Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 15142
Mărime: 289.62KB (arhivat)
Publicat de: Raluca N.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. CAPITOLUL I. TITLURILE DE VALOARE 3
 3. I.1 Noțiunea de titlu de valoare 3
 4. 1.2 Evoluția cadrului normativ în materia titlurilor de valoare 4
 5. I.3 Clasificarea titlurilor comerciale de valoare 5
 6. CAPITOLUL II. CECUL 7
 7. II.1 Abordări conceptuale privind noțiunea de cec 7
 8. II.2 Condiții de valabilitate ale cecului 8
 9. II.3 Natura juridică a diferitelor tipuri de cecuri 10
 10. II.4 Transmiterea, garantarea și stingerea obligației asumate prin cec 13
 11. CAPITOLUL III.BILETUL LA ORDIN 17
 12. III.1 Noțiune. Cadru normativ 17
 13. III.2 Condiții de valabilitate ale biletului la ordin 18
 14. III.3 Principiile aplicabile girului, avalului și plății biletului la ordin 20
 15. III.3.1 Particularități ale girului și avalului biletului la ordin 21
 16. III.3.2 Plata biletului la ordin 22
 17. III.3.3 Utilizarea biletului la ordin în alb în practica bancară 22
 18. CAPITOLUL IV. STUDIU DE CAZ: 24
 19. ASPECTE DIN PRACTICĂ GENERATĂ DE TRANZACȚIILE CU TITLURI DE VALOARE 24
 20. CONCLUZII ȘI PROPUNERI DE LEGE FERENDA 27
 21. BIBLIOGRAFIE 29
 22. ANEXE 31

Extras din disertație

Introducere

Una dintre formele juridice moderne ale circulației bunurilor o reprezintă circulația înscrisurilor (titlurilor) care încorporează anumite valori patrimoniale. Aceste valori circulă prin transmiterea înscrisurilor ce le reprezintă, înscrisuri precum: acțiunile, obligațiunile ce sunt emise de societățile pe acțiuni, cambia, biletul la ordin, cecul etc.

Instituționalizarea circulației titlurilor reprezintă „una din cele mai importante contribuții ale dreptului comercial la progresul activității comerciale moderne” .

Pentru desemnarea titlurilor care încorporează anumite valori patrimoniale este „utilizată în mod generic noțiunea de titluri de credit ori titluri de valoare, noțiune ce aparține dreptului german” .

Prezenta lucrare prezintă regimul juridic al cecului și cel al biletului la ordin.

Am ales ca ca și temă pentru această lucrare „Cecul și biletul la ordin”, deoarece consider de o reală utilitate teoretică și practică acest studiu întreprins în domeniul titlurilor de valoare. În contextul importanței titlurilor de valoare, consider că este necesar să observăm că o cunoaștere temeinică și adecvată a acestor înscrisuri se condiționează de studierea aspectelor de drept civil specifice titlurilor de valoare, urmare hiar a sorgintei de drept comun a acestora și în mod deosebit de studiul naturii juridice a titlurilor de valoare.

În cadrul lucrării am analizat modalitățile de emitere a cecului și a biletului la ordin, mențiunile esențiale pe care instrumentele financiare analizate trebuie să le cuprinsă, drepturile și obligațiile ce reies din cele două înscrisuri, cadrul normativ aplicabil acestora.

Lucrarea dorește să prezinte o imagine de ansamblu, unitară și actualizată asupra titlurilor de valoare în general, și a a cecului și biletului la ordin - în special, obținută ca urmare a studiului aprofundat al legislației, doctrinei și jurisprudenței.

Realizarea acestui studiu consider că este o necesitate determinată de creșterea rolului și locului titlurilor de valoare în contextul comercial intern, de complexitatea problemelor provocate de circulația și evoluția acestor înscrisuri și nu în ultimul rând de existența unui cadru normativ dinamic și amplu.

Actele normative care reprezintă cadrul juridic în materia titlurilor de valoare le regăsim în domeniul dreptului civil în general și în domeniul dreptului comercial în special, în multitudinea de norme speciale, derogatorii de la regimul dreptului comun.

Evoluția concepției asupra titlurilor de valoare este subsumată unui trend ascendent din punct de vedere al importanței și ponderii acestora în circuitul economic intern și internațional, ceea ce a condus la schimbări legislative succesive, din dorința manifestată a legiuitorului de a pune la dispoziția celor interesați un pachet legislativ clar și concis, actualizat și corelat cu prevederile legale europene, adaptat necesităților socio - economice actuale, flexibil din punct de vedere al oportunităților, însă ferm din punct de vedere al interpretării.

În partea practică a lucrării (capitolul patru), vom analiza câteva spețe din jurisprudența națională privitoare la modalitatea de utilizare a instrumentelor financiare analizate, aspecte din practică generată de tranzacțiile cu titluri de valoare.

CAPITOLUL I. TITLURILE DE VALOARE

I.1 Noțiunea de titlu de valoare

Titlurile de valoare reprezintă bunuri a căror natură juridică obligă la o dublă abordare: pe de o parte din perspectiva legislației de drept comun, reținând prevederile Codului Civil , iar pe de altă parte, din perspectiva legilor speciale - Legea nr. 58/1934 și Legea nr. 59/1934 .

Astfel că considerăm că analiza naturii juridice a titlurilor de valoare trebuie să se realizeze de o manieră comparativă - civilă și comercială -, iar nevoia unei expuneri clare și coerente impune fixarea terminologică a termenilor exprimați anterior.

Accepțiunea noțiunii de titlu este diferit în dreptul civil față de ceea din dreptul comercial. Astfel că în dreptl civil, conțiutul noțiunii de ”titlu” are două accepțiuni: ”titlu” este folosit „cu sensul de mijloc de probă - înscris care dovedește creanța sau dreptul -, adică documentul necesar și suficient în vederea obținerii executării prestației de la debitor” și ”titlu de valoare”, respectiv „documentul ce constată o creanță realizabilă după scurgerea unei anume periaode de timp, valoarează acordarea de credit debitorului până când creanța devine exigibilă” . Iar în dreptul comercial, conceptul de „titlu de valoare” implică „documentele a căror posesie este necesară pentru a se putea exercita dreptul, care derivă dintr-o operație de credit pe care o constată, cât și pentru a putea fi învestit cu acest drept oricare alt dobânditor ulterior al lor” .

Observăm că, din perspecitva dreptului civil, transmiterea titlului între persoane nu presupune și transmiterra dreptului ori creanței constatate prin înscris, iar cesiunea specifică acestui domeniu nu asigură protecția dobânditorului - cesionar care primește creanța așa cum aceasta există la cedent.

Din perspectiva Codului civil - semnalăm însă unificarea izvoarelor normative, pentru că, prin chiar textul art. 2 Cod civil, se statuează că acest izvor normativ de drept reprezintă reguli de drept comun pentru domeniile la care se referă litera și spiritul acestora, deci atât în materia civilă cât și în materie comercială, inclusiv în domeniul titlurilor comerciale de valoare, potrivit art. 2 Cod civil. Totodată dispozițiile art. 5 Cod civil, consacră aplicarea prioritară a dreptului comunitar, stipulând expres că normele dreptului comunitar sunt aplicabile în mod prioritar, indiferent de calitatea și/sau statutul părților.

Constatând că titlurile de valoare se remarcă printr-o contribuție deosebită la circulația modernă a bunurilor, consider că studiul naturii lor juridice solicită o corespunzătoare fixare a terminologiei aferente.

Perspectiva terminologică în materia titlurilor de valoare este necesară pentru a se evita neclaritățile, ambiguitățile, confuziile ce au fost sesizate în practica de specialitate, tocmai ca urmare a unei folosiri corespunzătoare. O astfel de analiză este realizată prin intermediul prezentării și discutării diferitelor opinii reținute în cadrul doctrinei străine cât și în cadrul doctrinei române. Astfel, în doctrina străină, remarcăm punctele de vedere prezentate în:

- Doctrina germană, care aprofundează, detaliază și distinge subtil în materia titlurilor comerciale de valaore. Reprezentanții săi utilizează termenii: „wertpapiere - hârtie de valoare” și „papierverte - valoarea hârtiei (bancnotele)”. Elementul caracteristic hârtiilor de valoare „Verkoperung” sau încorporarea unui drept a determinat alcătuirea categoriei ce poartă numele de „Volkomnevu Wertpapiere” sau „Wertpapiere Offentliches Glaubens” ceea ce semnifică „hârtie de valoare completă ori de credit public” .

- Doctrina italiană și doctrina americană, au grupat întro unică categorie, aceea a „titlurilor de credit”, toate instrumentele cu ajutorul cărora creditul este mobilizat prin operațiuni individuale ori de masă;

- Doctrina belgiană și franceză folosesc termenii de „titluri comerciale negociabile” ori „titluri negociabile”, termeni prin care înțelegem înscrisurile care prin ele însele oferă titularului legitimat exercițiul anumitor drepturi atașate, aflate sub incidența unui regim juridic particular.

Bibliografie

A. LITERATURĂ DE SPECIALITATE

1. Albu I., Opoziția la executare cambială - cale de apărare la îndemâna debitorului cambial, Revista Juridica nr. 2/2000, Editura ALL Beck

2. Bratiș Marian, Titluri de valoare comercială, Revista de Drept Comercial nr. 5/2005, pp. 67-33

3. Cărpenaru Stanciu D., Tratat de drept comercial român, Editura Universul Juridic, București, 2019

4. Cărpenaru Stanciu, Drept comercial român, Editura Universul Juridic, București, 2007

5. Ciutacu Florin, Drept comercial. Culegere de spețe. Legislație comercială. Modele de contracte. Modele de acțiuni, Editura Themis Cart, București, 2003

6. Costin N.Mircea, Dicționar de dreptul internațional al afacerilor, vol I., Editura Lumina Lex, București, 1996

7. Diaconescu M., Bănci, sisteme de plăți, riscuri, Editura Economică, București, 1999

8. Dogaru I., Cercel S., Drept civil, Editura C.H.Beck, București, 2007,

9. Dogaru I., Săuleanu L., Ponea Calotă A., Teorie și practică în materia titlurilor comerciale - Cambia, biletul la ordin și cecul, E.D.P - R.A, București, 2006

10. Dumitrescu Aida Diana, Titluri de valoare. Comentarii ale dispozițiilor Noului Cod Civil., Editura C.H.Beck, București, 2012

11. Dumitrescu Aida Diana, Titluri de valoare. Reglementare. Doctrină. Jurisprudență, Editura C.H.Beck, București, 2011

12. Galasescu-Pyc D., Cambia și biletul la ordin, volumul I, Editura Tiparul universitar, București, 1939

13. Gălășescu Pyk D., Curs de drept bancar, Editura I.C.Parhon, București, 1950

14. Macovei Lidia, Drept comercial comparat. Scheme și tabele, Chisinău, 2007

15. Moraru Dan, Nedelescu Mihai, Produse și servicii bancare, Editura Pro Universitaria, București, 2013

16. Nemeș Vasile, Drept bancar, Editura Universul Juridic, București, 2011

17. Nemeș Vasile, Drept comercial, ediția a 3-a revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, București, 2018

18. Nicula Ileana, Vademecum - Operațiuni bancare, Editura Pro Universitaria, București, 2013

19. Pătrășcanu P. , Sachelarie O., Titluri de credit în comerțul internațional, Editura Scrisul românesc, Craiova, 1975

20. Popa Sorana, Drept comercial. Obligații. Contracte. Titluri de valaore. Insolvență, Editura Universul Juridic, București, 2014

21. Popa Sorana, Drept comercial. Obligații. Contracte. Titluri de valoare. Insolvența, Editura Universul Juridic, București, 2014

22. Turcu Ion, Pașca Dorina, Utilizarea biletului la ordin în alb în practica bancară, în Revista de drept comercial, nr. 10/1998

B. LEGISLAȚIE

- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil publicată în M.Of al României nr. 522 din 24 iulie 2009

- Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin, actualizată și completată prin Ordonanța nr. 11 din 4 august 1993, Legea nr. 83 din 6 octombrie 1994, O.U.G nr. 39 din 26 martie 2008, Legea nr. 163 din 8 mai 2009, Legea nr. 76 din 24 mai 2012

- Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin, inclusiv Legea nr. 163 din 8 mai 2009 privind aprobarea O.U.G. nr. 39/2008 pentru modificarea și completarea legii cadru

- Legea privind cecul nr. 59/1934, publicată în M.Of. nr. 100 din 1 mai 1934

- Norma nr.6 din 5 iunie 2008 pentru modificarea și completarea Normelor-cadru ale Băncii Naționale a României nr. 7/1994 privind comerțul făcut de societățile bancare și celelalte societăți de credit, cu cecuri, pe baza Legii nr. 59/1934 asupra cecului, modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 11/1993, aprobată și modificată prin Legea nr. 83/1994

- Normele tehnice nr. 10/1994 ale BNR privind biletul la ordin și cambia

- Ordonanța de urgență nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar și a pierderilor din economie, publicată în M.Of. nr. 72 din 22 aprilie 1997

- Ordonanța nr. 13/1995 privind unele măsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome și a societăților comerciale cu capital majoritar de stat, de întărire a disciplinei financiare și de îmbunătățire a decontărilor în economie, publicată în M.Of nr. 26 din 3 februarie 1995

Preview document

Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 1
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 2
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 3
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 4
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 5
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 6
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 7
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 8
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 9
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 10
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 11
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 12
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 13
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 14
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 15
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 16
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 17
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 18
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 19
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 20
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 21
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 22
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 23
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 24
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 25
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 26
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 27
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 28
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 29
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 30
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 31
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 32
Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin - Pagina 33

Conținut arhivă zip

 • Titluri de valoare - cecul si biletul la ordin.docx

Alții au mai descărcat și

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Întreprinderile

Notiuni generale Potrivit art. 3 din Codul comercial sunt considerate fapte de comert urmatoarele intreprinderi: - intreprinderi de furnituri...

Fondul de comerț

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Te-ar putea interesa și

Inșelăciunea

CAPITOLUL I SECŢIUNEA I CARACTERIZAREA GENERALA A PATRIMONIULUI IMPORTANTA PATRIMONIULUI SI NECESITATEA OCROTIRII ACESTOR VALORI SOCIALE PRIN...

Executarea silită - aspecte comune

CAPITOLUL 1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA SILITÃ 1.1 Scurt istoric al executãrii silite Executarea silitã, dupã cum s-a stabilit în...

Sisteme de Plăți

1.1.SISTEMUL DE PLĂŢI Sistemul de plăţi reprezintă o componentă importantă a sistemului monetar şi, prin acesta, a infrastructurii financiare a...

Aspecte ale Incheierii Contractelor Comerciale Internaționale

CAPITOLUL I GENERALITĂŢI DESPRE ACTIVITĂŢI DE COMERŢ INTERNATIONAL ÎN CONTEXTUL ECONOMIC ACTUAL I.1. Termenii de: actualitate economică; sistem...

Titluri Comerciale de Valoare

1.TITLURILE COMERCIALE DE VALOARE 1.1. Consideraţii generale Titlurile de valoare sau de credit reprezintă înscrisuri care încorporează anumite...

Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă

I Continutul si importanta functiunii financiar-contabile pentru activitatea organizatiei 1. Continutul si specificul functiunii...

Titluri de valoare utilizate pe piața monetara din România

TITLURI DE VALOARE Titlurile de valoare sunt înscrisuri ,emise în baza unor legi , care dau posesorilor dreptul de a încasa , anual , un venit...

Drept Comercial

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I ASPECTE GENERALE 1. Noţiune, obiect, definiţie, caractere Denumirea de „drept comercial”...

Ai nevoie de altceva?