sub numele de Coran. Aderarea la islam se reduce la această profesiune de credintă, „Mărturisesc că nu există dumnezeu afară de Dumnezeu si că Mahomed este trimisul său." 1. Exista un plan al lumii de dincolo si care sunt caracteristicile lui? După moarte, sufletele merg la un fel de judecată particulară in faţa îngerilor Nakir şi MunKar, celor mai buni...

 • Studiu Liturgic a Tainei Botezului

  Redescoperirea Botezului Odinioară, în primele veacuri ale creştinismului, Taina Botezului era săvârşită în cursul nopţii pascale, ca parte componentă a marii sărbători anuale a Sfintelor Paşti. Menţionăm în acest faptul că şi astăzi la Vecernia din Sfânta şi Marea Zi de Sâmbătă, citirile din V.T. (Paremiile) au caracter baptismal. Astăzi, legătura între cele două ceremonii (Paştile şi Botezul) s-a rupt de multă vreme. Ritualul Tainei Botezului și sărbătoarea Sf. Paști poartă neştearsă...

 • Semnificatia Teologico-Liturgica a Randuielii Tainei Hirotoniei

  Rânduiala Hirotoniei preotului cuprinde mai ales două acte sau momente culminante: cel al primirii harului Preoţiei şi cel al primirii Sfântului Trup al Domnului de către noul hirotonit. Aceste două acte sfinte alcătuiesc o unitate în harisma şi slujirea Preoţiei, împlinindu-se unul prin celălalt. Ele implică de asemenea aspecte liturgice, dogmatice şi istorice. Primul act, cel al primirii harului Preoţiei, are loc la timpul rânduit din cadrul Sfintei Liturghii, adică după cântarea imnului...

 • Explicarea Tainei Sfantului Maslu

  I. Noţiuni privitoare la Taina Sfântului Maslu. Acţiunea de „sfinţire a untdelemnului”, specifică acestei slujbe, apare ca element material prin care darul Duhului Sfânt se atinge de cel bolnav. Ca elemente definitorii apar în cadrul rânduielii: rugăciunea comunitară a preoţilor şi credincioşilor şi ungerea cu untdelemnul sfinţit a celui bolnav. Taina Sfântului Maslu este Taina cu cele mai multe implorări şi cu cea mai îndelungată şi intensă participare a preoţilor. Trebuie subliniată...

Pagina 5 din 8