Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene

Disertație
10/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 17859
Mărime: 896.08KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Moroșan Adrian
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Specializare: Audit Si Expertiza Contabila

Cuprins

CUPRINS 2

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I Forme de dobândire a imobilizărilor corporale și recunoașterea costului inițial 5

1.1. Evaluarea imobilizărilor la costul de achiziție 7

1.2. Evaluarea imobilizărilor la costul de producție 9

1.3. Evaluarea imobilizărilor la valoarea de aport 10

1.4. Evaluarea imobilizărilor la valoarea de utilitate 11

1.5. Evaluarea imobilizărilor dobândite prin contract de leasing 11

1.5.1. Imobilizări corporale dobândite prin contract de leasing financiar 12

1.5.1.1. Schimbarea locatarului unui contract de leasing financiar 12

1.5.1.2. Regimul impozitelor și taxelor în cazul leasingului financiar 13

1.5.2. Imobilizările corporale dobândite prin leasing operațional 14

1.6. Evaluarea imobilizărilor urmare obținerii unor subvenții 14

1.7. Imobilizări corporale intrate prin schimb de active 15

1.8. Tratamentul costurilor estimate pentru demontarea și mutarea activelor 16

CAPITOLUL II Evaluare pe durata ciclului de viață a imobilizărilor corporale 16

2.1. Amortizarea 16

2.1.1. Metoda de amortizare liniară 18

2.1.2. Metoda de amortizare degresivă 18

2.1.3. Metoda de amortizare accelerată 19

2.1.4 Amortizarea calculată pe unitate de produs 19

2.2. Ajustarea pentru depreciere 20

2.2.1. Criterii de recunoaștere a deprecierii 20

2.2.2. Reluarea unei pierderi din depreciere 21

2.3. Reevaluarea imobilizărilor corporale 22

2.3.1. Tratamentul contabil aferent reevaluării imobilizărilor corporale 23

2.3.2. Tratamentul amortizării în cazul reevaluărilor 24

CAPITOLUL III Derecunoașterea imobilizărilor coporale 24

3.1. Modificarea destinației imobilizărilor 24

3.2. Casarea imobilizărilor corporale 25

3.3. Vânzarea imobilizărilor corporale 26

3.4. Tratamentul contabil al imobilizărilor corporale lipsă în gestiune 27

CAPITOLUL IV Studiu de caz privind contabilitatea imobilizărilor corporale 27

4.1. Prezentarea societății “ Bussiness Alfa Consulting ” 27

4.2. Evoluția și analiza principalilor indicatori economico-financiari pe perioada 2012-2014 la societatea “ Bussiness Alfa Consulting ” SRL 30

4.2.1. Considerații generale 30

4.2.2. Evoluția și analiza unor indicatori economico-financiari pe perioada 2012-2014 30

4.2.2.1. Evoluția activelor, datoriilor și capitalului propriu 30

4.2.2.2. Analiza ratelor de structură ale activului 35

4.2.2.3. Analiza ratelor de structură ale pasivului 37

4.2.3. Analiza lichidității societății 38

4.2.4. Analiza ratelor de gestiune 39

4.2.5. Analiza echilibrului financiar 40

4.2.6. Analiza soldurilor intermediare de gestiune 42

4.2.7. Analiza ratelor de rentabilitate 44

4.3. Studiu de caz privind contabilizarea imobilizărilor corporale în Standardele Internaționale de Raportare Financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene la societatea “ Bussiness Alfa Consulting ” SRL 46

4.3.1. Contabilizarea imobilizărilor evaluate la costul de achiziție 47

4.3.2. Contabilizarea imobilizărilor evaluate la costul de producție 47

4.3.3. Înregistrarea amortizării imobilizărilor corporale 47

4.3.4. Contabilizarea imobilizărilor dobândite prin contract de leasing financiar 48

4.3.5. Înregistrarea cheltuielilor ulterioare 48

4.3.6. Evidențierea în contabilitate a unei reevaluări 49

4.3.7. Înregistrarea deprecierii unui mijloc fix 49

4.3.8. Contabilizarea vânzarii unui mijloc fix 51

4.3.9. Înregistrarea casării unu mijloc fix 51

CONCLUZII 52

BIBLIOGRAFIE 53

ANEXE 55

Extras din document

Lucrarea elaborată pentru susținerea temei de disertație, intitulată “Imobilizările corporale în Standardele Internaționale de Raportare Financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene” își propune să analizeze contabilitatea imobilizărilor corporale atât din punct de vedere teoretic, conform legislației în vigoare cât și din punct de vedere practic analizând activitatea contabilă a unei entități.

Astfel, contabilitatea se ocupă cu cunoașterea, gestiunea și controlul patrimoniului unei entități, precum și cu rezultatele ce se obțin după prelucrarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația patrimonială și a rezultatelor obținute la sfârșitul exercițiilor financiare necesare în stabilirea unor relații cu acționarii, clienții, furnizorii, instituțiile de credit și organele fiscale.

Această lucrare este structurată pe patru capitole astfel:

În primul capitol este evidențiată partea teoretică cu privire la forma de dobândire a imobilizărilor corporale și recunoașterea costului inițial, prezentându-se principalele metode de evaluare, contractul de leasing financiar, evaluarea imobilizărilor urmare a obținerii unor subvenții, schimbul de active, precum și costurile pentru demontarea și mutarea activelor.

Capitolul al doilea tratează în particular întreg ciclul de viață al imobilizărilor corporale fiind evidențiate metodele de amortizare, deprecierea, reevaluarea, precum și reglementarea contabilă a acestora.

De asemenea, în capitolul al treilea sunt prezentatesituațiile în care pot ajunge imobilizările corporale, cum ar fi casarea, vânzarea sau modificarea destinației acestora.

În utlimul capitolul ne este prezentat studiul de caz pe o societate cu raspundere limitată denumită “ Bussiness Alfa Consulting ” ce are ca obiect de activitate cultivarea cerealelor. În cadul acestui capitol este realizată o analiză care are ca scop evaluarea performanței financiare a societății din perioada în cauză.

Rezultatele prezentei analize pot fi folosite pentru a fundamenta deciziile de gestiune, politicile de dezvoltare precum și pentru a elabora un diagnostic global strategic.

Tot prin intermediul ultimului capitol sunt prezentate și evidențiate principalele înregistrări contabile cu privire la principala temă și anume imobilizările corporale.

În finalul lucrării sunt prezentate concluziile referitoare la imobilizările corporale deținute de către entitate, rezultatul diagnosticului financiar, precum și propunerile personale cu privire la viitorul societății analizate.

CAPITOLUL I Forme de dobândire a imobilizărilor corporale și recunoașterea costului inițial

Contabiliatea românească a cunoscut în ultimii 25 de ani o importantă evoluție, datorată în primul rând de evoluțiile economice, sociale și politice, pe plan intern și anume trecerea României de la o economie centralizată la o economie de piață, iar în al doilea rând de evoluțiile de pe plan internațional cum ar fi unificarea piețelor globalizarea economiilor, aderarea la Uniunea Europeană. Aceste evoluții au impus alinierea contabilității românești cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară(IFRS).

Printre avantajele rezultate din aplicarea IFRS în România se regăsesc: creșterea transparenței informațiilor financiare, armonizarea raportării interne și externe în conformitate cu IFRS și de asemenea reducerea asimetriei informaționale.

Armonizarea contabilității românești cuStandardele Intenaționale de Raportare Financiară, precum și cu directivele europene, a durat foarte puțin datorită exigențelor impuse țărilor membre ale Uniunii Europene.

Elementele comune legislației contabile internaționale sunt reprezentate de forma de prezentare a Situației veniturilor și cheltuielilor, a principiilor generale ale contabilității, precum și simplificarea sistemului de raportare pentru întreprinderi mici și mijlocii.

Standardele Internaționale de Raportare Financiară sau IFRS(International Financial Reporting Standards) reprezintă un set de standarde contabile. În prezent, ele sunt emise de International Accounting Standards Board sau IASB. Multe dintre standardele care fac parte din IFRS sunt cunoscute sub denumirea de Standarde Internaționale de Contabilitate (IAS).

Doctrina contabilă internațională este reprezentată de directivele elaborate de Uniunea Europeană cu privire la reglementarea contabilității,literatura contabilă străină, normele contabile internaționale emise de Consiliul pentru Standardele Internaționale de Contabilitate etc.

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 din 04/10/2012, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1286/2012 privind aprobarea Reglementărilor contabile în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

Obiectivul Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1286/2012 este de a reglementa norme de întocmire, auditare statutară, aprobare și publicare a situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidate ale societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, precum și reguli privind înregistrarea în contabilitatea acestora a operațiunilor economico-financiare efectuate și planul de conturi aplicabil.

Prevederile cuprinse în OMFP nr. 1286/2012 se aplică odată cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și de asemenea cu alte dispoziții legale aplicabile, în obiectivul asigurării unui grad sporit de transparență și comparabilitate a situațiilor financiare anuale.

IAS 16 “Imobilizări corporale” este standardul internațional destinat contabilizării imobilizărilor corporale.

Obiectivul principal al acestui standard este descrierea tratamentului contabil pentru imobilizările corporale, astfel încât beneficiarii situațiilor financiare să fie bine informați cu privire la investițiile întreprinderii în active corporale.

Principalele problemele care sunt dezbătute în cadrul acestui Standard sunt:

-valoarea la care se recunosc activele în patrimoniul entității beneficiare la momentul inițial al achiziției;

-modalitatea de amortizarea a activelor în funcție de beneficiile economice viitoare;

- modificarea valorii activelor în funcție de evenimentele ulterioare

Acest standard (IAS 16)se aplică în contabilitatea imobilizărilor corporale, exceptând cazul în care un alt IAS permite sau prevede o abordare contabilă diferită.

Imobilizările corporale sunt acele active dețiunte de către o întreprindere în scopul de a fi utilizate în producția de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi date spre închiriere terților sau pentru a fi utilzate în scopuri administrative și de asemenea pentru a fi folosite pe parcursul mai multor perioade.

Termenul de imobilizări corporale (sau active tangibile) este utilizat în general pentru a identifica acele active utilizate cu precădere în activitatea productivă din care entitatea va beneficia pe parcursul unei perioade mai mari de un an. Termenul de „corporal” face practic diferența față de activele necorporale care sunt active a căror valoare nu poate fi desemnată în totalitate de existența lor fizică.

Terenurile și mijloacele fixe sunt imobilizări corporale, recunoscute ca active atunci cand îndeplinesc următoarele condiții: generează beneficii economice viitoare certe pentru entitate, iar costul acestora poate fi evaluat în mod credibil.

Imobilizările corporale recunoscute ca active vor fi evaluate inițial la costul său. Costul inițial la care poate fi evaluată o imobilizare corporalăîmbracă mai multe forme:

-cost de achiziție pentru acele imobilizări corporale dobândite cu titlu oneros;

-cost de producție pentru imobilizări corporale produse în cadrul entității;

-valoare de aport, stabilită în urma evaluării, pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social;

-valoare de utilitate, pentrucele primite cu titlu gratuit.

1.1.Evaluarea imobilizărilor la costul de achiziție

Estimarea corectă a valorii proprietăților imobiliare și analiza adecvată a celorlalte aspecte aferente proprietăților conduc la decizii corecte cu privire la dispoziția și folosirea proprietăților.

Evaluarea este un procedeu utilizat în contabilitate pentru exprimarea bănească a tuturor existențelor și modificărilor elementelor de patrimoniuși reprezintă o concluzie sau o opinie emisă pe baza unei analize amănunțite referitoare la natura,valoarea, calitatea sau utilitatea unor proprietăți imobiliare, exprimată cuimparțialitate de o persoană specializată în evaluarea și analiza proprietăților.

Procesul de evaluare este compus dintr-o întreagă serie de proceduri ordonate și coerente care au ca rezultat, estimarea valorii.

Un element al terenurilor și al mijloacelor fixe care este recunoscut ca activ trebuie măsurat inițial la costul său. Costul reprezintă suma plătită în numerar sau echivalente de numerar ori valoare justă a altor contraprestații efectuate pentru achiziționarea unui activ, la data achiziției sau construcției acestuia .

Costul de achiziție este folosit pentru bunurile achiziționate de pe piata și cuprinde prețul de cumpărare negociat între părți, la care se adaugă: cheltuielile cu transportul, cu instalarea, cu montajul, cu punerea în funcțiune, cu taxele vamale, primele de asigurare, T.V.A. deductibilă și de asemenea taxele notariale, comisioane și alte cheltuieli nerecuperabile.

Costuri direct atribuibile sunt costul beneficiilor acordate angajaților, costurile inițiale de livrare și manipulare, onorarile personalului de specialitate, costul testării funcționalității activului, după deducerea câștigului net aferent vânzării oricăror elemente obținute în urma aducerii activului la locația și în starea respectivă etc.

Costul de achiziție rezultă însumând prețul de cumparare, taxele nerecuperabile,cheltuielile de transport, aprovizionare și alte cheltuieli accesorii utile pentru punerea în stare de funcționare a bunului respectiv. Pentru imobillizări, punerea în starea de funcționare înseamnă inclusiv montajul și probele tehnologice.

Costurile estimate pentru demontarea și mutarea activului, respectiv, costurile de restaurare a amplasamentului, în măsura în care costul este recunoscut ca un provizion pe baza IAS 37 „Provizioane, active și datorii contingente” .

În conformitate cu standardul, în costul inițial al mijloacelor fixe se includ și costurile previzionate pentru demontarea și mutarea activului, respectiv costurile de restaurare a amplasamentului la sfârșitul perioadei de utilizare a acestuia. Aceste costuri se evidențiază prin constituirea unui provizion corespunzător. Costul evaluat al lucrărilor de demontare și mutare a mijlocului fix se va înregistra în Situația veniturilor și a cheltuielilor de-a lungul duratei de viață a acestuia, fiind inclus în cheltuiala anuală cu amortizarea.

Reducerile comerciale primite de la furnizor și menționate pe factura de achiziție ajustează în sensul reducerii costul de achiziție al bunurilor. Reducerile comerciale ar putea fi, de exemplu: rabaturile(se primesc pentru defecte de calitate), remizele(se primesc în cazul achiziției de bunuri peste volumul convenit), risturnele(sunt reduceri de preț în cadrul unei tranzacții efectuate cu același terț, într-o perioada determinată).

Reducerile financiare sunt acordate sub formă de sconturi de decontare pentru plata creanțelor premergător termenului normal de exigibilitate.

În cazul valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, costul de achiziție nu include costurile de tranzacționare direct atribuibile achiziției lor, aceste costuri fiind înregistrate în conturile de cheltuieli corespunzătoare.

Standardul este permisiv în privința capitalizării în mod rezonabil al tuturor costurilor care participă la obținerea activului, punerea acestuia în stare de funcționareși de asemenea obținerea performanțelor dorite, în situația în care se îndeplinește condiția ca aceste valori adiționale să mărească valoarea activului mai mult decât valoarea sa justă.

1.2. Evaluarea imobilizărilor la costul de producție

Costul de producție este utilizat în cazul imobilizărilor dobândite din propriul proces de producție al entității, sau cele construite de întreprindere, acesta fiind format din costul de achiziție a materiilor prime, materialelor consumate și de asemenea din cheltuielile de producție direct atribuibile bunului.

Bibliografie

1. Balteș Nicolae, “Analiza economico-financiară a întreprinderii”, Editura Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, 2013.

2. Balteș Nicolae, Ciuhureanu Alina-Teodora, “Contabilitate Financiară”, Editura Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, 2007.

3. Balteș Nicolae, Ciuhureanu Alina-Teodora, “Contabilitate - Fundamente teoretice și practice”, Editura Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, 2009.

4. CECCAR, “Standarde Internaționale de Raportare Financiară”, Editura CECCAR, București, 2006.

5. Cristea Stefana Maria, “Armonizarea contabilă internațională” și practicile contabile naționale, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2007.

6. Duțescu Adriana,“Ghid pentru înțelegerea și aplicarea Standardelor Internaționale deContabilitate”, Editura CECCAR, București, 2002.

7. Feleagă Niculae, Feleagă Liliana, “Modele și reguli de evaluare în contabilitatea internațională”, București.

8. Girbina Mădălina, “Principalele diferențe dintre prevederile reglementărilor contabile naționale și cele ale referențialului internațional”, Economistul nr. 16, București, 2011.

9. Hennie van Greuning, “Standarde Internaționale de Raportare Financiară”, Editura Casa de Editura Irecson, București, 2005.

10. Iacob Petru Pântea, Gheorghe Bodea, “Contabilitate Financiară”, Editura Intelcredo, Deva, 2013.

11. Jianu Ionel, “Evaluarea în contabilitate”, Editura Economică, București, 2012.

12. Luca Iamandi, “Sisteme financiar contabile comparate”, Galați, 2009.

13. Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile, Editura Rentrop&Straton, București, 2014.

14. Matiș Dumitru, Pop Atanasiu, “Contabilitate Financiară”, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2010.

15. Ministerul Finanțelor Publice, Editura Economică, “Ghid practic de aplicare a Standardelor Internationale de Contabilitate”, Partea I, București, 2001

16. Nicolae Todea, Sorin-Constantin Deaconu, “Contabilitate Internațională”, Alba Iulia, 2010.

17. O.M.F.P. nr. 1802/2014.

18. Paraschivescu Marius Dumitru, Pătrașcu Lucian, Radu Florin, “Contabilitate financiară aprofundată”, Editura Tehnopress, Iași, 2011.

19. Pop Atanasiu, “Contabilitate financiară românească armonizată cu Directivele contabile europene și Stanadardele Internaționale de Contabilitate”, Editura Intelcredo, Deva, 2002.

20. Possler Ladislau, Lambru Gheorghe, Lambru Bogdan, “Contabilitatea întreprinderii”, Editura Fundația Andrei Șaguna, Constanța, 2014.

Preview document

Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 1
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 2
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 3
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 4
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 5
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 6
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 7
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 8
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 9
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 10
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 11
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 12
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 13
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 14
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 15
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 16
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 17
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 18
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 19
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 20
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 21
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 22
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 23
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 24
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 25
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 26
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 27
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 28
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 29
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 30
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 31
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 32
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 33
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 34
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 35
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 36
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 37
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 38
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 39
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 40
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 41
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 42
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 43
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 44
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 45
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 46
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 47
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 48
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 49
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 50
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 51
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 52
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 53
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 54
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 55
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 56
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 57
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 58
Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Audit Si Expertiza Contabila.docx

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Amortizarii Imobilizarilor Corporale

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A CASEI DE ECONOMII ŞI CONSEMNAŢIUNI S. A. 1. 1. Scurt istoric a C. E. C. S. A. Casa de Depuneri şi...

Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale

Introducere Conform normelor legale româneşti, în vigoare la momentul prezent, persoanele juridice din România (cu şi fără scop lucrativ), precum...

Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale

1.1 Dualismul contabil Pentru a putea vorbi despre un dualism contabil consideram oportuna definirea notiunii de sistem contabil. Prin sistem...

Contabilitatea imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale sunt active care: - sunt deţinute de o persoană juridică pentru a fi utilizate în producţia proprie de bunuri sau...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Politici si Tratamente Contabile privind Evaluarea Initiala si Ulterioara a Imobilizarilor Corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii...

Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL

Am ales această temă pentru că este de actualitate în contextul economico-social actual, în care modificările legislative legate de societăţile...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Ai nevoie de altceva?