Structura Organizatorica a Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Teleorman

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Structura Organizatorica a Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Teleorman.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 52 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Constanta Popescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

INTRODUCERE 5
Cap.I-PREZENATAREA DIRECŢIEI PENTRU AGRICULTURĂ SI DEZVOLATARE RURALĂ TELEORMAN
1.1 Date generale 7
Cap.II – PREZENTAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A DIRECŢIEI PENTRU AGRICULTURĂ SI DEZVOLATARE RURALĂ TELEORMAN
2.1 Structura organizatorică a Direcţiei Agricole Teleorman 13
2.2 Prezentarea posturilor 24
Cap III- ANALIZA CRITICĂ
3.1 Analiza critică a structurii actuale 27
3.1.1 Etapele necesare elaborării structurii 27
3.1.2 Principiile elaborării structurii 30
3.1.3 Eficienţa structurii 34
3.2 Concluziile analizei critice 36
Cap IV. - MĂSURI DE IMBUNATAŢIRE A STRUCTURII ORGANIZATORICE
4.1 Măsuri propuse de elaboratorul lucrarii 39
4.2 Structura organizatorică propusa a Direcţiei Agricole 42
ANEXA 1 45
ANEXA 2 46
BIBLIOGRAFIE 47

Extras din document

INTRODUCERE

Am ales tema” Structura Organizatorică a Direcţiei Agricole pentru Dezvoltare Rurală “ deoarece aceasta activitate are importanţa deosebită pentru judeţul Teleorman care este caracterizat in primul rand ,prin potenţialul funciar agricol deosebit de valoros ,aceasta este si principala bogaţie a judeţului, 30% din populatia activa din mediul rural fiind ocupata cu agricultura

Suprafaţa agricolă a judeţului Teleorman este de 495.8 mii hectare ,ceea ce reprezintă 3.4% din totalul suprafeţei arabile a Romaniei, judeţul ocupand locul 4 pe ţară Circa 86% terenuri cu destinaţie agricolă in totalul suprafeţei judeţului atesta aspectul prioritar al funcţiei agricole in economia generala procentul mare de terenuri de calitatea I si a II-a ,adica terenuri arabile fară restricţii sau cu restricţii mici in exploatare si cu fertilitate naturală ridicată ,concură la sporirea ofertei teritoriului pentru activitatea agricolă In ceea ce priveste gradul de mecanizare al lucrărilor agricole indicatorul relevant il constituie numarul utilajelor mecanice raportat la supţafata agricola

Se constată ca judeţul Teleorman prezintă o situaţie relativ mai favorabilă faţă de media pe ţară Suprafaţa forestieră este slab reprezentata in judeţ datorită potenţialului forestier redus. Silvicultura se preocupa in deosebi cu intreţinerea şi protecţia fondului forestier existent si mai putin cu exploatarea acestuia in scopuri economice.

Cea mai importantă disfuncţie in sectorul agricol constă in faptul ca activitatea agricolă generala a judeţului nu corespunde ofertei naturale a teritoriului care este cvasiomogena in toata aceasta zonă In afară de această disfuncţiune mai putem aminti si alteleprecum:

- din punct de vedere al fondului funciar agricol se evidenţiaza o scădere a acestuia an de an cu o puternică scădere a suprafeţelor arabile, aparent in favoarea plantaţiilor de vie. De asemenea , se constata o scadere accentuata a plantatiilor de pomi;

- din punct de vedere al producţiei agricole se constată o mare instabilitate atat in structura de culturi cat si in productiile realizate

- gradul de utilizare extrem de scazut a echiparilor pentru irigatii.

Agricultura este o activitate care se diferenţiază de celelalte activităţi economice deoarece, pe de o parte activitatea agricolă este condiţionată de evoluţiile biologice ale plantelor şi animalelor cu implicaţii directe asupra sistemelor de finanţare, iar pe de altă parte ea asigură securitatea alimentară a populaţiei, ceea ce obligă la o anumită abordare a finanţării acestei activităţi din fonduri publice.

Cunoaşterea programelor naţionale şi comunitare de finanţare a agriculturii şi dezvoltării rurale, a avantajelor şi constrângerilor Politicii Agricole Comune care se aplică unitar în întreaga Comunitate, a exigenţelor noii reforme PAC în consens cu evoluţiile pieţei, sunt aspecte ce impun o ajustare permanentă a acţiunilor manageriale, circumscrise scopului final al întregii activităţi, şi anume creşterea valorii exploataţiilor agricole şi, implicit, a veniturilor fermierilor.

Stabilirea eficienţei structurii organizatorice a unei întreprinderi constituie o problemă complexă şi destul de dificilă ,deoarece comportă luarea în consideraţie şi rezolvare a unui număr mare de elemente, ca exemplu :

-costul structurii ¬- respectiv ponderea acestor cheltuieli în totalul cheltuielilor de producţie al întreprinderii , pentru că numai costul absolut al structurii nu este suficient de concludent

-simplitatea structurii - este caracterizată de numărul de niveluri ierarhice ale structurii , de economia de comunicare , de dimensiunile structurii , de numărul compartimentelor şi al punţilor de legătură , de profilul şi omogenitatea sarcinilor fiecărui compartiment , de modul de subordonare , de felul cum este soluţionată delegarea şi cum este controlată îndeplinirea sarcinilor ,etc.

Structura organizatorică este considerată cadrul sau scheletul unei institutii ,de aceea consider că o bună organizare si funcţionare a sectorului agricol ,va duce la simplificarea problemelor aduse de criza financiara mondială si printr-o politică agricolă şi de dezvoltare rurală de calitate , vom purea depasi criza financiară

CAPITOLUL 1

PREZENTAREA DIRECŢIEI PENTRU AGRICULTURA ŞI DEZVOLTARE RURALA

1.1 DATE GENERALE

Direcţia pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurală Teleorman este instituţie publică subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale , fiind reprezentată acestuia în teritoriu şi este condusă de un director executiv Direcţia pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurală răspunde de realizarea strategiilor şi politicilor agroalimentare şi de dezvoltare rurală ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la nivel judeţean ,de aplicarea pargiilor şi mecanismelor specifice economiei de piaţă , în vederea stimulării producţiei agricole, în concordanţă cu cerinţele de aprovizionare ale populaţiei şi de export, precum şi de implementarea programelor de dezvoltare rurală

D.A.D.R este serviciul public deconcentrat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin care se asigură , la nivel judeţean , aplicarea politicilor şi strategiilor din domeniul de activitate al Ministerului Organizarea şi funcţionarea D.A.D.R. sunt reglementate de prevederile Hotărârii Guvernului nr.385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale , ale Ordinului nr.460/2006 privind aprobarea structurii organizatorice. Directorul executiv al D.A.D.R. este ordonator secundar de credite şi răspunde de realizaea bugetului de venituri şi cheltuieli şi de folosirea creditelor bugetare conform prevederilor legii nr.500/2002 privind finanţele publice

Direcţiile pentru agricultura şi dezvoltare rurală judeţene ,întocmesc anual propuneri privind bugetul de venituri şi cheltuieli ,structurat conform clasificaţiei bugetare , pe care le transmit Ministerul Agriclturii şi Dezvoltării Rurale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Structura Organizatorica a Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Teleorman.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE MASTER-MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE