Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 8677
Mărime: 69.67KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Cuprins

1. CAPITOLUL I : APLICAREA NORMELOR GENERALE DE AUDIT PUBLIC INTERN IN ROMANIA

1.1. Definiţia auditului public intern ,tipuri de audit

1.2. Organizarea auditului public intern in Romania

1.3 Norme de functionare a auditului public intern

1.3.1. Elaborarea planului de audit public intern

1.3.2. Referatul de justificare

1.3.3. Structura planului de audit public intern

1.3.4. Actualizarea planului de audit public intern

1.4 Prezentarea institutiei publice supusa auditarii

2. CAPITOLUL II: DERULAREA PLANULUI DE ACHIZITII LA PRIMARIA SECTOR 1- ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR AL UNITATILOR SANITARE PUBLICE

2.1. Scopul misiunii de audit

2.2. Ordinul de serviciu

2.3. Declaratia de independenta

2.4. Notificarea privind declansarea misiunii de audit intern

2.5. Colectarea si prelucrarea informatiilor

2.6. Analiza riscurilor

2.6.1. Lista centralizatoare a obiectivelor auditabile

2.6.2. Identificarea riscurilor

2.6.3. Determinarea punctajului total

2.6.4. Tabelul puncte tari si puncte slabe

2.6.5. Tematica in detaliu a misiunii de audit

2.6.6. Factorii de analiza a riscurilor si nivelul de apreciere

2.7. Elaborarea proiectului de raport de audit

2.7.1. Introducere

2.7.2. Obiective

2.7.3. Tehnici si instrumente de audit public intern

2.7.4. Documente si materiale examinate in cadrul unitatii

2.7.5. Materialele intocmite pe timpul auditarii

2.7.6. Constatari si recomandari

2.7.7. Concluzia finala

3. CAPITOLUL III : CONCLUZII, RECOMANDARI

Extras din document

1. CAPITOLUL I :

APLICAREA NORMELOR GENERALE DE AUDIT PUBLIC INTERN IN ROMANIA

1.1. Definiţia auditului public intern ,tipuri de audit

Auditul public intern reprezintă o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice. Ajuta entitatea publica

sa-si îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare.

Legea privind auditul public intern defineste urmatoarele tipuri de audit:

a) Auditul de sistem - reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere şi control intern, cu scopul de a stabili dacă acestea funcţionează economic, eficace şi eficient, pentru identificarea deficientelor şi formularea de recomandări pentru corectarea acestora;

b) Auditul performanţei - examinează dacă criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor şi sarcinilor entităţii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor şi apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele;

c) Auditul de regularitate - reprezintă examinarea acţiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectarii ansamblului principiilor, regulilor procedurale si metodologice, care le sunt aplicabile.

1.2. Organizarea auditului public intern in Romania

În conformitate cu art. 4 din Legea privind auditul public intern, auditul public intern este organizat astfel:

a) UCAAPI - structură distincta în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, constituita din compartimente de specialitate, in directa subordonare a ministrului finantelor publice, având atribuţii de coordonare, evaluare, sinteză în domeniul activităţii de audit public intern la nivel naţional, care efectuează şi misiuni de audit public intern de interes naţional cu implicaţii multisectoriale. UCAAPI este condusa de un director general, numit de ministrul finantelor publice, cu avizul CAPI;

b) CAPI - organism cu caracter consultativ, constituit din 11 membri, specialisti din afara Ministerului Finantelor Publice, condus de un presedinte. CAPI sprijina UCAAPI in definirea strategiei şi îmbunătăţirii activitatii de audit public intern în sectorul public;

c) Compartimentele de audit public intern din entităţile publice – structuri funcţionale de bază în domeniul auditului public intern, care exercita efectiv functia de audit public intern.

1.3. Norme de functionare a auditului public intern

Seful compartimentului de audit public intern este responsabil pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de audit public intern.

- Planificarea activitatii de audit public intern bazata pe analiza riscurilor

1.3.1. Elaborarea planului de audit public intern :

Planul de audit public intern se întocmeşte anual de către compartimentul de audit public intern. Selectarea misiunilor de audit public intern se face in functie de urmatoarele elemente de fundamentare:

a) Evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe, proiecte sau operaţiuni;

b) Criteriile semnal, sugestiile conducătorului entităţii publice, respectiv: eficienţe constatate anterior în rapoartele de audit; deficienţe constatate în procesele-verbale încheiate în urma inspecţiilor; deficienţe consemnate în rapoartele Curţii de Conturi; alte informaţii şi indicii referitoare la disfuncţionalităţi sau abateri; aprecieri ale unor specialişti, experţi etc. cu privire la structura şi dinamica unor riscuri interne sau de sistem;analiza unor trenduri pe termen lung privind unele aspecte ale funcţionării sistemului; evaluarea impactului unor modificări petrecute în mediul în care evoluează sistemul auditat;

c) Temele defalcate din planul anual al UCAAPI. Conducătorii entităţilor publice sunt obligaţi să ia toate măsurile organizatorice pentru ca tematicile ordonate de UCAAPI să fie introduse în planul anual de audit public intern al entităţii publice, realizate in bune conditii si raportate in termenul fixat;

d) Numărul entităţilor publice subordonate;

e) Respectarea periodicităţii in auditare, cel putin o data la 3 ani;

f) Tipurile de audit convenabile pentru fiecare entitate subordonata;

g) Recomandările Curţii de Conturi.

Proiectul planului anual de audit public intern este intocmit până la data de 30 noiembrie a anului precedent anului pentru care se elaborează.

Conducătorul entităţii publice aprobă proiectul planului anual de audit public intern pana la 20 decembrie a anului precedent.

Planul anual de audit public intern reprezintă un document oficial. El este păstrat în arhiva instituţiei publice împreună cu referatul de justificare in conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale.

1.3.2. Referatul de justificare

Proiectul planului anual de audit public intern este însoţit de un referat de justificare a modului in care sunt selectate misiunile de audit cuprinse in plan.

Referatul de justificare trebuie sa cuprinda pentru fiecare misiune de audit public intern, rezultatele analizei riscului asociat (anexa la referatul de justificare), criteriile semnal si alte elemente de fundamentare, care au fost avute in vedere la selectarea misiunii respective.

1.3.3. Structura planului de audit public intern

Planul anual de audit intern are următoarea structură:

- scopul acţiunii de auditare;

- obiectivele acţiunii de auditare;

- identificarea,descrierea activităţii,operaţiunii supuse auditului public intern;

- identificarea,descrierea entităţii,entităţilor sau a structurilor organizatorice la care se va desfăşura acţiunea de auditare;

- durata acţiunii de auditare;

- perioada supusă auditării;

- numărul de auditori proprii antrenaţi în acţiunea de auditare;

- precizarea elementelor ce presupun utilizarea unor cunoştinţe de specialitate, precum şi a numărului de specialişti cu care urmează să se încheie contracte externe de servicii de expertiză-consultanţă (dacă este cazul);

- numărul de auditori care urmează să fie atraşi în acţiunile de audit public intern din cadrul structurilor descentralizate.

Preview document

Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 1
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 2
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 3
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 4
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 5
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 6
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 7
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 8
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 9
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 10
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 11
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 12
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 13
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 14
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 15
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 16
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 17
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 18
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 19
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 20
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 21
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 22
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 23
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 24
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 25
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 26
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 27
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 28
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 29
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 30
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 31
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 32
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 33
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 34
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 35
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 36
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 37
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 38
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 39
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 40
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 41
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 42
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 43
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 44
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 45
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 46
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 47
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 48
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 49
Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2 - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Intern și Valoarea Adăugată

INTRODUCERE Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are semnificaţia „a asculta”, dar despre audit se...

Posibilitati de Organizare si Perfectionare a Activitatii de Audit Financiar

CAPITOLUL 1. Notiuni generale privind auditul financiar- contabil. 1.1. Definirea auditului financiar. Prin audit, in general, se intelege...

Abordarea Auditului Intern - Pregatire, Realizare, Incheiere

Motivatia temei In tara noastra introducerea auditului intern este un domeniu interesant de studiu, cu multe elemente de descoperit si clarificat....

Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională

INTRODUCERE Piaţa internaţională a asigurărilor se află într-o continuă creştere, deşi în ultimele decenii, au apărut evenimente neprevăzute care...

Recrutarea și Selecția de Personal prin Intermediul Internetului

CAPITOLUL 1 RECRUTAREA ŞI SELECŢIA RESURSELOR UMANE 1.1 ANALIZA ŞI DESCRIEREA POSTULUI 1.1.1 Definirea postului Postul reprezintă “componenta...

Influența culturii asupra promovării produselor

Introducere De-a lungul anilor, cultura a fost caracterizată în diferite moduri, dar în esenţă aceasta simbolizează întreaga moştenire a fiecărei...

Alegerea mixului de marketing pentru dezvoltarea unui nou produs bancar

Introducere Pe piaţa bancară concurenţa se intensifică tot mai tare şi tot mai multe bănci străine pătrund cu un portofoliu de produse noi şi cu o...

Prezentarea Primariei Sector 2

1. Prezentarea Primariei Sectorului 2 1.1 Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Institutia publica in care s-a...

Te-ar putea interesa și

Promovarea Activitatii de Inovare in Colectarea Deseurilor pe Valea Casinului

INTRODUCERE Inovarea managerială nu poate fi altceva decât,creativitatea specifică domeniului managementului, adică a conducerii întreprinderilor,...

Derularea Planului de Achizitii

INTRODUCERE Pregătirea României pentru integrarea în Uniunea Europeană a impus preluarea unor noi domenii, care să ducă la eficientizarea...

Legislația mediului

CAPITOLUL 1. MEDIUL – NOȚIUNI GENERALE Mediul reprezintă ansamblul factorilor ecologici, care ne oferă apă, oxigen, hrană, energie etc., în...

Ai nevoie de altceva?