Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar

Disertație
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 20498
Mărime: 119.98KB (arhivat)
Publicat de: Didina Ghiță
Cost: 11 puncte
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAŞOV FACULTATEA DE DREPT MASTER - ŞTIINŢE PENALE APROFUNDATE

Cuprins

 1. Listă abrevieri 5
 2. Introducere 6
 3. Capitolul I - Noţiuni introductive privind dreptul penal 9
 4. Secţiunea I - Consideraţii introductive 9
 5. 1.1 Noţiune 9
 6. 1.2 Principii ale dreptului penal 10
 7. 1.2.1 Principiul legalităţii 10
 8. 1.2.2 Principiul umanismului dreptului penal 11
 9. 1.2.3 Principiul egalităţii în faţa legii 11
 10. 1.2.4 Principiul prevenirii săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală 11
 11. 1.2.5 Principiuil conform căruia infracţiunea este unicul temei al răspunderii penale 12
 12. 1.2.6 Principiul personalităţii răspunderii penale 12
 13. 1.2.7 Principiul individualizării sancţiunii de drept penal 12
 14. 1.3. Izvoarele dreptului penal 12
 15. 1.3.1. Constituţia României 12
 16. 1.3.2. Tratatele şi convenţiile internaţionale 13
 17. 1.3.3. Legile penale – izvoare principale ale dreptului penal 13
 18. 1.3.4. Ordonanţa de urgenţă 14
 19. 1.3.5. Cutuma 14
 20. Secţiunea II - Infracţiunea 15
 21. 1.1. Infracţiunea - noţiune 15
 22. 1.2. Infracţiunea - Conţinut 15
 23. Capitolul II Raspunderea penală 17
 24. Secţiunea I - Consideraţii generale 17
 25. 2.1. Răspunderea penală - definiţie 17
 26. 2.2. Trasaturile răspunderii peale 17
 27. Secţiunea II - Înlocuirea răspunderii penale 18
 28. 2.1. Înlocuirea răspunderii penale - Noţiune, cadru 18
 29. 2.2. Condiţii în care se poate dispune înlocuirea răspunderii penale 18
 30. Secţiunea III - Cauze care înlătură răspunderea penală 19
 31. 2.1. Amnistia - definiţie, efecte 19
 32. 2.2. Graţierea 20
 33. 2.3. Prescripţia 21
 34. 2.4. Lipsa plângerii prealabile şi retragerea ei 23
 35. 2.5. Împăcarea părţilor 24
 36. 2.6. Reabilitarea 25
 37. Capitolul III Instituţia penitenciară şi regimurile de executare a pedepselor privative de libertate 27
 38. Secţiunea I - Consideraţii introductive 27
 39. 3.1. Noţiune. Natura juridică 27
 40. 3.2. Sancţiunile penale – premise a instituţiei penitenciare 33
 41. 3.2.1. Felurile sancţiunilor penale 34
 42. 3.2.1.1. Pedepsele 34
 43. 3.2.1.2. Măsurile educative 37
 44. 3.2.1.3. Măsurile de siguranţă 37
 45. 3.2.2. Funcţiile pedepsei 38
 46. 3.2.3. Rolul şi importanţa sancţiunilor penale în conturarea instituţiei penitenciare 39
 47. Sectiunea II 40
 48. 3.1. Abordare istorică a regimului penitenciar în România 40
 49. Sectiunea III Executarea pedepselor privative de libertate 43
 50. 3.1. Cadrul legal al executării pedepselor privative de libertate. Judecătorul delegat 43
 51. 3.1.1. Regimuri de executare 45
 52. 3.1.2. Regimul penitenciar general 47
 53. 3.1.3. Regimul penitenciar special 47
 54. Capitolul IV - Aplicarea regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate si individualizarea acestora 51
 55. 4.1. Scopul aplicării pedepselor privative de libertate 52
 56. 4.2. Stabilirea regimului de detenţie 53
 57. 4.2.1. Repartizarea în penitenciar a deţinuţilor 53
 58. 4.2.2. Primirea în penitenciar a deţinuţilor 55
 59. 4.2.3. Calculul şi consemnarea duratei executării pedepsei 56
 60. 4.3. Schimbarea regimului de detenţie 57
 61. 4.3.1. Jurisprudenţă 59
 62. Concluzii 63
 63. Bibliografie 65

Extras din disertație

Introducere

Dispoziţiile, din Codul penal privitoare la reglementările de bază ale regimului de executare a pedepsei închisorii, fac parte din sistemul normelor de drept penal.

În orice societate, abaterea comportamentelor de la normele şi valorile sociale de bază constituie un fenomen obişnuit. Orice societate judecă comportamentul membrilor săi, nu atât din punct de vedere intrinsec, cât mai ales din punct de vedere al conformării acestui comportament la normele şi valorile recunoscute. Violarea normelor atrage după sine, măsuri punitive şi coercitive.

Societatea poate fi controlată şi prin folosirea sancţiunilor.

Pretutindeni sancţiunile posibile si măsurile implementate în societate ar trebui sa fie folosite înainte de privarea de libertate. Când este folosită privarea de libertate apar probleme deosebite. Este o situaţie complexă cu amplă rezonanţă în modul de viaţă al individului. Pentru persoana care execută o pedeapsă privativa de libertate, mediul privat pune în ordine două grupuri de probleme, una de adaptare la normele şi valorile specifice acestui cadru de viaţă şi alta problemă constă in evoluţia ulterioară a personalitaţii.

Când este folosită privarea de libertate apar probleme ale dreptului omului.

Executarea pedepsei cu închisoarea se face în locuri de detenţie anume stabilite, unde cei condamnaţi prestează o muncă utilă, dacă sunt apţi şi participă la acţiuni educative care să conducă la reeducarea celui condamnat. Condamnaţii sunt repartizaţi în penitenciare în raport cu natura infracţiunii, durata pedepsei, existenţa stării de recidivă, comportarea şi receptivitatea la o acţiune de reeducare.

Condamnarea persoanelor care au săvârşit infracţiuni trebuie facută în urma unui proces penal conform art. 1 din Codul de procedură penală, proces care are ca scop constatarea în timp şi în mod complet a faptelor, astfel că orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale.

Sistemul administraţiei penitenciare în România este constituit din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate, considerate instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului. Administraţia Naţională a Penitenciarelor este un serviciu public care contribuie la apărarea ordinii publice şi a siguranţei naţionale prin asigurarea pazei, escortării, supravegherii, aplicarea regimului de detenţie şi organizarea de activităţi de asistenţă socială şi educaţie destinate reinserţiei sociale a persoanelor private de libertate.

Activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor este coordonată direct de către Ministrul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Constituţiei României, Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, cu recomandările Consiliului Europei cu privire la tratamentul deţinuţilor, cu dispoziţiile Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Legii nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României, legislaţiei execuţional-penale şi ale hotărârilor Guvernului date în aplicarea acestei legislaţii.

Sistemul penitenciar este un serviciu public cu un rol social deosebit, determinat de funcţiile sale punitiv-educative şi de reinserţie socială a persoanelor private de libertate. Acest rol devine vizibil în context social, în special în momentul producerii unor evenimente negative. De aceea se pune accentul pe importanţa modului de organizare şi coordonare a activităţilor de executare a pedepselor privative de libertate, pe asigurarea pazei, escortării şi supravegherii condamnaţilor.

Garantarea siguranţei locurilor de detenţie este una dintre responsabilităţile principale ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea asigurării unui mediu custodial sigur. Astfel, Administraţia Naţională a Penitenciarelor are obligaţia de a garanta ordinea şi disciplina locurilor de detenţie în condiţiile creării unui climat care să respecte demnitatea persoanelor private de libertate.

Administraţia Naţională a Penitenciarelor trebuie să evalueze permanent nevoile de asistenţă socială, educaţie şi terapeutice ale persoanelor private de libertate, acest proces constituind baza strategiei de reintegrare socială a acestora. Activitatea de pregătire şcolară şi de calificare a persoanelor private de libertate, coordonarea şi planificarea etapelor şi a programelor educaţionale sunt activităţi curente desfăşurate în cadrul sistemului pentru realizarea funcţiei educative şi de asistenţă psiho-socială.

La nivelul sistemului penitenciar se organizează şi sunt supravegheate activităţile privind asigurarea dreptului la asistenţa medicală a persoanelor private de libertate. Pentru realizarea acestei funcţii sistemul utilizează personal de specialitate, o baza materială proprie şi proceduri similare sistemului sanitar public.

Pentru a realiza toate aceste funcţii, personalul din cadrul sistemului penitenciar trebuie să fie selectat şi evaluat pe baza unor criterii specifice activităţii pe care urmează să o desfăşoare şi să beneficieze de formare şi perfecţionare profesională continuă. În egală măsură, Administraţia Naţională a Penitenciarelor beneficiază de patrimoniul propriu prin care se asigură condiţiile materiale necesare desfăşurării activităţii unităţilor penitenciare. La nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se evaluează şi planifică, în funcţie de obiectivele sistemului penitenciar, priorităţile şi resursele materiale şi financiare şi se elaborează programe anuale şi de perspectivă pentru investiţii şi reparaţii capitale ale spaţiilor de deţinere.

Bibliografie

Tratate, cursuri şi monografii

Barbu G. S., A. Şerban,Drept execuţional penal, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005

Barbu G. S., A. Şerban, Drept execuţional penal,Ediţia 2, Editura All Beck, Bucureşti, 2008

Bălan Ana, Emilian Stănişor, Roxana Elaş, Administraţiile penitenciare europene, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2002.

Bălan Ana, Emilian Stănişor, Marinela Mincă, Penologie, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2003.

Bălan Ana, Emilian Stănişor, Cristina Pripp, Universul Carceral, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2004

Boroi Alexandru, Ghe. Nistoreanu, Drept penal. Parte generală, Ed. All Beck, Bucureşti

Boroi Alexandru, Gh. Nistreanu, Drept penal. Partea generală, Ediţia a III - a, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001

Boroi Alexandru , Drept penal. Parte generală, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2006

Bruno Ştefan, Mediul penitenciar românesc. Cultură şi civilizaţie carcerală, Ed. Institutul European, Iaşi, 2006

C. Bulai, Manual de drept penal. Partea generala, Ed. All, Bucuresti, 1997.

C. Bulai, B.N. Bulai, Manual de drept penal. Partea generala, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2007

C. Mitrache, Cr. Mitrache, Drept penal român. Partea generala, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2007.

Chiş Ioan, Drept execuţional penal, Curs selectiv

Chiş Ioan, Umanismul dreptului executional romanesc.Acordarea drepturilor in mediul penitenciar, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007

Ciobanu R., Munteanu M., Regimul juridic al măsurilor de siguranţă, Ed. Roza Vânturilor, Bucureşti, 1999

Ciuceanu Radu , Regimurile penitenciare din România (1940-1942), Ed. Institutul Naţional pentru studiul totalitarismului, 2001

Cosman D., Sinuciderea. Studiu în perspectiva biopsihosocială, Bucureşti, 1999

Dobrică Petronel, Instituţii totale, suport de curs

Dongoroz V., Drept penal, Bucureşti, 1939

Dongoroz V., Drept penal, V. Dongoroz şi colaboratorii, Explicaţii teoretice ale Codului penal romān, Volumul II, Ediţia a II a

Durescu Ioan, Asistenţa socială în penitenciar, suport de curs

Florian Gheorghe, Fenomenologie penitenciară, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2003.

Florian Gheorghe, Psihologia penitenciară, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 1996

Gh. Ivan, Drept penal. Partea generala, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2008.

Goffman, Erving, 1961/2005, Aziluri. Eseuri despre situaţia socială a pacienţilor psihiatrici şi a altor categorii de persoane instituţionalizate, Iaşi, Editura Polirom

Iacobuţă, A. Ioan, Criminologie, Ed. Junimea, Iaşi, 2002

Iancu Tanasescu, Drept Penal General, Editura All Beck, Bucureşti, 2003

Mitrache C., Drept penal roman. Partea generală, Casa de Editură şi Presa şansa S.R.L., Bucureşti, 1997

Niţă Dragoş Răzvan, Drept execuţional penal, Editura ANI, Bucureşti, 2005.

Oancea Ion, Drept execuţional penal, Ed. All, Bucureşti, 1998

Oancea Ion, Drept Execuţional Penal, Ed. AII, Bucureşti, 1996

Oancea Ion, Explicaţii ale Codului Penal Roman. Partea generală, Vol. 1, Ed. Academiei, Bucureşti, 1969

Stănişor Emilian, Delincvenţa juvenilă, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2003

Stănoiu Rodica, Criminologie, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2003

Zamfir Cătălin, Lazăr Vlăsceanu, Dicţionar de sociologie

Zidaru Petrache, Drept execuţional penal, Ed.All Beck, Bucureşti, 2001.

Zidaru, P., Drept penitenciar, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2001

Preview document

Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 1
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 2
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 3
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 4
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 5
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 6
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 7
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 8
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 9
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 10
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 11
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 12
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 13
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 14
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 15
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 16
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 17
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 18
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 19
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 20
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 21
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 22
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 23
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 24
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 25
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 26
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 27
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 28
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 29
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 30
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 31
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 32
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 33
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 34
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 35
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 36
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 37
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 38
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 39
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 40
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 41
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 42
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 43
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 44
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 45
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 46
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 47
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 48
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 49
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 50
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 51
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 52
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 53
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 54
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 55
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 56
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 57
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 58
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 59
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 60
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 61
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 62
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 63
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 64
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 65
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 66
Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Rolul Dreptului Penal in Functionarea Sistemului Penitenciar.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul și Legislația în Asistența Socială

INTRODUCERE Profesia de asistent social abordează persoana şi nevoile sale din perspectiva asigurării şi respectării drepturilor şi libertăţilor...

Executarea Pedepsei Private de Libertate

INTRODUCERE Pedeapsa intimidează pretabilii (infractorii), izolează elementul de societate, este aducătoare de satisfacţii pentru victimă, fiind...

Cauzele de înlăturare a răspunderii penale

SCURT ISTORIC AL RASPUNDERII JURIDICE Ca si multe alte notiuni juridice, raspunderea penala în evolutia sa conceptuala a fost precedata de alte...

Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român

Capitolul I. Infracţiunea de abuz în serviciu în general 1.1. Preliminarii. Primul capitol al titlului VI din Codul penal român consacrat...

Activitatea Consilierilor de Probațiune

INTRODUCERE Procesele de schimbare pe care le-a traversat Serviciul de Probaţiune de-a lungul timpului, atât privind identitatea cât şi în...

Tipologia acțiunilor teroriste și caracteristicile acestora în societatea tehnologizată

INTRODUCERE Practicarea terorismului nu constituie un fenomen nou, o apariţie a epocii contemporane. El s-a practicat sub, o forma sau alta, în...

Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate

. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII 89 II. LEGISLAŢIE ŞI DOCUMENTE JURIDICE INTERNAŢIONALE 92 INTRODUCERE Din punct de vedere psihosocial, libertatea...

Drepturile și Obligațiile Condamnaților

Capitolul I: Consideraţii introductive privind sistemul penitenciar din România Normele ce reglementează, în modul cel mai direct, raporturile...

Te-ar putea interesa și

Drept executional penal 2015-2016

Introducere Suportul de curs se adresează studenţilor Universităţii „Transilvania,Facultatea de Drept, frecventa redusa, având ca finalitate...

Ai nevoie de altceva?