Regimul Deșeurilor

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 21665
Mărime: 206.52KB (arhivat)
Publicat de: Raluca N.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul I. Aspecte generale privind regimul deșeurilor
 3. Secțiunea 1 Noțiuni generale
 4. 1.1 Definiții
 5. 1.2 Clasificare
 6. 1.3 Obiective
 7. 1.4 Principii
 8. Secțiunea 2 Gestionarea deșeurilor
 9. Secțiunea 3 Procedura de reglementare a activităților legate de deșeuri
 10. Secțiunea4 Atribuțiile autorităților administrației publice centrale și/sau locale în domeniul deșeurilor
 11. Secțiunea 5 Costuri și facilități în domeniul operațiunilor cu deșeuri
 12. Secțiunea 6 Controlul activităților legate de deșeuri
 13. Capitolul II Reciclarea deșeurilor industriale
 14. Secțiunea 1 Considerațiuni introductive
 15. Secțiunea 2Regimul juridic al deșeurilor industriale reciclabile
 16. 2.1 Principii
 17. 2.2Obligații
 18. 2.3 Procedura de reglementare
 19. Capitolul III. Transportul deșeurilor pe teritoriul României
 20. Secțiunea 1 Obligații generale ale transportatorilor de deșeuri
 21. Secțiunea2 Reguli pentru efectuarea transportului de deșeuri periculoase
 22. Secțiunea3 Reguli pentru efectuarea transportului de deșeuri nepericuloase
 23. Capitolul IV. Eliminarea deșeurilor
 24. Secțiunea 1 Incinerarea deșeurilor
 25. 1.1 Procedura de reglementare a activității de incinerare și coincinerare
 26. 1.2 Accesul publicului la informații cu privire la activitățile de incinerare și/sau coincinerare a deșeurilor
 27. Secțiunea 2 Depozitarea deșeurilor
 28. 2.1 Clasificarea depozitelor de deșeuri
 29. 2.2 Cerințe pentru clasele de depozite de deșeuri
 30. 2.3 Procedura de acceptare a deșeurilor la depozitare
 31. Capitolul V Regimul juridic al unor categorii speciale de deșeuri
 32. Secțiunea1 Deșeuri radioactive
 33. 1.1 Regimul juridic național și internațional
 34. 1.2 Principii ale gospodăririi deșeurilor radioactive
 35. 2.3 Clasificare deșeurilor radioactive
 36. 2.4 Strategia de gospodărire a deșeurilor radioactive
 37. 2.5 Controlul și supravegherea expedierilor internaționale de deșuri radioactive implicând teritoriul României,
 38. Secțiunea 2 Deșeuri medicale
 39. 2.1 Clasificare
 40. 2.2 Gestionarea deșeurilor rezultate din desfășurarea activității medicale
 41. 2.3 Obligațiile producătorilor deșeuri medicale, îndepărtarea deșeurilor
 42. Sectiunea 3 Deșeuri de ambalaje
 43. 3.1 Cerințe esențiale cu privire la fabricarea,compoziția și caracterul reutilizabil și recuperabil al ambalajelor; atribuții
 44. 3.2 Obligații în domeniul gestionării deșeurilor de ambalaje
 45. 3.3 Procedura de reglementare pentru operatorii economici în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje
 46. 3.4 Licența de operare
 47. Capitolul VI. Răspunderea juridică în domeniul deșeurilor
 48. Secțiunea 1 Răspunderea pentru prejudiciile rezultate din operațiuni cu deșeuri – între răspunderea civilă și răspunderea de mediu
 49. Secțiunea 2 Răspunderea contravențională pentru nerespectarea normelor privind gestionarea deșeurilor
 50. Sectiunea 3 Răspunderea penală
 51. Studiu de caz
 52. Concluzii
 53. Bibliografie

Extras din disertație

INTRODUCERE

Prima lege a protecției mediului din România consacra caracterul de interes național al protecției mediului, iar Legea 137/1995 , care i-a urmat, a introdus principiul conform căruia protecția mediului constituie unul dintre obiectivele de interes public major, principiu care se regăsește și în actuala reglementare – cadru privind protecția mediului, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare . Acest caracter este consacrat nu numai pentru protecția valorilor generale ale mediului, ci și pentru ceea ce constituie obiect al reglementărilor legislative cuprinse în legi speciale, ci și pentru ceea ce constituie obiect al reglementărilor legislative cuprinse în legi speciale, inclusiv cele privind regimul deșeurilor . Asigurarea unui mediu sănătos este condiționată, între altele, și de gestionarea corespunzătoare a deșeurilor care, inerente atât proceselor naturale, cât și celor realizate de om, au devenit o chastiune care prezintă interes nu doar pentru fiecare țară luată searat, ci pentru întreaga comunitate internațională. Deșeurile reprezintă probleme de importanță actuală cu care se confruntă întreaga planetă și a căror rezolvare implică o atenție deosebită, având în vedere imperativul menținerii echilibrului ecologic. Luând în considerare faptul că cel mai adesea poluarea nu se oprește la granițele naționale și, în același timp, că deplasarea deșeurilor din anumite zone ale globului în alte regiuni ale globului a dobândit caracterul unui important fenomen social ce nu poate fi ignorat, la nivel internațional existând o serie de instrumente juridice ce vin în sprijinul protecției mediului împotriva poluării cu deșuri și combaterii traficului ilegal cu acestea.

În trecut a fost susținută concepția conform căreia ,, protecția mediului nu este un scop în sine, ea răspunde mai ale unor nevoi sociale,, , concepție care pare că tinde să lase tot mai mult loc ocrotirii mediului ca valoare intrinsecă. Preocupări de reglementare a acestei relații existau încă din cele mai vechi cremuri, evoluția reglementărilor juridice fiind determinată de amploarea dezvoltării economico-sociale. De exemplu, în perioada antichității, în Roma, poluatorii cursurilor de apă erau urmăriți de autoritățile publice și de riveranii din aval. Tot în aceeași perioadă, la Atena, tăbăcarii, producătorii de brânzeturi și miere, erau obligați să își desfășoare activitatea în locuri amenajate special în afara orașelor. Mai târziu, în Evul Mediu marii proprietari de terenuri ocroteau teritoriile pe care le stăpâneau, inclusiv prin măsuri corespunzătoare menținerii curățeniei și îndepărtării deșeurilor. În secolele XVII – XVIII poluarea,mai ales a porturilor și a orașelor, a dobândit o intensificare deosebită în occident, cu consecința adoptării unor reglementări specifice, precum ,,Marea Ordonanță a lui Colbert asupra Marinei,, din anul 1681, care interzicea ,, aruncarea de gunoaie în apele porturilor și dependințele acestora și depunerea lor pe chei ori pe insule,, interdicție a cărei încălcare atrăgea pedeapsa amenzii . Conform unor rapoarte recente de evaluare a ecosistemelor , în ultimii 50 ani, omenirea a modificat ecosistemele mai rapid decât în oricare perioadă comparabilp din istoria omenirii. Dacă la începutul secolului al XX-lea deșeurile constituiau câteva zeci de kilograme anual/locuitor, în ultima perioadă, în tările dezvoltate, se acumulează anual aproximativ 1000 kg pe cap de locuitor . Impactul deșurilor asupra mediului a cunoscut o creștere îngrijorătoare , administrarea necorespunzătoare a acestora generând contaminări ale solului, pânzei freatice, precum și emisii poluante, cu efecte directe asupra sănătății populației și mediului.

Capitolul I. Aspecte generale privind regimul deșeurilor

Mediul reprezintă un ansamblu de relații și sisteme aflate în interacțiune. În cadrul acestui complex interrelațional, deșeurile apar ca probleme de importanță vitală, viitorul omenirii și, chiar al planetei, depinzând în mare măsură de modalitatea în care acestea sunt gestionate .

Secțiunea 1. Noțiuni generale

1.1 Definiții

Deșeul, în general este orice substanță sau orice obiect din categoriile stabilite de lege , de care deținătorul le curăță, are intenția sau obligația de a le curăța din mediul înconjurător.

Deșeurile periculoase sunt definite în OUG 196/2005 privind protecția mediului, ca fiind deșeurile care au cel puțin un constituent sau o proprietate care fac ca acestea să fie periculoase . Potrivit OUG 78/2000 privind regimul deșeurilor, deșeurile periculoase sunt reprezentate de acele deșeuri ce se încadrează în categoriile/tipurile generice de deșeuri periculoase prevăzute de lege și componenți ai acestor deșeuri , componenți care fac ca aceste deșeuri să fie periculoase atunci când dețin una din următoarele proprietăți: explozive, oxidante, foarte inflamabile și inflamabile.

1.2 Clasificare

Deșeurile se pot clasifica în raport de mai multe criterii, precum: gradul de periculozitate, sursa de proveniență, intervenția factorului uman, natura lor, astfel :

a. În funcție de gradul de periculozitate distingem :

- Deșeuri nepericuloase

- Deșeuri periculoase, ca de exemplu, uleiurile uzate, majoritatea deșeurilor rezultate din activitatea medicală și din institutele de cercetare, etc.

- Deșeuri inerte, acele deșeuri care nu suferă nici o transformare semnificativă fizică, chimică sau biologică, nu se dizolvă, nu ard ori nu reacționează în nici un fel fizic sau chimic, nu sunt biodegradabile și nu afectează materialele cu care vin în contact într-un mod care să poată duce la poluarea mediului ori să dăuneze sănătății omului, precum resturile de asfalt, cărămidă, sticlă, etc.

b. În raport de sursa de proveniență, regăsim :

- Deșeuri menajere și asimilabile – totalitatea deșeurilor generate în mediul urban și rural, din gospodării, instituții, unități comerciale și prestatoare de servicii, deșeuri stradale din spațiile publice, străzi, parcuri, etc.

- Deșeuri din construcții și demolări – deșeuri de beton, cărămidă, resturi ceramice etc. Acest tip de deșeuri pot fi nepericuloase, inerte sau contaminate cu substanțe periculoase. Sunt periculoase următoarele deșeuri din construcții și demolări: azbest, metale grele, vopsea, adezivi. Chiar dacă cantitățile de deșeuri periculoase sunt relativ mici comparativ cu totalul deșeurilor de acest tip, trebuie luate măsuri de prevedere speciale pentru gestionarea acestora, pentru a nu produce contaminarea celorlalte deșeuri și pentru a nu crea probleme la valorificarea și depozitarea acestora.

- Deșeuri industriale – cele provenite din industriile alimentară, extractivă, chimică, metalurgică, petrolieră, chimică etc. Ca de exemplu: cenușă și zgură de la termocentrale, nămoluri reziduale, deșeuri chimice etc.

- Deșeuri agrozootehnice – cele constituite din resturi vegetale, resturi de furaje, dejecții animaliere.

c. În raport de intervenția factorului uman, se clasifică în :

- Deșeuri naturale – adică cele care sunt rezultatul proceselor naturale ale mediului.

- Deșeuri antropice – cele care provin din activitățile umane.

d. După natura lor, distingem:

- Deșeuri biodegradabile – cele care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, precum: deșeurile alimentare ori de grădină, hârtia și cartonul.

- Deșeuri non-biodegradabile – mase plastice, metale, componente electrice.

1.3 Obiective

În gestionarea deșeurilor se au în vedere cu precădere următoarele obiective:

• De a preveni/reduce producerea de deșeuri și scăderea periculozității acestora prin: producerea de tehnologii și comercializarea de produse care prin modul de fabricare, utilizare sau eliminare nu au impact sau au un mic impact asupra creșterii volumului sau periculozității deșeurilor ori asupra riscului de poluare.

• Reutilizarea, valorificarea deșeurilor prin reciclare, recuperare sau orice alt proces prin care se obțin materii prime secundare ori utilizarea deșeurilor ca sursă de energie.

Bibliografie

Doctrină:

1. A. Aleveiciuc,N.Velișco, Ecologia și protecția mediului, Școlile Asociate UNESCO, Chișinău, 2003

2. Andrei V., Deșeurile radioactive. Mituri și adevăruri, Ed. Modelism, București, 2003

3. Anghel I., Răspunderea civilă, Ed. Ștințifică, București, 1970

4. Antonescu N.N., Gestiunea și tratarea deșeurilor urbane. Gestiunea regională, Ed. Matrix Rom, București, 2006

5. Atudorei A. , Păunescu I. Gestiunea deșeurilor urbane, Ed. Matrix Rom, București, 2006

6. Baboș Gh., Teoria generală a dreptului, Ed. Dacia, Cluj-Napoca 1994

7. Bădilenau M, Economia protecției mediului, Ed. Sylvi, București, 2002

8. Bobica N., Elemente de ecologie și dreptul mediului înconjurător, Ed. Fundației ,, Chemarea,,, Iași 1994

9. Bold Octavian Valeriu, Managementul deșeurilor solide, Ed. Mstrix Rom, București 2003

10. Căpățână Camelia, Deșeuri, Editura Matrix Rom, București, 2003

11. Costin M., Răspunderea juridică în dreptul românesc, Ed. Dacia, Cluj 1972, p. 31-32; H.Russell, Sanction an obligation, The Monist, Cambridge University Press, 1985

12. Cotiga C., Ecologie și protecția mediului, Ed. Sitech, Creiova 2005

13. Cranciuc O., Dreptul mediului înconjurător, Ed. Silex, București, 2004

14. Durac Gh., Dreptul mediului. Răspunderea juridică pentru daune ecologice,, Ed. Junimea, Iaşi, 2004;.

15. Duțu M., Dreptul mediului, Ed. Economică, București 2003

16. Duțu M., Dreptul mediului. Tratat. Aborare integrată, vol. I-II, Ed. Economică, București, 2003

17. Duțu M.,Dreptul mediului, Ed. Gamian, București, 1993

18. Filipoiu Mircea, Șocul deșeurilor, Ed. Adevărul, București 2003

19. Fuerea A., Manualul Uniunii Europene, ediția III, Ed. Universul Juridic, București, 2006

20. Gavrilescu Elena, Surse de poluare și agenți poluanți ai mediului, Ed. Sitech, Craiova, 2007

21. Ioniță Gh. Iulian, Dreptul protecției mediului, Ediția II, Ed. Universul Juridic, București, 2012

22. Ioniță Gheorghe Iulian, Dreptul protecției mediului, Ediția II, Ed. Universul Juridic, București, 2012

23. Mandache Andreea, Depozitele de deșeuri și impactul lor asupra mediului, București, 2010

24. Marinescu D., Tratat de dreptul mediului, Ed. Universul Juridic, București, 2008

25. Marinescu Daniela, Tratat de dreptul mediului, Ediția a IV,Ed. Universul Juridic, București ,2010

26. Miga-Beșteliu R., Drept internațional. Introducere în dreptul internațional public, Ed. ALL Beck, București,2003

27. Negruţ V., Dreptul mediului, Ed. Fundaţiei Academice „Danubius”, Galaţi, 2008

28. Petre Maria-Cristina, Regimul juridic național și internațional al deșeurilor, Ed.Universul Juridic, București, 2011

29. Romițan Ciprian Raul, Dicționar de dreptul mediului, Ed.ALL Beck, București 2004

30. Tudorel T., Drept comunitar, Editura C.H.Beck, București, 2007

31. Wehry Andrei, Reciclarea și depozitarea deșeurilor, Ed. Orizonturi, Timișoara, 2002

Legislație:

1. Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare

2. Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor

3. Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor

4. OUG 195/2005 privind protecția mediului

5. OUG 196/2005, privind Fondul de mediu

6. OUG 78/2000 privind regimul deșeurilor

7. OUG nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat

Preview document

Regimul Deșeurilor - Pagina 1
Regimul Deșeurilor - Pagina 2
Regimul Deșeurilor - Pagina 3
Regimul Deșeurilor - Pagina 4
Regimul Deșeurilor - Pagina 5
Regimul Deșeurilor - Pagina 6
Regimul Deșeurilor - Pagina 7
Regimul Deșeurilor - Pagina 8
Regimul Deșeurilor - Pagina 9
Regimul Deșeurilor - Pagina 10
Regimul Deșeurilor - Pagina 11
Regimul Deșeurilor - Pagina 12
Regimul Deșeurilor - Pagina 13
Regimul Deșeurilor - Pagina 14
Regimul Deșeurilor - Pagina 15
Regimul Deșeurilor - Pagina 16
Regimul Deșeurilor - Pagina 17
Regimul Deșeurilor - Pagina 18
Regimul Deșeurilor - Pagina 19
Regimul Deșeurilor - Pagina 20
Regimul Deșeurilor - Pagina 21
Regimul Deșeurilor - Pagina 22
Regimul Deșeurilor - Pagina 23
Regimul Deșeurilor - Pagina 24
Regimul Deșeurilor - Pagina 25
Regimul Deșeurilor - Pagina 26
Regimul Deșeurilor - Pagina 27
Regimul Deșeurilor - Pagina 28
Regimul Deșeurilor - Pagina 29
Regimul Deșeurilor - Pagina 30
Regimul Deșeurilor - Pagina 31
Regimul Deșeurilor - Pagina 32
Regimul Deșeurilor - Pagina 33
Regimul Deșeurilor - Pagina 34
Regimul Deșeurilor - Pagina 35
Regimul Deșeurilor - Pagina 36
Regimul Deșeurilor - Pagina 37
Regimul Deșeurilor - Pagina 38
Regimul Deșeurilor - Pagina 39
Regimul Deșeurilor - Pagina 40
Regimul Deșeurilor - Pagina 41
Regimul Deșeurilor - Pagina 42
Regimul Deșeurilor - Pagina 43
Regimul Deșeurilor - Pagina 44
Regimul Deșeurilor - Pagina 45
Regimul Deșeurilor - Pagina 46
Regimul Deșeurilor - Pagina 47
Regimul Deșeurilor - Pagina 48
Regimul Deșeurilor - Pagina 49
Regimul Deșeurilor - Pagina 50
Regimul Deșeurilor - Pagina 51
Regimul Deșeurilor - Pagina 52
Regimul Deșeurilor - Pagina 53
Regimul Deșeurilor - Pagina 54
Regimul Deșeurilor - Pagina 55
Regimul Deșeurilor - Pagina 56
Regimul Deșeurilor - Pagina 57
Regimul Deșeurilor - Pagina 58
Regimul Deșeurilor - Pagina 59
Regimul Deșeurilor - Pagina 60
Regimul Deșeurilor - Pagina 61

Conținut arhivă zip

 • cuprins + introducere.doc
 • Lista abrevieri.doc
 • Regimul Deseurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii Mondiale în Domeniul Mediului

INTRODUCERE Între dezvoltarea economică şi socială, starea mediului înconjurător şi sănătatea umană există o strânsă legătură în cadrul căreia...

Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice

INTRODUCERE Protecţia mediului înconjurător în general şi ocrotirea monumentelor naturii în special, au devenit obiective importante ale lumii...

Spălarea banilor prin sisteme informatice

INTRODUCERE Una din problemele majore care preocupă comunitatea internaţională - în general şi statele - în special, vizează noţiunile de...

Regimul juridic al deșeurilor

România şi normele UE în materie de deşeuri Deşeuri toxice, poluarea aerului şi deversarea reziduurilor toxice sunt o parte a moştenirii ecologice...

Legislație sol

Componenta de mediu SOL Solul este sistem foarte dinamic care îndeplineşte multe funcţii şi este vital pentru activităţile umane şi pentru...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Dreptul mediului în UE

Evoluția reglementărilor comunitare în domeniul mediului Politica de mediu reprezintă o politică relativ nouă a Uniunii Europene, fiind consacrată...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Digestia anaerobă a deșeurilor municipale

1.Introducere 1.1.Definitie În conformitate cu Hotarârea de Guvern 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei...

Contractul în dreptul mediului

În perioada actuală, a regândirii unor factori care influenţează funcţionarea economiei de piaţă, studierea aprofundată a tuturor...

Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț

INTRODUCERE La solicitarea Ministerului Apelor si Protecţiei Mediului, Inspectoratul de Protectie a Mediului (IPM) Piatra Neamt a elaborat Planul...

Monitorizarea Deșeurilor din Județul Bacău

Capitolul 1 Introducere 1.1. Deşeuri. Noţiuni generale: Definiţie. Clasificarea deşeurilor Orice termen folosit în teoria ştiinţifică, ori în...

Regimul Deseurilor de Origine Animală

PREVEDERI GENERALE: Aceste reguli se adreseaza pentru: a. Colectarea,transportul,depozitarea,manipularea,pre;icrarea si utilizarea sau colectarea...

Contribuții la Fundamentarea Politicii de Promovare a Ambalajelor Ecologice

Introducere S-a presupus o perioadă îndelungată de timp că solul, apa și aerul pot prelua, absorbi și recicla produsele reziduale ale activității...

Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional

CAPITOLUL I PARTICULARITĂŢILE DREPTULUI INTERNAŢIONAL AL MEDIULUI ŞI COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ ÎN DOMENIU 1.1.Consideraţii generale Dreptul...

Regimul juridic al deșeurilor

România şi normele UE în materie de deşeuri Deşeuri toxice, poluarea aerului şi deversarea reziduurilor toxice sunt o parte a moştenirii ecologice...

Ai nevoie de altceva?