Toate disertatiile din domeniul Drept

 • Drogurile

  Capitolul I TRAFICUL ŞI CONSUMUL ILICIT DE DROGURI (PREVENIREA) 1.1 Strategia Uniunii Europene în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri în perioada 2005-2072 Pentru a înţelege mai bine strategia României în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, la care un aport deosebit îl aduc Ministerul Public şi Ministerul Justiţiei, vom prezenta, în primul capitol, strategia Uniunii Europene în acest domeniu, fiind ştiut că strategia...

 • Dreptul la un Mediu Sanatos in Reglementarile Europene

  INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să modeleze natura ale cărei legi aspre trebuiau respectate pentru a supravieţui. În ultimele două secole s-a făcut însă simţită, prin comportament şi concepţie, încercarea omului de a domina natura, de a utiliza în folos propriu toate bogăţiile naturale, accentuându-se progresiv conflictul dintre procesele ciclice naturale ale ecosferei şi cele liniare ale tehnologiilor create şi susţinute de civilizaţia umană, ajungându-se la „criza...

 • Dreptul Informatiilor si al Securitatii Private

  CAPITOLUL I: SCURTĂ INTRODUCERE PRIVIND PROCESUL PENAL Persoanele ce au comis infracţiuni – infractorii, persoane fizice sau juridice –trebuie să suporte consecinţele prevăzute de legea penală materială, fiind traşi la răspundere penală prin aplicarea sancţiunilor de drept penal cât şi obligarea la repararea pagubei. Tragerea la răspundere penală şi civilă a celor ce au comis infracţiuni se realizează în cadrul unei activităţi judiciare reglementate prin dispoziţiile legii de procedură...

 • Munca in Spatiul European si Principale Sale Implicari

  INTRODUCERE Economiile moderne se bazează pe cunoaştere mai mult decât pe materii prime. Pentru a face faţă concurenţei reprezentate de noile economii emergente, Europa trebuie să creeze locuri de muncă de care are nevoie o societate dinamică bazată pe cunoaştere. Pentru aceasta este necesar să se investească în educaţie, precum şi în politicile privind ocuparea forţei de muncă, astfel încât să se ţină pasul cu schimbările survenite. Calitatea vieţii este un concept greu de conturat dar...

 • Contractul Colectiv de Munca in Dreptul Comparat

  INTRODUCERE Dreptul comunitar (dreptul muncii în Uniunea Europeană) este constituit din ansamblul normelor (regulilor) juridice, elaborate de organele Comunităţii Europene şi aplicabile raporturilor juridice de muncă, de securitate si de protecţie socială., din cadrul ţărilor membre. Reguli ce reglementează raporturile juridice internaţionale de drept al muncii au fost adoptate încă din 1919, anul înfiinţării Organizaţiei Internaţionale a Muncii, care, pe lângă drepturile salariaţilor...

 • Reglementari Administrative ale Uniunii Europene

  Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ european au un rol esenţial, reprezentând fundamentul organizării şi funcţionării Uniunii. Acest fapt se datorează în special funcţiilor care îi sunt conferite administraţiei, locului ocupat de aceasta în cadrul societăţii, mijloacelor pe care le întrebuinţează şi scopului pe care îl slujeşte. În prezent, Uniunea Europeană trece printr-o etapă în...

 • Legislatia Internationala a Muncii

  INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană, avându-se în vedere ponderea sa deosebită în cadrul problemelor majore care preocupă societatea de astăzi Componentele dreptului internaţional al muncii abordează domenii fundamentale pentru indivizi, precum: abolirea muncii forţate, drepturile sindicale şi eliminarea oricăror forme de discriminare pe bază de rasă, culoare, sex, religie, opinie...

 • Libera Circulatie a Persoanelor in Spatiul European

  INTRODUCERE Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne fac parte dintr-un concept mai larg , acela al pieţei interne , în care nu este posibilă existenţa frontierelor interne sau restrângerea libertăţii de circulaţie a persoanelor . Principiul liberei circulaţii a persoanelor a primit diverse abordări în cursul unor activităţi de cercetare dar nu şi din perspectiva avută în vedere la alegerea acestei teme . Astfel , am considerat , în lucrarea pe...

 • Contractul de Mandat

  CAPITOLUL I Mandatul în dreptul civil Secţiunea I. Mandatul cu reprezentare 1.1. Noţiune şi reglementare Noţiune. Potrivit art. 1532 C. civ. mandatul este un contract în puterea căruia o persoană se obligă, fără plată, de a face ceva pe seama unei alte persoa¬ne de la care a primit însărcinarea. Definiţia dată mandatului de Codul Civil, deşi conţine elementele ge¬nerale ce caracterizează acest contract, are însă neajunsul de a nu-l delimita suficient de alte contracte civile (de exemplu,...

 • Drept Administratie Publica Europeana

  CAPITOLUL I CADRU GENERAL Secţiunea 1. Introducere Fiecare stat protejează drepturile şi libertăţile cetăţenilor săi vârstnici, în funcţie de realităţile şi particularităţile sale economice, sociale, culturale. Într-o lume tot mai integrată însă, au apărut preocupări majore ale statelor şi organismelor internaţionale pentru protecţia juridică a populaţiei vârstnice, aflată în creştere, precum şi demersuri de aderare la un corp comun de norme. Analiza problematicii protecţiei sociale a...

 • Garantiile Personale in Dreptul Civil

  Capitolul 1 Dispoziţii generale cu privire la garanţiile personale Raţiunea finală a existenţei oricărei obligaţii este executarea ei. Garantarea obligaţiei constituie o măsură de asigurare a acestei executări. La momentul naşterii raportului juridic obligaţional certitudinea creditorului cu privire la realizarea dreptului său de creanţă este relativă, în sensul că această realizare nu depinde în mod exclusiv şi absolut de voinţa sa, ci este un drept de a ajunge la lucru prin...

 • Recursul in Anulare in Fata Curtii Europene de Justitie

  1. Modificări aduse acestei căi de atac de Constituţia Europeană 37 2. Recursul în anulare, garant al protecţiei juridice individuale faţă de actele comunitare .38 Capitolul I. Importanţa recursului în anulare, conform jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie 1. Rolul Curţii în ansamblul instituţional comunitar european Date fiind competenţa sa obligatorie, precum şi inatacabilitatea hotărârilor sale, Curtea Europeană de Justiţie acţionează ca o instanţă de recurs de ultim grad. De...

 • Raspunderea Juridica a Functionarilor Publici

  I N T R O D U C E R E Răspunderea juridică a funcţionarilor publici reprezintă o parte, foarte importantă, a acestei instituţii. Însăşi legea – cadru care reglementează această instituţie conţine un capitol distinct, cu prevederi clare şi precise referitoare la încălcarea acestei legi. S-a împărţit lucrarea pe trei părţi deoarece am considerat necesar că este foarte important să prezint formele de răspundere juridică a funcţionarilor publici, în general, indiferent de sectorul de...

 • Securitatea Internationala si Folosirea Fortei dupa Incetarea Razboiului Rece

  REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE Lucrarea intitulată „Securitatea internaţională şi folosirea forţei după încetarea războiului rece” este structuraă în două capitole, mai multe subcapitole, concluzii şi bibliografie. Primul capitol abordează dihotomia securitate naţională - securitate internaţională, considerând că între cele două nu există o demarcaţie clară ci, dimpotrivă, o tendinţă de întrepătrundere. In acest sens, am considerat util de redat viziunea exprimată de autorităţile române...

 • Istorie si Actualitate in Domeniul Operatiunilor de Mentinere a Pacii

  REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE Lucrarea „Istorie şi actualitate în domeniul operaţiunilor de menţinere a păcii” este alcătuită din două mari capitole, realizate în baza unei bibliografii reprezentative. În prima parte a lucrării am arătat că în cursul ultimelor decenii ale secolului trecut, plecând de la evaluarea generală a istoriei acestui gen de operaţiune şi de la obiectivele urmărite, Naţiunile Unite au constituit şi extins componentele de poliţie civilă în cadrul structurilor forţelor...

Pagina 4 din 7