Probele în auditul financiar

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 38454
Mărime: 193.15KB (arhivat)
Publicat de: Mihaela D.
Cost: 10 puncte

Cuprins

 1. Introducere 1
 2. Cap. I Conceptul, obiectivele și nevoia de audit financiar ... 3
 3. 1.1. Nevoia de audit și servicii de asigurare ... ... . . ...3
 4. 1.2. Relația dintre raportul de audit și probele colectate de auditor ...7
 5. 1.3. Răspunderea juridică în auditul financiar ..14
 6. 1.3.1. Răspunderea față de clienți 16
 7. 1.3.2. Răspunderea față de terți 17
 8. 1.3.3. Răspunderea penală 18
 9. 1.3.4. Răspunderea auditorilor în România ..19
 10. 1.3.5. Protejarea auditorilor în caz de răspundere juridică .. 20
 11. 1.4. Responsabilitățile și obiectivele auditului financiar ...21
 12. 1.4.1. Responsabilitățile managementului .21
 13. 1.4.2. Responsabilitățile auditorului ..22
 14. 1.4.3. Segmentarea situațiilor financiare din perspectiva
 15. auditului financiar . 22
 16. 1.4.4. Aserțiunile managementului 24
 17. 1.4.5. Obiective de audit 24
 18. 1.5 Procesul de audit ..27
 19. 1.6. Reglementarea auditului financiar în România ..29
 20. Cap. II Probele de audit - structura de rezistență a oricărei misiuni de audit financiar .33
 21. 2.1. Conceptul și clasificarea probelor de audit ..33
 22. 2.2. Decizii privind probele de audit . .34
 23. 2.2.1. Decizii privind selectarea procedurii de audit ...34
 24. 2.2.2. Decizii privind elementele de selectat ..37
 25. 2.2.3. Decizii privind dimensiunea eșantionului selectat ...39
 26. 2.2.4. Decizii privind programarea în timp ..41
 27. 2.3. Caracteristicile probelor de audit .41
 28. 2.4. Tipuri de probe de audit ...45 2.4.1. Probe uzuale în auditul financiar ...45
 29. 2.4.1.1. Examinarea fizică 45
 30. 2.4.1.2. Confirmarea .46
 31. 2.4.1.3. Documentarea ..47
 32. 2.4.1.4. Observarea ...48
 33. 2.4.1.5. Chestionarea 48
 34. 2.4.1.6. Reconstituirea ..49
 35. 2.4.1.7. Procedurile analitice 50
 36. 2.4.1.8. Analiza caracteristicilor pe tipuri de probe ..50
 37. 2.4.2. Tehnici specifice de obținere a probelor de audit ..52
 38. 2.4.2.1. Participarea la inventarierea stocurilor .52
 39. 2.4.2.2. Confirmarea creanțelor .53
 40. 2.4.2.3. Investigația privind litigiile și revendicările .55
 41. 2.4.2.4. Evaluarea și prezentarea investițiilor pe termen lung ...56
 42. 2.5. Tipuri de proceduri analitice .56
 43. Concluzii finale .62
 44. Bibliografie 64
 45. Anexe

Extras din disertație

Introducere

Orice profesie, necesită atât un complex de cunoștințe teoretice și de deprinderi practice care definesc pregătirea cuiva, cât și atestatele necesare prin care se recunoaște această pregătire. Prin urmare, încă de la alegerea profesiei contabile am fost conștientă de faptul că pentru a obține cunoștințele teoretice, aptitudinile practice și abilitările necesare desfășurării acestei profesii va trebui să urmez una dintre specializările propuse de studiile economice superioare. Dintre acestea, ținând seama de preferințe, dar și de faptul că domeniul respective stă la baza profesiei contabile, am ales contabilitatea.

Dintre multitudinea de discipline specifice acestui domeniu, încă din timpul studiilor de licență, am remarcat ca domeniu de vârf al profesiei contabile auditul.

După finalizarea studiilor superioare, prin examenul de licență, având în vedere că pregătirea mea în acest domeniu era abia la început, iar concurența de pe piața locurilor de muncă este acerbă, am decis să profit de crearea modulului de master în domeniul auditului.

Deoarece pe teme de audit, în literatura de specialitate, lucrările aplicative nu oferă prea multe informații, iar experiența practică în ceea ce privește auditul îmi lipsește cu desăvârșire (întrucât nu lucrez în acest domeniu), la alegerea temei dizertației m-am oprit asupra unei teme care poate fi abordată preponderent din punct de vedere teoretic. Având în vedere importanța decisivă a acestui concept pentru audit, am ales tema „Probele în auditul financiar”.

În lucrare am prezentat, așadar, principalele aspecte legate de determinarea naturii și cantității probelor pe care auditorul ar trebui să le acumuleze, dar și de obținerea lor.

Primul capitol „Conceptul, obiectivele și nevoia de audit financiar” abordează conceptele fundamentale ale auditului financiar. Astfel, după o scurtă trecere în revistă a menirii profesiei de audit (satisfacerea nevoilor de audit și de servicii de asigurare), am procedat la prezentarea obligațiilor auditorilor ce decurg din misiunea pe care o au (răspunderea, responsabilitățile și obiectivele pe care trebuie să la îndepinească auditorii), precum și la descrierea etapelor presupuse de procesul de audit, dar a finalității acestui proces (emiterea unei opinii de audit și elaborarea raportului de audit).

În ce de-al doilea capitol „Probele de audit - structura de rezistență a oricărei misiuni de audit financiar” am abordat, după cum indică și titlul, problematica centrală a lucrării - probele de audit. Astfel, în prima parte am prezentat definirea conceptului de probe de audit și clasificarea acestora, după care am procedat la o analiză a deciziilor pe care auditorul trebuie să le ia în ceea ce privește alegerea și obținerea probelor de audit necesare, decizii ce au un impact hotărâtor asupra oricărui audit. În continuare, în acest capitol, am prezentat caracteristicile probelor de audit, care influențează aceste decizii, tipurile de probe (uzuale și specifice) la care auditorul poate apela pentru a valida datele furnizate de entitatea auditată, dar și procedurile aplicate pentru obținerea probelor. Alegerea depinde, deopotrivă, atât de specificul datelor auditate, cât și de raționamentul auditorului. În finalul capitolului, dată fiind importanța subiectului, precum și accentul deosebit pus în practica actuală a auditului pe acesta, a fost prezentat mai detaliat unul dintre tipurile uzuale de probe, respectiv procedurile analitice.

La elaborarea lucrării, dintre sursele de informații folosite în documentarea teoretică de o importanță deosebită au fost:

- discuțiile cu profesorul coordonator;

- lucrările de specialitate, dar și din domeniile complementare auditului (menționate și la bibliografia selectivă);

- legislația în vigoare cu privire la organizarea și desfășurarea activității de audit, precum și normele elaborate de organismele profesionale (Corpul Experților Contabili și al Contabililor Autorizați din România și Camera Auditorilor Financiari din România);

- informațiile furnizate de site-ul Camerei Auditorilor Financiari din România (www.cafr.ro);

- diverse reviste și publicații de specialitate.

Fiind conștientă de limitele acestei modeste încercări în direcția abordată, consider că cititorii sunt îndreptățiți să-și exprime eventualele critici, observații sau sugestii și că primirea lor reprezintă o favoare deosebită.

Cap. I Conceptul, obiectivele și nevoia de audit financiar

1.1. Nevoia de audit și servicii de asigurare

În procesul de fundamentare a deciziilor pe baza cărora se realizează actul conducerii, orice manager are interesul să cunoască, în detaliu și în orice moment, situația activității entității economice conduse, lucru ce poate fi realizat prin organizarea unui sistem de control intern care să constate eventualele abateri în modul de gestionare a proceselor economice.

Independent de conducerea entității, partenerii acesteia au și ei nevoie de informații despre situația financiară și despre alți indicatori ai activității entității pentru a lua decizii cu privire la colaborarea lor în viitor.

Deși este de presupus că informațiile furnizate de controlul intern sunt reale și redau cu fidelitate situația entității la un moment dat, pentru o mai mare credibilitate față de parteneri este, totuși, necesar ca aceste informații să fie validate și de către o altă autoritate, externă, independentă și echidistantă față de cele două entități, emitentul și utilizatorul de informații.

Se impune, deci, ca activitatea entității economice să fie urmărită și de către o altă structură externă, alta decât sistemul de control intern, care să dea posibilitatea oricărui partener, și nu numai, de a accede, prin intermediul acesteia, la date și informații independente și imparțiale privind entitatea economică.

Pentru a răspunde acestei cerințe, auditorii financiri și experții contabili oferă de ani de zile numeroase servicii cu caracter de asigurare , în special asigurări privind cantitatea și calitatea informațiilor conținute în situațiile financiare.

Serviciile cu caracter de asigurare reprezintă servicii profesionale independente, care permit îmbunătățirea calității informațiilor oferite factorilor de decizie. Persoanele care poartă răspunderea luării deciziilor economice fac apel la serviciile cu caracter de asigurare pentru a îmbunătăți fiabilitatea și relevanța informațiilor pe care le utilizează ca bază în procesul de luare a deciziilor.

Serviciile cu caracter de asigurare sunt valoroase deoarece persoana care oferă asigurarea respectivă este independentă și este percepută ca fiind nepărtinitoare față de informațiile pe care le examinează.

Una dintre categoriile de servicii cu caracter de asigurare oferite de auditorii financiari și experții contabili o reprezintă serviciile de certificare. Serviciul de certificare este un tip de serviciu cu caracter de asigurare, prin care auditorul emite un comunicat în formă scrisă, în care exprimă o concluzie privind fiabilitatea unei declarații scrise a unei terțe părți. Există trei categorii de servicii de certificare: serviciile de audit (auditul situațiilor financiare istorice), revizuirea situațiilor financiare istorice și alte servicii de certificare. Ultimele două categorii sunt denumite servicii conexe auditului.

Serviciul de audit reprezintă forma de serviciu de certificare ce presupune examinarea profesională a situațiilor financiare și a altor informații pentru ca auditorul să poată colecta și evalua probele necesare emiterii unei opinii referitoare la întocmirea, sub toate aspectele semnificative, a situațiilor financiare în conformitate cu un cadru identificat de raportare financiară.

Bibliografie

1. Arens A. A., Audit - o abordare integrată, ediția a 8-a,

Loebbecke J. K. Editura Arc, Chișinău, 2003.

2. Boulescu M. Auditul financiar. Repere normative naționale,

Editura Economică, București, 2003.

3. Crăciun Șt. Controlul și auditul financiar. Expertiza contabilă

Editura Economică, București, 2003.

4. Criveanu M. Contabilitatea publică în noul sistem contabil

Editura Sitech, Craiova, 2005.

6. Domnișoru S. Audit financiar - contabil

Editura Universitaria, Craiova, 2005.

7. Ghiță M., Conceptele, metodologia și raportarea în audit

Domnișoru S. Editura Universitaria, Craiova, 2003.

8. Iacob C., Contabilitate și control de gestiune

Ionescu I. Editura Sitech, Craiova, 2003.

10. Mihai M. Principiile contabilității

Editura Universitaria, Craiova, 1999.

11. Popeangă P. V. Auditul financiar - contabil

Editura Tribuna Economică, București, 1999.

12. Rogoveanu I., Elemente de analiză și contabilitate

Domnișoru S. Editura Universitaria, Craiova, 1999.

13. Sandu M. Contabilitatea și fiscalitatea în cadrul firmei

Editura Reprograph, Craiova, 2004.

14. Staicu C. Contabilitate financiară armonizată cu directivele europene

Editura Universitaria, Craiova, 2004.

15. CAFR Norme minimale de audit

Editura Economică

16. XXX Colecția revistelor Tribuna Economică și

Control economico-financiar, București, 1999-2006.

17. XXX Colecția Monitorul Oficial al României, București, 1995-2006.

Preview document

Probele în auditul financiar - Pagina 1
Probele în auditul financiar - Pagina 2
Probele în auditul financiar - Pagina 3
Probele în auditul financiar - Pagina 4
Probele în auditul financiar - Pagina 5
Probele în auditul financiar - Pagina 6
Probele în auditul financiar - Pagina 7
Probele în auditul financiar - Pagina 8
Probele în auditul financiar - Pagina 9
Probele în auditul financiar - Pagina 10
Probele în auditul financiar - Pagina 11
Probele în auditul financiar - Pagina 12
Probele în auditul financiar - Pagina 13
Probele în auditul financiar - Pagina 14
Probele în auditul financiar - Pagina 15
Probele în auditul financiar - Pagina 16
Probele în auditul financiar - Pagina 17
Probele în auditul financiar - Pagina 18
Probele în auditul financiar - Pagina 19
Probele în auditul financiar - Pagina 20
Probele în auditul financiar - Pagina 21
Probele în auditul financiar - Pagina 22
Probele în auditul financiar - Pagina 23
Probele în auditul financiar - Pagina 24
Probele în auditul financiar - Pagina 25
Probele în auditul financiar - Pagina 26
Probele în auditul financiar - Pagina 27
Probele în auditul financiar - Pagina 28
Probele în auditul financiar - Pagina 29
Probele în auditul financiar - Pagina 30
Probele în auditul financiar - Pagina 31
Probele în auditul financiar - Pagina 32
Probele în auditul financiar - Pagina 33
Probele în auditul financiar - Pagina 34
Probele în auditul financiar - Pagina 35
Probele în auditul financiar - Pagina 36
Probele în auditul financiar - Pagina 37
Probele în auditul financiar - Pagina 38
Probele în auditul financiar - Pagina 39
Probele în auditul financiar - Pagina 40
Probele în auditul financiar - Pagina 41
Probele în auditul financiar - Pagina 42
Probele în auditul financiar - Pagina 43
Probele în auditul financiar - Pagina 44
Probele în auditul financiar - Pagina 45
Probele în auditul financiar - Pagina 46
Probele în auditul financiar - Pagina 47
Probele în auditul financiar - Pagina 48
Probele în auditul financiar - Pagina 49
Probele în auditul financiar - Pagina 50
Probele în auditul financiar - Pagina 51
Probele în auditul financiar - Pagina 52
Probele în auditul financiar - Pagina 53
Probele în auditul financiar - Pagina 54
Probele în auditul financiar - Pagina 55
Probele în auditul financiar - Pagina 56
Probele în auditul financiar - Pagina 57
Probele în auditul financiar - Pagina 58
Probele în auditul financiar - Pagina 59
Probele în auditul financiar - Pagina 60
Probele în auditul financiar - Pagina 61
Probele în auditul financiar - Pagina 62
Probele în auditul financiar - Pagina 63
Probele în auditul financiar - Pagina 64
Probele în auditul financiar - Pagina 65
Probele în auditul financiar - Pagina 66
Probele în auditul financiar - Pagina 67
Probele în auditul financiar - Pagina 68
Probele în auditul financiar - Pagina 69
Probele în auditul financiar - Pagina 70
Probele în auditul financiar - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Probele in auditul financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul și controlul imobilizărilor corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor

INTRODUCERE Auditul situațiilor finanicare în țara noastră este încă în fazele sale incipiente, dar normele legale cu referire la această...

Fraudă și Eroare în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND FRAUDA ŞI EROAREA ÎN AUDITUL FINANCIAR 1.1. DEFINIREA CONCEPTELOR DE AUDIT FINANCIAR, FRAUDĂ ŞI EROARE ÎN AUDIT...

Auditul financiar al imobilizărilor corporale

MOTIVATIA TEMEI Pe parcursul celor trei semestre, cursul de audit mi-a dat convingerea ca se poate profesa o astfel de meserie noua , cu succes,...

Afacerea - resursele ei potențiale și succesul în afaceri

1. RESURSELE POTENŢIALE ALE UNEI AFACERI Afacerea are definiţii diverse, unele ţinând cont de finalitatea ei pur economicã altele, punând accent...

Probe de Audit

Probele de audit reprezintă totalitatea informațiilor utilizate de auditor cu scopul emiterii unei concluzii pe care se bazează opinia de audit și...

Audit financiar-contabil - controlul conturilor și culegerea elementelor probante

Controlul conturilor și culegerea elementelor probante Controlul conturilor este o etapă succesivă sau concomitentă cu controlul intern, funcție...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Auditul Financiar Contabil privind Veniturile

1.Prezentarea cadrului legislativ normativ privind veniturile --- IAS 18 --- Codul fiscal --- OMFP 1752/2005 *IAS 18 Veniturile sunt definite...

Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730

1.1. Introducere Prezentul Standard Internaţional de Audit tratează responsabilitatea audi¬torului de a întocmi documentaţia de audit pentru un...

Audit Financiar Contabil Privind Veniturile

ETAPA 1: Prezentarea cadrului legislativ normativ privind veniturile. • IAS 18; • Legea571/2003 Codul fiscal; • Ghidul calitatii in audit; •...

Raport de Audit

Partea I - AUDITAREA FINANCIARĂ PRIVIND STOCURILE Etapa 1. Prezentarea cadrului legislativ privind stocurile 1. Legea nr. 82 din 24.12.1991,...

Auditul financiar al imobilizărilor corporale

AUDITUL FINANCIAR PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE Etapa 1. Prezentarea cadrului legislativ-normativ privindmisiunea de audit a imobilizărilor...

Auditul financiar contabil privind imobilizările corporale

1. Cadrul legislativ privind imobilizarile corporale • Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale • Legea nr. 11/1991 privind combaterea...

Audit Financiar Contabil privind Stocurile

1. Prezentarea Cadrului legislativ privind stocurile - OMFP 3055/ 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene...

Exercitarea Auditului Financiar-Contabil la SC Turbomecanica SA

1. ELEMENTE TEORETICE ALE AUDITULUI FINANCIAR-CONTABIL 1.1. DEFINIREA AUDITULUI FINANCIAR-CONTABIL Auditul a fost definit în literatura de...

Ai nevoie de altceva?