Functionarul Public in Actualul Context Actual

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 26437
Mărime: 90.15KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Badescu Mihai
Lucrarea de disertaţie la disciplina Drept Administrativ prezentată în cadrul "Academiei de Poliţie A.I.Cuza

Cuprins

Capitolul I

Consideraţii privind funcţionarul public 3

Secţiunea 1

Clasificarea funcţionarilor publici 5

Secţiunea 2

Categorii de funcţionari publici 6

Secţiunea 3

Incompatibilităţile funcţionarului public 7

Secţiunea 4

Stabilitatea în funcţie 8

Secţiunea 5

Cumulul de funcţii 9

Secţiunea 6

Natura juridică a funcţionarului de fapt 9

Capitolul II

Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici 11

Secţiunea 1

Drepturile funcţionarilor publici 11

Secţiunea 2

Îndatoririle funcţionarilor publici 14

Secţiunea 3

Recrutarea funcţionarilor publici 15

Secţiunea 4

Numirea, promovarea funcţionarilor publici şi evaluarea performanţelor

profesionale 17

Capitolul III

Drepturile şi îndatoririle funcţionarului public european 21

Secţiunea 1

Principiile aplicabile în exercitarea drepturilor şi obligaţiilor funcţionarului public european 21

Secţiunea 2

Drepturile şi libertăţiile fundamentale ale funcţionarilor comunitari 22

Secţiunea 3

Îndatoririle funcţionarilor comunitari 27

Capitolul IV

Responsabilitatea, răspunderea şi sancţiunile funcţionarilor publici 35

Secţiunea 1

Definirea noţiunii raportului juridic de responsabilitate şi răspundere a funcţionarului public 35

Secţiunea 2

Răspunderea funcţionarilor publici 38

Capitolul V

Regimul juridic al răspunderii funcţionarilor comunitari 46

Secţiunea 1

Forme de răspundere aplicabile funcţionarilor comunitari 46

Secţiunea 2

Principii generale care guvernează răspunderea disciplinară a funcţionarilor

comunitari 47

Secţiunea 3

Sancţiunile disciplinare aplicabile funcţionarilor comunitari 51

Secţiunea 4

Căile de atac împotriva sancţiunilor administrativ disciplinare 56

Capitolul VI

Modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu 62

Secţiunea 1

Modificarea raportului de serviciu 62

Secţiunea 2

Suspendarea raportului de serviciu 64

Secţiunea 3

Încetarea raportului de serviciu 66

Bibliografie 72

Extras din document

Capitolul I

Consideraţii privind funcţionarul public

Pentru definirea noţiunii de funcţionar public vom porni de la art.33 al Constituţiei din 1923 care prevede că: „puterile statului se exercită prin delegaţiune”. „Atât în interesul statului, ca patron, cât şi în interesul membrilor statului este necesar, ca să fie bine determinate puterile ce poate exercita fiecare funcţionar. Puterile ce se exercită şi actele ce se fac de anume funcţionari în numele statului ca persoană juridică, îl leagă numai în măsura, în care funcţionarii au avut căderea să facă acele acte. De altă parte numai acele acte ale funcţionarilor statului ca putere superioară obligă pe membrii statului la supunere, care au fost făcute de respectivii funcţionari în limitele puterii lor. Dacă funcţionarul a ieşit din cadrul puterii sale, lucrând în numele statului ca persoană juridică sau dând ordine, interdicţii, permisiuni în numele statului ca putere superioară, actele lui nu-l leagă pe stat, sunt nule, în cazul al doilea ele formează abuz de putere, încălcare a ordinii de drept sau acte arbitrare”

Legea din 19 iunie 1923 a Statului funcţionarilor publici definea: „Sunt funcţionari publici cetăţenii români, fără deosebire de sex, care îndeplinesc un serviciu public permanent (civil şi ecleziastic) la stat, judeţ, comună sau a instituţiile al căror buget este supus aprobării parlamentului, guvernului sau consiliilor judeţene sau comunale”.

Prin această lege s-au stabilit şi trăsăturile funcţionarului public:

1) a se îndeplini un serviciu public;

2) să fie cetăţeni români, fără deosebire de sex;

3) serviciul public să fie permanent;

4) patronul să fie statul, judeţul, comuna sau instituţii cu buget supus aprobării organelor reprezentative ale acestora.

Categoria acestor funcţionari intră în prevederile legii, ei se bucură de drepturi şi sunt supuşi obligaţiilor specificate prin statut.

Excepţie fac şi nu intră în prevederile prezentei legi:

1) funcţiile politice şi cele elective;

2) mitropoliţii şi episcopii;

3) funcţionarii corpurilor legiuitoare, a căror organizare este stabilită de regulamentul interior al fiecărui corp legiuitor în parte;

4) specialiştii străini cărora li se încredinţează vremelnic sau prin contract o funcţie publică;

5) lucrătorii, precum şi personalul angajat pentru un timp determinat sau pentru o anume lucrare.

O completare la definirea noţiunii de funcţionar public a fost realizată prin statutul din anul 1940 unde a fost inclusă şi obligaţia ca acesta să „depună jurământul” pe lângă îndeplinirea condiţiilor generale şi a celor speciale de admisibilitate la funcţie.

O altă completare a definiţiei de funcţionar public a fost impusă prin Legea Statului funcţionarului public din 1946, când pe lângă condiţiile generale şi speciale de acces la funcţia publică s-a impus ca pe lângă jurământul stabilit şi condiţia depunerii legământului pentru aceia care nu au nici o credinţă religioasă.

Prof. Romulus Ionescu a definit noţiunea de funcţionar de stat ca fiind: „o persoană fizică care făcând parte din cadrul unui organ de stat, este investită în mod legal cu o funcţie în stat, pe care o exercită în mod continuu şi pentru care primeşte în general o remuneraţie”

Prof. Alexandru Negoiţă defineşte funcţionarul public ca fiind: „exercitarea unor atribuţii pe baza unor însărcinări în cadrul organelor administraţiei publice constituie funcţii în cadrul acestor organe, iar cei care le realizează au calitatea de funcţionari ai organelor administraţiei publice”

Datorită diversităţii funcţiilor în cadrul organelor administraţiei publice şi cercetând în special legalitatea deţinerii şi exercitării acestora, funcţia în cadrul organelor administraţiei publice poate fi definită ca un ansamblu de atribuţii stabilite prin lege sau prin acte juridice emise pe baza şi în executarea legii, atribuţii pe care le îndeplineşte o persoană fizică angajată într-un organ al administraţiei publice şi care are abilitatea de a îndeplini aceste atribuţii.

Persoana care îndeplineşte aceste atribuţii are calitatea de funcţionar al administraţiei publice.

Din punct de vedere a noţiunii de funcţionar public apreciem că definirea noţiunii de funcţionar public nu se poate face decât împreună cu noţiunea de funcţie publică.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.188/1999 „republicată” a fost creat cadrul juridic de definire a noţiunii de funcţionar public, astfel: funcţionarul public este persoana numită, într-o funcţie publică. În sensul prezentei legi totalitatea funcţionarilor publici din autorităţile şi instituţiile publice constituie corpul funcţionarilor publici. Funcţionarii publici sunt numiţi de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.

În art.5 alin.1 al legii se precizează că pot beneficia de statute speciale funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul următoarelor servicii publice:

a) structurile de specialitate ale Parlamentului României;

b) structurile de specialitate ale Administraţiei Prezidenţiale;

c) structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ;

d) serviciile diplomatice şi consulare;

e) autoritatea vamală;

f) poliţia şi alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;

g) alte servicii publice stabilite prin lege.

Nu pot avea calitatea de funcţionar public şi în acest caz se va aplica legislaţia muncii: personalul salariat din aparatul propriu al autorităţilor şi instituţiilor publice, care efectuează activităţi de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire.

Prevederile din această lege nu se vor aplica:

a) personalului salariat din aparatul propriu al autorităţilor şi instituţiilor publice, care desfăşoară activităţi de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreţinere şi reparaţii, precum şi altor categorii de personal care nu exercită prerogative de putere publică.;

b) personalul salariat încadrat, pe baza încrederii personale, la cabinetul demnitarului;

c) corpului magistraţilor;

d) cadrelor didactice;

e) persoane numite sau alese în funcţii de demnitate publică.

Preview document

Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 1
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 2
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 3
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 4
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 5
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 6
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 7
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 8
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 9
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 10
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 11
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 12
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 13
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 14
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 15
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 16
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 17
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 18
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 19
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 20
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 21
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 22
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 23
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 24
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 25
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 26
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 27
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 28
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 29
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 30
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 31
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 32
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 33
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 34
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 35
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 36
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 37
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 38
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 39
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 40
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 41
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 42
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 43
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 44
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 45
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 46
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 47
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 48
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 49
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 50
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 51
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 52
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 53
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 54
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 55
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 56
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 57
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 58
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 59
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 60
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 61
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 62
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 63
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 64
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 65
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 66
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 67
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 68
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 69
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 70
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 71
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 72
Functionarul Public in Actualul Context Actual - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Functionarul Public in Actualul Context Actual.doc

Alții au mai descărcat și

Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îi prezintă pe funcţionarii publici din administraţia publică, trăsăturile, etica şi valorile etice ale acestora,...

Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate

Introducere În ultimii ani s-au scris multe despre administraţia publică şi rolul acesteia în transformarea unei ţări aflată în tranziţie. Astăzi,...

Cariera Funcționarului Public

ARGUMENT Începutul anilor 2000 este marcat de un sir de schimbări radicale în administratia publică. Aceste schimbări vizează în modul cel mai...

Contenciosul Administrativ

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Statutul Functionarilor Publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Coruptia in Organizatiile de Servicii Publice

Etica. Administratie Publica Studiul eticii este pentru Aristotel studiul caracterului uman, vorbind despre om in cadrul societatii. In aprecierea...

Răspundere și Responsabilitate în Administrația Publică

Capitolul I Teoria responsabilităţii în dreptul administrativ 1.1 Noţiunea de responsabilitate. Aspecte generale Se ştie că, libertatea fără...

Condițiile de Acces într-o Funcție Publică

I. Noţiuni introductive Funcția publică și funcționarul public În societatea contemporană, administrației publice îi revine o serie de sarcini...

Te-ar putea interesa și

Analiza Activitatii de Comunicare Publica la Primaria Uricani - Propuneri pentru Imbunatatirea Comunicarii

INTRODUCERE Omniprezentă, comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei şi dezvoltării umane din cele mai vechi timpuri. Practic nici un...

Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici

CAPITOLUL 1 ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN CADRUL AUTORITĂŢILOR STATULUI Secţiunea 1.1 Noţiunea de administraţie publică şi caracteristicile ei. În...

Drepturile si Obligatiile Funtionarilor Publici

CAPITOLUL I EVOLUŢIA REGLEMENTĂRII STATUTARE A FUNCŢIEI PUBLICE ÎN ROMÂNIA În ţara noastră, conceptul de statut este folosit pentru prima dată în...

Considerații Privind Funcția Publică din Perspectiva Statutului Cadrelor Militare

Analiza functiei publice reprezinta o tema care este interesanta dintr-o dubla perspectiva: a) Istorica, dat fiind faptul ca functia publica si...

Cariera Funcționarului Public

ARGUMENT Începutul anilor 2000 este marcat de un sir de schimbări radicale în administratia publică. Aceste schimbări vizează în modul cel mai...

Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public

CAPITOLUL 1. FUNCŢIA PUBLICĂ 1.1.1. Noţiune şi evoluţii normative Viaţa socială a determinat întotdeauna multiple probleme ale membrilor...

Pregatirea si Perfectionarea Functionarilor Publici

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII ASUPRA PREGÃTIRII SI PERFECŢIONÃRII PROFESIONALE I.1.MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE DEFINIRE, CARACTERISTICI...

Ombudsmanul European - Sinteza Analizei Comparative a Ombudsmanului European cu Institutia Avocatul Poporului

Pindar: "nu admira puterea, nu urî duşmanul şi nu-i dispreţui pe cei care suferă". 1. Instituţia ombudsmanului 1.1. Introducere În legătură cu...

Ai nevoie de altceva?