Educatia - teorie si metoda

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Educatia - teorie si metoda.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 150 de pagini .

Redactat in Republica Moldova

Profesor: dr., conf. univ. Elena Zolotariov, lector superior Maria Mihailov

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Sociologie

Cuprins

Capitolul I. Educația ca fenomen social și pedagogic ..
1. Educația și funcțiile ei ...
2. Educația și socializarea. Educația și instruirea .
3. Concepțiile generale ale educației .
Capitolul II. Educația ca proces pedagogic .
1. Procesul educației: particularități semnificative ...
2. Legitățile procesului de educație ..
3. Principiile educației ..
Capitolul III. Perceperea omului și construirea procesului educativ
1. Parametrii de om, integritatea și ierarhia lor .
2. Educația orientată spre personalitate: repere conceptuale .
3. Strategii de realizare a educației orientate spre personalitate
Capitolul IV. Problematica scopurilor educației ...
1. Cu privire la semnificația scopurilor educative .
2. Considerații generale cu privire la stabilirea scopurilor educative
3. Scopurile educative în societatea valoric instabilă
Capitolul V. Metodele și mijloacele educației .
1. Modalitățile de influență educativă: precizări conceptuale ..
2. Cu privire la clasificarea metodelor de educație ...
3. Caracteristica metodelor de educație .
4. Mijloacele educației ..
Capitolul VI. Conținutul educației
1. Problema conținutului educației
2. Educația intelectuală ..
3. Educația morală .
4. Educația patriotico-civică ..
5. Educația pentru cultura sexualității ...
6. Educația estetică ...
7. Educația psiho-fizică
8. Educația tehnologică
Capitolul VII. Conținuturi noi ale educației: “Noile educații”
1. Problematica lumii contemporane și “răspunsurile” educației .
2. Educația ecologică
3. Educația pentru pace și cooperare .
4. Educația pentru democrație și drepturile omului ..
5. Educația pentru comunicare și mass-media ..
6. Modalități practice de introducere a “noilor educații” în conținutul
învățămîntului
Capitolul VIII. Formele muncii educative
1. Formele de organizare a activității educative: repere conceptuale
2. Lecția și ora clasei - forme specifice de organizare de muncă educative .
3. Diversitatea formelor de organizare a educației: sugestii aplicative .
Capitolul IX. Dimensiunea tehnologică a educației ..
1. Tehnologia pedagogică: accente conceptuale ...
2. Ciclul tehnologic al muncii educative ...
3. Modelarea activităților educative ..
4. Sistema educațională a școlii .

Extras din document

Capitolul I. EDUCAȚIA CA FENOMEN SOCIAL ȘI PEDAGOGIC

1. Educația și funcțiile ei

2. Educația și socializarea. Educația și instruirea

3. Concepțiile generale ale educației

Noțiunile cheie: educație, socializare, educație autoritară, pedagogie umanistă.

1. Educația și funcțiile ei

Educația pentru toate timpurile și pentru toate popoarele constituie cel mai important

fenomen al vieții spirituale a societății. Fără educație este de neconceput viața societății

umane, or semnificația ei este transmiterea cunoștințelor acumulate și a experienței de viață.

Educația este o categorie general-umană, o categorie veșnică. Ea a apărut odată cu

apariția societății umane, odată cu ea și se dezvoltă: se modifică scopurile, conținutul și

mijloacele educației, metodele și procedeele pedagogice.

În literatura de specialitate educația ca noțiune pedagogică se examinează în contextul

unui sens larg și îngust. În sens larg educația reprezintă totalitatea de influențe formative a

tuturor institutelor obștești care asigură transmiterea din generație în generație a

experienței social-culturale, normelor și valorilor. În acest sens noțiunea “educație” este mai

aproape de noțiunea “socializare”. În sens pedagogic îngust educația reprezintă activitatea

special organizată, orientată spre formarea anumitor calități ale omului, realizată prin

interacțiunea pedagogilor și celor educați în cadrul sistemei educative. Activitatea

pedagogilor în acest caz este definită drept muncă educativă.

Există diverse definiții ale educației. Educația - proces creativ, bine orientat de

interacțiune a pedagogilor și educatului(-ților) în vederea creării condițiilor optimale pentru

organizarea asimilării valorilor social-culturale ale societății, și ca urmare dezvoltarea

individualității, autoactualizarea personalității lui (-lor).

O altă definiție interpretează educația ca “acțiuni încercate de oameni pentru a

favoriza într-un anumit sens personalitatea altor oameni” [V. Brezinka].

În opinia lui Kant, educația este o activitate de disciplinare, cultivare, civilizare și

moralizare a omului, iar scopul educației este de a dezvolta în individ toată perfecțiunea de

care este susceptibil.

Potrivit altei definiții “educația constituie acțiunea generațiilor adulte asupra celor

tinere cu scopul de a forma acestora din urmă anumite stări fizice, intelectuale și mintale

necesare vieții sociale și mediului special pentru care sunt destinate” [Emil Durkheim].

Educația este o voință de iubire generoasă față de sufletul altuia pentru a i se

dezvolta întreaga receptivitate pentru valori și capacitatea de a realiza valori [Eduard

Spranger].

Noțiunea de educație în definițiile prezentate acoperă multiple conținuturi,

accentuîndu-se fie scopul educației, fie natura procesului educativ, fie conținutul educației,

fie laturile sau funcțiile actului educativ.

Analizînd fenomenul educației putem evidenția trei repere metodologice ale ei, care

demonstrează extinderea conținutului acestei noțiuni:

- educația ca activitate organizată instituțional conform unor finalități pedagogice,

orientări valorice;

- educația ca proces angajat între mai multe ființe umane, aflate în diferite relații de

comunicare și de modificare reciprocă, marcînd drumul psihologic al

personalității spre umanizare, spre (auto)dezvoltarea sa continuă;

- educația ca produs al activității de formare a personalității, determinat și adaptat la

cerințele societății; “producție” a omului ca om, creație continuă a omului de către

om, producție a omului social prin societate (I. Cerghit).

Succesul educației depinde de participarea educatului în formarea personalității sale.

Activitatea conștientă a personalității umane în direcția formării la sine a anumitor calități se

numește autoeducație.

Diferite abordări ale esenței educației subliniază complexitatea practică și

multilateralitatea acestui fenomen. Totuși, în baza sintezei unei serii de ipostaze ale educației

pot fi evidențiate următoarele trăsături caracteristice:

iEducația este un fenomen specific uman; acțiunea educativă nu se poate extinde

asupra lumii animalelor sau a plantelor, întrucît ele nu posedă conștiință fără de care nu

există educație.

iEsența educației constă într-un sistem de acțiuni prin care educatorul în mod

intenționat tinde să influențeze asupra educatului.

iEducația poate fi concepută ca o acțiune socială încercată de oameni spre a

îmbunătăți durabil într-un anumit sens (îmbunătățire, păstrare sau înlăturare) constituția

predispozițiilor psihice ale altor oameni. Indicația “a încerca” permite să admitem că

acțiunile educaționale pot avea nu numai succes dar și insucces.

iEducația constituie una din formele de activitate orientate spre schimbarea omului

sau a grupei de oameni. Această activitate practico-transformatoare este îndreptată spre

schimbarea stării psihice, concepției și conștiinței, cunoașterii și modului de activitate a

personalității și orientărilor valorice ale educatului. Specificul său educația îl exprimă în

stabilirea scopului și a poziției educatorului în raport cu educatul.

Fisiere in arhiva (1):

  • Educatia - teorie si metoda.pdf

Bibliografie

1. Albu, Gabriel. In c.utarea educa.iei autentice. Ia.i: Polirom, 2002. 200 p.
2. Antonesei, Liviu. Paideia : Fundamentele culturale ale educa.iei. Ia.i: Polirom, 1996.
128 p.
3. Birzea, C. Arta .i .tiin.a educa.iei. Bucure.ti: Ed. Didactic. .i Pedagogic., 1995. 219 p.
4. Brezinka, Wolfgang. Erziehung in einer vertunsicheren Gesellschaft: Beitrage sur
Praktischen Padagogik. Munchen : Verlag E. Beinhardt, 1993. 264 p.
5. Cernichevici, Silvia. Educa.ie .i eros. Ghid pentru educatori, p.rin.i .i tineri. Ia.i:
Polirom, 2001. 143 p.
6. Cojocaru, Venera Mihaela. Educa.ie pentru schimbare .i creativitate. Bucure.ti: Ed.
Didactic. .i Pedagogic., 2003. 312 p.
7. Concep.ia educa.iei in Republica Moldova / Ministerului Educa.iei .i .tiin.ei. Ch.:
Lyceum, 2000. 36 p.
8. Conven.ia cu privire la Drepturile Copilului / ONU; UNICEF. 20 p.
9. Cristea, Sorin. Dic.ionar de pedagogie. Bucure.ti : Litera Interna.ional, 2000. 398 p.
10. Cristea, Sorin. Fundamentele .tiin.ei educa.iei. Teoria general. a educa.iei. Ch. : Litera,
2003. 240 p.
11. Cuco., Constantin. Pedagogie. Ia.i: Polirom, 1996. 230 p.
12. Curriculum .colar : Clasele I-IV : Bro.ur. informativ.. Ch.: Prut Interna.ional, 1998.
80 p.
13. Dragostea, via.a, familia : ghid pentru profesori. Ch.: Epigraf, 2000. 311 p.
14. Hopkins, David .. a. Perfec.ionarea .colii intr-o er. a schimb.rii. Ch.: Prut Interna.ional,
1998. 256 p.
15. Iucu, Romi.. B. Managementul .i gestiunea clasei de elevi. Fundamentele teoreticometodologice.
Ia.i: Polirom, 2000. 199 p.
16. Joi.., Elena. Pedagogia: .tiin.a integrativ. a educa.iei. Ia.i: Polirom, 1999. 192 p.
17.Macavei, Elena. Pedagogie: Teoria educa.iei. Vol. 2. Bucure.ti: Aramis, 2002. 448 p.
18.Mija, V., Spinu, A. Agenda dirigintelui. Ch.: ARC, 2003. 52 p.
19.Mindicanu, Virgil. Mo.tenirea noastr. . bog..ia spiritual.. Ch.: Univ. de Stat .Ion
Creang.h, 2003. 312 p.
20.Moise, Constantin, Cozma Teodor. Reconstruc.ie pedagogic.. Ia.i: Ed. Ankarom, 1996.
316 p.
21.Momanu, Mariana. Introducere in teoria educa.iei. Ia.i: Polirom, 2002. 172 p.
22. Nicola, Ioan. Tratat de pedagogie .colar.. Bucure.ti: Aramis, 2003. 575 p.
23. Oprescu, N. Pedagogie. Bucure.ti, 1996. 403 p.
24. Savater, Fernando. Curajul de a educa. Ch.: ARC, 1997. 213 p.
25. Schilling, Ioannes. Didaktik / Methodik der Sozialpadagogik: Grundlagen und Konzepte.
Lechterhaud, 1995. 292 p.
26. V.ideanu, George. Educa.ia intelectual.. Studii .i perspective. Bucure.ti: Ed. Didactic.
.i Pedagogic., 1971. 250 p.
27. V.ideanu, George. Educa.ia la frontiera dintre Milenii. Bucure.ti: Ed. Politic., 1998.
327 p.
28. Voiculescu, Floarea. Analiza resurse . nevoi .i management strategic in inv...mint.
Bucure.ti: Aramis, 2004. 410 p.
29. Zolotariov, Elena. Pl.smuind un suflet nobil... Ch.: Reclama, 2005. 215 p.
30. „A„€„‚„t„€„r„ƒ„{„p„‘, „N. „B., „@. „@. „Q„u„p„~. „P„u„t„p„s„€„s„y„{„p : „ „‰„u„q. „t„|„‘ „r„ „x„€„r. „R„„q.: „P„y„„„u„‚, 2001.
289 p.
31.„M„p„|„u„~„{„€„r„p, „L. „I. „B„€„ƒ„„y„„„p„~„y„u „r „ƒ„€„r„‚„u„}„u„~„~„€„z „Š„{„€„|„u: „K„~„y„s„p „t„|„‘ „ „‰„y„„„u„|„‘ „y
„r„€„ƒ„„y„„„p„„„u„|„‘. „M. : „I„x„t„p„„„u„|„Ž„ƒ„{„y„z „D„€„} î„N„€„€„ƒ„†„u„‚„pâ, 1999. 298 p.
32. „P„u„t„p„s„€„s„y„{„p: „ „‰„u„q„~„y„{ / „L. „P. „K„‚„y„r„Š„u„~„{„€, „M. „E. „B„p„z„~„t„€„‚„†-„R„„ƒ„€„u„r„p „y „t„‚.; „„€„t „‚„u„t. „L.
„P. „K„‚„y„r„Š„u„~„{„€. „M.: „S „K „B„u„|„q„y, „I„x„t-„r„€ „P„‚„€„ƒ„„u„{„„, 2004. 432 „‚.
33. „P„€„t„|„p„ƒ„„z, „I. „P. „P„u„t„p„s„€„s„y„{„p : „P„‚„€„ˆ„u„ƒ„ƒ „r„€„ƒ„„y„„„p„~„y„‘. „K„~. 2. „M.: „B„|„p„t„€„ƒ, 2000. 255 „‚.
34. „R„u„|„y„r„p„~„€„r, „B. „R. „O„ƒ„~„€„r„ „€„q„‹„u„z „„u„t„p„s„€„s„y„{„y : „S„u„€„‚„y„‘ „y „}„u„„„€„t„y„{„p „r„€„ƒ„„y„„„p„~„y„‘. 3-„u
„y„x„t. „M.: „I„x„t. „ˆ„u„~„„„‚ î„@„{„p„t„u„}„y„‘â, 2004. 336 „‚.
35.„Z„ „‚„{„€„r„p, „N. „E. „N„€„r„€„u „r„€„ƒ„„y„„„p„~„y„u. „M.: „P„u„t. „€„q„‹„u„ƒ„„„r„€ „Q„€„ƒ„ƒ„y„y, 2000. 119 „‚.