Toate cursurile din domeniul Statistica

 • Analiza Statistica a Factorilor de Productie

  1. Indicatori statistici ai potenţialului uman Potenţialul uman este unul din factorii principali de producţie şi se referă la modul cum este asigurată unitatea economică cu forţă de muncă. 1.1 Volumul potenţialului uman În analiza statistică, volumul potenţialului uman poate fi asigurat cu ajutorul a doi indicatori: număr efectiv: numărul de salariaţi prezenţi la un moment dat în unitate (luna, trimestru, semestru, an) număr scriptic: numărul de persoane care au încheiat un contract de...

 • Statistica

  1 ISTORICUL, OBIECTUL, METODA ŞI CONCEPTELE STATISTICII 1.1. Scurt istoric al evoluţiei statistice Pentru a pune în evidenţă rolul statisticii ca instrument de cunoaştere a fenomenelor, proceselor şi activităţilor economico-sociale este necesară o prezentare sumară a apariţiei şi dezvoltării acesteia ca ştiinţă. Statistica a apărut din necesitatea reală de cunoaştere, comparare, corelare şi prevedere în expresie numerică a fenomenelor, proceselor , activităţilor şi stărilor care nu au...

 • Demografie

  CURS NR.I OBIECTUL SI ISTORICUL STIINTEI Cuvântul ,,demografie” vine din limba greacă şi este format din cuvântul ,,demos” care înseamnă popor şi ,,graphe” care înseamnă descriere. Demografia, deci, este ştiinţa care are ca obiect populaţiile umane pe care le studiază sub aspectul numărului şi al repartizării geografice, structurii după diferite caracteristici demografice şi socio-economice, evoluţiei lor, precum şi al factorilor ce determină schimbările numărului şi structurii pentru a...

 • Cursuri Econometrie

  Teoria economică Matematica deterministă Teoria probabilităţilor Economia matematică Statistica matematică Econometria 1 PRELIMINARII CONCEPTUALE ŞI MATEMATICE 1.1 Obiectul, structura, etapele şi ramurile econometriei Econometria clasică — aplicare a teoriei economice, a matematicii şi a tehnicilor statisticii matematice la verificarea ipotezelor, estimarea şi predicţia fenomenelor economice. Teoria economică propune modele ale realităţii, matematica le formulează în termeni de...

 • Obiectul si Metoda Statistica

  1.1. LOCUL ŞI PARTICULARITĂŢILE STATISTICII CA OBIECT ŞI METODĂ ÎN SISTEMUL ŞTIINŢELOR SOCIALE ŞI ECONOMICE “ Într-o zi gândirea statistică va fi la fel de necesară, oricărui cetăţean folositor societăţii, ca scrisul şi cititul” – H. G. Wells Studierea proceselor şi fenomenelor care au avut loc, au loc şi care pot avea loc în viitor în domeniul economiei şi în alte domenii ale vieţii sociale, politice, etc. este imposibilă fără cunoaşterea parametrilor cantitativi şi desigur...

 • Metoda Observarii

  - Metoda statisticii este reprezentată de un ansamblu de principii metodologice, metode şi tehnici folosite în investigarea fenomenelor. Principiile metodologice prin care se particularizează metoda statisticii sunt exprimarea numerică şi observarea faptică. - observarea faptică presupune obţinerea datelor asupra fenomenelor economico-sociale prin măsurarea, observarea şi înregistrarea unităţilor componente cu ceea ce are individual fiecare. Observarea faptică a elementelor se realizează...

 • Sondaje Statistice

  1. Necesitatea folosirii sondajului statistic în studiul fenomenelor social-economice Avantaje: 1. Când colectivitatea totală este foarte mare, cercetarea ei exhaustivă necesită un volum mare de cheltuieli materiale şi umane, deci este avantajos să se recurgă la sondaj, care este mai operativ şi mai ieftin; 2. Partea supusă înregistrării fiind mult mai mică decât cea totală, erorile de înregistrare sunt mai puţin numeroase şi mai uşor de înlăturat în faza de verificare a datelor; 3....

 • Serii Univariate

  1. Indicatorii tendinţei centrale 1.1. Indicatori medii Pentru caracterizarea tendinţei centrale, din manifestarea unui fenomen de masă, se calculează media valorilor individuale ale caracteristicii urmărite. Media este o măsură a tendinţei centrale iar valoarea sa calculată sintetizează într-un singur nivel reprezentativ tot ceea ce este tipic, esenţial, comun şi obiectiv în apariţia şi manifestarea fenomenelor de masă. Media se exprimă în unităţi concrete de măsură, dar are un caracter...

 • Regresia Statistica

  Fenomenele social-economice în general nu evoluează independent; ele sunt în legătură cu alte variabile economice. Acest lucru dă posibilitatea ca, utilizând cunoştinţele privind nivelul unei anumite variabile, să poată fi prognozat nivelul altei variabile cu care se află într-o anumită dependenţă. De exemplu, volumul vânzărilor de bunuri şi servicii poate fi prognozat în funcţie de venitul pe locuitor al populaţiei. Analiza de regresie studiază dependenţa dintre o variabilă rezultativă (y)...

 • Prelucrarea Primara a Datelor

  1. Conţinutul prelucrării datelor statistice Datele statistice înregistrate, printr-o modalitate de observare totală sau parţială, sunt utile în procesul de cunoaştere şi pregătire a deciziilor numai dacă sunt supuse unor operaţiuni de prelucrare. Prelucrarea, ca etapă a cercetării statistice, cuprinde operaţii de rafinare sau transformare cu ajutorul cărora se realizează trecerea de la datele individuale la indicatorii derivaţi, sintetici, care reflectă esenţa din manifestarea fenomenelor....

 • Indici Statistici

  Indicii statistici sunt o categorie de indicatori statistici descriptivi care se calculează ca mărimi relative. Aceasta înseamnă că sunt determinaţi sub formă de raport între doi indicatori înregistraţi în momente de timp, spaţiu sau categorii diferite. 1. Mărimi relative În funcţie de scopul analizei şi a direcţiei în care se efectuează compararea, mărimile relative sunt: 1. Mărimile relative de structură au drept scop caracterizarea raportului de mărime dintre grupele funcţionale şi...

 • Culegerea Datelor

  Pentru satisfacerea nevoii de informaţii este necesar să se organizeze cercetări (investigaţii) statistice. Prin cercetare statistică, în funcţie de scopul urmărit, se culeg date care apoi se prelucrează în mod corespunzător, pentru ca în final să se obţină, într-o formă statistică, informaţiile necesare desfăşurării procesului de conducere. În faţa complexităţii fenomenelor şi proceselor economice, actul conducerii nu realizează obiectivele fixate fără un sistem informaţional statistic....

 • Corelatia Simpla

  Unit. com. 1 14 8 64 112 14.68 0.4624 0.7656 196 0.0380 0.0625 0.2188 2 13 5 25 65 12.37 0.3969 3.5156 169 6.2750 10.5625 6.0938 3 16 10 100 160 16.22 0.0484 1.2656 256 1.8090 3.0625 1.9688 4 15 7 49 105 13.91 1.1881 0.0156 225 0.9312 1.5625 -0.1563 5 12 6 36 72 13.14 1.2996 8.2656 144 3.0102 5.0625 6.4688 6 17 10 100 170 16.22 0.6084 4.5156 289 1.8090 3.0625 3.7188 7 15 9 81 135 15.45 0.2025 0.0156 225 0.3306 0.5625 0.0938 8 17 11 121 187 16.99 0.0001 4.5156 289 4.4732 7.5625 5.8438...

 • Analiza Statistica a Seriilor Cronologice

  1. Conceptul de serie cronologică O serie cronologică se prezintă sub forma unui şir sistematizat de valori, ale unei caracteristici, realizate la momente sau intervale de timp succesive. Observaţii: 1. Curgerea timpului se măsoară în succesiune cu ajutorul unei scale de interval. Unităţile de timp, frecvent utilizate, sunt: anul, trimestrul, luna, săptămâna, ziua. 2. O serie cronologică poate fi privită ca o variabilă aleatoare, deoarece valorile individuale se formează la momente sau...

 • Analiza Statistica a Oscilatiilor Periodice intr-o Serie Cronologica

  Componenta sezonieră este legată, de regulă, de influenţa modificării anotimpurilor asupra termenilor unei SCR. Aceasta înseamnă că este necesar să se determine măsura şi direcţia în care sezonalitatea conduce la abateri ale termenilor unei SCR de la tendinţa centrală în diferite faze ale perioadei, de obicei ale anului. Pentru a pune în evidenţă influenţa factorilor sezonieri asupra evoluţiei fenomenului într-o SCR trebuie să se elimine din aceasta influenţa celorlalte componente (de...

Pagina 8 din 16