Studiu privind Urmarirea si Controlul Impozitelor si Taxelor la Nivelul Judetului Mures

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Studiu privind Urmarirea si Controlul Impozitelor si Taxelor la Nivelul Judetului Mures.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 81 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof.Univ.Dr. Beju Viorel

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domenii: Economie, Finante

Cuprins

MOTIVAŢIA ALEGERII LUCRĂRII 3
MOTIVATION FOR CHOOSING THIS TOPIC 4
INTRODUCERE 5
CAPITOLUL 1
PREGĂTIREA INSPECŢIEI FISCALE 7
1.1 CONTEXTUL INSPECŢIEI FISCALE 7
1.1.1 MISIUNEA INSPECŢIEI FISCALE 7
1.1.2 TIPURI DE INSPECŢIE FISCALĂ ŞI CRITERIILE DE ALEGERE 9
1.2 COLECTAREA INFORMAŢIILOR FISCALE 11
1.3 ANALIZA COERENŢEI DOSARULUI 13
1.3.1 COERENŢA INTERNĂ A DECLARAŢIILOR 13
1.3.2 COERENŢA INTERNĂ A DECLARAŢIILOR LA PERSOANELE AFILIATE 14
1.3.3 CONTROLUL VENITURILOR PERSOANELOR FIZICE 16
CAPITOLUL 2
DESFĂŞURAREA CONTROLULUI 17
2.1 COMPETENŢA TERITORIALĂ ÎN EFECTUAREA CONTROLULUI 17
2.2 EMITEREA AVIZULUI DE INSPECŢIE FISCALĂ ŞI CARTA 17
2.2.1 CADRUL JURIDIC…… 17
2.2.2 AMÂNAREA INSPECŢIEI FISCALE 24
2.3 OPERAŢIUNILE LA FAŢA LOCULUI 25
2.3.1 LOCUL ŞI DURATA INSPECŢIEI FISCALE 25
2.3.2 COMPORTAMENTUL PROFESIONAL 26
2.4 ACTELE DE INSPECŢIE FISCALĂ 29
2.4.1 ACTE INTOCMITE ÎN URMA INSPECŢIILOR FISCALE 29
2.4.2 RECURSUL ADMINISTRATIV 32
2.4.3 RECURS CONTENCIOS ÎN FAŢA INSTANŢELOR 34
CAPITOLUL 3
PROCEDURI PENTRU VALORIFICAREA REZULTATELOR INSPECŢIEI FISCALE 39
3.1 PROCEDURA DE ÎNTOCMIRE ŞI VALORIFICARE A PROCESULUI VERBAL……………………………………………………………………………………… 39
3.2 PROCEDURA DE ÎNTOCMIRE ŞI VALORIFICARE A PROCESULUI VERBAL DE CONSTATARE ŞI SANCŢIONARE A CONTRAVENŢIILOR 40
CAPITOLUL 4
RAPORT DE INSPECŢIE FISCALĂ ÎNCHEIAT LA SC TUDOR SRL 45
CONCLUZII 78
BIBLIOGRAFIE 80

Extras din document

MOTIVAŢIA ALEGERII LUCRĂRII

Având în vedere rolul important al impozitelor în economia de piaţă, am considerat că îmi va fi folositor acest studiu având în vedere că îmi desfăşor activitatea profesională într-o instituţie publică.

Pe de altă parte, consider că majoritatea cetăţenilor ar trebui să aibă cel puţin cunoştinţele de bază necesare calculării impozitului pe venit, în special pe venituri de natura salariilor.

Progresele realizate în ţara noastră pe linia armonizării contabile cu normele europene şi internaţionale m-au condus la concluzia că există o deschidere din ce în ce mai mare a administraţiei către cetăţeni, iar aceştia nu vor mai fi priviţi ca simpli contribuabili, ci vor fi consideraţi parteneri în colectarea şi administrarea impozitelor-sursă importantă a bugetului de stat.

Constituţia României precizează obligaţia cetăţenilor români de a contribui, prin intermediul impozitelor şi taxelor, denumite «contribuţii financiare», la cheltuielile publice.

La alineatul (2) al aceluiaşi articol, Constituţia României prevede că "Sistemul legal de impunere trebuie să asigure repartizarea justă a sarcinilor fiscale".

Pe baza acestor principii constituţionale şi a concepţiei moderne, democratice a statului şi administraţiei, inspecţia fiscală are drept scop exclusiv corectitudinea fiscală, ceea ce înseamnă că stabilirea unei diferenţe de impozit nu este neapărat un obiectiv al inspecţiei fiscale, ci unul din efectele sale şi astfel, o contribuţie a administraţiei pentru a asigura principiul impozitării uniforme. Derivat din principiul egalităţii tuturor cetăţenilor în faţa legii, acest principiu are rang constituţional.

Într-un sistem declarativ, inspecţia fiscală este un instrument indispensabil pentru asigurarea principiului constituţional al egalităţii impunerii pentru toţi cetăţenii.

În conţinutul lucrării voi prezenta procedura de realizare a controlului fiscal, actualizată pe baza actelor normative în vigoare, cu prezentarea concluziilor de îmbunătăţire şi eficientizare a activităţii de inspecţie fiscală.

MOTIVATION FOR CHOOSING THIS TOPIC

Taking into consideration the important role of taxes in the maket economy, I considered that this studywill be useful for me, seing that my professional activity is connected to a public institution.

On the other hand, I consider that most of the citizens should have at least the basic knowledge to calculate the income taxes, especially the taxes related to wages.

The progress made in our country regarding the harmonization of accounting with the European and intrenational standards made me belive that the opening of the public administration towards citizens is growing and they (the citizens) wouldn,t only be some simple taxpayers any more, they would be considered partners in taxes collection and management, which is an important source of the state budget.

Romanian,s Constitution points on the Romanian citizens obligation to contribute, through taxes called „financial contributions” at public expenses.

The second item of the same article in Romania,s Constitution prescribes that „the legal taxing system must assure the right repartition of fiscal heaviness”.

According to this constitutional principiums and to the modern democratic conception of the state and of the administration, the fiscal inspection has the fiscal correctness as exclusive right scope, that means that the determination of a tax difference isn,t an objective of the fiscal inspection by all means, but one of its effects, a contribution of the administration to assure the principium of equally taxing. Derived from the principium that all citizens are egually in front of the law, this principium has a constitutional circle (rang).

In a system based on statements, the fiscal inspection is an unchallengeable instrument to assure the constitutional principium of equally taxing for all citizens.

In this topic I will present the procedure of realizing the fiscal control, actualiyed according to the enforced standards, presenting the conclusions regarding the improvement and the efficiency of the fiscal inspections activity.

INTRODUCERE

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE CONTROL

Controlul, în sens general înseamnă verificare, supraveghere, interpretare atentă, a regularităţii unui act, a valabilităţii unui act.

În Dicţionarul Enciclopedic controlul înseamnă “verificare permanentă periodică sau inopinată, făcută într-un domeniu oarecare cu scopul de a cunoaşte realităţile şi modul cum se desfăşoară activitatea în domeniul respectiv spre a preîntâmpina sau a lichida eventualele lipsuri şi a îmbunătăţii activitatea”

Noţiunea de control provine din expresia latină “contra rolus” care înseamnă verificarea actului original după duplicatul care se încredinţează în acest scop unei alte persoane.

Controlul este o necesitate atât obiectivă cât şi subiectivă, dar nu ca un scop în sine, ci ca un mijloc de perfecţionare a oricărei activităţi şi chiar a procesului de conducere, care înseamnă „prevedere, organizare, comandă, coordonare şi control”

Controlul ca activitate de sine stătătoare este omniprezent în oricare domeniu al societăţii socio-umane şi este impus ca necesitate de nevoia de cunoaştere. Activitatea de control este indispensabilă şi reprezintă o funcţie de bază a conducerii activităţii, atât la nivel micro cât şi la nivel macroeconomic, conducerea fiind un proces ce stabileşte un raport social între cei ce conduc şi cei conduşi şi presupunând: cunoaştere, acţiune, perfecţionare.

Controlul activităţilor economice-sociale ca sistem de cunoaştere şi acţiune este structurat pe forme specifice şi domenii cum sunt: controlul tehnic şi tehnologic; controlul calităţii produselor; controlul comercial; controlul sanitar-veterinar; controlul calităţii mediului; controlul economic, controlul financiar etc.

Formele controlului într-o activitate structurată se îmbină strâns şi acţionează convergent, se completează reciproc şi alcătuiesc împreună un sistem integrat general cu caracter umanitar asupra tuturor domeniilor de activitate economico-socială, asigurând obţinerea unor rezultate superioare

CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR

Primele forme de control financiar sunt legate de apariţia primelor formaţiuni statale, care pentru efectuarea unor cheltuieli care priveau întreaga comunitate, respectiv a unor cheltuieli publice, a determinat apariţia finanţelor.

Evoluţia formaţiunilor statale şi formarea statelor moderne au extins sfera de manifestare a finanţelor cuprinzând toate fenomenele financiare care reprezintă operaţii şi relaţii băneşti de mobilizare şi repartizare a resurselor destinate acţiunilor publice şi afacerilor.

Apariţia unor elemente noi, cum sunt: creditul, asigurările şi protecţia socială, piaţa financiară, finanţele internaţionale prin care se formează şi se repartizează fonduri, au accentuat importanţa funcţiei de control a finanţelor care este prezentă în derularea tuturor acestor procese financiare.

Dată fiind complexitatea proceselor economico-sociale, controlul a luat forma controlului economic, tehnic, al calităţii produselor, comercial, financiar, şi a reprezentat şi reprezintă o funcţie a conducerii acestor procese.

Conceptele pe domenii de manifestare ale controlului au evoluat şi s-au delimitat odată cu creşterea gradului de complexitate al activităţii economico-sociale.

Accentuarea laturii preventive a controlului în raport cu descoperirea, constatarea şi sancţionarea, deficienţelor şi abaterilor;

Îmbinarea laturii de sprijin cu latura coercitivă pentru asigurarea unui echilibru simplu şi eficient între aceste două;

Controlul trebuie finalizat prin accentuarea măsurilor de înlăturare a neregulilor şi deficienţelor precum şi stabilirea măsurilor ce se impun pentru îmbunătăţirea în viitor a activităţilor verificate şi asigurarea unei eficienţe sporite.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu privind Urmarirea si Controlul Impozitelor si Taxelor la Nivelul Judetului Mures.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „DIMITRIE CANTEMIR” DIN TÂRGU MUREŞ FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZARE: CONTROL, EXPERTIZĂ ŞI AUDIT