Management Bancar

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 26099
Mărime: 218.53KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect Univ. Dr. Dumitru Corina
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea din Pitesti, Pitesti
Specializare: Sisteme Bancare Europene

Cuprins

INTRODUCERE 3

Capitolul 1. MANAGEMENTUL BĂNCILOR DE EMISIUNE 5

1.1.Abordarea managementului băncilor de emisiune prin funcţii asumate 5

1.1.1.Emisiunea funcţiei de referinţă pentru Banca Centrală 5

1.1.2.Funcţia de creditare a Băncii de Emisiune si Funcţia de centru valutar a Băncii de Emisiune 8

1.1.3.Funcţia de bancă a băncilor şi funcţia de bancă a statului 11

Capitolul 2. MANAGEMENTUL BĂNCILOR COMERCIALE - OPERAŢIUNI, SERVICII ŞI RISC BANCAR 14

2.1.Rolul Băncii Comerciale în cadrul sistemelor bancare 14

2.2.Managementul operaţiunilor pasive 18

2.2.1.Managementul depozitelor bancare 19

2.2.2.Rescontul şi finanţarea 20

2.2.3.Constituirea capitalului social, a fondurilor de rezervă şi a provizioanelor 21

2.3.Managementul operaţiunilor active 23

2.3.1.Managementul operaţiunilor de creditare a agenţilor economici 23

2.3.2.Managementul operaţiunilor de creditare a persoanelor fizice 26

2.3.3.Managementul operaţiunilor de plasament 27

2.4.Corelarea operaţiunilor active cu cele passive - premisă a asigurării lichidităţii 28

2.5.Managementul serviciilor bancare 33

2.6.Managementul comportamentului bancar 35

2.7.Riscul bancar şi managementul acestuia 36

2.7.1.Riscul insolvabilităţii 37

2.7.2.Riscul lipsei de lichidităţi 38

2.8.Credit scoring-ul şi rating-ul bancar 39

Capitolul 3. STUDII PRACTICE PRIVIND MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR FINANCIARE ALE BĂNCILOR 49

3.1.Aplicaţii practice privind analiza de bonitate şi rentabilitate a firmelor analizate de bănci 49

3.1.1.Studiu privind determinarea indicatorilor de nivel, structură şi de performanţă 49

3.2. Aplicaţii practice privind fondurile proprii ale băncilor 51

3.2.1.Studiu practic privind fondurile proprii la societatea bancară BRD PITEŞTI 52

3.3.Aplicaţii practice privind dobînda 53

3.3.1.Studiu practic privind dobânda la societatea bancară BRD PITEŞTI 54

3.4.Raportul de lichiditate 54

3.4.1. Rata lichidităţii bancare la societatea bancara BRD PITEŞTI 55

3.5. Aplicaţii practice privind deciziile de creditare 56

3.5.1. Determinarea dobânzii 56

3.6.Aplicaţii practice privind titlurile financiare 56

3.6.1. Determinarea preţului de răscumparare plătit de bancă 56

3.6.2. Determinarea taxei scontului 57

BIBLIOGRAFIE 58

Extras din document

Bǎncile de emisiune, ca bǎnci centrale, sunt amplu implicate în emisiunea monetarǎ, în procesul de creditare şi de influenţare a economiei prin monedǎ şi credit, în operaţiunile bursiere şi în alte operaţiuni importante din punct de vedere monetar şi al creditului. Toate acestea ne aratǎ cǎ pentru a înţelege importanţa şi implicaţiile bǎncilor centrale, din punct de vedere al managementului bancar, se impune o bunǎ cunoaştere a funcţionalitǎţii lor, înţelegerea corelaţiilor şi a influenţelor lor în cadrul sistemului bancar, în special, şi al economiei, în general.

I.1.Abordarea managementului bǎncilor de emisiune prin funcţiile asumate

Funcţiile pe care bǎncile de emisiune le îndeplinesc sunt urmǎtoarele :

-funcţia de emisiune;

-funcţia de creditare;

-funcţia de centru valutar;

-funcţia de bancǎ a bǎncilor;

-funcţia de bancǎ a statului.

Fiecare dintre aceste funcţii se manifestǎ diferit, au sfere de acţiune diferite, dar, totodatǎ, prin natura lor, aceste funcţii se regǎsesc într-un sistem relaţional de interdependenţe şi intercorelǎri, manifestându-se organic. În baza acestor considerente, apreciem cǎ activitatea managerialǎ privind organizarea operaţiunilor bancare, constituirea sistemului informaţional, luarea deciziilor, stabilirea liniilor strategice şi, în general, actul de conducere al unitǎţilor bancare nu se poate situa în afara funcţiilor pe care banca de emisiune le exercitǎ.

I.1.1.Emisiunea, funcţie de referinţǎ pentru banca centralǎ

Originea bǎncilor de emisiune este strâns legatǎ de apariţia monedei fiduciare, de rolul pe care bancnotele l-au îndeplinit în cadrul circulaţiei monetare, fenomene care s-au amplificat şi au decurs firesc odatǎ cu dezvoltarea activitǎţii economice, în general, şi cu trecerea la epoca modernǎ, marcatǎ de revoluţia industrialǎ, în special.

Apariţia bǎncilor de emisiune a avut loc, de regulǎ, prin desprinderea lor de bǎncile comerciale. Acest moment a constituit un prim pas spre instituirea monopolului emisiunii bǎneşti şi s-a produs mai devreme sau mai târziu, diferit de la o ţarǎ la alta, în funcţie de evoluţia evenimentelor istorice, economice şi sociale ale acestora.

De exemplu, Banca Angliei s-a înfiinţat în 1694, Banca Franţei în 1800, Banca Naţionalǎ a României în 1880, în timp ce Sistemul Federal de Rezerve al Statelor Unite ale Americii, cu atribuţii pe linia emisiunii, s-a constituit mult mai târziu, în 1913. În acea perioadǎ, ca urmare a amplificǎrii producţiei şi, evident, a volumului schimburilor de mǎrfuri, se manifestǎ, tot mai direct, discrepanţa dintre nevoia tot mai mare de monedǎ şi posibilitǎţile restrânse de a satisface aceste necesitǎţi, în funcţie de efectivul şi producţia de metal monetar. Astfel, s-a impus necesitatea de a satisface cererea de masǎ monetarǎ pe baza emisiunii bancnotelor de cǎtre anumite bǎnci, care încep sǎ deţinǎ un rol primordial în economie.

Aceastǎ primǎ etapǎ în evoluţia bǎncilor de emisiune nu a rezolvat în toate cazurile, în mod satisfǎcǎtor, problema acoperirii nevoilor bǎneşti, deseori înregistrându-se grave dezechilibre monetare. Pe de altǎ parte, în momentele de crizǎ, aproape în toate ţǎrile se manifestau desincronizǎri cu efecte negative, determinate de o emisiune excedentarǎ de monedǎ fiduciarǎ. Aceste fenomene se produceau, fie din necunoaşterea sau neînţelegerea noilor mecanisme de emisiune, fie din lipsa unor reglementǎri.

De exemplu, în Anglia, reglementarea activitǎţii de emisiune s-a realizat pentru prima datǎ prin legea lui Robert Peel (1844). În Franţa, excluderea de la dreptul de emisiune a bǎncilor departamentale şi asigurarea monopolului emisiunii Bǎncii Franţei s-a produs în 1848.

Înfiinţarea Sistemului Federal de Rezerve din Statele Unite ale Americii în anul 1913, ca autoritate monetarǎ unicǎ, înlocuieşte activitatea de emisiune a celor 7500 de bǎnci naţionale.

Totuşi, în majoritatea ţǎrilor, deşi activitatea bǎncilor de emisiune se desfăşoarǎ sub reglementarea şi girul statului, acestea se bucurǎ de o anumitǎ stare de independenţǎ şi autonomie în luarea deciziilor şi promovarea politicii monetare şi de credit. Legǎtura dintre stat şi banca de emisiune se statueazǎ pe temeiul privilegiului de emisiune pe care statul îl conferǎ acesteia. Legat de exercitarea dreptului de emisiune, banca centralǎ deţine şi gestioneazǎ masa bǎneascǎ, stocul de aur şi rezerva valutarǎ a ţǎrii, elemente care sunt evidenţiate prin posturi distincte în bilanţul bǎncii.

Pentru exemplificare, voi prezenta în formǎ simplificatǎ, bilanţul consolidat al: Sistemului Federal de Rezerve, bilanţul Bǎncii Angliei, bilanţul Bǎncii Franţei şi bilanţul Bǎncii Naţionale a României. Bilanţul consolidat al Sistemului Federal de Rezerve Tabel 1.1 ACTIVE PASIVE

Titluri ale statului şi agenţiilor guvernamentale Bancnote emise

Aur şi conturi în DST Depozite bancare

Numerar Depozite ale Trezoreriei

Documente în curs de decontare Depozite ale strǎinǎtǎţii

Alte active Alte pasive Sursa: Prof.univ.dr Nicolae Dardac, Conf. univ. dr. Teodora Vascu - Moneda si Credit - Modul 2 Bilanţul simplificat al Bǎncii Angliei Tabel 1.2 ACTIVE │ PASIVE Departamentul emisiunii

Titluri guvernamentale │ Bancnote în circulaţie

Alte titluri │ Bancnote în casǎ Departamentul bancar

Titluri guvernamentale Capital

Credite şi alte conturi Depozite publice

Clǎdiri şi echipamente Depozite bancare

Numerar Rezerve şi alte conturi Sursa: Prof.univ.dr Nicolae Dardac, Conf. univ. dr. Teodora Vascu - Moneda si Credit - Modul 2 Bilanţul Bǎncii Franţei Tabel 1.3 ACTIVE PASIVE

Aur Rezerve din reevaluarea aurului

Avansuri la Fondul de stabilizare a schimburilor Fondul de stabilizare a schimburilor

Conturi în ECU Conturi ale bǎncilor şi instituţiilor strǎine

Monedǎ divizionarǎ Bilete în circulaţie

Responsabilitǎţi la vedere în strainatate Conturi curente şi rzerve obligatorii

Efecte private

Sursa: Prof.univ.dr Nicolae Dardac, Conf. univ. dr. Teodora Vascu - Moneda si Credit - Modul 2 Bilanţul Bǎncii Naţionale a României Tabel 1.4

PLASAMENTE ÎN ACTIV RESURSE ÎN PASIV Active externe: Pasive externe:

Aur Cumpǎrǎri DST de la FMI

Valute convertibile: Depozite la BRI

-valute efective şi cecuri; Pasive interne:

-disponibil în DST la FMI ; Emisiune bǎneasca

-depozite la bǎncile strǎine; Sume în tranzit între sediile bǎncii

-disponibil la BRI ; Fonduri pentru participaţii externe

-disponibil la FED. Depozite ale organizaţiilor internaţionale

Valute neconvertibile Depozite publice Active interne Pasive interbancare

Casa Depozitele bǎncilor anterior intrǎrii în funcţiune

Participaţii externe : Fonduri bancare proprii:

-la FMI ; -Fond statutar;

-la BIRD; -Fond de rezervǎ.

-la BRI Fond din reevaluarea aurului şi argintului

Credite guvernamentale: Alte pasive

-deficit an precedent;

-deficit an curent.

Active interbancare

Alte active

Sursa : Magda Radulescu, Luigi Popescu - Moneda, bancile, fenomenele si politicile monetare in economia actuala, Editura Sitech, Craiova, 2009, pag. 27

Iniţial, bǎncile de emisiune şi-au constituit rezerve în aur în vederea asigurǎrii convertibilitǎţii bancnotelor, potrivit paritǎţii monetare.

Ulterior, cu toate cǎ s-a sistat convertibilitatea în aur a bancnotelor (odatǎ cu primul rǎzboi mondial, pe plan intern, şi în 1971 pe plan extern, atunci când dolarul american a fost declarat neconvertibil în aur) şi s-a instituţionalizat demonetarizarea aurului (Conferinţa

Bibliografie

1.Basno Cezar , Dardac Nicolae-Management Bancar, Editura Economicǎ Bucureşti, 2002

2.Coman Florin-Activitatea Bancară - Profit şi Performanţă, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000

3.Dardac N., Barbu T.-Monedǎ, Bǎnci şi Politici Monetare, Editura Didacticǎ şi Pedagogicǎ, Bucureşti, 2005

4.Ionescu Lucian-Băncile şi Operaţiunile Bancare, Editura Economică, Bucureşti, 1996

5.Manolescu Gheorghe-Monedă şi Credit, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2001

6.Niţu Ion-Managementul Riscului Bancar, Editura Expert, Bucureşti, 2000

7.Rădulescu Magdalena, Popescu Luigi-Moneda, Băncile, Fenomenele şi Politicile Monetare în Economia Actuală, Editura Sitech, Craiova, 2009

8.Rădulescu Magdalena-Managementul Performanţelor şi Riscurilor Bancare în contextul Crizelor Bancare şi configurării Sistemelor Bancare Actuale, Editura Sitech, Craiova, 2009

9.Rotaru C.-Managementul Performanţei Bancare, Editura Expert, Bucureşti, 2001

10.Spulbăr Cristi-Management Bancar, Editura Sitech, Craiova, 2003

Preview document

Management Bancar - Pagina 1
Management Bancar - Pagina 2
Management Bancar - Pagina 3
Management Bancar - Pagina 4
Management Bancar - Pagina 5
Management Bancar - Pagina 6
Management Bancar - Pagina 7
Management Bancar - Pagina 8
Management Bancar - Pagina 9
Management Bancar - Pagina 10
Management Bancar - Pagina 11
Management Bancar - Pagina 12
Management Bancar - Pagina 13
Management Bancar - Pagina 14
Management Bancar - Pagina 15
Management Bancar - Pagina 16
Management Bancar - Pagina 17
Management Bancar - Pagina 18
Management Bancar - Pagina 19
Management Bancar - Pagina 20
Management Bancar - Pagina 21
Management Bancar - Pagina 22
Management Bancar - Pagina 23
Management Bancar - Pagina 24
Management Bancar - Pagina 25
Management Bancar - Pagina 26
Management Bancar - Pagina 27
Management Bancar - Pagina 28
Management Bancar - Pagina 29
Management Bancar - Pagina 30
Management Bancar - Pagina 31
Management Bancar - Pagina 32
Management Bancar - Pagina 33
Management Bancar - Pagina 34
Management Bancar - Pagina 35
Management Bancar - Pagina 36
Management Bancar - Pagina 37
Management Bancar - Pagina 38
Management Bancar - Pagina 39
Management Bancar - Pagina 40
Management Bancar - Pagina 41
Management Bancar - Pagina 42
Management Bancar - Pagina 43
Management Bancar - Pagina 44
Management Bancar - Pagina 45
Management Bancar - Pagina 46
Management Bancar - Pagina 47
Management Bancar - Pagina 48
Management Bancar - Pagina 49
Management Bancar - Pagina 50
Management Bancar - Pagina 51
Management Bancar - Pagina 52
Management Bancar - Pagina 53
Management Bancar - Pagina 54
Management Bancar - Pagina 55
Management Bancar - Pagina 56
Management Bancar - Pagina 57
Management Bancar - Pagina 58
Management Bancar - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • CAP I.doc
  • CAP II.doc
  • CAP III.doc
  • COPERTA.doc
  • CUPRINS.doc
  • INTRODUCERE.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale

1.1. SISTEMUL BANCAR 1.1.1. Conţinutul sistemului bancar Sistemul bancar reprezintă totalitatea băncilor care funcţionează în economie într-o...

Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană

CAP. I - Structura managementului bancar Managementul bancar are funcţiile, mecanismele şi tehnicile sale specifice, obiective proprii pentru care...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Managementul Bancar

TEMA 1. Esenţa şi tendinţa dezvoltării managementului bancar. 1. Conceptul, conţinutul şi principii ale managementului bancar. 2. Particularităţi...

Te-ar putea interesa și

Aspecte privind strategiile bancare într-o economie modernă

Introducere Imaginea actuală a sistemului bancar românesc a fost conturată, în primul rând, de deschiderea economiei româneşti, fapt ce a...

Managementul Operațiunilor de Creditare

INTRODUCERE Sistemul financiar-bancar formează baza economică a societăţii, iar sistemul bancar reprezintă componenta cea mai importantă a...

Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română

I. SISTEMUL BANCAR I.1. CONCEPT, STRUCTURĂ, FUNCŢII, ROL Sistemul bancar este reprezentat de ansamblul coerent al diferitelor categorii de...

Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială

INTRODUCERE Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de...

Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară

CAPITOLUL I Managementul in activitatea bancară 1.1. Sectorul bancar modern - evoluţie şi factori de influentă Originea activităţii bancare se...

Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană

CAP. I - Structura managementului bancar Managementul bancar are funcţiile, mecanismele şi tehnicile sale specifice, obiective proprii pentru care...

Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar

INTRODUCERE Lucrarea are menirea să prezinte principiile de bază ale managementului bancar adecvate momentului prezent dar care în acelaşi timp să...

Managementul Riscului de Credit - Unicredit Tiriac Bank

INTRODUCERE Analiza şi managementul riscurilor în domeniul bancar sunt două probleme mereu actuale şi extrem de importante. Inovaţiile apărute pe...

Ai nevoie de altceva?