Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 20385
Mărime: 257.18KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

1. ANALIZA PRESTĂRII SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL XYZ 2

1.1. CARACTERISTICI GENERALE ALE S.C. G.C.L.T. S.A. 2

1.2 CARACTERISTICI TEHNICO-ECONOMICE ALE S.C. G.C.L.T. S.A. 7

2 REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL MORENI 10

2.1. OPORTUNITATEA ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRILOR DE REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL MORENI 1

2.2. FUNDAMENTAREA INVESTIŢIILOR NECESARE PENTRU REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ŞI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL MORENI 11

2.3. GRAFICUL DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR DE REABILITARE ŞI MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE ŞI EŞALONAREA INVESTIŢIILOR 13

2.3.1. Graficul de execuţie a lucrărilor de reabilitare şi modernizare 13

2.3.2. Eşalonarea investiţiilor 14

2.4. PARAMETRI NECESARI PENTRU REALIZAREA ANALIZEI EFICIENŢEI ECONOMICE A REABILITĂRII ŞI MODERNIZĂRII SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE 15

3. EFICIENŢA REABILITĂRII ŞI MODERNIZĂRII SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL MORENI 18

3.1. INDICATORI DE BAZĂ PENTRU EVALUAREA EFICIENŢEI PROIECTELOR DE REABILITARE ŞI MODERNIZARE 18

3.2. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ SPECIFICI SECTORULUI SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE 26

3.3. INDICATORI PE BAZĂ DE CASH-FLOW PENTRU FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE REABILITARE ŞI MODERNIZARE ÎN SECTORUL SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE 32

4. EFECTE ALE REABILITĂRII ŞI MODERNIZĂRII SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE 36

4.1. EFECTE CANTITATIVE ŞI CALITATIVE ALE REABILITĂRII ŞI MODERNIZĂRII SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE 36

4.2. EFECTE COLATERALE ALE INVESTIŢIILOR DIN INFRASTRUCTURA LOCALĂ ASUPRA ALTOR SECTOARE ECONOMICE 38

BIBLIOGRAFIE 40

Extras din document

1. ANALIZA PRESTĂRII SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL MORENI

Potrivit legislaţiei actuale, infrastructura aferentă serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare aparţine domeniului public al cărui proprietar este autoritatea publică locală. Responsabilitatea asupra funcţionării serviciului public, precum şi asupra efectuării de investiţii revine autorităţii publice locale. Funcţionarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare se face în baza unei legislaţii specifice sub monitorizarea: Autorităţii Naţionale de Reglementare a Serviciilor Publice de Gospodărie Comunală şi a Ministerului Sănătăţii, prin Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene.

Administrarea serviciului poate fi “directă“ (compartiment în cadrul primăriei localităţii) sau “indirectă“. În cazul administrării indirecte, bunurile care aparţin sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare sunt încredinţate spre administrare unei companii. Serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni sunt asigurate de societatea comercială Gospodărie Comunală Locativă şi Transporturi Dâmboviţa S.A. (S.C. G.C.L.T. S.A.).

Analiza prestării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni trebuie să includă o serie de aspecte generale referitoare la contextul serviciilor, respectiv caracterizarea globală a operatorului serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare (obiect de activitate, capital social, management, organizare, colaborare cu autorităţi şi instituţii publice, colaborare cu alţi agenţi economici privaţi sau bugetari etc.). De asemenea, este necesară o analiză tehnico-economică a operatorului serviciilor şi a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în urma căreia să se contureze principalele puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări şi pe această bază, să se propună măsuri de îmbunătăţire a serviciilor.

1.1. Caracteristici generale ale S.C. G.C.L.T. S.A.

Societatea comercială Gospodărie Comunală Locativă şi Transporturi Dâmboviţa S.A. (S.C. G.C.L.T. S.A.) este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni. Sediul societăţii este în România, localitatea Târgovişte, judeţul Dâmboviţa. Societatea are sucursale, filiale, reprezentanţe, agenţii situate în alte localităţi din judeţul Dâmboviţa: Moreni, Fieni, Pucioasa şi Titu.

În urma privatizării societăţii comerciale Gospodărie Comunală şi Transport Dâmboviţa S.A. în anul 2000 s-a înfiinţat societatea comercială Gospodărie Comunală Locativă şi Transporturi Dâmboviţa S.A. (S.C. G.C.L.T. S.A.), iar activităţile de apă şi canal au trecut în patrimoniul consiliilor locale sau Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Pentru aceste activităţi consiliile locale şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa au încheiat contracte de concesiune cu S.C. G.C.L.T. S.A.

Obiectul de activitate al societăţii constă în:

- producerea şi distribuţia apei potabile, întreţinerea şi repararea reţelelor aferente;

- colectarea, tratarea şi evacuarea apelor uzate;

- administrarea şi întreţinerea fondului locativ de stat;

- colectarea, transportul, depozitarea şi reciclarea resturilor menajere de la populaţie şi a deşeurilor de la agenţii economici;

- operaţiuni de vidanjare a foselor septice;

- salubrizarea străzilor şi a altor spaţii publice;

- organizarea, administrarea şi întreţinerea pieţelor şi oboarelor;

- transport de persoane şi de mărfuri în trafic intern şi internaţional;

- lucrări de construcţii-montaj civile, industriale şi agro-zootehnice;

- prestări de servicii în domeniul construcţiilor;

- întreţinere şi reparaţii drumuri şi spaţii verzi;

- activităţi de proiectare şi asistenţă tehnică în construcţii şi instalaţii;

- întreţinerea, repararea şi verificarea tehnică a aparatelor de măsură şi control;

- întreţinerea şi repararea de ascensoare pentru mărfuri şi persoane;

- activităţi de autoservice;

- reparaţii pompe şi obiecte electrocasnice şi bobinaj;

- activităţi comerciale en gros şi en detail de produse şi mărfuri alimentare şi industriale;

- activităţi de import-export produse industriale şi bunuri de consum.

Capitalul social al societăţii este de 120.500 RON, împărţit în 50.000 acţiuni nominative în valoare de 2,41 RON fiecare.

Managementul societăţii comerciale Gospodărie Comunală Locativă şi Transporturi Dâmboviţa S.A. este asigurat de:

- Adunarea Generală a Acţionarilor;

- Consiliul de Administraţie;

- Directorul General;

- Directorii executivi: Director Tehnic, Director Producţie, Director Economic;

- Şefii de compartimente funcţionale şi operaţionale.

Atribuţiile, responsabilităţile şi competenţele organismelor participative de management sunt evidenţiate în Statutul societăţii şi în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare. Pentru personalul de management şi execuţie, documentele ce consemnează sarcinile, competenţele şi responsabilităţile sunt fişele de post.

Întrucât alimentarea cu apă potabilă şi canalizarea sunt servicii de interes general prestate pentru o mare parte a locuitorilor şi firmelor publice şi private dintr-un oraş, asigurarea acestui serviciu presupune respectarea unor reguli, regulamente şi standarde, precum şi verificarea acestor activităţi de către o serie de autorităţi centrale şi locale. De aceea, în cadrul analizei S.C. G.C.L.T. S.A., trebuie luate în considerare mai multe autorităţi şi instituţii publice care joacă roluri diferite în planificarea, controlul, informarea consumatorilor şi adoptarea deciziilor în zona în care operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare îşi desfăşoară activitatea. Analizând autorităţile şi instituţiile publice care colaborează cu S.C. G.C.L.T. S.A. Dâmboviţa, putem distinge două tipuri:

1. autorităţi centrale, inclusiv serviciile deconcentrate şi instituţiile subordonate sau de coordonare:

- Ministerul Administraţiei şi Internelor: asigură realizarea programului de guvernare, iar prin Direcţia Generală Servicii de Gospodărie Comunală analizează situaţiile legale ale serviciilor publice de gospodărie comunală şi formulează propuneri de îmbunătăţire;

Preview document

Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 1
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 2
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 3
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 4
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 5
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 6
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 7
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 8
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 9
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 10
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 11
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 12
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 13
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 14
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 15
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 16
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 17
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 18
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 19
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 20
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 21
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 22
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 23
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 24
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 25
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 26
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 27
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 28
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 29
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 30
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 31
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 32
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 33
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 34
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 35
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 36
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 37
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 38
Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Pagina 39

Conținut arhivă zip

  • Analiza Prestarii Serviciilor de Alimentare cu Apa si de Canalizare.doc

Alții au mai descărcat și

Aplicarea Managementului Proiectelor pentru Îmbunătățirea Activității de Transport

1. Introducere Dezvoltarea economică deosebită a tuturor ţărilor europene - în a doua jumătate a secolului al XX-lea - precum şi inevitabila...

Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România

INTRODUCERE Asistăm, în ultima vreme, la o dezvoltare şi transformare fără precedent a lumii în care trăim. Aproape totul se schimbă, se...

Managementul Securității și Sănătății în Muncă

CAP I STRUCTURA SI ATRIBUTIILE INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA AL JUDETULUI SIBIU 1.1. Scurt istoric Inspectoratul pentru Situaţii...

SC Apă Canal 2000 SA

INTRODUCERE În România, în momentul de faţă, mutaţiile importante care au loc în sectorul public implică schimbări majore şi în sfera serviciilor,...

Rolul culturii în mediul internațional de afaceri

Introducere Prin lucrarea de faţă “Rolul culturii in mediul international de afaceri” s-a urmărit stabilirea influenţei culturii în globalizarea...

Rolul Societății Civile în Procesul de Guvernare

Introducere Prin prezenta lucrare am urmărit să identific o analiză a rolului societăţii civile în procesul de guvernare din România. Societatea...

Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții

1. Utilizarea metodei de diagnosticare şi perfecţionare a managementului proiectelor MProPerf Pe baza experienţei dobândite prin realizarea...

Creșterea eficienței serviciilor prin reabilitare și modernizare

1.1Serviciile publice de interes general Un element esenţial al modelului european de societate îl constituie serviciile publice de interes...

Te-ar putea interesa și

Desfășurarea procesului bugetar în cadrul Primăriei Comunei Gherăiești

CAP.1.ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI GHERĂEŞTI 1.1. Scurt istoric Din punct de vedere administrativ, până în anul...

Lucrare Aplicativă Privind Creșterea Eficienței Serviciilor prin Reabilitare și Modernizare

1. ROLUL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES GENERAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII 1.1 Noţiuni generale despre serviciile publice Serviciile publice...

Monografie Realizata la Bugete Publice si Fiscalitate cu Tema: Fundamentarea si Realizarea Veniturilor Bugetare la RAJAC Iasi

Capitolul 1 Organizare si functionare 1.1. Scurt istoric Sistemul de alimentare cu apa a municipiului Iasi poarta amprenta unor realizari...

Creșterea eficienței serviciilor prin reabilitare și modernizare

1.1Serviciile publice de interes general Un element esenţial al modelului european de societate îl constituie serviciile publice de interes...

Analiza activității SC Kober SRL

I. PROFILUL FIRMEI 1.1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII Numele titularului de activitate: S.C. KOBER S.R.L. Adresa -sediul...

Lucrare aplicativă privind creșterea eficienței serviciilor prin reabilitare și modernizare

1.PREZENTAREA PRINCIPALELOR CARACTERISTICI ALE SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE Serviciile publice de interes general fac parte...

Fundamentarea prețului produselor pe exemplul firmei Apa Serv SA Piatra Neamț

CAPITOLUL I PREZENTAREA FIRMEI 1.1. Istoricul firmei APA SERV S.A. este un operator regional al Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi...

Lucrare aplicativă privind creșterea eficienței serviciilor prin reabilitare și modernizare

CAPITOLUL I - Concepte fundamentale utilizate în managementul serviciilor comunitare de utilități publice Serviciile publice de interes general...

Ai nevoie de altceva?