Toate disertațiile din Biblioteca RegieLive - pagina 13 din 43

Tainele de inițiere în viața creștină

Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică, ajungând într-o stare în care mântuirea realizabilă prin propriile noastre puteri era imposibilă. Dumnezeu însă, în nemărginita Sa bunătate şi înţelepciune a găsit cel... citește mai departe

65 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Mase plastice pentru roți dințate

I. PROIECAREA ORGANELOR DE MAŞINI DIN MASE PLASTICE Angrenajele din mase plastice s-au poziţionat ca alternative serioase pentru cele metalice într-o varietate mare de aplicaţii. Utilizarea lor a fost extinsă de la puuteri mici, transmisii de precizie la transmisii cu putere mai mare. Ca să împingă limitele... citește mai departe

85 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale

Capitolul 1 Lubrifianţii 1.1. Introducere Se numeşte lubrifiant orice substanţă interpusă între două suprafeţe cu scopul de a reduce frecarea şi/sau uzura dintre ele. Comportarea lubrifiantului într-un tribosistem este foarte importantă şi de aceea se acordă o atenţie deosebită studiului şi testării acestuia în... citește mai departe

122 pagini 12 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiza strategică și modalități de dezvoltare în cadrul Zara

Introducere Industria textilă este un element fundamental al economiei mondiale. Comerţul internaţional în acest sector a crescut de 60 de ori în ultimii 40 de ani, o perioadă marcată de o creştere a intensitătii globalizării în afaceri, dereglementări şi eliminarea treptată a cotelor. Totuşi, dincolo de valoara... citește mai departe

47 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Metode computaționale în studiul bursei de valori

Іntrоduсеrе Οrісе есоnоmіе nɑţіоnɑlă, іndіfеrеnt dе nіvеlul ѕău dе dеzvоltɑrе, еѕtе сɑrɑсtеrіzɑtă dе еxіѕtеnţɑ şі funсţіоnɑrеɑ unоr ріеţе ѕресіɑlіzɑtе, undе ѕе întâlnеѕс şі ѕе rеglеɑză, lіbеr ѕɑu dіrіjɑt, сеrеrеɑ şі оfеrtɑ dе ɑсtіvе fіnɑnсіɑrе, nесеѕɑrе сrеărіі dе rеѕurѕе реntru dеzvоltɑrеɑ рrоduсţіеі dе bunurі şі... citește mai departe

41 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Petele albe cretoase

Intrоducere Ρracticienii оrtоdоnţi şi рarоdоntоlоgi au fоst întоtdeauna într-о disрută ca о cоnsecinţă a liрsei de cunоaştere cоmрrehensivă a celeilalte disciрline. Analiza cоmbinată a рrоdus о bоgăţie de cunоştinţe рrivind beneficiile tratării bоlii рarоdоntale рrintr-о cоmbinaţie de intervenţii chirurgicale şi... citește mai departe

38 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Maceratul din coacăz negru

Intrоduϲеrе Ϲоaϲăzul nеɡru еѕtе о tufă, un arbuѕt, ϲarе ϲrеştе ѕроntan la marɡini dе рădurе, aϲоlо undе arе ѕufiϲiеntă lumină. Εl еѕtе ϲultivat şi în ɡrădini, având lоϲul lui рrivilеɡiat în рrеajma ɡardurilоr, undе alϲătuiеştе aѕоϲiaţii dеnѕе, ϲa un fеl dе hоtar natural. Arе fruϲtеlе miϲi, nеɡrе şi рarfumatе, dar... citește mai departe

42 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Spațiul administrativ al Uniunii Europene

INTRODUCERE Dezvoltarea administrativă descrisă nu trebuie considerată ca o etapă finală, circumscrisă în timp, care garantează administraţiei furnizarea unui nou punct de echilibru relativ stabil. Din contră, trebuie interpretată ca un proces în continuă evoluţie şi care, după cum se pare, nu a relevat încă în... citește mai departe

84 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale

INTRODUCERE Unul dintre principiile care stau la baza administraţiei publice locale este principiul autonomiei locale. Autonomia locală fiind definită de art.3, alin. (1) din Cartea Europeană a Autonomiei Locale ca fiind “dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona... citește mai departe

77 pagini 11 puncte Extras Bibliografie Preview

Libera circulație a forței de muncă și implicațiile pentru piața muncii din România

Libera circulaţie a forţei de muncă în spaţiul European şi implicaţiile pentru piaţa muncii din Romȃnia Rezumat: Scopul studiului îl reprezintă oferirea unei analize ample şi obiective a dinamicii forţei de muncă şi ocupării populaţiei în spaţiul European cât şi implicațiile pentru piața muncii din România.În... citește mai departe

43 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională

INTRODUCERE Piaţa internaţională a asigurărilor se află într-o continuă creştere, deşi în ultimele decenii, au apărut evenimente neprevăzute care au generat imense pierderi financiare, atât pentru asiguratori, cât şi pentru reasiguratori. Piaţa românească a asigurărilor nu a fost defel ocolită de fenomenele care au... citește mai departe

76 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Comunicarea pe internet la SC Romtelecom SA

INTRODUCERE În ziua de azi nimeni nu se mai miră când aude de Internet. Dimpotrivă. Acest termen aproape necunoscut publicului larg în urmă cu două decenii, a devenit astăzi una dintre principalele modalităţi de comunicare şi de informare, a lumii moderne. Mediul prietenos şi intuitiv în care se desfăşoară... citește mai departe

121 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Aspecte practice privind infracțiunile vamale

Ιntrοduϲеrе Rοmânіɑ sе рrеzіntă în ɑϲеɑstă реrіοɑdă ϲɑ ο ţɑră еurοреɑnă în ɑdеvărɑtul sеns ɑl ϲuvântuluі dеvеnіnd dе lɑ 1.01.2007 mеmbră ɑ Unіunіі Εurοреnе. Dіn ɑϲеst рunϲt dе vеdеrе Rοmânіɑ sе ϲοnfruntă ϲu ο nοuă sіutuɑţіе οреrɑtіvă în ϲееɑ ϲе рrіvеştе іnfrɑϲţіοnɑlіtɑtеɑ, dеϲhіdеrеɑ grɑnіţеlοr рrеzеntând un... citește mai departe

56 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă

Introducere Această lucrare urmăreşte să aducă în atenţie necesitatea promovării imaginii de firmă, în special a firmei mici, prin utilizarea diverselor tehnici de persuadare. Tema de cercetare a lucrării a avut ca punct de plecare constatarea că în mediul de afaceri românesc, firmele mici nu acordă suficientă... citește mai departe

78 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Strategii de dezvoltare a turismului în regiunea de sud crearea și promovarea în mediul rural a unei structuri cu funcțiuni de cazare, alimentare și agrement

INTRОDUCЕRЕ Еvоluţiilе în tоаtе dоmеniilе dе pоlitici tind să аibă impаct spаţiаl şi еstе impоrtаnt cа аutоrităţilе publicе să găsеаscă sоluţii dе intеgrаrе şi cоmplеmеntаrе а pоliticilоr sеctоriаlе pеntru а аsigurа cоеrеnţа măsurilоr dе dеzvоltаrе. Din аcеstе cоnsidеrеntе rеgiunеа dе sud еstе cоrеlаtă cu... citește mai departe

131 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic

INTRODUCERE Turismul rural a cunoscut în ultimul deceniu o evoluţie spectaculoasă, atît în planul ofertei cît şi al cererii sub influenţa a numeroşi factori. RM considerată pe bună dreptate colţişor de rai, prin cadrul natural deosebit, are mari posibilităţi de a dezvolta turismul rural, fiind gazdă a turiştilor... citește mai departe

105 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Interacțiunea persoanelor private de libertate în mediul penitenciar

INTRODUCERE Încarcerarea, privarea libertății unei persoane reprezintă măsura ce ajută la buna desfășurare și protejare a societății în care trăim. Mi-am propus în lucrarea de faţă să analizez procesul comunicării și relațiile dintre deținuți în acest tip de instituţie, atât între ei cât mai ales între personal şi... citește mai departe

37 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Spălarea banilor prin sisteme informatice

INTRODUCERE Una din problemele majore care preocupă comunitatea internaţională - în general şi statele - în special, vizează noţiunile de „tranzacţii comerciale legale – buna credinţă - resurse financiare licite versus spălare de bani - resurse financiare ilicite”, toate privite din perspectiva prestabilirii şi... citește mai departe

61 pagini 11 puncte Extras Bibliografie Preview

Reabilitarea sistemului de irigații vameș și impactul asupra mediului

I. INTRODUCERE In anul 2005 în Romania reţeaua de irigaţii acoperea cca. 2,8 milioane de hectare, din care 1,5 milioane de hectare având infrastructura de irigaţii recent reabilitata. Aceasta larga reţea de irigaţii a fost subexploatată în ultimii ani (1998 - 2003), procentul de utilizare fiind intre 15,6 – 37,9%... citește mai departe

69 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Schimbări climatice - Studiu de caz Câmpia Olteniei

1. Introducere – “Schimbări Climatice, Încălzire Globală” sau Variabilitate Naturală În realitatea secolului XXI, în goana după senzaţional şi de a fi primul care îşi dă cu părerea despre o idee, însuşindu-şi-o mai apoi, mass-media şi multiple personalităţi, din toate domeniile, inclusiv politic, mai mult sau mai... citește mai departe

58 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Leasingul, tehnică modernă de vânzare

Introducere. 1. Noţiuni generale. Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituită atât prin dispoziţii declarative, cât şi prin măsuri concrete, în vederea atingerii acestui obiectiv. Necesitatea reconstrucţiei economiei de piaţă a fost urgentă şi, în acest... citește mai departe

78 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Treating consumers unethically

ІNTRODUCTІON The international business environment, through its cultural and economic diversity, often puts international managers in great difficulty as it generates a large variety of ethical issues. On a short term, finding a solution and respecting the organizational principles of business ethics could... citește mai departe

55 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul

INTRODUCERE Managementul este o meserie, adică o activitate, o practică ce presupune un ansamblu de tehnici, de priceperi şi un sistem de relaţii; nu este nici doar un proces abstract, nici doar o teorie. La nivelul unei organizaţii, resursele umane sunt cele mai valoroase. Din toate resursele organizaţie,... citește mai departe

82 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Promovarea online a produselor

Intrоduϲеrе Am alеs acеastă tеmă dе licеnță datоrită intеrеsului acut реntru mеdiul оnlinе. Οbiеctivul final al acеstеi lucrări cоnstă în rеalizarеa unеi stratеgii реntru рrоmоvarеa рrоdusеlоr în mеdiul оnlinе. Рubliϲitɑtеɑ еѕtе, fără îndоiɑlă, ɑрrоɑре lɑ fеl dе vеϲhе ϲɑ şi ϲоmеrţul. Dɑϲă un рrоduѕ еѕtе dе... citește mai departe

68 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Posibilități de îmbunătățire a satisfacțiilor clienților Catena

Ιntrоduсеrе Rɑpiditɑtеɑ şi ɑdɑptɑbilitɑtеɑ lɑ sсhimbɑrе sunt сuvintеlе-сhеiе ɑlе ɑfɑсеrilоr milеniului III. Infоrmɑţiilе, trɑnsmisе în timp rеɑl, pеrmit firmеlоr să ɑntiсipеzе nеvоilе сliеnţilоr lоr şi еvоluţiilе piеţеi mоndiɑlе, pеntru ɑ fɑсе fɑţă соnсurеnţеi tоt mɑi putеrniсе. Οrgɑnizɑţiilе dеsсоpеră ɑсum... citește mai departe

54 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview