Implementarea standardelor de control intern la nivelul entitatilor publice

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Implementarea standardelor de control intern la nivelul entitatilor publice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 122 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Abstract 1
Lista figurilor, tabelelor și graficelor 2
Motivația și metodologia cercetării 4
CAPITOLUL I. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ LA NIVELUL COMPANIILOR MULTINAȚIONALE 7
I.1.Introducere în guvernanța corporativă 7
I.2.Faimoasele scandaluri financiare - premisă a noii ere a guvernării entității coporative 9
I.3.Adoptarea codurilor de bună practică de guvernanță corporativă 10
I.4. Modele de guvernanță corporativă în cadrul economiilor dezvoltate - analiză comparativă 17
I.5.Repere generale privind sistemele de control intern/managerial din țările membre ale U.E. 20
I.6.Responsabilitatea corporativă - componentă a unei guvernanțe corporative eficiente 26
CAPITOLULII. DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA SISTEMELOR DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL LA NIVELUL ENTITĂȚILOR PUBLICE 34
II.2.Modele de sisteme de control intern/managerial 34
II.2.Metodologia-cadru de proiectare și implementare a sistemului de control intern/managerial în entitățile publice din România 42
CAPITOLUL III. IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL LA NIVELUL ENTITĂȚILOR PUBLICE. STUDIU COMPARATIV ÎNTRE CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BOTOȘANI ȘI PRIMĂRIA COMUNEI MIHAI EMINESCU 45
Concluzii și propuneri 75
Bibliografie 77
Anexe 78

Extras din document

Motivația și metodologia cercetării

Dinamica economică actuală și acerba concurență existentă pe toate piețele, indiferent de profil, impun modificări majore în sistemul de conducere al întreprinderilor și adoptarea unei noi conduite manageriale. În acest context, se aplică tot mai adesea sistemul de management al performanțelor și guvernanța corporativă, ca sisteme de conducere moderne și extrem de eficiente. Datorită creșterii continue a competitivității mediului de afaceri național și internațional, managerii de astăzi își axează acțiunile, în primul rând, pe creșterea eficacității întreprinderilor, ceea ce implică existența unui sistem de management bine definit, modern și performant.

Motivația alegerii acestei teme de cercetare este dublu justificată, pe de o parte de faptul că funcția de control managerial cunoaște o apreciere și recunoaștere din ce în ce mai mare, ceea ce determină necesitatea creșterii numărului de specialiști în acest domeniu, pe de altă parte, mediu complex, aflat într-un continuu trend ascendent, cu care se confruntă managerii în conducerea entităților, motiv pentru care, gestionarea tuturor aspectelor ce derivă din viața practică capătă un caracter previzionar, determină creșterea caracterului indispensabil al controlului intern/managerial, care treptat trebuie să existe în cadrul fiecărei entități.

Dezbaterea acestui subiect în prezenta lucrare este motivată în principal datorită actualității conceptelor de „guvernanță corporativă” și “control intern/managerial”, precum și datorită importanței deținute în conducerea unei companii în contextul ultimelor transformări radicale intervenite la nivelul economiei mondiale și, implicit, în contextul noii tendințe de globalizare financiară.

Crizele economice generate de scandalurile financiare uriașe care au avut loc pe scena europeană și americană au evidențiat faptul că fraudele contabile sunt atribuite în mare măsură și absenței controlului formal prevăzut în reglementările interne ale companiilor. Astfel, sunt evidențiate legăturile strânse dintre fraude, guvernanța corporativă și rolul controlului intern/managerial.

Obiectivul principal al primului capitol a constat în prezentarea abordărilor conceptuale referitoare la guvernanța corporativă. În vederea realizării acestui deziderat ne-am propus următoarele obiective secundare:

- Evidențierea contextului în care a apărut și s-a dezvoltat guvernanța corporativă;

- Prezentarea faimoaselor scandaluri financiare ca premisă a noii ere a guvernării corporative;

- Conturarea adoptării codurilor de bună practică ca soluții de implementare a politicii și principiilor guvernanței corporative;

- Analiza comparativă a diferitelor modele de guvernanță corporativă;

- Prezentarea reperelor generale privind sistemele de control intern/managerial în statele membre ale U.E.

- Reliefarea și explicarea rolului responsabilității corporative ca funcție a unei guvernanțe corporative eficiente;

Obiectivul principal al capitolului al doilea a constat în prezentarea dezvoltării și implementării sistemului de control intern/managerial la nivelul entităților publice. În vederea realizării acestui deziderat ne-am propus următoarele obiective secundare:

- Conturarea principalelor modele de sisteme de control intern/managerial;

- Analiza comparativă a modelelor de sisteme de control intern/managerial;

- Prezentarea metodologiei cadru de proiectare și implementare a sistemului de control intern/managerial la entitățile publice din România;

Obiectivul principal al ultimului capitol a constat în evidențierea rolului implementării standardelor de control intern/managerial la nivelul entităților publice. În vederea realizării acestui deziderat ne-am propus următoarele obiective secundare:

- Analiza gradului de implementare a standardelor de control intern/managerial la nivelul entităților publice

- Formularea unor recomandări în vederea îmbunătățirii gradului de implementare a standardelor de control intern/managerial la nivelor celor două entități;

- Calcularea unor indicatori asociați standardelor și evidențierea impactului acestora asupra managementului entităților;

- Prezentarea principalelor măsuri de acțiune în vederea creșterii performanței sistemelor de control intern/managerial bazat pe standarde;

Având în vedere realizarea obiectivelor propuse în cadrul cercetării, demersul nostru științific se bazează pe o abordare deductivă de la general la particular ce îmbină studiile cantitative cu cele calitative.

În prima parte a lucrării pentru aprofundarea subiectelor de interes, cercetarea are un caracter preponderent calitativ. Această metodă nu necesită testarea unor ipoteze enunțate ex-ante. Cunoștințele teoretice sunt folosite în vederea unei mai bune înțelegeri a unui fenomen și nu pentru a realiza supoziții. Printre aspectele care au fost aprofundate prin cercetarea calitativă se numără: teoriile de bază ale guvernanței corporative și definirea conceptului de guvernanță corporativă, a guvernanței corporative eficiente, coduri de bună practică de guvernanță corporativă, modele de guvernanță corporativă, importanța responsabilității corporative în guvernanța corporativă, modele de sisteme de control intern/managerial, importanța implementării standardelor de control managerial.

Printre metodele specifice științelor socio-umane, care au fost folosite în cadrul cercetării calitative întreprinse se numără:

- Observarea neparticipativă;

- Analiza documentelor;

- Comparația;

Abordarea neparticipativă se datorează naturii domeniului de cercetare și a stadiului actual de cunoaștere în domeniul de interes. Totuși prin comparațiile realizate, opiniile proprii exprimate și concluziile formulate se relevă aspectele participative ale cercetării și pertinența informațiilor transmise. Din perspectiva criteriului temporar, metodele folosite sunt preponderent transversale, adoptate pentru identificarea relațiilor de cauzalitate, dependență sau influență între domeniul guvernanței corporative și controlul intern/managerial. Elemente specifice metodelor longitudinale se regăsesc în analiza efectuată asupra evoluției poziției și implicării organismelor profesionale internaționale și autohtone în dezvoltarea domeniului de interes, respectiv în urmărirea evoluției cadrului legislativ.

Dacă în prima parte cercetarea realizată este eminamente calitativă, în ultima parte, studiul realizat se încadrează în aria cercetărilor cantitative. Prin dimensionarea și analiza indicatorilor, ipotezele formulate și testate, identificarea și argumentarea relațiilor dintre aspectele abordate, am încercat să reliefăm natura și amploarea influenței controlului intern/managerial asupra entităților. Metodele de cercetare sunt:

- Analiza comparativă transversală;

- Observația neparticipativă;

În cadrul studiului de caz, în vederea dimensionării indicatorilor am realizat o cercetare pe bază de chestionar. Grupul țintă în vederea stabilirea eșantionului a fost format din șefii de compartimente ale celor două entități publice, cărora le-am aplicat chestionarul cu ajutorul cărora am adunat datele de care aveam nevoie. Mărimea eșantionului ales este de 12 persoane pentru entitatea A și 7 persoane pentru entitatea B. Chestionarul cuprinde un set de 18 întrebări astfel încât am putut obține o radiografie de moment cu informații relevante despre implementarea standardelor de control la nivelul celor două entități.

Prin îmbinarea cercetării calitative cu cea cantitativă sperăm că am reușit să surprindem valențele teoretice și provocările practice pe care le ridică controlul managerial în guvernanța corporativă, ceea ce justifică demersul realizat și deschide noi direcții pentru cercetările viitoare.

În primul capitol „Guvernanța corporativă la nivelul companiilor multinaționale” am realizat o delimitare conceptuală a termenului de guvernanță corporativă, prin studierea literaturii de specialitate și a reglementărilor de unde am cules informațiile necesare prelucrării ulterioare. Într-un prim pas am luat în considerare delimitarea conceptului de guvernanță corporativă prin prisma definițiilor regăsite în literatura de specialitate, reglementările și recomandările de bune practici ale guvernanței corporative, urmate de analiza teoriilor care stau la baza guvernanței corporative. Pentru a puncta principalele motive care au stat la baza evoluției bunelor practici de guvernanță corporativă am recurs la prezentarea faimoaselor scandaluri financiare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Implementarea standardelor de control intern la nivelul entitatilor publice.doc

Bibliografie

Cărți
1. Adam Smith An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776, republicată în 1976, University for Chicago Press;
2. Alin Ionescu Guvernanță corporativă în cadrul economiilor dezvoltate, 2013;
3. Bălăceanu Cristina Practici ale guvernanței și guvernanța corporativă, Analele Universității Constantin Brâncuși, Tg.Jiu, 2010;
Bunget, O. , C., Florea-Ianc Z., Ghiță, Guvernanța corporativă și auditul intern, Timișoara, Editura Mirton, 2009;
4. Gîrbina, M. Corporate Governance Disclosures in Romania, 2012
5. Ioan-Ovidiu Spătăceanu Testarea conformității cu principiile de guvernanță corporativă pe piața românească de capital, Universitatea Petru-Maior din Tg.Mureș, 2012;
6. K.H.Spencer Pickett The Internal Auditing Handbook, Second Edition, John Wiley&Sons, River Street, USA, 2006;
7. Laura Buzatu Piața de capital în România, identificarea unor căi și oportunități de creștere și diversificare a acesteia, teză de doctorat, conducător științific prof.univ dr.Alexandru Puiu, ASE București;
8. Marcel Ghiță Guvernanță corporativă și auditul intern, Editua Tehnica-Info, Chișinău, 2009;
9. Mihai Savin Metode de optimizare a performanței conceptului de guvernanță corporativă, Management Intercultural, 2013;
10. Nadia Albu Guvernanță corporativă în România. Percepții și perspective, Contabilitate, expertiză și auditul afacerilor, 2013;
11. Niculae Feleagă Guvernanța corporativă în economiile emergente, cazul României, Economie teoretică și aplicată, volumul XVIII, 2011;
12. Stilpon Nestor, International Efforts to Improve corporate governance: Why and How OECD;
13. Shleifer A. and Vishny R. A Survey of Corporate Governance, Journal of Finance nr.52,1997;
14. Sorin Cosneanu Necesitatea implementării guvernanței corporatiste în întreprinderile românești, Economie teoretică și aplicată, Vol.XX, 2013;
15. Sventlana Pînzari, Ianina Spinei Administrarea corporativă - premisă a transparenței și prevenirii corupției, Transparency International, Moldova, Chișinău, 2004;
16 Turnbull, S. Corporate governance: Its scope, concerns and theories, Corporate
Governance, an International Review, volumul 4, 1997;
Articole și alte publicații
17. *** Carte verde, Cadru de guvernanță corporativă al UE, Comisia Europeană, Bruxelles, 2011;
18. *** Compediu al Sistemelor de Control Public Intern din Statele Membre ale Uniunii Europene, Oficiul de Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg, 2011;
19. *** Ghid de evaluare a sistemului de control intern în entitățile publice, Curtea de Conturi a României, 2011;
20. *** Guvernanța corporativă în România, OECD, 2001;
21. *** Guvernanța corporativă, Ghid pentru dezvăluirea informațiilor - Bursa din Toronto;
22. *** Guvernanța corporativă și managementul riscurilor, Institutul Auditorilor Interni din Marea Britanie și Irlanda, ediția a II-a,
23. *** Îndrumar metodologic pentru dezvoltarea controlui intern în entitățile publice, MFP;
24. *** Manual curs de bază pentru auditul de sistem, Proiect Phare - Dezvoltarea auditului de performanță și auditului de sistem în România;
25. *** Principles of corporate governance, OECD 2004 - ediție revizuită;
26. *** The importance of corporate responsability, Economist Intelligence Unit, January 2005;
27. *** The Business Environement and Corporate Governance, The Worls Bank, 1998;
Site-uri
28. *** www.ccir.ro
29. *** www.coso.org
30. *** www.cica.ca;
31. *** www.europa.int
32. *** www.ifac.org
33. *** www.mfinante.ro
Legislație
34. *** O.M.F.P. nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern, cu completările și modificările ulterioare;