Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 29938
Mărime: 953.27KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Tatiana Mosteanu
A fost prezentata ca lucrare de dizertatie in cadrul ASE Bucuresti Fac. de Mangement Public in anul 2005

Cuprins

INTRODUCERE

Cap.1. Conceptul de control fiscal şi inspecţie fiscală

1.1. Controlul fiscal - forma specifica de control in condiţiile economiei de piaţa

1.2. Controlul - funcţie a managementului

1.3. Formele şi funcţiile controlului financiar - fiscal

1.4. Conceptul de inspecţie fiscală

1.5. Modalităţi de efectuare şi finalizare a inspecţiei fiscale

1.6. Evaziunea fiscală - concept, clasificare şi participanţii pe categorii de obligaţii fiscale

1.7. Contravenţii sau infracţiuni privind faptele de evaziune fiscală

Cap.2. Metodologia efectuării inspecţiei fiscale

2.1. Principii generale de efectuare a inspecţiei fiscale

2.2. Înştiinţarea contribuabilului

2.3. Pregătirea inspecţiei fiscale

2.4. Desfăşurarea inspecţiei fiscale

2.5. Finalizarea controlului fiscal

Cap.3. Organizarea şi exercitarea inspecţiei fiscale privind impozitele indirecte ( TVA si accizele)

3.1. Controlul declaraţiilor privind obligaţiile de plata la bugetul general consolidat

3.2. Exercitarea inspecţiei fiscale asupra modului de calcul şi virare la buget a T.V.A.

3.3. Inspecţia fiscala exercitata asupra modului de calcul si virare la bugetul general consolidat a accizelor

3.4. Eficienţa inspecţiei fiscale

CONCLUZII

Studiu de caz

Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

Controlul fiscal este instrumentul pe care îl au la îndemână puterile publice pentru supravegherea si determinarea prin metode si tehnici specifice, asigurării constituirii resurselor financiare publice, in speţa a veniturilor fiscale, parte covârşitoare a celor dintâi.

Totodată, prin control fiscal se înţelege ansamblul activităţilor destinate a asigura respectarea obligaiilor de declarare si calculare corecta, precum si de plata la termenele legale a impozitelor, taxelor si altor vărsăminte obligatorii datorate bugetului de stat , bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale, denumite in general obligaţii fiscale.

Cunoaşterea de către organele competente a modului de desfăşurare a activităţilor economice in condiţiile legale si ale liberei iniţiative este o cerinţa a conducerii pe baza criteriilor de profit.

Controlul fiscal are drept scop creşterea gradului de conformare fiscala a contribuabililor si reducerea fenomenului evazionist.

Controlul fiscal permite administraţiei fiscale ca in termenul de prescripţie sa constate si sa înlăture omisiunile, subevaluările si erorile de impozitare.

Potrivit legii, sunt supuse controlului fiscal persoanele fizice si juridice, romane si străine, care au obligaţii fiscale si care se numesc contribuabili.

Ministerul Finanţelor ia masurile necesare pentru: asigurarea echilibrului bugetar si aplicarea politicii financiare a statului, cheltuirea cu eficienta a resurselor financiare.

Controlul fiscal presupune respectarea unor reguli unitare de acţiune si adoptarea unor procedee, tehnici si modalitati sau instrumente de control specifice, care raman general valabile.

a) Din punct de vedere al scopului pentru care este efectuat, controlul fiscal

poate fi:

- informativ care are un caracter educativ, având drept scop informarea agenţilor economici nou înregistraţi asupra drepturilor si, mai ales asupra obligaţiilor fiscale ce le revin;

- de rutina, care are scopul de a menţine legătura cu contribuabilii si urmărirea modului de respectare a obligaţiilor de înregistrare ca plătitori de impozite si taxe si de respectare a obligaţiilor fiscale.

b) Din punct de vedere al sferei de cuprindere a impozitelor si taxelor, controlul fiscal poate fi:

- general, atunci când sunt cuprinse in verificare toate impozitele si taxele datorate de contribuabil. Acest control este considerat normal si se realizează la sediul plătitorului, având drept scop controlul tuturor aspectelor privind aplicarea de către contribuabil a legilor si reglementarilor fiscale pe o perioada mai îndelungata de timp, de regula de la ultimul control fiscal pana la zi;

- parţial, când se efectuează controlul anumitor categorii de impozite si taxe. Controlul general este specific economiilor cu un sistem fiscal integrat, in timp ce controlul limitat se regăseşte in tarile care au administraţii diferite pentru impozite si taxe.

c) Din punct de vedere al operaţiunilor supuse controlului fiscal, acesta poate fi:

- complet, când sunt controlate toate operaţiunile, documentele si evidentele care stau la baza calculării si urmăririi unui impozit;

- selectiv, când sunt controlate numai anumite operatiuni , documente sau perioade cu privire la calculul si evidenta unui impozit.

d) Din punct de vedere al cunoaşterii realităţii unor operatiuni ce nasc obligaţii fata de stat, controlul fiscal poate fi:

- documentar, când inspectorul fiscal examinează forma si conţinutul evidentelor pentru stabilirea realităţii si legalităţii operaţiunilor, pe baza documentelor prezentate de contribuabil. Scopul principal al controlului este compararea evidentelor contabile si a documentelor primare cu datele din declaraţiile depuse de contribuabil, in vederea stabilirii corectitudinii sumelor plătite precum si a respectării termenelor de plata;

- faptic, atunci când se controlează existenta mijloacelor materiale si băneşti si modul cum acestea sunt reflectate in contabilitate.

Pornind de la faptul ca resursele financiare publice se constituie si se gestionează printr-un sistem unitar de bugete (bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, etc.), controlul fiscal trebuie văzut ca un instrument important de realizare a veniturilor fiscale cuprinse in aceste bugete.

Controlul fiscal cuprinde controlul declaraţiilor depuse de contribuabili, al documentelor utilizate pentru stabilirea impozitelor si taxelor, cat si controlul altor documente depuse de contribuabili in scopul obţinerii unor deduceri, restituiri sau rambursări.

De asemenea, controlul fiscal urmăreşte:

- încasarea tuturor impozitelor si taxelor datorate de contribuabili la termenele prevăzute in legi si in cuantumul stabilit in funcţie de baza de impozitare si cotele care se aplica acesteia;

- depistarea impozitelor si taxelor sustrase de la plata către bugetul de stat ori bugetele locale si atragerea lor la aceste bugete in funcţie de destinaţia prevăzuta prin lege sau norme;

- semnalarea unor carente legislative care favorizează evaziunea fiscala sau îngreunează încasarea la buget a veniturilor fiscale pentru a furniza fundamentele pentru imbunatatirea legislative.

In acest sens, contribuabilii sunt obligaţi sa declare cu sinceritate la termenele legale veniturile realizate, bunurile mobile si imobile aflate in proprietate sau obţinute cu orice titlu legal, precum si alte valori care generează titluri de creanţa fiscala. Când legea nu prevede obligaţia de depunere a declaraţiei de impunere, contribuabilii răspund de declararea corecta a obligaţiilor fiscale , in condiţiile prevăzute de lege. De asemenea, contribuabilii sunt obligaţi sa evidenţieze veniturile realizate si cheltuielile efectuate din activitati desfăşurate, prin întocmirea registrelor sau a oricăror altor documente prevăzute de lege.

Pentru realizarea finalităţii controlului fiscal este necesare îndeplinirea următoarelor cerinţe:

- un cadru organizatoric care sa definească responsabilităţile celor cărora li se conferă atribuţii de control fiscal, precum si sa asigure garanţii de realizare a acestor atribuţii in afara oricăror imixtiuni din afara sistemului fiscal [n realizarea activitati de control, dar si in afara oricăror abuzuri din partea organelor de control fiscal;

- un cadru legislativ cat mai simplu, mai complet si mai elastic (in sensul permiterii perfecţionării rapide a cadrului legislativ in vederea închiderii oricăror portiţe de evaziune);

- un personal calificat si motivat care sa realizeze in condiţiile cele mai bune activitatea de control;

Preview document

Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 1
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 2
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 3
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 4
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 5
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 6
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 7
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 8
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 9
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 10
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 11
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 12
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 13
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 14
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 15
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 16
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 17
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 18
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 19
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 20
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 21
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 22
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 23
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 24
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 25
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 26
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 27
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 28
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 29
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 30
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 31
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 32
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 33
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 34
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 35
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 36
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 37
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 38
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 39
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 40
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 41
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 42
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 43
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 44
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 45
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 46
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 47
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 48
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 49
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 50
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 51
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 52
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 53
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 54
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 55
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 56
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 57
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 58
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 59
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 60
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 61
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 62
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 63
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 64
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 65
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 66
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 67
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 68
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 69
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 70
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 71
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 72
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 73
Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Activitatea de inspecție fiscală - studiu de caz SC Vito&Mar SRL

INTRODUCERE Misiunea principală a orcarei administrații fiscale este de a colecta suma corectă a impozitelor și taxelor și a altor contribuții...

Profitul și Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Obiectivul general al prezentei lucrări îl reprezintă tema profitului şi a impozitului pe profit al întreprinderii S.C. Cemacon S.A....

Control Fiscal

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL FISCAL 1.1 Conceptul de control financiar si control fiscal Indiferent de forma...

Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor

Introducere Începuturile şi necesitatea sistemului de control fiscal. Primele mărturii ale existenţei structurilor de control ale statului, în...

Rolul BNR în controlul masei monetare din România

Introducere Această lucrare are la bază analiza masei monetare din România si rolul Băncii Naţionale în controlul acesteia. Lucrarea este...

Controlul financiar de stat

CONTROLUL FINANCIAR DE STAT EXERCITAT DE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 1. OBIECTIVELE CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT Controlul financiar de stat...

Fiscalitatea

CAPITOLUL 1 FISCALITATEA  COMPONENTA A VIETII SOCIAL-ECONOMICE A NATIUNII - Definirea notiunilor de fiscalitate, sistem fiscal si politica...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Evaziunea fiscală în contextul integrării României în Uniunea Europeană

INTRODUCERE În orice economie, scopul principal al unui sistem fiscal este de a constitui o sursă stabilă şi solidă de venituri publice. Pe de...

Evaziunea Fiscală între Teorie și Realitate

Dimensiunea economiei subterane nu poate fi masurata cu precizie, cifrele variind de la o sursa la alta, dar totusi efectele se fac din plin...

Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale

Introducere Economiile naţionale evoluează într-un spaţiu tot mai larg concomitent cu extinderea fenomenului numit globalizare. Amprenta...

Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale

INTRODUCERE Evaziunea fiscală este unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanţă cu care statele se confruntă şi ale cărui...

Teoria generală a taxelor și impozitelor

INTRODUCERE Pentru buna desfăşurare a oricărei activităţi, la nivel macro şi microeconomic, sunt necesare o serie de resurse materiale, umane,...

Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului

Introducere " Evaziunea fiscală a fost întotdeauna activă şi ingenioasă pentru motivul ca Fiscul, lovind indivizii în averea lor, îi atinge în cel...

Economia subterană - fenomene ilicite de evaziune și fraudă fiscală

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Evaziunea fiscală este unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanţă cu care statele de astăzi se...

Criminalitatea economico-financiară

INTRODUCERE "Criminalitatea economico-financiară distorsionează mediul de afaceri prin atingerea gravă adusă concurenței loiale și este intim...

Ai nevoie de altceva?