Toate cursurile din domeniul Statistica

 • Metodologia cercetarii, cercetarea cantitativa

  CE NE PROPUNEM? ASPECTE DE AVUT ÎN VEDERE LA ALEGEREA UNEI TEME DE STUDIU - Dacă tema prezintă interes pentru student/masterand/doctorand; - Competența studentului în domeniul din care face parte tema; - Dacă tema este fezabilă/viabilă: se verifică dacă există date statistice disponibile cu referire la temă sau dacă datele trebuie culese prin aplicarea de chestionare, interviuri etc; - Noutatea/originalitatea: dacă tema a mai fost studiată și care este stadiul, respectiv care sunt...

 • Bazele statisticii

  PARTEA 1: STATISTICA DESCRIPTIVĂ US1 - NOȚIUNI INTRODUCTIVE Cuprins 1.1. Populație statistică 1.2. Eșantion 1.3. Unitate statistică 1.4. Variabilă statistică 1.5. Obiectivele statisticii descriptive Rezumat Acest capitol prezintă cele mai importante concepte folosite în analiza statistică: populație, eșantion, variabile statistice, unități statistice. Pentru variabilele statistice sunt prezentate criteriile de clasificare și tipurile acestora. Metodele de analiză statistică a...

 • Statistica

  1. NOȚIUNI STATISTICE FUNDAMENTALE 4 1.1. Definiția și rolul statisticii 4 1.2. Utilitatea statisticii în practică 5 1.3. Măsurarea în statistică 5 Exercițiul 1 7 1.4. Concepte statistice fundamentale 7 1.4.1. Noțiunea de variabilă statistică 7 1.4.2. Variabile dependente și variabile independente 7 Exercițiul 2 ..8 1.4.3. Variabile continue și variabile discrete ..8 1.4.4. Populație și eșantion ..8 Exercițiul 3 ..8 1.4.5. Statistica descriptivă și statistica inferențială ..8...

 • Statistica

  - Statistica este știința care se ocupă cu: 1. Obținerea datelor 2. Agregarea, sistematizarea datelor obținute 3. Prelucrarea datelor folosind indicatori specifici 4. Analiza și interpretarea rezultatelor 5. Formularea concluziilor pentru fundamentarea deciziilor - Statistica este o știință utilă cu aplicabilitate atât pentru mediul de afaceri (la nivel microeconomic), cât și pentru guvern (la nivel macroeconomic) 1.POPULAȚIA/COLECTIVITATEA STATISTICĂ = mulțimea elementelor de aceeași...

 • Statistica

  Universitatea Lucian Blaga din Sibiu dorește să facă un plan de dezvoltare a facilităților de cazare. Pentru a trece la acțiune consiliul de administrație hotărește că este necesar să se răspundă la următoarea întrebare: Câți studenți vor trebui cazați în următorii zece ani? Pentru a răspunde la această întrebare trebuie să cunoaștem răspunsul la cel puțin următoarele două întrebări: Câți absolvenți de liceu vor fi ? Câți vor să vină la universitate? (și altele poate). Pentru a răspunde la...

 • Statistica sociala in drept

  Încă din cele mai vechi timpuri s-au formulat idei şi concepţii despre populaţie, vizând aspecte precum: care este numărul optim al populaţiei şi cum ar putea fi asigurat şi menţinut, care este relaţia dintre populaţie şi dezvoltare etc. Despre o teorie propriu-zisă, consistentă şi coerentă despre populaţie, putem vorbi însă abia în timpuri moderne. Obiectul de studiu al statisticii sociale îl reprezintă populațiile. Deși acestea sunt studiate de diferite discipline, statistica socială...

 • Notiuni Fundamentale ale Statisticii

  Statistica cercetează aspectul cantitativ (numeric) al fenomenelor şi proceselor strict determinate în timp şi spaţiu. Statistica se întâlneşte ca disciplină ştiinţifică şi ca domeniu de activitate. Obiectul activităţii de cercetare statistică presupune acţiuni de proiectare şi organizare, de culegere, de prelucrare, de analiză şi interpretare a datelor. Din punct de vedere al scopului urmărit statistica se împarte în: 1. statistica descriptivă care sintetizează şi structurează datele de...

 • Cursuri Statistica

  1. Obiectivele unităţii de învăţare În urma parcurgerii acestei unităţi de învăţare studentul va înţelege: - cum se poate face trecerea de la etapa de culegere a datelor la cea de prelucrare propriuzisă a lor; - cum se pot transpune seturile mari de date colectate dintr-o formă aleatoare, neregulată, într-o formă ordonată, organizată; - cum se efectuează sistematizarea seturilor largi de date statistice, după o variabilă calitativă sau după o variabilă cantitativă; - care sunt...

 • Sondajele si Testele Statistice

  1. Teste statistice În multe cazuri actul decizional se prezintă sub forma unor alternative, însoţite de formularea unor ipoteze. O ipoteză este o afirmaţie despre parametrul unei populaţii sau despre repartiţia unei caracteristici a populaţiei, afirmaţie al cărei adevăr se testează pe baza unui eşantion aleator. Ipoteza nulă, H0, este afirmaţia referitoare la valoarea cea mai nefavorabilă, faţă de valoarea reală a parametrului. Ipoteza alternativă, H1, este afirmaţia conform căreia...

 • Statistica

  I.Ce este statistica? Accepţiuni: Date ex.: statistici ale cursului valutar, şomajului, ratei inflaţiei etc. Ştiinţa care studiază aspectele cantitative ale fenomenelor de masă. 1. Colectivitate (populaţie) = un ansamblu de elemente de aceeaşi natură (cel puțin o trăsătură comună) Un grup de persoane/ obiecte /evenimente Are caracter obiectiv, finit Delimitată după conţinut, spaţiu şi timp. Ex. agenţii economici privaţi din Bucureşti în 2009; falimentele din industria turismului în...

 • Diversitatea Indicilor Inflatiei si Importanta Lor Financiara si Contabila - Macro si Microeconomica

  INFLAŢIA - evoluţie percepută ca diminuare a valorii banilor sau a puterii de cumpărare a monedei naţionale, dezechilibru între creşterea mai puternică a preţurilor interne sau naţionale şi creşterea preţurilor externe sau internaţionale, dezechilibru macroeconomic major de natură monetar-materială , dezechilibrul tutror dezechilibrelor, o creştere generală şi susţinută a preţurilor ... Perioadele de apogeu sau „momentele critice” inflaţioniste se constituie din sfârşitul secolului al...

 • Obiectul Statisticii

  Observarea statistică şi prelucrarea materialelor statistice. 1. Obiectul statisticii şi apariţia ei. Noţiunile şi categoriile statisticii. 2. Observarea statistică. 3. Prelucrarea datelor statistice şi gruparea materialelor. 4. Tabelele statistice. 5. Principiile unice de organizare a statisticii. 1. Toate fenomenele şi procesele pot fi exprimate prin parametri cantitativi. Datele numerice ale fenomenelor se studiază de statistică. Statistica studiază parametrii cantitativi ai...

 • Economie Politica

  Tema 1 Economia – forma activităţii umane 5. Premisele activităţii economice. Sistemul nevoilor economice. Interesele economice. 6. Tensiunea dintre nevoi şi resurse. Problema fundamentală a economiei. 7. Bunurile economice şi caracteristicile lor. 8. Activitatea economică şi fazele ei. 1)))) Activitatea economică, una din formele activităţii umane, are drept scop final crearea bunurilor economice, necesare pentru satisfacerea nevoiilor materiale, sociale şi spirituale ale omului. Ea...

 • Regresii Multiple

  Exemplu 1 În medie ne-am aştepta ca la un nivel mai ridicat de educaţie, nivelul venitului să crească: venit = 1 + 2 educaţie + Dar în acest caz nu se tine seama de faptul că venitul depinde şi de vârstă: venit = 1 + 2 educaţie + 3 vârstă + care este un model liniar multifactorial. Forma generală a modelului liniar de regresie multifactorial: yi = 1xi1+ 2xi2+...+ kxip+ i, i=1,...,n Exemplu 2 Forma generală a modelului Forma generală a modelului Etapele realizării unui model de...

 • Culegerea si Sistematizarea Datelor

  Se numeşte populaţie (populaţie statistică, populaţie ideală, colectivitate, univers, totalitate de bază) o colecţie finită sau infinită de observaţii. În sens larg, populaţia statistică reprezintă totalitatea observaţiilor referitoare la o anumită variabilă, existente pretutindeni pe glob sau într-o zonă anume, limitată în timp şi spaţiu Proba (mostra, eşantionul) este o fracţiune a populaţiei, fiind elementul de lucru în analiza statistică. Se compară cu populaţia respectivă plecând de la...

Pagina 1 din 16