Toate disertatiile din domeniul Drept

 • Rolul Organizatiilor Internationale in Managementul Crizelor

  ÎNTRODUCERE Actualitatea temei cercetate. Într-o lume a interdependenţelor tot mai accentuate şi a globalizării, organizaţiile internationale s-au modificat multiplicat într-un timp relativ redus şi şi-au întărit tot mai mult vocea şi influenţa în contextul internaţional. În prezent, omenirea parcurge o perioadă extrem de dificilă de reaşezare politică, de reîmpărţire a sferelor de influenţă, accentuată de cea de-a doua criză economico-financiară mondială. Transformările produse în mediul...

 • Rolul Institutiilor si Organismelor Europene in Protectia Drepturilor Omului

  INTRODUCERE Problematica drepturilor omului reprezintă una dintre temele dominante ale vieţii social-politice actuale fiind supusă tot mai frecvent tirului încrucişat al dezbaterilor publice. Impusă relativ recent în dreptul internaţional, tema drepturilor omului a reprezentat câmpul de exprimare a unui număr mare de teze şi orientări, de concepţii filosofice diferite despre om şi societate. Este unanim recunoscut faptul că, deşi toţi oamenii se nasc egali, nu toţi au aceleaşi posibilităţi...

 • Dreptul Fundamental la Protectia Datelor Personale la Nivelul Uniunii Europene

  REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE Lucrarea intitulată „Dreptul fundamental la protecţia datelor personale la nivelul Uniunii Europene” este structurată în şase capitole urmate de concluzii şi o bibliografie actuală. În prima parte a lucrării am enumerat instituţiile şi organele comunitare (în calitate de operatori de date cu caracter personal) care au obligaţia ca, în desfăşurarea activităţii lor de prelucrare a datelor, să respecte o serie de principii. Unele dintre acestea se referă, în primul...

 • Dispunerea si Valorificarea Expertizei Medico-Legale

  Introducere Prin lucrarea de faţă “Dispunerea si valorificarea constatarii si expertizei medico-legale” am urmărit aprofundarea cunoştinţelor despre rezultatele constatărilor şi expertizelor medico-legale Rezultatele constatărilor şi expertizelor medico-legale sunt consemnate în documente al căror conţinut ştiinţific este util justiţiei, ele fiind efectuate în acele situaţii, în care, pentru lămurirea unei cauze judiciare, sunt necesare precizări privitoare la unele aspecte medicale....

 • Politica Vamala a Romaniei in Perioada de Tranzitie

  Capitolul 1 Politica Comerciala 1.2 Definirea politicii comerciale, obiective si instrumente Prin politica comerciala se intelege totalitatea reglementarilor adoptate de catre stat (cu caracter juridic, administrativ, fiscal, bugetar, financiar, bancar, valutar etc.) in scopul promovarii sau al restrangerii schimburilor comerciale externe si al protejarii economiei nationale impotriva concurentei straine. Principalul obiectiv pe termen lung pe care statele il urmaresc cu ajutorul...

 • Problemele Realizarii Principiului Contradictorialitatii si Egalitatile Armelor in Procesul Penal

  INTRODUCERE Apărarea drepturilor şi libertăţilor omului este sarcina primordială a unui stat de drept şi misiunea unei guvernări bune. Astăzi, după ce Republica Moldova şi-a declarat devotamentul său faţă de cursul strategic spre integrarea europeană, valorile universale din care fac parte şi drepturile omului au dobîndit o semnificaţie aparte. Aderînd la cele mai progresiste tradiţii internaţionale, legislaţia naţională consacră persoanei un şir de drepturi şi liberăţi, garantîndu-i,...

 • Tragerea la Raspundere Penala a Unei Persoane Nevinovate in Reglementarea Legii Penale a Republicii Moldova

  Introducere Actualitatea temei de cercetare. Înfăptuirea calitativă a justiţiei este rezultatul corelaţiilor dintre calitatea legilor, respectarea strictă a normelor de drept de către organele competente în procesul de urmărire şi judecare a cauzelor, precum şi îndeplinirea de către fiecare cetăţean a îndatoririlor civice. În acelaşi timp, buna funcţionare a sistemului judecătoresc în mare parte depinde şi de persoanele oficiale, în special – în sfera luptei contra criminalităţii, care...

 • Perspective Europene si Romanesti privind Administratia Publica Locala

  SUMMARY The concept of the management board or the public or to private, has led to the birth of multiple questions to which answers are given in different manners, depending on the historical period of the authors, in which they were issued, the underlying theories. The administrative complexity of the phenomenon is apparent from the fact that normally talk about the public and private administrators and civil servants performing administrative functions, of persons who are under the...

 • Consideratii cu Privire la Sanctiunea Juridica

  REZUMAT Cuvinte cheie: raport de constrângere, sancţiuni negative, sancţiuni pozitive, determinate, alternative, caracterul represiv – aflictiv . Prin intermediul sistemului normativ de reguli societatea caută sa-şi protejeze existenţa, să se apere împotriva celor care ar atenta la integritatea ei. Prin urmare, în situaţia nesocotirii comandamentelor normative impuse, societatea îşi asumă dreptul de a interveni, de a sancţiona astfel comportamentele antisociale. Răspunderea juridică este...

 • Mecanisme Internationale Regionale de Protectie si Promovare a Drepturilor Omului

  INTRODUCERE Curtea Europeană a Drepturilor Omului, organ jurisdicţional care, după stabilirea competenţei în cauza respectivă, decide în legătură cu încălcările despre care a fost sesizată. Ea va putea, în mod suveran, pe baza probelor care se administrează, să stabilească dacă a existat sau nu o încălcare a drepturilor omului şi va acorda celui prejudiciat o satisfacţie echitabilă. Hotărârea Cuţii este definitivă, nerecurabilă şi obligatorie pentru părţi. Hotărârea va fi transmisă...

 • Consiliul Europei

  CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PROTECŢIA JURIDICĂ A DREPTURILOR OMULUI I.1.Apariţia şi evoluţia istorică a protecţiei drepturilor omu¬lui Societatea umană, din cele mai îndepărtate timpuri şi până în zilele noastre, a parcurs un proces istoric al cărui finalitate o reprezintă nivelul actual de garantare şi protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale fiinţelor umane în condiţiile înlăturării discriminărilor de orice fel. Proclamarea Declaraţiei Universale a...

 • Drepturile Omului in Era Integrarii si Globalizarii

  CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ 1.1. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI.5 1.2. IMPORTANȚA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ.6 1.3. PRINCIPALELE ORGANIZAȚII ȘI ORGANISME INTERNAȚIONALE CAREAU ATRIBUȚII ȘI PREOCUPĂRI ÎN DOMENIUL PROMOVĂRII ȘI PROTECȚIEI DREPTURILOR OMULUI.10 CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALĂ 1.1. Noțiuni generale cu privire la drepturile omului Drepturile omului s-au înscris ca o preocupare important a filozofilor, juriștilor și a altor categorii de...

 • Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori

  INTRODUCERE Penitenciar – un cuvânt care sperie minţile majorităţii oamenilor societăţii moderne, începând cu truditorul zi lumină din mediul rural şi terminând cu cel care coboară din limuzină înconjurat de bodyguarzi. Totuşi există o excepţie de la regulă: o mână de oameni pentru care penitenciarul a devenit un mod de viaţă, un al doilea cămin. Care este adevărata şansă a acestei categorii de infractori de a deveni utili societăţii? Poate instituţia liberării condiţionate să ajute într-un...

 • Administratia Publica Locala in Romania

  CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL SOCIAL 1.1.Generalităţi privind administraţia publică din România Administraţia se regăseşte pretutindeni, în toată complexitatea vieţii sociale, constituind una din cele mai utile activităţi umane. Administraţia publică în statul de drept reprezintă principala pârghie prin care se realizează valorile stabilite la nivelul palierului politic. Ea trebuie să fie continuă, omniprezentă, promptă şi...

 • Masuri Educative

  CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PENALĂ 1. Noţiunea răpunderii penale Viaţa oamenilor şi a colectivităţilor umane nu poate fi concepută în afara unor reguli de conduită necesar a fi respectate de către cei cărora acestea li se adresează.1 În mod normal, răspunsul, atitudinea oamenilor faţă de imperativele normelor juridice este pozitiv, în sensul că ei se conformează conduitei prescrise care se prezumă a servi atât binele individual, cât şi binele public. Există...

Pagina 6 din 7