Toate cursurile din domeniul Statistica

 • Statistica Calitatii Vietii

  Conceptul de calitate a vietii a fost analizat si dezvoltat în societãtile dezvoltate, mai precis în societatea nord-americanã. S-a pornit de la faptul cã o abundentã materialã nu poate sã reprezinte totul pentru ca oamenii sã fie multumiti de tipul vietii lor, fapt ce impune evaluãri mai ample, globale ale problemelor de viatã ale oamenilor. Conceptul de “calitate a vietii” a apãrut destul de clar în rândul populatiei, el fiind asimilat conceptului vechi popular de fericire. Între...

 • Managementul Calitatii

  Capitolul 1 Conceptele managementului calităţii 1.1 Clientul şi furnizorul – relaţia generatoare de calitate De-a lungul dezvoltării umanităţii preocuparea majora a societăţilor sociale a fost direcţionată pentru satifacerea necesităţilor materiale şi spirituale. In vederea obţinerii produselor şi serviciilor necesare a luat naştere piaţa şi s-a produs divizarea membrilor societăţii în producători, consumatori. Interesele acestora, (Tab1.1), de multe ori antagonice au generat...

 • Statistica Aplicata in Economie

  Tema 1. Statistica – instrument de cunoastere si conducere în economie Ca disciplină stiintifică, statistica, în functie de scopul cunoas-terii, se subdivide în: Statistica descriptivă vizează descrierea stării si variabilitătii colectivitătii statistice, după una sau mai multe caracteristici. Realizarea acestui obiectiv presupune: culegerea datelor statistice; prelucrarea si prezentarea lor sintetică, fie sub formă numerică, prin indicatori statistici, fie sub formă grafică, prin...

 • Statistica Descriptiva

  MODULUL 1 Concepte de bază. Obiectul statisticii. Observarea, sistematizarea şi prezentarea seriilor statistice. Obiective • definirea unei populaţii statistice, a variabilelor statistice • obţinerea de informaţii cu privire la fenomenul supus cercetarii • organizarea datelor şi prezentarea acestora sub formă de serii statistice • evidenţierea structurii populaţiei în raport cu variabilele observate • evidenţierea evoluţiei unui fenomen în timp sau spaţiu • reprezentarea grafică a...

 • Statica

  1.1. Sumarea şi multiplicarea vectorilor cu o mărime scalară Vectorii sunt entităţi matematice, caracterizaţi de mărime, direcţie, sens şi punct de aplicaţie. Sumarea a doi vectori concurenţi într-un punct O, se realizează după regula paralelogramului (fig. 1.1). De altfel, multe din operaţiile cu vectori studiate de algebra vectorială pot fi deduse cu ajutorul acestei reguli. Folosind pentru vector, notaţia cu simbolul barat la partea superioară, se scrie: c a b bac+= (1.1) Din regula...

 • Metode Statistice de Cercetare

  1.1 Concepte şi definiţii din domeniul managementului cercetării pieţei şi administrării afacerilor Metodele statisticii economico-sociale îşi propun să realizeze legătura dintre realitatea economică ce se manifestă în orice mediu de afaceri şi sistemul de management al firmei, furnizându-i acestuia informaţiile necesare luării deciziilor operative şi strategice. Termenul de piaţă desemnează în sens larg spaţiul de desfăşurare a tranzacţiilor cu bunuri şi servicii la nivel mondial,...

 • Statistica Cursuri

  Obiect şi metodă în statistică Statistica reprezintă arta şi ştiinţa colectării şi înţelegerii datelor ce caracterizează fenomenele de masă. Obiectul de studiu al statisticii îl constituie fenomenele şi procesele care prezintă următoarele particularităţi: - se produc într-un număr mare de cazuri (sunt fenomene de masă); - variază de la un element la altul, de la un caz la altul; - sunt forme individuale de manifestare în timp, în spaţiu şi ca modalitate organizatorică. Fenomenele de...

 • Statistica

  Cuvântul „statistică” precum şi primele conturări ale conceptului de statistică au pătruns în literatura de specialitate abia în secolul XVIII. Elementele concrete de evidenţă statistică îşi au însă originea în cele mai vechi timpuri. Potrivită de-a lungul dezvoltării sale istorice, forma de „evidenţă statistică” se caracterizează în esenţă prin aceea că datele statistice servesc pentru informarea organismelor statului despre nivelul sau stadiul atins la un moment dat de fenomenele social...

 • Statistica

  Curs 5. ANALIZA SERIILOR DE REPARTIŢIE (DISTRIBUŢIE) UNIDIMENSIONALE 1. Indicatori de nivel şi de frecvenţe, 2. Indicatori ai tendinţei centrale şi ai mediilor de structură (poziţie); Rezultatul grupării şi clasificării unităţilor colectivităţii observate în funcţie de caracteristici atributive cantitative sau calitative se prezintă sub forma seriilor de repartiţie (distribuţie) empirică. Ele se mai numesc simplu repartiţii sau distribuţii statistice. Grupările simple (după o singură...

 • Statistica Sociala

  Practica a demonstrat cu prisosinţă că Statistica reprezintă cel mai puternic mijloc de cunoaştere socială. Nu există domeniu al realităţii cognoscibile în care statistica să nu fie prezentă prin metodele sale de investigaţie, prelucrare şi analiză a informaţiei. Cerinţe de ordin practic au determinat concentrarea acestei ştiinţe, în special în domeniul social-economic, de unde şi denumirea generică cel mai des întâlnită de “Statistică social-economică”. În procesul definirii obiectului de...

 • Explorarea Datelor Statistice

  Diagrame de dispersie. Reprezentarea grafică a unei dependenţe liniare. În statistică se evidenţiază caracterisitici (media, variaţia, abaterea standard etc. ) ale unei singure variabile (punctajul obţinut de studenţi la un test; numărul de rebuturi dintr-un lot de fabricaţie etc.). Adesea, este însă necesar să se determine modul în care doi parametri se influenţează reciproc, pentru aceiaşi populaţie statisitcă (relaţia dintre numărul de ore de studiu ale ununi student şi rezultatele...

 • Analiza Seriilor Independente

  7.1. Conceptul de legătură statistică Asupra fenomenelor economico – sociale acţionează un număr mare de factori (principali şi secundari, esenţiali şi neesenţiali) care se găsesc în legătură reciprocă. Statistica permite, cu ajutorul unei game variate de procedee, metode şi indicatori: - studierea acestor legături; - exprimarea lor cantitativă; - măsurarea intensităţii cu care se produc. Din punct de vedere al legăturilor statistice, caracteristicile (variabilele) se clasifică în două...

 • Indicatorii Asimetriei

  6.1. Reprezentarea grafică a seriilor cu distribuţie de frecvenţă Seria cu distribuţie de frecvenţe este rezultatul grupării colectivităţii în funcţie de variantele sau intervalele de variaţie ale unei caracteristici. De exemplu, pentru cei 20 de angajaţi ai unei firme s-au înregistrat în luna septembrie 2006, următoarele câştiguri salariale nete (sunt prezentate trei variante diferite din punct de vedere al distribuţiei angajaţilor pe grupe de salarii). Distribuţia salariaţilor pe grupe...

 • Statistica Economica

  1 Noţiunea de sondaj Sondajul statistic presupune înregistrarea unor unităţi statistice cu scopul de a estima parametrii colectivităţii generale în condiţii optime. Deci prin sondaj se studiază numai o parte a colectivităţii generale iar rezultatele obţinute caracterizează întreaga colectivitate. Sondajul presupune două faze distincte: Observarea sau descrierea statistică constă în extragerea eşantionului şi calculelor valorilor care îl definesc: media, abaterea medie pătratică,...

 • Informatica si Statistica Sociala

  1.1. SCURT ISTORIC PRIVIND APARIŢIA, EVOLUŢIA ŞI ROLUL STATISTICII Statistica este ştiinţa care studiază aspectele cantitativ numerice ale fenomenelor şi proceselor din natură, tehnologie şi societate. Este însă şi o artă, arta colectării datelor care caracterizează aceste fenomene şi procese. Informaţiile cu privire la diferite fenomene observate în mod repetat, care alcătuiesc, din punct de vedere matematic nişte mulţimi omogene, reprezintă datele statistice. Disciplina matematică care...

Pagina 10 din 16