Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 111 în total
Cuvinte : 35854
Mărime: 791.12KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Boris Rusu
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA CATEDRA RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE

Cuprins

Lista abrevierilor.5

Lista figurilor şi lista tabelelor.6

Introducere.8

Capitolul 1. Fundamente teoretice ale

competitivităţii internaţionale.10

1.1. Competitivitatea: definiţii şi abordări teoretice.10

1.2. Performanţa exporturilor: indicator al competitivităţii.25

1.3. Rolul IMM în contextul economiei mondiale.33

Capitolul 2. Aspecte analitice privind competitivitatea IMM în UE.40

2.1 Factorii determinanţi ai competitivitatăţii

IMM în spaţiul european .41

2.2. IMM pilon al dezvoltării economice în UE.42

2.3. Strategii de promovare a exporturilor IMM.58

Capitolul 3. Premize de dezvoltare ale competitivităţii externe a IMM în Republica Moldova.70

3.1. Dezvoltarea sectorului IMM în Republica Moldova.70

3.2. Performanţe actuale şi perspective de dezvoltare

ale comerţului exterior moldovenesc.77

3.3. Perfecţionarea cadrului regulatoriu naţional de susţinere a IMM – element crucial în consolidarea competitivităţii externe.85

Concluzii şi recomandări.95

Bibliografie.100

Anexe

Extras din document

Introducere

Actualitatea temei. Intensificarea activităţii ţărilor în curs de dezvoltare pe pieţele internaţionale şi confruntarea cu concurenţii străini, pune în faţa întreprinderilor o serie de provocări. Astfel, pentru aceste ţări, la această etapă este foarte importantă consolidarea eforturilor sectorului public şi al celui privat în vederea sporirii competitivităţii externe. O primă sarcină ţine de valorificarea potenţialului de export prin: îmbunătăţirea esenţială a calităţii acesteia şi diversificării gamei de produse oferite şi eficientizarea costurilor, pentru a putea asigura produse competitive pe piaţa externă. Respectiv, foarte important din partea autorităţilor naţionale este asigurarea unei infrastructuri naţionale de comunicaţii şi transporturi de calitate înaltă, unui cadru regulatoriu stimulator, precum şi elaborarea şi implementarea unei politici comerciale de promovare şi stimulare a exporturilor şi investiţiilor eficace.

Pentru economiile naţionale deschiderea spre exterior poate deveni un factor decisiv în asigurarea dezvoltării. Importanţa comerţului exterior şi a investiţiilor ca factori de bază ai dezvoltării unei economii a devenit un fapt incontestabil în economia modernă. Acestea asigură noi oportunităţi pentru mediul de afaceri local: exploatarea economiilor de scară, mai cu seamă în cazul economiilor cu o piaţa mică cum este cazul Republicii Moldova, organizarea mai eficientă a producţiei naţionale, accesarea de noi tehnologii în procesul de producţie e.t.c., crearea de noi locuri de muncă. De asemeneam, acestea generează intrări de valută în ţară, pot contribui la sporirea veniturilor reale ale populaţiei şi prin urmare la sporirea competitivităţii naţionale.

Competitivitatea unei naţiuni depinde de nivelul competitivităţii întreprinderilor care activează în cadrul acesteia şi de capacitatea acestora de a face faţă concurenţei atît interne, cît şi externe. Competitivitatea externă a unei întreprinderi este legată de capacitatea sa de a menţine sau a îmbunătăţi poziţia sa pe pieţele internaţionale, fiind capabilă să producă bunuri sau servicii de o calitate superioară sau la un preţ mai mic decît competitorii săi externi. Aceasta presupune faptul că o firmă trebuie să fie suficient de flexibilă pentru a fi capabilă să reacţioneze rapid la evoluţia cererii. Ţinînd cont de rolul pe care IMM şi exporturile îl joacă la asigurarea creşterii economice în condiţiile economiei moderne, o preocupare importantă a autorităţilor naţionale este analiza posibilităţilor de asigurare a competitivităţii acestora.

Scopul tezei este investigarea complexă a performanţelor întreprinderilor mici şi mijlocii din R. Moldova şi a factorilor care determină competitivitatea lor externă. De asemenea, în urma realizării analizei date se intenţionează înaintarea unor măsuri concrete, ce ar contribui la creşterea eficienţii activităţii lor, precum şi a oportunităţilor lor de ieşire pe pieţele externe.

Structura şi conţinutul tezei. Scopul ce urmează a fi atins prin studiul dat a determinat următoarea structură a lucrării: introducerea, trei capitole, concluziile şi recomandările, bibliografia, anexa.

În capitolul I – „Fundamente teoretice ale competitivităţii internaţionale” – este elucidată noţiunea de „competitivitate”, nivelele de abordare, factori determinanţi, accent punîndu-se pe dezvoltarea exporturilor, ca un indicator fundamental al competitivităţii. O altă direcţie de cercetareîn acest capitol a fost dedicată analizei IMM-urilor, întrucît acestea sunt contribuitori importanţi la dezvoltarea economiei naţionale. În capitol sunt prezentate principalele caracteristici ale micilor întreprinderi, fiind evaluat rolul întreprinderilor mici şi mijlocii ca generator al creşterii în economia de piaţă.

Capitolul 2 – „Aspecte analitice privind competitivitatea mediului de afaceri pe plan internaţional: cazul Uniunii Europene (UE)” – este consacrat analizei performanţei mediului de afaceri în Uniunii Europeană. În acest capitol sunt investigate rolul economic şi performanţele IMM în spaţiul european, precum şi factorii externi ce influenţează performanţele acestora care ţin de mediul naţional de afaceri şi, nemijlocit, de cadrul său de reglementare. De asemenea, capitolul finalizează prin expunerea practicii UE în promovare a activităţilor IMM pe pieţele externe.

În capitolul 3 – „Premize de dezvoltare ale competitivităţii externe a IMM în Republica Moldova” – este estimat potenţialul micilor întreprinderi ale R. Moldova, obstacolele cu care se confruntă, analizînd în acest context şi performanţele exporturilor moldoveneşti, care denotă competitivitatea redusă a întreprinderilor pe pieţele externe. La fel, este analizat cadrul naţional de stimulare a IMM şi promovării acestora pe pieţele externe.

Lucrarea finalizează cu expunerea Concluziilor şi recomandărilor autorului cu privire la sporirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova pe pieţele externe, adresate atît sectorului privat cît şi autorităţilor guvernamentale.

Cuvinte-cheie: Întreprinderi mici şi mijlocii, activitate de antreprenoriat, mediu de afaceri, competitivitate, competitivitate internaţională, exporturi, investiţii.

Capitolul I. Fundamente teoretice ale competitivităţii internaţionale

1.1. Competitivitatea: abordări conceptuale şi teoretice

În ultimele decenii, economia mondială a fost marcată de mutaţii semnificative. Angajamentele ţărilor spre o deschidere economică mai largă presupune şi o liberalizare progresivă a comerţului exterior. Sistemul comercial multilateral – OMC, care unieşte aproape 153 de ţări care acoperă în jur de 97% din comerţil exterior [79], precum şi procesele de integrare economică regională nu numai că au intensificat activitatea de comerţ exterior a ţărilor lumii, dar şi a amplificat concurenţa dintre acestea punîndu-le în faţa unor noi condiţii şi regului foarte riguroase de joc. Iar în aceste condiţii, pentru a supravieţui concurenţiei internaţionale şi a corespunde acestor condiţii conceptul de „competitivitate” devine un factor cheie. Precocupările pentru o înţelegere mai bună a acestui concept devin tot mai aparente în toate discursurile politice, în mediul academic şi dezbaterile mediului de afaceri din lumea întreagă.

În pofida faptului că conceptul de competitivitate continuă să constituie un teren larg de înfruntări de viziuni şi opinii pe plan teoretic, ştiinţific şi pe cel pragmatic, un consens privind definirea sa, factorii care o determină şi indicatorii care o măsoară nu a fost atins. Deseori competitivitatea este identificată cu astfel de concepte economice cum sunt: productivitatea, rentabilitatea, surplusul balanţei comerciale e.t.c. Însă aceasta este o abordare incorectă, competitivitatea fiind un concept mult mai larg şi complex. Neînţelegerea acestuia creează lacune în metodologia sa de analiză la diferite nivele de abordare. În acelaşi timp, este foarte important de a înţelege esenţa sa pentru a determina factorii care o determină şi prin urmare pîrghiile de intervenţie care urmează a fi utilizate de către autorităţilor naţionale, precum şi ale sectorului privat în menţinerea şi sporirea competitivităţii. Pentru a crea o viziune oarecum mai clară asupra acestui concept, în continuare sunt expuse doar cîteva definiţii ale acestuia din multitudinea celor existente, în dependenţă de nivelele lor de abordare.

Preview document

Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 1
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 2
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 3
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 4
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 5
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 6
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 7
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 8
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 9
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 10
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 11
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 12
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 13
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 14
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 15
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 16
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 17
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 18
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 19
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 20
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 21
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 22
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 23
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 24
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 25
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 26
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 27
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 28
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 29
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 30
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 31
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 32
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 33
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 34
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 35
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 36
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 37
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 38
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 39
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 40
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 41
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 42
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 43
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 44
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 45
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 46
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 47
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 48
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 49
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 50
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 51
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 52
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 53
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 54
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 55
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 56
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 57
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 58
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 59
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 60
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 61
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 62
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 63
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 64
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 65
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 66
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 67
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 68
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 69
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 70
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 71
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 72
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 73
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 74
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 75
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 76
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 77
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 78
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 79
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 80
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 81
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 82
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 83
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 84
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 85
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 86
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 87
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 88
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 89
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 90
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 91
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 92
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 93
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 94
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 95
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 96
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 97
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 98
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 99
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 100
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 101
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 102
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 103
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 104
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 105
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 106
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 107
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 108
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 109
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 110
Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe - Pagina 111

Conținut arhivă zip

  • Competitivitatea Intreprinderilor Mici si Mijlocii ale Republicii Moldova pe Pietele Externe.doc

Alții au mai descărcat și

Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz

INTRODUCERE Lucrarea „Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz” are rolul de a identifica evoluția și sursele investițiilor...

Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei

Capitolul I PREZENTAREA GENERALĂ A S.C SILVANA S.A. CEHU-SILVANIEI 1.1 CONSTITUIREA S.C SILVANA S.A. CEHU-SILVANIEI S.C. SILVANA S.A....

Dimensiunile si Problemele Micului Busness in Republica Moldova

ÎNTRODUCERE Viaţa sociala formata din totalitatea activităţii umane este unicul mod de existenţa şi dezvoltare a societăţii. Societatea nu poate...

Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană

Capitolul I SPAŢIUL RURAL – ABORDĂRI CONCEPTUALE Acest capitol este consacrat analizei conceptelor de rural şi ruralitate, locului ruralului în...

Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor

INTRODUCERE În prezent asistăm la nivel global, la trecerea la un nou tip de economie, bazat pe preponderenta activitaţilor terţiare în crearea...

Strategii de prevenire a riscurilor în cadrul intreprinderilor mici și mijlocii

CAP. I - STRATEGIILE DE PREVENIRE A RISCULUI 1.1. Strategia în activitatea întreprinderii - concept, caracteristici Termenul de strategie are o...

Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate se reflectă prin faptul că comerţul exterior reprezintă motorul reînnoirii structurilor productive ale...

Potențialul de Export al Republicii Moldova

INTRODUCERE În lumea contemporană, un stat nu poate exista desinestătător, nu se poate dezvolta într-o economie închisă, în special, în cazul...

Te-ar putea interesa și

Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec

Introducere Internaționalizarea și globalizarea afacerilor este una dintre cele mai importante tendințe din domeniul economic și extraeconomic la...

Reglementarea Juridică a Transportului de Persoane

INTRODUCERE Actualitatea investigaţiei: La momentul actual, atît pentru legislaţia Republicii Moldova, cît şi pentru legislaţia fostelor republici...

Auditul Calitatii in BCR Pascani

Prezentarea generală a organizaţiei “VIZIUNEA BANCII COMERCIALE ROMANE IN CEEA CE PRIVESTE ABORDAREA CALITATII SUB TOATE ASPECTELE EI ESTE DE A...

Politica Investițională în Republica Moldova

Introducere Necesitatea accelerării procesului de tranziţie la economia de piaţă şi realizării scopului Republicii Moldova de a se integra în...

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și operațiunile ei în România

Capitolul 1. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 1.1.Înfiinţare În vara anului 1989 au început consultările între cei 24 de membri...

Analiza unei Afaceri - Agrosape SRL

Capitolul 1 Prezentarea firmei Societatea AGROSAPE S.R.L se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii si este platitoare de TVA....

Inițierea unei afaceri în Republica Moldova - probleme și tendințe

INTRODUCERE: Actualitatea și importanța temei abordate: În prezent, tot mai mulți întreprinzători își doresc să inițieze afaceri acasă, să...

Piața Romanească de Retail

INTRODUCERE Retailul începe să devină unul dintre principalele segmente de business din economia românească, dacă luăm în calcul nivelul cifrelor...

Ai nevoie de altceva?