Toate disertatiile din domeniul Drept Civil

 • Raportul donatiilor

  Conform prevederilor legale, orice persoană fizică poate dispune liber de bunurile care alcătuiesc patrimoniul său, astfel încât patrimoniul lăsat la moarte poate fi, valoric cu totul neînsemnat; nimeni nu este obligat să lase o moştenire, chiar dacă are rude apropiate sau soţ supravieţuitor. Dar dreptul de dispoziţie, drept exclusiv şi absolut, poate fi exercitat numai în limitele şi cu modificările determinate de prevederile legale Astfel de limitări - cele mai importante ale dreptului de...

 • Ocrotirea Persoanei Fizice

  ARGUMENT Din toate timpurile dreptul s-a ocupat de ocrotirea persoanei fizice. Astăzi însă, prin sublimarea drepturilor omului, el se apleacă asupra acestei instituţii mai mult ca oricând. Necesitatea protejării unor interese naţionale şi existenţa unor categorii de persoane fizice cărora trebuie să li se asigure o protecţie specială din diverse raţiuni au condus la adoptarea de reglementări care conturează regimuri juridice diferite pentru diferite categorii de persoane fizice. Prin...

 • Aplicarea in Contencios Administrativ a Prevederilor Articolului 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului Privind Dreptul la un Proces Echitabil

  CAPITOLUL I CONTENCIOS ADMINISTRATIV 1.1. Noţiuni introductive Etimologic, cuvântul contencios provine prin filieră franceză (contentieux = contencios) din latinescul contentiosus = certăreţ, adjectivul substantivului contentio = conflict, dispută, confruntare. Noţiunea de contencios administrativ este o noţiune tradiţională a dreptului administrativ, fiind utilizată pentru a delimita căile de atac jurisdicţionale împotriva actelor şi operaţiunilor administrative de recursurile...

 • Statutul Juridic al Minoritatilor Nationale din Ucraina

  REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE Cuvinte cheie: resortisanţi, minorităţi, străini, apatrizi, ICNUR, drept de veto, relaţii interetnice. Rezumat: Lucrarea intitulată „Statutul juridic al minorităţilor naţionale din Ucraina” este constituită din două mari capitole urmate de concluzii şi bibliografie selectivă reprezentativă. În primul capitol am analizat drepturile şi libertăţi egale pentru toţi cetăţenii ţării precum şi egalitatea acestora în faţa legii, menţiune care este prezentă în Constituţia...

 • Imperativul Interzicerii Recurgerii la Forta Armata in Relatiile Internationale

  REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE Lucrarea intitulată „Imperativul interzicerii recurgerii la forţa armată în relaţiile internaţionale” este structurată în patru mari capitole, concluzii şi bibliografie reprezentativă. Prima parte a lucrării analizează problematica războaielor juste care sunt cele care nu au un caracter cotropitor şi agresiv, ci urmăresc apărarea popoarelor împotriva asupririi naţionale. Dreptul la apărare este un drept indiscutabil, războiul de apărare, acţiunea de respingere a...