Funcționarul public în actualul context actual

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 26437
Mărime: 90.15KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Badescu Mihai
Lucrarea de disertaţie la disciplina Drept Administrativ prezentată în cadrul "Academiei de Poliţie A.I.Cuza

Cuprins

Capitolul I

Consideraţii privind funcţionarul public 3

Secţiunea 1

Clasificarea funcţionarilor publici 5

Secţiunea 2

Categorii de funcţionari publici 6

Secţiunea 3

Incompatibilităţile funcţionarului public 7

Secţiunea 4

Stabilitatea în funcţie 8

Secţiunea 5

Cumulul de funcţii 9

Secţiunea 6

Natura juridică a funcţionarului de fapt 9

Capitolul II

Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici 11

Secţiunea 1

Drepturile funcţionarilor publici 11

Secţiunea 2

Îndatoririle funcţionarilor publici 14

Secţiunea 3

Recrutarea funcţionarilor publici 15

Secţiunea 4

Numirea, promovarea funcţionarilor publici şi evaluarea performanţelor

profesionale 17

Capitolul III

Drepturile şi îndatoririle funcţionarului public european 21

Secţiunea 1

Principiile aplicabile în exercitarea drepturilor şi obligaţiilor funcţionarului public european 21

Secţiunea 2

Drepturile şi libertăţiile fundamentale ale funcţionarilor comunitari 22

Secţiunea 3

Îndatoririle funcţionarilor comunitari 27

Capitolul IV

Responsabilitatea, răspunderea şi sancţiunile funcţionarilor publici 35

Secţiunea 1

Definirea noţiunii raportului juridic de responsabilitate şi răspundere a funcţionarului public 35

Secţiunea 2

Răspunderea funcţionarilor publici 38

Capitolul V

Regimul juridic al răspunderii funcţionarilor comunitari 46

Secţiunea 1

Forme de răspundere aplicabile funcţionarilor comunitari 46

Secţiunea 2

Principii generale care guvernează răspunderea disciplinară a funcţionarilor

comunitari 47

Secţiunea 3

Sancţiunile disciplinare aplicabile funcţionarilor comunitari 51

Secţiunea 4

Căile de atac împotriva sancţiunilor administrativ disciplinare 56

Capitolul VI

Modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu 62

Secţiunea 1

Modificarea raportului de serviciu 62

Secţiunea 2

Suspendarea raportului de serviciu 64

Secţiunea 3

Încetarea raportului de serviciu 66

Bibliografie 72

Extras din document

Capitolul I

Consideraţii privind funcţionarul public

Pentru definirea noţiunii de funcţionar public vom porni de la art.33 al Constituţiei din 1923 care prevede că: „puterile statului se exercită prin delegaţiune”. „Atât în interesul statului, ca patron, cât şi în interesul membrilor statului este necesar, ca să fie bine determinate puterile ce poate exercita fiecare funcţionar. Puterile ce se exercită şi actele ce se fac de anume funcţionari în numele statului ca persoană juridică, îl leagă numai în măsura, în care funcţionarii au avut căderea să facă acele acte. De altă parte numai acele acte ale funcţionarilor statului ca putere superioară obligă pe membrii statului la supunere, care au fost făcute de respectivii funcţionari în limitele puterii lor. Dacă funcţionarul a ieşit din cadrul puterii sale, lucrând în numele statului ca persoană juridică sau dând ordine, interdicţii, permisiuni în numele statului ca putere superioară, actele lui nu-l leagă pe stat, sunt nule, în cazul al doilea ele formează abuz de putere, încălcare a ordinii de drept sau acte arbitrare”

Legea din 19 iunie 1923 a Statului funcţionarilor publici definea: „Sunt funcţionari publici cetăţenii români, fără deosebire de sex, care îndeplinesc un serviciu public permanent (civil şi ecleziastic) la stat, judeţ, comună sau a instituţiile al căror buget este supus aprobării parlamentului, guvernului sau consiliilor judeţene sau comunale”.

Prin această lege s-au stabilit şi trăsăturile funcţionarului public:

1) a se îndeplini un serviciu public;

2) să fie cetăţeni români, fără deosebire de sex;

3) serviciul public să fie permanent;

4) patronul să fie statul, judeţul, comuna sau instituţii cu buget supus aprobării organelor reprezentative ale acestora.

Categoria acestor funcţionari intră în prevederile legii, ei se bucură de drepturi şi sunt supuşi obligaţiilor specificate prin statut.

Excepţie fac şi nu intră în prevederile prezentei legi:

1) funcţiile politice şi cele elective;

2) mitropoliţii şi episcopii;

3) funcţionarii corpurilor legiuitoare, a căror organizare este stabilită de regulamentul interior al fiecărui corp legiuitor în parte;

4) specialiştii străini cărora li se încredinţează vremelnic sau prin contract o funcţie publică;

5) lucrătorii, precum şi personalul angajat pentru un timp determinat sau pentru o anume lucrare.

O completare la definirea noţiunii de funcţionar public a fost realizată prin statutul din anul 1940 unde a fost inclusă şi obligaţia ca acesta să „depună jurământul” pe lângă îndeplinirea condiţiilor generale şi a celor speciale de admisibilitate la funcţie.

O altă completare a definiţiei de funcţionar public a fost impusă prin Legea Statului funcţionarului public din 1946, când pe lângă condiţiile generale şi speciale de acces la funcţia publică s-a impus ca pe lângă jurământul stabilit şi condiţia depunerii legământului pentru aceia care nu au nici o credinţă religioasă.

Prof. Romulus Ionescu a definit noţiunea de funcţionar de stat ca fiind: „o persoană fizică care făcând parte din cadrul unui organ de stat, este investită în mod legal cu o funcţie în stat, pe care o exercită în mod continuu şi pentru care primeşte în general o remuneraţie”

Prof. Alexandru Negoiţă defineşte funcţionarul public ca fiind: „exercitarea unor atribuţii pe baza unor însărcinări în cadrul organelor administraţiei publice constituie funcţii în cadrul acestor organe, iar cei care le realizează au calitatea de funcţionari ai organelor administraţiei publice”

Datorită diversităţii funcţiilor în cadrul organelor administraţiei publice şi cercetând în special legalitatea deţinerii şi exercitării acestora, funcţia în cadrul organelor administraţiei publice poate fi definită ca un ansamblu de atribuţii stabilite prin lege sau prin acte juridice emise pe baza şi în executarea legii, atribuţii pe care le îndeplineşte o persoană fizică angajată într-un organ al administraţiei publice şi care are abilitatea de a îndeplini aceste atribuţii.

Persoana care îndeplineşte aceste atribuţii are calitatea de funcţionar al administraţiei publice.

Din punct de vedere a noţiunii de funcţionar public apreciem că definirea noţiunii de funcţionar public nu se poate face decât împreună cu noţiunea de funcţie publică.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.188/1999 „republicată” a fost creat cadrul juridic de definire a noţiunii de funcţionar public, astfel: funcţionarul public este persoana numită, într-o funcţie publică. În sensul prezentei legi totalitatea funcţionarilor publici din autorităţile şi instituţiile publice constituie corpul funcţionarilor publici. Funcţionarii publici sunt numiţi de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.

În art.5 alin.1 al legii se precizează că pot beneficia de statute speciale funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul următoarelor servicii publice:

a) structurile de specialitate ale Parlamentului României;

b) structurile de specialitate ale Administraţiei Prezidenţiale;

c) structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ;

d) serviciile diplomatice şi consulare;

e) autoritatea vamală;

f) poliţia şi alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;

g) alte servicii publice stabilite prin lege.

Nu pot avea calitatea de funcţionar public şi în acest caz se va aplica legislaţia muncii: personalul salariat din aparatul propriu al autorităţilor şi instituţiilor publice, care efectuează activităţi de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire.

Prevederile din această lege nu se vor aplica:

a) personalului salariat din aparatul propriu al autorităţilor şi instituţiilor publice, care desfăşoară activităţi de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreţinere şi reparaţii, precum şi altor categorii de personal care nu exercită prerogative de putere publică.;

b) personalul salariat încadrat, pe baza încrederii personale, la cabinetul demnitarului;

c) corpului magistraţilor;

d) cadrelor didactice;

e) persoane numite sau alese în funcţii de demnitate publică.

Preview document

Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 1
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 2
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 3
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 4
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 5
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 6
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 7
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 8
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 9
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 10
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 11
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 12
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 13
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 14
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 15
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 16
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 17
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 18
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 19
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 20
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 21
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 22
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 23
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 24
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 25
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 26
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 27
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 28
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 29
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 30
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 31
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 32
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 33
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 34
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 35
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 36
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 37
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 38
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 39
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 40
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 41
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 42
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 43
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 44
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 45
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 46
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 47
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 48
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 49
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 50
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 51
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 52
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 53
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 54
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 55
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 56
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 57
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 58
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 59
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 60
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 61
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 62
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 63
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 64
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 65
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 66
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 67
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 68
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 69
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 70
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 71
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 72
Funcționarul public în actualul context actual - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Functionarul Public in Actualul Context Actual.doc

Alții au mai descărcat și

Statutul funcționarilor publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Cariera Funcționarului Public

ARGUMENT Începutul anilor 2000 este marcat de un sir de schimbări radicale în administratia publică. Aceste schimbări vizează în modul cel mai...

Dreptul Diplomatic și Consular

Introducere Dreptul internațional reprezintă corpul de reguli referitoare la drepturile și obligațiile staatelor în relațiile dintre ele, iar...

Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND FUNCŢIA PUBLICĂ EUROPEANĂ ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC EUROPEAN 1.1 Fundamentarea noţiunilor În cadrul...

Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici

I N T R O D U C E R E Răspunderea juridică a funcţionarilor publici reprezintă o parte, foarte importantă, a acestei instituţii. Însăşi legea –...

Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere

INTRODUCERE Rolul pe care îl au funcţionarii publici în administraţia publică este unul foarte important, prezenţa lor fiind pretutindeni în...

Condițiile de Acces într-o Funcție Publică

I. Noţiuni introductive Funcția publică și funcționarul public În societatea contemporană, administrației publice îi revine o serie de sarcini...

Răspunderea funcționarilor publici

INTRODUCERE. Art. 64. Încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovatie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară,...

Te-ar putea interesa și

Analiza activității de comunicare publică la Primăria Uricani - propuneri pentru îmbunătățirea comunicării

INTRODUCERE Omniprezentă, comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei şi dezvoltării umane din cele mai vechi timpuri. Practic nici un...

Considerații Privind Funcția Publică din Perspectiva Statutului Cadrelor Militare

Analiza functiei publice reprezinta o tema care este interesanta dintr-o dubla perspectiva: a) Istorica, dat fiind faptul ca functia publica si...

Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici

CAPITOLUL 1 ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN CADRUL AUTORITĂŢILOR STATULUI Secţiunea 1.1 Noţiunea de administraţie publică şi caracteristicile ei. În...

Drepturile și obligațiile funționarilor publici

CAPITOLUL I EVOLUŢIA REGLEMENTĂRII STATUTARE A FUNCŢIEI PUBLICE ÎN ROMÂNIA În ţara noastră, conceptul de statut este folosit pentru prima dată în...

Cariera Funcționarului Public

ARGUMENT Începutul anilor 2000 este marcat de un sir de schimbări radicale în administratia publică. Aceste schimbări vizează în modul cel mai...

Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public

CAPITOLUL 1. FUNCŢIA PUBLICĂ 1.1.1. Noţiune şi evoluţii normative Viaţa socială a determinat întotdeauna multiple probleme ale membrilor...

Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII ASUPRA PREGÃTIRII SI PERFECŢIONÃRII PROFESIONALE I.1.MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE DEFINIRE, CARACTERISTICI...

Pregătirea profesională și dezvoltarea carierei funcționarilor publicii

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Implementarea şi perfecţionarea activităţii funcţionarilor publici în administraţia...

Ai nevoie de altceva?