Baze de Date Inteligente

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Baze de Date Inteligente.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 62 de pagini .

Profesor: Lect.dr. Grigore Manuela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Sisteme de Operare

Extras din document

1. EvoluŃia, tehnologia si obiectivele Bazelor de Date Inteligente

În prezent omenirea este confruntată cu epoca informaticii unde

capacitatea tehnologică a crescut mereu în timp, până în prezent, depăsind

capacitatea oamenilor de a construi sisteme care în mod efectiv să găsească

informaŃia. Deoarece abilitatea umană de a stoca informaŃia depăseste abilitatea

de a regăsi acea informaŃie, se ajunge la o saturare informaŃională de proporŃii

globale. Problema informaticii care împovărează afectează în două direcŃii:

textul si bazele de date orientate pe înregistrări. SoluŃionarea problemei de cereri

împovărătoare de informaŃii, necesită dezvoltarea bazelor de date inteligente.

Bazele de date inteligente reprezintă o convergenŃă între bazele de date care s-au

dezvoltat în afara programării calculatoarelor si bazele de date sub formă de text,

care au evoluat de la textul sursă tradiŃional către jurnale si cărŃi.

În continuare se vor descrie o serie de mutaŃii care au condus în mod

curent la epoca informaticii si necesitatea ca întreaga societate să aibă

preocupări considerabile pentru stocarea si regăsirea inteligentă a informaŃiei.

În definirea si elaborarea de modele a bazelor de date inteligente se

urmăresc următoarele obiective:

• Managementul unor volume mari de informaŃie;

• InformaŃia trebuie să fie usor disponibilă si clară;

• Oferirea de mecanisme ce vor spori capacitatea umană;

• Realizarea bazelor de date on-line, unde informaŃia poate fi accesată

direct, disponibilă cu usurinŃă dacă ea a fost deja stocată în cadrul

memoriei utilizatorului.

În acest moment se înŃelege ce reprezintă o bază de date inteligentă si la

ce serveste. Apare problema rezolvării si atingerii acestor obiective. În

continuare, se vor prezenta principalele tehnologiile care stau la baza realizării

bazelor de date inteligente.

1.1. TendinŃe noi în domeniul tehnologiei informaŃiei

Un domeniu al tehnologiei informaŃiei a permis să progreseze foarte mult

tehnologia de calcul. Abilitatea de realizare a reŃelelor de calculatoare a permis

realizarea de baze de date distribuite de mari dimensiuni.

Din literatură rezultă că implicaŃia tehnologiilor de calcul pentru regăsirea

informaŃiei sunt următoarele:

Memoriile de masă. În ultimii ani a avut loc o crestere exponenŃială a

capacităŃii de memorie disponibilă. EvoluŃia tehnologiilor de realizare a

discurilor a permis înlocuirea memoriei realizate cu registre de calculatoare

clasice, cu memorii de GB de informaŃie disponibilă cu viteză foarte mare de

acces pe mediile optice. Acestea au permis dezvoltarea de baze de date masive.

Scanarea optică si realizarea electronică a publicaŃiilor. O barieră în

calea realizării de baze de date masive o constituie dificultatea de a transfera o

versiune de text printată într-o versiune electronică corespunzătoare. Scanarea

optică permite ca un text printat să fie translatat într-un mediu electronic foarte

rapid. Mai mult, toată activitatea de publicare astăzi este sub formă electronică,

utilizând procesoare Word. Astfel, bazele de date pot creste ca dimensiune,

astfel că se pot transfera electronic documente sub formă de fisiere, de la editor

la producătorul de baze de date.

FacilităŃile oferite de activitatea în reŃea. Cea mai importantă dezvoltare

în domeniul bazelor de date si regăsirea informaŃiei în general, a constituit-o

conectarea sistemelor de calcul pe zone locale (LAN) si în zone extinse (WAN).

Considerarea si partajarea datelor între sistemele de calcul a evoluat de la

e-mail si servere de fisiere din reŃele locale la utilizarea în comun a bazelor de

date eterogene de pe platforme multiple si modele de date diferite.

Baze de date on-line. Cu două mii de ani în urmă, cărŃile au reprezentat

tehnologia majoră pentru arhivarea cunostinŃelor sub formă de cuvinte. Trebuie

menŃionat faptul că, facilitatea pentru construcŃia bazelor de date sub formă de

text a evoluat împreună cu memoriile de masă realizate sub formă integrată.

Baze de date on-line de mari dimensiuni au fost dezvoltate si împreună ele

conŃin milioane de cuvinte si documente de diverse tipuri. Aceste baze de date

on-line reprezintă depozite vaste de informaŃie. Aceste patru tehnologii

prezentate anterior reprezintă infrastructura necesară pentru realizarea bazelor de

date inteligente pe scară mare.

Calculatoare de mare capacitate si memoriile de masă. O serie de

efecte au avut dispozitivele de memorare de masă unde un utilizator putea folosi

360K de pe disc, în prezent se găseste necesar să se lucreze cu discuri optice sau

discuri Winchester care pot conŃine mii si zeci de mii de MB de informaŃie.

Discurile optice oferă un cost mediu efectiv pentru stocarea unor volume

mari de date precum acelea din aplicaŃiile de hipermedia. În comparaŃie cu

mediile magnetice, caracteristicile discurilor optice pot fi rezumate astfel:

removabile si transportabile; densitate de înregistrare foarte mare; cost redus,

durată de viaŃă lungă pentru procesul de arhivare; tipul de acces redus; rată de

eroare, fapt ce implică necesitatea încorporării unor mecanisme speciale pentru

detectarea si corectarea erorilor si mecanisme care îmbunătăŃesc calitatea

datelor: comunicaŃiile prin satelit, reŃele cu viteză mare de transfer (exemplu:

Ethernet), cresterea facilităŃilor hardware precum si o serie de standarde pentru

informaŃie, în vederea traversării unei reŃele.

1.2. EvoluŃia bazelor de date inteligente

În prezent, în lume există volume foarte mari de informaŃii. Desi nu se

poate spune că această informaŃie nu este utilizată efectiv, utilizarea ei efectivă

constituie numai o fracŃiune din potenŃialul existent oferit prin mecanismele de

memorare si regăsire adecvate. Ne putem imagina o informaŃie ideală

(inteligentă) ce poate fi regăsită prin intermediul unei staŃii de lucru care oferă

un acces inteligent la informaŃie si recombinată cu alte informaŃii prin mijloace

on-line.

Fisiere in arhiva (1):

  • Baze de Date Inteligente.pdf