Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România

Disertație
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 23566
Mărime: 515.32KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ana Popa
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR MASTER: FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL 1. INVESTIŢIILE ŞI ROLUL LOR ÎN ECONOMIE 4

1.1. Noţiunea de investiţie şi caracterul ei tridimensional 4

1.2. Aspecte privind decizia în domeniul investiţiilor 5

1.2. Caracteristicile investiţiilor 6

1.3. Clasificarea investiţiilor 7

1.4. Surse de finanţare a investiţiilor 10

1.4.1. Surse proprii ale agenţilor economici 10

1.4.2. Surse generate de piaţa de capital 10

1.4.3. Alocaţiile de la bugetul statului 11

1.4.4. Surse din investiţii externe 12

1.5. Necesitatea investiţiilor şi rolul lor în economie 12

1.3. Necesitatea unei documentaţii pentru fundamentarea unei 14

decizii de investiţii 14

CAPITOLUL 2. INVESTIŢIILE ÎN SECTORUL ENERGETIC ÎN ROMÂNIA 18

2.1. Evoluţii şi provocări globale în sectorul energetic 18

2.2. Politica energetică a Uniunii Europene 19

2.2.1. Promovarea surselor energetice regenerabile 20

2.2.2. Potenţialul naţional de resurse energetice 20

2.4. Resurse energetice regenerabile 22

2.5. Costuri si beneficii 23

2.6. Starea tehnica a instalaţiilor în anul 2007 26

2.7. Pieţe de energie/serviciul public 28

2.8. Preţuri şi tarife pentru energie - efecte economice şi sociale 31

2.9. Analiza situaţiei actuale a sectorului energetic 34

2.9.1. Avantaje competitive 34

2.9.2. Deficienţe ale sistemului 34

2.9.3. Oportunitati 35

2.9.4. Riscuri şi vulnerabilităţi 36

2.10. Securitatea energetică - element esenţial al dezvoltării economice 36

2.10.1. Proiecte strategice 38

2.10.2. Infrastructuri critice 39

2.10.3. Noi investiţii în centrale electrice din ţară 40

2.11. Cercetarea ştiinţifică 44

CONCLUZII 46

ANEXA 1. ESTIMAREA PRINCIPALELOR INVESTITII IN SECTORUL ENERGETIC PENTRU PERIOADA 2007 – 2020 48

Bibliografie 53

Extras din document

INTRODUCERE

Unul din obiectivele principale ale omenirii în perioada actuală este depăşirea barierelor ce ţin de insuficenţa de resurse energetice primare, care cauzează crize energetice în diverse state indiferent de gradul de dezvoltare economică.

De-a lungul dezvoltării omenirii societatea se confrunta cu un şir de probleme globale, printre care:

- Asigurarea cu hrană şi apă;

- Asigurarea cu energie;

- Menţinerea unui mediu înconjurător favorabil.

Ultimele două probleme asigură actualitatea temei. Deoarece, în lucrarea dată, se analizează asigurarea cu energie şi anume cu energie termică a localităţilor rurale, prin utilizarea SRE (surse regenerabile de energie) şi anume biomasa şi energia solară – surse de energie non-poluante, care asigură un mediu înconjurător favorabil.

Conform unor studii s-a demonstrat că rezevele mondiale de combustibil se vor epuiza într-o perioadă de 30 – 50 de ani. Însă, o altă preocupare este cea a poluării mediului înconjurător ca rezultat a conversiei unor forme de energie în altele. Unele din efectele negative asupra mediului sunt formarea efectului de seră, încălzirea globală şi distrugerea stratului de ozon. În prezent, savanţii acordă o atenţie deosebită problemelor energetice, propunînd diverse metode de asigurare cu energie şi de diminuare a impactului asupra mediului. Se implimentează metode de eficientizare a funcţionării instalaţiilor energetice atât producătoare cât consumatoare de energie. Se urmăreşte ameliorarea calităţii şi eficienţei alimentării cu energie termică şi, prin urmare, reducerea consumului de energie şi a emisiilor gazelor cu efect de seră. Sunt iniţializate proiecte catalizatoare ale sistemelor de tehnologii curate şi energie regenerabilă spre a fi promovate şi oferite în condiţii accesibile majorităţii consumatorilor.

Sectorul energetic naţional trebuie să facă faţă principalelor provocări ce se manifestă la nivel intern şi global: securitatea alimentării cu energie, creşterea competitivităţii economice şi reducerea impactului asupra mediului. Aceste provocări sunt deosebit de importante, în condiţiile în care România trebuie să recupereze decalajul de performanţă economică faţă de ţările dezvoltate ale UE. O contribuţie majoră la realizarea acestor obiective o are creşterea eficienţei energetice, unul dintre elementele prioritare ale politicii energetice româneşti. În acest context, România a creat un cadru legislativ şi instituţional adecvat pentru promovarea eficienţei energetice aliniat la acquis-ul comunitar.

Pe plan mondial preocupările generalizate privind dezvoltarea energetică durabilă s-au concretizat în implementarea unor soluţii care au condus la creşterea eficienţei energetice atât în procesele de producere a energiei dar, mai pregnant, în procesele consumatoare.

Este fapt cunoscut că în ţările dezvoltate prin astfel de acţiuni s-a reuşit decuplarea creşterii PIB de creşterea consumului de resurse energetice pentru realizarea lui.

Strategia naţională de dezvoltare energetică a ţării noastre trebuie să prevadă ca în viitor eforturile principale să fie dirijate spre programe de conservare a energiei, fapt ce impune implementarea unor soluţii şi tehnologii noi care să permită reducerea decalajului ţării noastre faţă de ţările dezvoltate şi totodată să detensioneze actuala situaţie privind costurile pentru resurse energetice din import.

Eficienţa energetică prezintă un interes din ce în ce mai mare pentru sectorul industrial. Acest interes este motivat de o serie de evenimente începând cu creşterea continuă a preţului energiei în perioada ultimilor ani, volatilitatea mărită a preţului energiei, dereglementarea pieţei de energie şi nu în ultimul rând prin recenta intrare în vigoare a Protocolului de la Kyoto.

Costurile cu energia reprezintă o cotă importantă din costurile globale de producţie în cea mai mare parte din sectoarele industriale. În acelaşi timp unele sectoare trebuie să facă faţă unei concurenţe acerbe pe piaţă şi în consecinţă să opereze cu profituri foarte reduse. Eficienţa energetică poate fi una din cele mai bune căi de abordare a problemei creşterii profitului unui agent economic cunoscând că şi cele mai performante tehnologii şi echipamente consumă mai multă energie decât este strict necesară procesului industrial. Experienţa ţărilor dezvoltate arată că economii de energie de ordinul 15÷30 % pot fi realizate cu indicatori financiari acceptabili. Rezultă că în industrie există un potenţial uriaş de reducere a costurilor proprii cu energia şi a impactului asupra mediului prin identificarea şi corectarea ineficienţelor proceselor industriale.

Există o serie de de metode de îmbunătăţire a eficienţei energetice a proceselor industriale între care un rol primordial este jucat de bilanţurile energetice. Bilanţul energetic reprezintă procedura de colectare şi analiză a datelor referitoare la consumul de energie în scopul stabilirii cât mai precise a structurii sale pentru o unitate industrială, instalaţie sau echipament şi de identificare a posibilităţilor de economisire a energiei.

Proiectul a avut ca obiective principale stabilirea cât mai exactă a situaţiei consumurilor de energie la marii consumatori din ţara noastră, evaluarea poziţiei acestor consumuri faţă de valorile realizate de tehnologiile cele mai performante si de investitiile care au fost relizate si care sunt planificate pana in 2020.

Valoarea estimată totală a investiţiilor necesare realizării obiectivelor prezentei strategii este de circa 35 mld. Euro

Strategia energetică asigură menţinerea preţurilor la energie la un nivel corelat cu suportabilitatea consumatorilor din România prin utilizarea raţională a surselor primare de energie naţionale şi prin asigurarea funcţionalităţii pieţelor de energie. Protecţia socială a salariaţiilor din sectorul energiei este de asemenea o componentă importantă a acestei strategii.

Aplicarea Strategiei energetica a Romaniei pentru 2007-2020 se bazează pe dezvoltarea pieţelor concurenţiale de energie electrică, gaze naturale şi resurse energetice. România va fi integrată în piaţa regională de energie, unde va avea un rol important. România promovează Operatorul pieţei naţionale de energie electrică – OPCOM ca operator al pieţei regionale.

Preview document

Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 1
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 2
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 3
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 4
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 5
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 6
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 7
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 8
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 9
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 10
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 11
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 12
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 13
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 14
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 15
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 16
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 17
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 18
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 19
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 20
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 21
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 22
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 23
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 24
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 25
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 26
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 27
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 28
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 29
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 30
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 31
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 32
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 33
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 34
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 35
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 36
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 37
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 38
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 39
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 40
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 41
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 42
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 43
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 44
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 45
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 46
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 47
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 48
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 49
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 50
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 51
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 52
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 53
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 54
Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • LUCRARE DE LICENTA ANDRA.doc
  • Coperta.doc

Alții au mai descărcat și

Finanțarea proiectelor din fonduri europene la SC Transromania SRL, Sibiu

Introducere Uniunea Europeană este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data lărgirii acesteia are puterea unei piețe interne a...

Analiza financiară a companiei Romgaz SA

I. Caracterizarea mediului de afaceri în care activează Romgaz I.1. Prezentarea companiei Nume Companie: Societatea Naţională de Gaze Naturale...

Analiza Performanței și Evaluarea unui Proiect de Investiții Directe

I.INTRODUCERE Lucrarea noastră are drept obiectiv realizarea unui studiu de fezabilitate a societății comerciale “S.C. OMV PETROM S.A.” în vederea...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Caiet de practică sucursală de distribuție a energiei electrice Buzău

Sectiunea A – Informatii privind unitatea partenera de practica Despre Companie: “Intreprinderea de Retele Electrice Buzau” a fost înfiinţată la...

Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene

Cap. 1. Coordonate şi caracteristici ale serviciilor destinate pieţei afacerilor 1.1. Conţinutul serviciilor Sectorul serviciilor este unul...

Politica Uniunii Europene de Promovare a Calității și Competitivității

Introducere Dat fiind specificul temei, complexitatea standardelor de calitate, evoluţia acestora, politica în domeniul calităţii, intrarea...

România în contextul integrării în UE

Capitolul 1 Crearea pieţei unice regionale în vestul Europei 1.1 Conceptul pieţei comune Conceptul de piaţă comună debuteză practic cu Tratatul...

Investiții în România prin Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

I N T R O D U C E R E Tema investiţiilor in România este adusă des în discuţie în zilele noastre, ea având o mare influență în domenii precum...

Strategia de dezvoltare a orașului Constanța

I. PREZENTAREA GENERALA A COMUNITATII LOCALE CONSTANTA Municipiul Constanta, centrul economic și administrativ al judetului cu același nume, este...

Evaluarea Financiara a Firmei Petrom SA

1. Descrierea generala a societatii comerciale Petrom este cea mai importantă companie petrolieră din România, cu activităţi de explorare,...

Sisteme de Finanțare

FONDURILE STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE Rezumat Politica de coeziune, adoptata de Uniunea Europeană nu se poate materializa fără exis-tenţa unor...

Ai nevoie de altceva?