Deontologie de L'Administration Publique

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Deontologie de L'Administration Publique.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 13 pagini (in total).

Profesor: Stoica Adrian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Stiinta Administratiei

Extras din document

Deontologie dans l’administration publique

1er Module

Deontologia în administraţia publică , reprezintă un ansamblu de reguli de conduită al funcţionarilor publici aplicabile în exercitarea atribuţiilor profesionale ale acestora.

L'éthique ou la deontologie dans l'administration publique est un ensemble de règles de conduite applicables aux fonctionnaires exerçant leurs fonctions professionnelles.

Administraţia publică, în sens de organizare, desemnează un ansamblu de organe care realizează o activitate specifică, iar în sens de activitate semnifică activitatea prin care se execută legea sau se prestează servicii publice, în limitele legii.

L’administration publique, dans le sens d’organisation, designe une ansamble des organes qui realise une activitee specifique, et dans le sens d’activitee, signifier l’activitee sur la quelle la lio est executee ou le services publique sont prester.

Prin funcţionar public vom înţelege o persoana numită într-o funcţie publică.

Par la notion de functionaire publique ou l’agent publique ont comprendre une personne nomee dans une functione publique.

Normele de conduită profesională sunt obligatorii pentru persoanele care ocupă o funcţie publică în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi în cadrul autorităţilor administrative autonome.

Les regles de conduite profesionnelle sont obligatoire por les personnes qui ocupe une functionne publique dans le cadre des autoritees et institutions publique de l’administration publique centrale et locale, mes aussi dans le cadre des autorites administrative autonome.

Normele de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi să contribuie la eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică.

Les règles de conduite visant à assurer une meilleure qualité des services publics, la bonne gouvernance dans la réalisation de l’intérêt public et de aporter une contribution à éliminer les tracasseries administratives et la corruption au sein du l’administration publique.

În România, Legea nr. 7/18.02.2004 modificată şi republicată prin Legea nr.50/2007 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, instituie o serie de principii deontologice aplicabile tuturor funcţionarilor publici ce ocupă o funcţie publică.

En Roumanie, la loi n °. 7/18.02.2004 nr.50/2007 modifié et republié par la loi no. 50/ 2007, sur le Code de conduite pour les fonctionnaires publique, as établires un ensembles de principes éthiques applicables à tous les fonctionnaires occupant des fonctions publiques.

Aceste principii care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici sunt următoarele:

Ces principes régissant la conduite professionnelle des agents publics sont les suivants:

a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de-al respecta;

a) la suprématie de la Constitution et la loi, le principe selon lequel les agents publics ont le devoir de respecter;

b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcţiei publice;

b) la priorité de l’intérêt public, principe conformement les agents publics ont le devoir de considérer que l’intérêt public avant de l’intérêt personnel dans l’exercice de fonctions publiques;

c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice;

c) en veillant à l’égalité de traitement des citoyens devant les autorités et institutions publiques, un principe que les agents publics ont le devoir d’appliquer le même regime juridique dans des situations identiques;

d) profesionalismul, principiu conform căruia funcţionarii publici au obligaţia de a îndeplinii atribuţii de serviciu cu responsabilitate , competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

d) le professionnalisme, un principe que les agents publics ont l’obligation de remplire les attribution professionelle avec la responsabilité, la compétence, l’efficacité, l’honnêteté et la conscience;

e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură , în exercitarea funcţiei publice;

e) l’impartialité et l’indépendance, un principe que les agents publics sont tenus d’avoir une attitude objective, neutre à tout intérêt politique, économique, religieuse ou d’autre, dans l’exercice de la fonction publiq;

f) integritatea morală, principiu conform căruia funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii , vreun avantaj, în considerarea funcţiei publice pe care o deţin, sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;

Fisiere in arhiva (3):

  • Deontologie dans l'administration publ.2.doc
  • Deontologie dans l'administration publ.3.doc
  • Deontologie dans l'administration publique.doc