Contractul - donație

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 16871
Mărime: 66.66KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I. Considerații generale privind contractele 4

1.1. Noțiunea privind contractul 4

1.2. Caractere juridice și condiții de validitate ale contractului 5

1.3. Clasificarea contractelor: 6

1.4. Efecte ale contractelor 10

CAPITOLUL II.Contractul de donație 14

2.1. Noțiune și caracterele juridice ale contractului de donație. 14

2.2. Condiții de validitate ale contractului de donație. 16

2.3. Condiții de formă. Categorii de donații exceptate de la regula formei autentice a contractului de donație 23

2.3.1. Donații simulate 25

2.3.2. Donații indirecte 28

2.3.3. Darurile manuale 30

2.4. Condiția autorizării donațiilor făcute anumitor persoane juridice, instituțiilor publice sau statului 33

CAPITOLUL III.Efectele contractului de donație 34

3.1. Efectele între părți 34

3.2. Opozabilitatea efectelor contractului față de terți 38

3.3. Cauzele legale de revocare a donațiilor 39

3.3.1 Principiul irevocabilității donațiilor 39

3.3.2. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii 41

3.3.3. Revocarea pentru ingratitudine 43

STUDIU DE CAZ 46

CONCLUZII 53

BIBLIOGRAFIE 56

Extras din document

INTRODUCERE

Materia contractelor speciale, ca parte integrantă a dreptului privat, a obligațiilor civile și comerciale are ca obiect de reglementare instrumentele juridice prin intermediul cărora se realizează, de regulă, circulația bunurilor (de exemplu, vânzarea - cumpărarea, donație, schimbul, împrumuarea), de folosință și conservarea lor (de exemplu, locațiunea, depozitul) ori crearea de valori (de exemplu antrepriza).

În dreptul roman contractul de donație (practum donatignis) era recunoscut ca o înțelegere neformală prin care „o parte, donator, pune la dispoziția unei alte părți, donatar, cateva valori din contul patrimoniului său, cu scopul măririi patrimoniului, celui din urmă (animus donanoi). Donația poate fi înfăptuită în diverse forme juridice: transmiterea nemijlocită a dreptului de proprietate asupra bunului, în particular, plata sumei de bani, în forma acordării dreptului de servitute. Un caz aparte al donației era promisiunea de a pune ceva la dispoziție, de a săvârși niște acțiuni determinate - promisiunea de donație.

Deci, încă legislația romană privea donațiunea ca un act prin care o parte numită, donator, își micșorează patrimoniul în favoarea celeilalte părți, numită donatar, cu scopul de a o îmbogăți.

Contractul de donație nu era recunoscut de către clasicii juriști romani ca un contract tipic (contractus), dar se atribuia la înțelegeri nefiind inclus în nici categorie de contracte (pacta).

În cursul dezvoltării ulterioare a legislației, unele din aceste înțelegeri (pacta) au primit apărarea citării (pacta legitima). În această ordine de idei, I.A.Pokrovskii scria: „Un astfel de statut l-a primit și data, dar mai ales promisiunea de donație - donatio. Donatio poate fi efectuată pe cele mai diverse căi: transmiterea nemijlocită a bunului, iertarea datoriei, promisiunea de donație; ultima nu numai în perioada republicii, dar și în dreptul juriștilor clasici, fiind valabilă doar atunci când îmbrăca forma stipulatio. Un simplu pactum donatious putere juridică nu avea.”

Prin stipulatio în dreptul roman se înțelegea o oarecare formulă magică prin care față de o persoană se adresa o întrebare, iar aceasta din urmă, răspundea, că dă sau face la ceea ce a fost ca interogată.

În același timp dreptului roman îi era cunoscut și revocarea donațiunilor. Așa donatorul putea revoca donațiunea pentru ingratitudinea donatarului.

La origine, ingratitudinea a fost o cauză de revocare a donației numai în cadrul raporturilor dintre patroni și clienți. În epoca lui Justinian această cauză de revocare a fost extinsă și la alte donații.

Dacă patronul a făcut o donație clientului său, iar după aceea i s-a născut un copil (survenire de copii) poate iarăși să revoce actul de libertate.

În cazul donațiunii cu sarcini (donatorul trebuie să facă o prestațiune pentru un terț), dacă sarcina nu este executată, donatorul poate revoca actul prin actio pracscriptis verbis sau prin condictio causa data causa non secuta.

CAPITOLUL I.

Considerații generale privind contractele

1.1. Noțiunea privind contractul

Potrivit art.1166 din Codul civil, contractul reprezintă acordul dintre două sau mai multe persoane prin care își manifestă voința cu intenția de a constitui, de a modifica sau de a stinge un raport juridic.

Știința dreptului civil consideră această definiție ca fiind incompletă, deoarece nu sunt enumerate toate efectele pe care le poate produce un contract, cum ar fi modificarea și stingerea unui raport juridic. De aceea într-o definiție mai relevantă contractul se poate defini ca acordul de voință realizat între două sau mai multe persoane pentru a crea un raport juridic, dând naștere unei obligații sau constituind un drept real, a modifica sau în momentul în care părțile contractante și-au exprimat voințele concordante, cu respectarea condițiilor de fond și de formă cerute de lege, prin raportare la specificul fiecărui tip de contract .

Încheierea contractului este guvernată de principiul libertății contractuale deoarece orice contract este creația unei voințe umane .

Codul civil român de la 1864 consacra, cu titlu de principiu de drept, libertatea oricărei persoane fizice sau juridice de a încheia orice tip de contracte. Acest principiu este consacrat în doctrină sub denumirea de principiul libertății contractuale.

Bibliografie

1. Albu I., Contractul și răspunderea contractuală, Editura Dacia, 1994

2. Alexandresco D., Explicațiune teoretică și practică a dreptului civil român, vol. IV, Editura Socec, București, 1913

3. A. Boroi, L.Stănciulescu, Instituții de drept civil, Editura Hamangiu, 2012

4. Chirică D., Drept Civil. Contracte speciale, Editura Cordial, Cluj-Napoca, 1994

5. Deak Fr., Tratat de drept civil - Contracte speciale, Editura Actami, București, 1999

6. Deak Fr., Tratat de drept civil - Contracte speciale. Vol. III, Editura Universul Juridic, București, 2007

7. Deak Fr., St. Cărpenaru, Contracte civile și comerciale, Editura Lumina Lex, București, 1993

8. Florescu D., Drept civil - Contractele speciale, Editura Universității Titu Maiorescu, București, 2006

9. Florescu D., Contracte Civile, Editura Universul Juridic, București, 2011

10. Grădinaru Nicolae, Drept civil. Contracte civile speciale, Editura AIUS Craiova, 2010

11. Grădinaru Nicolae, Dorian Rais, Drept, Editura Independența Economică, 2004

12. Grădinaru Nicolae, Dorian Rais, Drept, Editura Independența Economică, 2008

13. Ivașcu A., Voința juridică, Studia Napocensis, Editura Academiei, București, 1974

14. Malaurie Ph., L. Aynès, Cours de droit civil, Editura Cujas, Paris, 1989

15. Motica R. I., F. Moțiu, Contracte special- în noul cod civil.Ediția a II-a, Editura Universul Juridic, București, 2011

16. Murșean M., Contracte civile Vol II, Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca, 1996

17. Pop L., Drept civil. Teoria generală a oblgațiilor. Tratat, ediție revăzută, Editura Fundației „Chemarea”, Iași, 1994

18. Prescure Titus, Andreea Ciurea, „Contracte civile”, Editura Hamangiu, București 2007

19. Stănciulescu Liviu, Drept civil. Partea specială. Contracte și succesiuni, Editura Hamangiu, București 2006

20. Stănescu C., Bârsan C. Drept civil, Universitatea București, 1998

21. Zinveliu I. Contracte civile, Editura Dacia, 1978

Preview document

Contractul - donație - Pagina 1
Contractul - donație - Pagina 2
Contractul - donație - Pagina 3
Contractul - donație - Pagina 4
Contractul - donație - Pagina 5
Contractul - donație - Pagina 6
Contractul - donație - Pagina 7
Contractul - donație - Pagina 8
Contractul - donație - Pagina 9
Contractul - donație - Pagina 10
Contractul - donație - Pagina 11
Contractul - donație - Pagina 12
Contractul - donație - Pagina 13
Contractul - donație - Pagina 14
Contractul - donație - Pagina 15
Contractul - donație - Pagina 16
Contractul - donație - Pagina 17
Contractul - donație - Pagina 18
Contractul - donație - Pagina 19
Contractul - donație - Pagina 20
Contractul - donație - Pagina 21
Contractul - donație - Pagina 22
Contractul - donație - Pagina 23
Contractul - donație - Pagina 24
Contractul - donație - Pagina 25
Contractul - donație - Pagina 26
Contractul - donație - Pagina 27
Contractul - donație - Pagina 28
Contractul - donație - Pagina 29
Contractul - donație - Pagina 30
Contractul - donație - Pagina 31
Contractul - donație - Pagina 32
Contractul - donație - Pagina 33
Contractul - donație - Pagina 34
Contractul - donație - Pagina 35
Contractul - donație - Pagina 36
Contractul - donație - Pagina 37
Contractul - donație - Pagina 38
Contractul - donație - Pagina 39
Contractul - donație - Pagina 40
Contractul - donație - Pagina 41
Contractul - donație - Pagina 42
Contractul - donație - Pagina 43
Contractul - donație - Pagina 44
Contractul - donație - Pagina 45
Contractul - donație - Pagina 46
Contractul - donație - Pagina 47
Contractul - donație - Pagina 48
Contractul - donație - Pagina 49
Contractul - donație - Pagina 50
Contractul - donație - Pagina 51
Contractul - donație - Pagina 52
Contractul - donație - Pagina 53
Contractul - donație - Pagina 54
Contractul - donație - Pagina 55
Contractul - donație - Pagina 56
Contractul - donație - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Contractul - donatie.doc

Alții au mai descărcat și

Cauze Legale de Revocare a Donatiilor

INTRODUCERE De-a lungul existenţei sale, omul este supus în mod continuu unor norme prin intermediul cãrora i se limiteaza libertatea. Oricare...

Aspecte juridice privind moștenirea testamentară

INTRODUCERE Un rol important în materia succesiunilor îl ocupă moştenirea legală, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus...

Efectele Contractului de Donație

Consideraţii generale privind contractul de donaţie CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONAŢIE Secţiunea I: Noţiune....

Dreptul la moștenire a rudelor defunctului

Argument Subiectul ales pentru aceasta lucrare se desprinde dintr-o tema vasta si anume „Mostenirea”. Eu m-am oprit asupra „Dreptului la mostenire...

Inchierea și revocarea donației

INTRODUCERE Lucrarea „Încheierea și revocarea contractelor de donație” relevă contractele de donație care pot fi înfăptuite în diverse forme...

Contractul de Donație

Capitolul I. Originea si trasaturile esentiale ale contractului de donatie 1.Istoricul aparitiei si dezvoltarii contractului de donatie Potrivit...

Paternitatea

ARGUMENT In aceasta lucrare mi-am propus să analizez filiaţia firească, adică filiaţia bazată pe legătura de sânge, care izvorăşte din procreare...

Răspunderea Penală a Persoanei Juridice

I.Instituţia răspunderii penale a persoanei juridice-scurt istoric Instituţia răspunderii penale a persoanei juridice nu este o creaţie a epocii...

Ai nevoie de altceva?