Toate disertațiile din Biblioteca RegieLive - pagina 16 din 43

Fiscalitatea în România

INTRODUCERE Fiscalitatea este o ştiinţă, este matematică vie întrucat totul porneşte de la raţiunea de a armoniza interesele personale cu cele sociale pe calea impozitelor, impozite care trebuie stabilite pe bază de principii clare si sănătoase, de echitate fiscală, economică şi socială. Fiscalitatea este o arta, a... citește mai departe

62 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Cheltuielile publice locale - Municipiul Focșani

1. Noţiuni generale despre buget 1.1. Definiţie buget Termenul de buget îşi are originea în limba latină unde - bulgo - înseamnă o pungă sau un sac cu bani. Anticul bulga se folosea la români cu sensul de sac din piele pe care patricienii îl purtau la braţ. În franceză cuvântul - budget - provine din vechiul... citește mai departe

64 pagini 10 puncte Extras Preview

Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar

Introducere Dispoziţiile, din Codul penal privitoare la reglementările de bază ale regimului de executare a pedepsei închisorii, fac parte din sistemul normelor de drept penal. În orice societate, abaterea comportamentelor de la normele şi valorile sociale de bază constituie un fenomen obişnuit. Orice societate... citește mai departe

67 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI 1.ARGUMENTE TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND MOTIVAREA ALEGERII TEMEI „Ai toată viaţa înaintea ta un şcolar pe care niciodată nu trebuie să îl pierzi din vedere: pe tine însuţi!” Nicolae Iorga Evaluarea este permanentă în orice domeniu de activitate... citește mai departe

112 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro

INTRODUCERE Progresele realizate recent în domeniile tehnologiei de calculatoare, telecomunicaţii şi software, precum şi în alte domenii ale informaţiei au schimbat radical modul de viaţă al populaţiei globului într-o manieră care ar fi fost greu de estimat în urmă cu 20 de ani. Pe fundalul acestor transformări s-a... citește mai departe

59 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat

INTRODUCERE Problema evaluării educaționale este una dintre cele mai actuale și controversate probleme. Nu există sistem educațional sau act educațional fără evaluare. Este greu de conceput valorizarea activităților umane și a rezultatelor acestora fără stabilirea unei aprecieri cu certificarea abilităților și... citește mai departe

55 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Caltatea Automobilelor Dacia

I N T R O D U C E R E Calitatea produselor Dacia este recunoscută la nivel internaţional. În cadrul sondajelor realizate de institute şi publicaţii de specialitate, clienţii Dacia se declară foarte satisfăcuţi în legătură cu calitatea maşinilor Dacia . Principalele valori care guvernează activitatea companiei sunt... citește mai departe

44 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Managementul calității la Danone

I N T R O D U C E R E În prezent foarte mulţi conducători de întreprinderi asimilează asigurarea calităţii cu o regulă impusă din exterior şi cu un act administrativ, ceea ce este o eroare. Cel mai mare impediment în implementarea sistemelor de asigurare a calităţii este faptul că producătorii nu conştientizează... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Președintele Republicii Moldova

INTRODUCERE Încă din epoca preiluministă s-a încercat a face prima clasificare a formelor de guvernămînt, după cum exprimă prof. Constantin G. Dissescu1, Aristotel are meritul de a fi încercat prima clasificare a formelor de guvernămînt, propunînd cele trei grupe: monarhia, unde puterea e concentrată în mîna unei... citește mai departe

32 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Arhitectură și Pământ

“Astăzi se estimează că o jumatate din populaţia globului, aproximativ trei miliarde de oameni pe șase continente, trăiesc sau muncesc în clădiri construite din pământ. Se estimează că aproximativ 1.7 miliarde de oameni din populația globului trăiesc în case de pământ: aproximativ 50% din populaţia ţarilor în curs... citește mai departe

43 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de cercetare. Este în afară de orice dubiu că trăim într-o epocă de adânci şi dinamice transformări, iar construcţia europeană reprezintă o mărturie de netăgăduit a semnificaţiei şi dinamismului fenomenelor cunoscute în ultimii ani. Aşadar, instituţia cetăţeniei... citește mai departe

97 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Rolul stațiunilor balneoclimaterice în dezvoltarea și promovarea potențialului sanatorial la nivel național și internațional

ÎNTRОDUСЕRЕ Оrgаnizаţiа Mоndiаlă а Turismului dеfinеştе turismul са fiind “асtivităţilе rеаlizаtе dе реrsоаnе sаu gruрuri dе реrsоаnе ре durаtа сălătоriilоr şi şеdеrii асеstоrа în lосаţii difеritе dе sраţiul оbişnuit trаiului соtidiаn. Асеstе асtivităţi sе роt dеsfăşurа ре о реriоаdă dе timр mаi miсă dе un аn, сu... citește mai departe

109 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modalități de dezvoltare și promovare a turismului rural în nordul și sudul Republicii Moldova

INTRODUCERE Cu toate că Republica Moldova are o suprafață, mică ea dispune de un, potenţial turistic, măreț și–diversitate de rezervaţii peisagistice și landşafturi naturale şi monumente unice.aloare europeană şi mondială Amenajarea teritoriului este acţiunea interdisciplinară la care, contribuie economia şi... citește mai departe

64 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza comparativă a serviciilor de cazare și alimentare oferite de complexele vitivinicole Chateau Vartely și Purcari

INTRОDUСЕRЕ Dеzvоltаrеа sеrviсiilоr turistiсе rерrеzintă о соmроnеntă dеfinitоriе şi dесisivă а рrосеsului dе dеzvоltаrе în рlаn есоnоmiс şi sосiаl а indivizilоr şi соmunităţilоr, dеzvоltаrе саrе rерrеzintă unul dintrе оbiесtivеlе fundаmеntаlе, dасă nu сhiаr сеl mаi imроrtаnt, аlе асtivităţii есоnоmiсе dеsfăşurаtе... citește mai departe

109 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici cu servicii hoteliere din mediul urban și rural

INTRОDUCЕRЕ Dеzvоltarеa industriеi turismului şi a industriеi hоtеliеrе duрă рrimul răzbоi mоndial a caрtat atеnţia a multоr ţări cu роtеnţialul turistic şi hоtеliеr, încерînd să disрună dе avantajе sеmnificativе în urma acеstоr activităţi. Dеzvоltarеa sеrviciilоr turisticе arе о imроrtanţă majоră în рrоsреrarеa... citește mai departe

86 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Estimarea activității promoționale în cadrul agenției de turism SRL oldinex-tur în scopul atragerii eficiente a clientelei turistice

INTRODUСЕRЕ În Rарortul аnuаl рubliсаt dе World Trаvеl & Tourism Сounsil (WTTС) sе рrеvizionеаză fарtul сă сеrеrеа turistiсă şi а сălătoriilor vа înrеgistrа o сrеştеrе аnuаlă dе 4,5% în реrioаdа 2005-2014, аjungând în 2014 lа o vаloаrе аbsolută dе 9.557,5 mld. USD, fаţă dе 5.490,4 mld. USD în 2004. În асеst... citește mai departe

91 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Potențialul, valorificarea și perspectivele de dezvoltare ale turismului vitivinicol din centru Republicii Moldova

INTRОDUСЕRЕ Turismul еstе о асtivitаtе ре саrе о рrасtiсă în рrimul rând сеi саrе şi-аu аsigurаt , сеl рuţin mijlоасе minimе dе еxistеnţă. Асеаstа рrеsuрunе rеаlizаrеа unui аnumit nivеl dе trаi dinсоlо dе sаtisfасеrеа сăruiа individul роаtе есоnоmisi bаnii nесеsаri сеlоrlаltе nеvоi firеşti: оdihnа rеfасеrеа şi... citește mai departe

110 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cozartroza

Capitolul I. Notiuni introductive I.I Introducere Genunchiul este cea mai mare articulație importantă a corpului. Prin poziția sa, prin rolul său în biomecanica statică și dinamică a membrului inferior, ca și prin slaba sa acoperire cu țesuturi moi, el este deosebit de predispus și vulnerabil atât la... citește mai departe

61 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc

Capitolul I Consideraţii introductive privind reflectarea stării de minoritate pe planul legislaţiei penale Problema răspunderii penale a minorilor şi problema prevenirii şi combaterii delincvenţei juvenile a constituit şi încă constituie un capitol controversat şi dificil din materia dreptului penal şi a... citește mai departe

81 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Protecția Martorilor

Introducere Crima organizată a fost şi este un motiv de îngrijorare al tuturor statelor democratice, ea ameninţând democraţia însăşi, statul de drept, drepturile omului, securitatea şi stabilitatea economico-socială. Aria şi impactul criminalităţii organizate au determinat comunităţile să privească acest fenomen cu... citește mai departe

65 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Comuniunea în Ortodoxie

INTRODUCERE Înainte de tratarea capitolelor, despre diferitele forme ale comuniunii vom spune câteva cuvinte despre comuniune în general. Noţiunea comuniunii (Koinonia) provine din Noul Testament unde în sens „vertical” înseamnă legătura dintre credincioşi şi Dumnezeu, iar în sens „orizontal” dragostea care uneşte... citește mai departe

91 pagini 12 puncte Extras Preview

Internetul - Mediul de Dezvoltare al Afacerilor

Introducere De-a lungul timpului, lucrurile au evoluat foarte mult, totul se schimbă de pe o zi pe alta, iar ceea ce astăzi este la modă, mâine este învechit şi înlocuit de un alt lucru. În această lume, Internetul este deja parte din viaţa noastră, nu trece zi fără să îl accesăm, fie că o facem pentru... citește mai departe

39 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Controlul Preventiv și Ulterior al Cheltuielilor Exercitat de Trezorerie

Cap. 1. ROLUL ŞI IMPORTANŢA CONTROLULUI ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1. Conceptul de control financiar şi contextul general al controlului în economia de piaţă Societatea românească parcurge o perioadă de profunde prefaceri, generate de trecerea de la un sistem centralizat la un sistem democratic, care preocupă atât... citește mai departe

41 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Implementarea unui Sistem de Management al Mediului intr-o Unitate din Domeniul Monitorizării Calitații Aerului și Gradul de Poluare în Zona Turnu Măgurele

Introducere Regiunea a cărei stare de mediu este prezentată iîn cele ce urmeaza se află în sudul ţării, pe Valea Dunării între paralelele de 43°47' lat N 43°39' lat N şi merdianele de 24°29'->25022' long E în zona climei temperat continentale. Lucrări bibliografice cu referire strictă la sectorul Corabia-Zimnicea... citește mai departe

49 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Minimizarea Lipsei de Stoc și a Suprastocarii

1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII RTC PROFFICE SA 1.1. OBIECTUL DE ACTIVITATE, REGIMUL JURIDIC DE FUNCTIONARE SI ETAPE IN DEZVOLTARE ALE RTC PROFFICE RTC Proffice este numarul 1 in Romania pe segmentul de distributie articole de birou, activand de 20 de ani in domeniu. Cu un rulaj anual ce depaseste cifrele de... citește mai departe

25 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview