Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 46857
Mărime: 174.83KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ – CONSIDERAŢII GENERALE. 8

1.1. Contractului de muncă - Scurt istoric 8

1.1.1. Contractul de muncă în general 8

1.1.2. Contractul colectiv de muncă 9

1.2. Contractul colectiv de muncă - noţiuni generale 13

1.2.1. Definirea contractului colectiv de muncă 13

1.2.2. Contract colectiv de muncă - terminologie 15

1.2.3. Contractului colectiv de muncă - Importanţa 16

1.3. Natura juridică şi caracterele contractului colectiv de muncă 17

1.4. Categorii de contracte colective de muncă 20

1.5. Aspecte de drept comparat 20

CAPITOLUL II NEGOCIEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ. ORGANIZAŢIILE PATRONALE 23

2.1. Noţiunea de negociere colectivă 23

2.2.Organizaţiile patronale - patronatul 24

2.2.1. Patronatul - partener social 24

2.2.2. Dreptul la asociere al patronilor. Temeiul legal al funcţionării acestora 26

2.3.Regimul juridic al organizaţiilor patronale 27

2.3.1. Constituirea, organizarea şi funcţionarea patronatelor 27

2.3.2. Statutul organizaţiilor patronale 27

2.3.3. Eligibilitatea organelor de conducere 28

2.3.4. Personalitatea juridică 28

2.3.5. Drepturile şi obligaţiile organizaţiilor patronale 29

2.3.6. Patrimoniul şi finanţarea activităţii 30

2.3.7. Reprezentativitatea organizaţiilor patronale 31

2.3.8. Dizolvarea organizaţiilor patronale 32

2.4. Dialogul social 32

2.4.1. Parteneriatul social şi tripartismul 32

2.4.2. Tripartismul - instrument al dialogului social 33

2.5. Consiliul Economic şi Social 35

2.5.1. Generalităţi. Noţiunea şi scopul Consiliului Economic şi Social 35

2.5.2. Atribuţiile Consiliului Economic şi Social 36

2.5.3. Organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social 37

2.5.4. Constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice centrale şi la nivel teritorial 41

2.6. Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social 43

CAPITOLUL III TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ 45

3.1.Noţiune. 45

3.2.Clasificare 46

3.3. Durata normală a timpului de muncă. 46

3.3.1.Timpul de muncă peste durata normală (munca suplimentară). 51

3.3.2.Timpul de odihnă. Noţiune. Forme. 55

3.3.3.Pauza pentru masă. 55

3.3.4.Timpul de odihnă între două zile de muncă 57

3.3.5.Repausul săptămânal. 57

3.3.6.Dreptul la concediul de odihnă. 58

3.3.7.Durata concediului de odihnă (de bază). 59

3.3.8.Concediul suplimentar de odihnă. 61

3.3.9.Condiţiile dobândirii şi exercitării dreptului la concediu de odihnă. 62

3.3.10. Programarea , indemnizaţia, efectuarea şi întreruperea concediului de odihnă. 64

3.3.11.Compensarea în bani a concediului de odihnă. 67

CAPITOLUL IV ORGANIZAŢIILE SINDICALE ŞI REPREZENTANŢII SALARIAŢILOR 71

4.1. Generalităţi. Definiţie 71

4.2. Trăsăturile caracteristice ale sindicatelor 72

4.3. Libertatea sindicală 73

4.3.1. Noţiunea libertăţii sindicale 73

4.3.2. Izvoarele libertăţii sindicale 73

4.3.3. Libertatea sindicală individuală 74

4.3.4. Libertatea sindicală colectivă 75

4.3.5. Protecţia şi garantarea libertăţii sindicale 76

4.4. Regimul juridic al sindicatelor 78

4.4.1. Constituirea sindicatelor 78

4.4.2. Conducerea organizaţiei sindicate. 79

4.4.3. Dobândirea personalităţii juridice 79

4.4.4. Consecinţe ale personalităţii juridice 80

4.4.5. Activităţi sindicale 81

4.4.6. Democraţia şi disciplina sindicală 82

4.4.7. Forme de asociere a organizaţiilor sindicale 83

4.4.8. Dizolvarea şi reorganizarea sindicatelor 85

4.4.9. Acţiunea sindicală 86

4.5. Reprezentanţii salariaţilor 89

CAPITOLUL V LEGISLAŢIA MUNCII ŞI CONDIŢIILE DE MUNCĂ – STUDIU DE CAZ 91

5.1. Condiţiile de muncă 91

5.2.Sănătatea şi protecţia muncii 92

5.3. Protecţia socială 93

5.4.Grupurile cu nevoi speciale 93

5.5. Asigurările sociale şi libera circulaţie a persoanelor 94

5.6. Dialogul social 95

5.7. Egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei 96

5.8. Lupta împotriva rasismului şi xenofobiei 98

5.9. Modalităţi de aplicare a politicii sociale şi acelei salariale 98

5.10. Investiţii în capitalul uman prin fondul social european 99

5.11.Drepturi şi obligaţii ale lucrătorilor din statele membre UE - Munca în Olanda 100

CONCLUZII 114

BIBLIOGRAFIE 116

Extras din document

INTRODUCERE

Dreptul comunitar (dreptul muncii în Uniunea Europeană) este constituit din ansamblul normelor (regulilor) juridice, elaborate de organele Comunităţii Europene şi aplicabile raporturilor juridice de muncă, de securitate si de protecţie socială., din cadrul ţărilor membre.

Reguli ce reglementează raporturile juridice internaţionale de drept al muncii au fost adoptate încă din 1919, anul înfiinţării Organizaţiei Internaţionale a Muncii, care, pe lângă drepturile salariaţilor prevăzute în convenţii, recomandări etc., a consacrat principiul fundamental al dialogului social potrivit căruia prin asocierea reprezentanţilor salariaţilor, patronatului şi reprezentanţilor guvernelor ţărilor membre se promovează binele comun.

Prin adoptarea unor reglementări internaţionale după 1919 si realizarea unei justiţii sociale s-au pus bazele făuririi dreptului internaţional al muncii.

Deşi elaborată în 1976, Convenţia nr. 144 / 1976 a O.I.M. asigură si astăzi consultările între reprezentanţii Guvernelor, ale celor ce angajează si ale muncitorilor.

Conferinţa O.I.M. din 1944, ţinută la Philadelphia a completat Constituţia O.I.M., prin aşa-zisa „Declaraţie de la Philadelphia”, care a definit scopurile şi obiectivele organizaţiei pe baza principiilor ce privesc munca, libertatea de expresie, lupta contra mizeriei

Obligaţiile O.I.M. stabilite la Philadelphia, în1944, priveau: îmbunătăţirea nivelului vieţii, formarea profesională, salarizarea, durata muncii, condiţiile de muncă, angajarea pe posturi corespunzătoare pregătirii şi aptitudinilor profesionale, negocierea colectivă şi cooperarea patronilor cu salariaţii lor, protecţia sănătăţii salariaţilor si a femeilor, asigurarea mijloacelor de resurse, organizarea de cursuri profesionale cu participare internaţională, de simpozioane si de congrese internaţionale, elaborarea de studii si cercetări, respectarea convenţiilor si pactelor internaţionale ce conţin drepturile omului în domeniul muncii etc.

Cap. IX al Cartei O. N. U. „Cooperarea economică si socială internaţională” se referă la următoarele norme de drept internaţional al muncii:

- deplina folosire a forţei de muncă si condiţii de progres si dezvoltare economică si socială;

- rezolvarea problemelor internaţionale în domeniile social, al sănătăţii si altor probleme

conexe: cooperare în domeniul învăţământului;

- respectarea universală si efectivă a drepturilor si libertăţilor fundamentale pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie.

La 10 decembrie 1948, a fost adoptată Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (D.U.D.O.) care a prevăzut drepturile de care trebuie să se bucure orice persoană, subliniindu-se – în preambulul Declaraţiei – că "este esenţial ca drepturile omului să fie protejate de un sistem de drept."

DUDO nu are puterea juridică a unui tratat însă s-a impus în dreptul internaţional fiind invocată ca un instrument de lucru pentru adoptarea pactelor si convenţiilor în cadrul O.N.U. si a instituţiilor specializate.

Consiliul Europei (C.E.) Consiliul Europei (C.E.), a fost prima organizaţie vest-europeană de cooperare interguvernamentală si parlamentară, creată la 5 mai 1949.

Scopul C.E. este de a „realiza legături mai strânse între membrii săi în scopul salvgardării si promovării idealurilor si principiilor care le sunt patrimoniu comun si favorizează progresul lor economic si social.”

Consiliul Europei a elaborat, până în prezent, peste 150 de convenţii, directive şi acorduri europene, a adoptat numeroase recomandări, a instituit un sistem de protecţie şi control al respectării drepturilor omului şi a susţinut campanii publice pentru protecţia vieţii, mediului înconjurător, patrimoniului arheologic şi arhitectural etc.

Consiliul Europei are în alcătuire următoarele instituţii:

- Comitetul Miniştrilor care, în principal, stabileşte şi urmăreşte realizarea programului anual de activitate;

- Adunarea Parlamentară care, ca organ consultativ, adoptă hotărâri ce se constituie în orientări pentru guvernele si parlamentele statelor membre.

Prezintă interes deosebit pentru tema de disertaţie următoarele acte normative care sunt elaborate de Consiliul Europei:

- Carta socială europeană;

- Convenţia pentru protecţia drepturilor omului si libertăţilor fundamentale;

- Convenţia europeană privind statutul juridic al muncitorului emigrant şi alte rezoluţii si recomandări.

Comunităţile Economice Europene (C.Ec.E):

a. Comunitatea Europeană a Cărbunelui si Oţelului (C.E.C.O.), care a luat fiinţă prin

tratatul de la Paris din 18 aprilie 1951;

b. Comunitatea Economică Europeană (C.E.E. sau Piaţa Comună), înfiinţată prin Tratatul de la Roma la 25 martie 1957;

c. Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (C.E.E.A. sau EURATOM), înfiinţată prin Tratatul de la Roma din anul 1957.

Obiectul de bază al celor trei comunităţi priveşte realizarea unei „Europe organizate”, a „uniunii tot mai strânse între popoarele europene”, în,, scopul bunăstării lor’’.

Acest obiectiv al comunităţilor, vizează si raporturile juridice de muncă, bunăstarea salariaţilor.

Preview document

Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 1
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 2
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 3
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 4
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 5
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 6
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 7
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 8
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 9
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 10
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 11
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 12
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 13
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 14
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 15
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 16
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 17
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 18
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 19
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 20
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 21
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 22
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 23
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 24
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 25
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 26
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 27
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 28
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 29
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 30
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 31
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 32
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 33
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 34
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 35
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 36
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 37
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 38
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 39
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 40
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 41
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 42
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 43
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 44
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 45
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 46
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 47
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 48
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 49
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 50
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 51
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 52
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 53
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 54
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 55
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 56
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 57
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 58
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 59
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 60
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 61
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 62
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 63
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 64
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 65
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 66
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 67
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 68
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 69
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 70
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 71
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 72
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 73
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 74
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 75
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 76
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 77
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 78
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 79
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 80
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 81
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 82
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 83
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 84
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 85
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 86
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 87
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 88
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 89
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 90
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 91
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 92
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 93
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 94
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 95
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 96
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 97
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 98
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 99
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 100
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 101
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 102
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 103
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 104
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 105
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 106
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 107
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 108
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 109
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 110
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 111
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 112
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 113
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 114
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 115
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 116
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 117
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 118

Conținut arhivă zip

  • Contractul Colectiv de Munca in Dreptul Comparat.doc

Alții au mai descărcat și

Conflicetele de Munca

INTRODUCERE Motto: “ Lucrătorii pretind că patronul câstigă prea mult şi deci cer sporirea salariilor. Patronii, din contră, pretind că pierd în...

Contractul Individual de Muncă

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Prezentare generală a contractului individual de muncă. 1.1.1. Contractului individual de muncă. Repere...

Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu

Capitolul I Contractul individual de munca-temei al aparitiei raportului juridic de munca 1.1. Definitie si reglementare Dreptul la munca este...

Dialogul Social si Comunicarea Tripartita

1. INTRODUCERE ŞI MOTIVAREA TEMEI Tema aleasă pentru realizarea acestui proiect îşi propune să trateze deliberatele dialogului social şi a...

Sindicatele

Sindicalismul privit ca fenomen social Hubert Lagardelle, la inceputul secolului al XIX-lea, scria in lucrarea sa “Sindicalismul-nici corporatism,...

Sindicatele - Constituire Organizare si Functionare

Dialogul social. Sindicatele (constituire, organizare si functionare) Dialogul social In literatura juridica s-a spus ca dialogul social...

Drept Social și European

1. Aspecte generale Libera circulaţie a persoanelor şi a serviciilor reprezintă mai mult decât simplul obiectiv comercial urmărit prin Tratatul de...

Deschidere si Transparenta in Administratie

Principiile administratiei legale Desi expresia si conceptul de lege a administratiei publice difera de la un sistem national la altul, este...

Ai nevoie de altceva?