Toate cursurile din domeniul Statistica

 • Activitatea Previzionala in Servicii Publice - Metode si Tehnici de Prognozare

  Activitatea previzională Rezultatele previziunii sunt prognozele, programele, planurile, proiectele, care, totodată constituie şi instrumente în activitatea de conducere. Prognoză Prognoză: pro – înainte, gnosis – cunoaştere. Este conceptul complex, ce cuprinde cel mai bine spaţiul anticipării viitorului. Semnifică descifrarea megatendinţelor, a evoluţiei probabile şi oferă variante pentru opţiune. Prognoze Prognozele se referă la orizonturi mari de timp (minimum 10 ani), au un...

 • Statistica in Psihologie 2

  Introducere Procedura urmată pentru a răspunde la întrebarea cercetării cu privire la nivelul inteligenţei elevilor participanţi la olimpiade este definită ca „testarea ipotezei statistice”. Privind retrospectiv, am efectuat un proces derulat în şase etape succesive: (1) enunţarea ipotezei cercetării (H1); (2) enunţarea ipotezei de nul (H0); (3) alegerea pragului de semnificaţie (alfa); (4) colectarea şi analiza descriptivă a datelor; (5) raportarea la un criteriu pentru evaluarea...

 • Statistica in Psihologie

  INTRODUCERE Statistica face parte din viaţa noastră de zi cu zi într-o măsură mai mare decât ne imaginăm. Aceasta, în primul rând, pentru că informaţia numerică este omniprezentă. „Toate lucrurile ce se cunosc au un număr: fără număr nu ne-ar fi cu putinţă să cunoaştem sau să gândim nimic” (Philolaos, Fragmente din presocratici, sec. V î.e.n., cit. din U. Eco, Istoria frumuseţii, Ed. Rao, 2005). Informaţiile vehiculate în mass media abundă de cifre care se referă la cele mai variate aspecte...

 • Statistica Psihologica

  1.– psihologia este o ştiinţă aplicată datorită celor două instrumente de măsurare ştiinţifică a psihicului uman: testul psihologic şi statistica aplicată în psihologie; 2.– statistica este unul dintre instrumentele de bază ale practicii psihologice; 3.– utilizarea testelor în practica psihologică este imposibilă fără cunoştinţe de statistică: cunoaşterea calităţilor testelor presupune aplicarea unor proceduri statistice. 4. – Selecţia psihologică a personalului se bazează pe utilizarea...

 • Statistica pentru Afaceri

  Curs 1. Analiza repartiţiilor multidimensionale în statistica social-economică 1.1 Tipuri de legături între fenomenele social-economice 1.2 Procedeul seriilor statistice interdependente 1.3 Metoda grafică 1.4 Procedeul tabelului de corelaţie În analiza statistică a raporturilor de dependenţă dintre fenomene, problema care se pune este aceea a măsurării relaţiei care există între două sau mai multe caracteristici cuprinse în programul unei cercetări concrete a fenomenelor...

 • Prelucrarea si Analiza Datelor Financiar-Contabile

  3. Prelucrarea si analiza datelor financiar-contabile auditat 3.1.Notiunea de indicator statistic. Tipuri de indicatori Surprinderea variabilitătii din forma de manifestare a fenomenelor de masă necesită elaborarea de către statistică a unor metodologii si tehnici de transformare si aplicare a unor operatii speciale de calcul, pentru obtinerea unor determinări cantitativ-numerice, denumite generic indicatori statistici. Indicatorul statistic, în forma sa generală, este expresia numerică...

 • Tehnica Sondajului

  Informatia obtinută pe baza datelor rezultate dintr-o cercetare partială, respectiv a unui esantion din colectivitatea totală, face obiectul statisticii inferentiale. Statistica inferentială se referă la cunoasterea statistică indirectă a unei colectivităti, se bazează pe inductia statistică – procedeu al cunoasterii ce pleacă de la particular la general – si este fundamentată pe legea numerelor mari, principiile teoriei probabilitătilor si statisticii matematice. Sondajul statistic...

 • Analiza Factoriala a Datelor Financiar-Contabile

  ANALIZA DATELOR IN AUDIT Investigarea datelor de masa într-o colectivitate statistica necesita, pentru fundamentarea procesului de decizie, date statistice ce se refera la un numar mare de variabile de natura diferita, care trebuie tratate simultan. Obiectul analizei datelor îl reprezinta evidentierea structurii din ansamblul valorilor individuale ale tuturor variabilelor prevazute în programul de observare, prin metode specifice de generare, analiza si sinteza. Aceste analize de...

 • Analiza Factoriala a Datelor Evaluate

  Analiza seriilor cronologice presupune studiul dinamicii unei variabile statistice în scopul descrierii, modelării si extrapolării variatiei în timp pe componente definitorii. Metoda pleacă de la studiul trecutului si vizează extrapolarea tendintelor manifestate în perioada studiată, bazându-se pe următoarele ipoteze: - tendintele manifestate în trecut se vor manifesta si în viitor; - fluctuatiile unei variabile se reproduc la intervale regulate. Seria cronologică este formată din...

 • SPSS Clementine

  Sursa nodurilor Sursa nodurilor permite importarea datelor din fisiere de tip text, SPSS, SAS, Excel, ODBC – baze de date relaŃionale: Nod ce importă date din baze de date de tip Access, dBase, SAS, Oracle. Variable File - nod ce importă date din fisiere text create anterior ce au un număr constant de câmpuri dar număr variabil de caractere. Fixed File - nod ce importă date din fisiere text ce au câmpuri de lungime fixă. Nod prin care sunt citite date din fisiere SPSS cu extensia .sav...

 • Analiza Statistica a Ecosistemelor

  Realizarea stării de echilibru într-un sistem ecologic Pornind de la modelele matematice prezentate, se poate arăta interacţiunea dintre elementele componente ale sistemelor, considerând că fiecare sistem este compus dintr-un număr de subsisteme. Subsistemele sunt componente ale unui sistem care interacţionează între ele fiind conectate prin legături de tip informaţional, energetic şi material. Coeziunea subsistemelor asigură stabilitatea sistemului, starea lui de echilibru. « Pragului de...

 • Analiza Univariata a Datelor

  Capitolul V. ANALIZA UNIVARIATĂ A DATELOR ÎN CERCETĂRILE DE MARKETING Analiza univariată a datelor în cercetările de marketing, vizează aplicarea tehnicilor statistico-matematice pentru studierea populaţiilor investigate, în funcţie de o singură variabilă, aceasta putând fi măsurată pe scală metrică sau nemetrică. Procesul de analiză univariată se referă la calculul indicatorilor de frecvenţă (absolută şi relativă), a valorilor centralizate ale caracteristicii, precum şi la calculul...

 • Proiectarea si Analiza Bazelor de Date SPSS

  Modul 1. Aspecte elementare 1.1. Baze de date şi sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD) În esenţă o bază de date reprezintă informaţii organizate pentru a putea fi uşor referite. Cărţile de telefon, mersul trenurilor, inventarele sunt baze de date. Ele pot fi întâlnite în orice domeniu unde se gestionează volume mari de date: în domeniul economic, cel ştiinţific sau în cel social. În domeniul informaticii, termenul de “bază de date” are un sens mai larg decât cel utilizat deja foarte...

 • Decision Tree

  Decision tree is a popular classifier that does not require any knowledge or parameter setting. The approach is supervised learning. Given a training data, we can induce a decision tree. From a decision tree we can easily create rules about the data. Using decision tree, we can easily predict the classification of unseen records. In this decision tree tutorial, you will learn how to use, and how to build a decision tree in a very simple explanation. Decision tree is a hierarchical tree...

 • Notiuni de Statistica

  CERCETAREA STATISTICĂ Sistemul informaţional statistic reprezintă ansamblul interconectat de activităţi de culegere, înregistrare, transmitere, prelucrare şi stocare de date statistice, realizat de personal de specialitate, care utilizează procedee, metode şi tehnici adecvate pentru furnizarea în timp optim şi de calitate corespunzătoare a informaţiilor. Datele furnizate de sistemul informaţional trebuie să fie: o reale, adică să reflecte întocmai nivelul atins de caracteristică la...

Pagina 4 din 16