Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 19372
Mărime: 115.32KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
FACULTATEA DE ŞTIINTE ALE EDUCAŢIEI SPECIALIZAREA : PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

Cuprins

ARGUMENT

CAPITOLUL 1

CITITUL ŞI SCRISUL INSTRUMENTE DE BAZĂ ALE ACTIVITĂŢII INTELECTUALE

Importanta invăţării citit –scrisului in clasa I

Citirea si scrierea.Rolul lor in procesul învăţării

CAPITOLUL 2

FUNDAMENTE ŞTIINŢIFICE ALE PREDĂRII, CITIRII ŞI SCRIERII

2.1 Particularităţi fonetice ale limbii române

2.2 Particularităţi psihologice ale începătorilor în învăţarea cititului şi a scrisului

CAPITOLUL 3

COORDONATELE METODOLOGICE ALE ÎNVĂŢĂRII CITITULUI ŞI SCRISULUI

3.1 Pregatirea elevilor pentru învăţarea cititului şi scrisului în perioada preabecedară

3.2 Învăţarea cititului în perioada abecedară

3.2.1. Învăţarea cititului – rod al efortului propriu al elevilor

3.2.2. Exerciţii de analiză şi sinteză fonetică, mijloace de autocontrol

3.2.3. Exprimarea articulată, instrument principal de autocontrol

3.2.4. Formarea câmpului de citire

3.3 Învăţarea scrisului in clasa I

3.3.1. Pregatirea elevilor pentru învăţarea scrisului

3.3.2. Etapele învăţării scrierii

3.4 Învăţarea citit – scrisului prin jocuri

CAPITOLUL 4

TIPURI DE EXERCIŢII CARE ASIGURĂ CORELAŢIA DINTRE CITIRE SI SCRIERE

4.1 Rolul exerciţiului în învăţarea cititului şi scrisului

4.2 Tipuri de exerciţii de scriere corectă

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Tipuri de exerciţii şi jocuri didactice folosite la clasă

Proiecte didactice

Fişe de lucru

Extras din document

ARGUMENT

Procesul formǎrii deprinderilor de citire şi scriere este deosebit de complex, deoarece înseşi aceste deprinderi sunt foarte complexe. Bazele formǎrii lor se pun in clasa I, dar mai indelungat continuând în clasele urmatoare, pânǎ când cititul şi scrisul devin mijloace de autoinstruire.

Fiind cunoscutǎ valoarea cu totul deosebită a acestor deprinderi, se poate spune cǎ temelia întregii munci de învǎţare se pune in clasa I. De optimizarea startului pe care-l iau elevii în clasa I, depinde succesul lor în efortul pe care-l fac pentru acumularea valorilor culturii materiale şi spirituale ale omenirii, pentru formarea personalitaţii lor.

Cititul şi scrisul are o importanţa deosebită pentru activitatea de invăţare la toate disciplinele şcolare. De felul în care elevii şi-au însuşit în clasa I, capacitatea de a citi, depind randamentul şcolar şi prevenirea ramânenerii în urmǎ la învǎţǎtura. De altfel, este un fapt de necontestat că, cel puţin în primele clase aâle şcolii “cititorii” buni sunt,îin cele mai multe cazuri, sunt buni şi la celelalte obiecte de învǎţǎmânt.

Pot spune că întreaga evolutie a elevilor, atât in scoala, cât şi , apoi în viaţă, depin de măsura în care ei şi-ai însuşit deprinderea de a citi şi de a scrie.

Eu mi-am ales aceastǎ tema tocmai de aceea pentru cǎ am considerat-o foarte importantă. Lucrând în acest domeniu

şi predând chiar la clasa I am considerat cǎ activitatea de citire şi scriere are o importanţa deosebitǎ, deoarece nu poţi desfǎşura nicio alta activitatea la nicio desciplină şcolara fărǎ însuşirea cititului şi scrisului.

De asemenea pe langǎ formarea deprinderilor de citire şi scriere corectǎ şi conştienţǎ, prin lecţiile de citit-scris am urmarit activizarea şi îmbogǎţirea vocabularului copiilor, îmbunǎtǎţirea exprimǎrii lor atât din punct de vedere al pronunţiei corecte al fiecărui sunet, dar şi sub aspect gramatical, îmbogǎţirea percepţiei, dezvoltarea memoriei, atenţiei, a operaţiilor intelectuale (analizǎ, sintezǎ, comparaţie, generalizare), dezvoltarea posibilitaţilor de creaţie ale copiilor şi a interesului pentru invǎţǎturǎ, formarea unei atitudini constiente şi perseverente faţǎ de aceastǎ activitate.

Lucrarea pe care am eleborat-o cuprinde patru capitole strans legate între ele deoarece vizeaza chiar corelaţia dintre citire şi scriere. În primul capitol am insistat asupra cititului şi scrisului ca fiind instrumente de bază ale activitǎţii intelectuale, deoarece acestea stǎ la temelia tuturor activitaţilor intelectuale. În capitolul al doilea am prezentat fundamente ştiinţifice ale predǎrii citirii şi scrierii, referindu-mǎ la particularitaţi fonetice ale limbii române şi particularitaţi psihologice ale începatorilor în învǎţarea cititului şi scrisului.

M-am referit numai la câteva particularităţi, ele putând fi mult mai amplu dezbǎtute.

Capitolul al treilea este cel mai important şi mai dezvoltat, referindu-se la coordonatele metodologice ale invǎţǎrii cititului şi scrisului. Acest capitol este impărţit in mai multe subcapitole, având o strânsǎ legaturǎ între ele. Primul subcapitol se referǎ la caracterulştiinţific al metodei folosite în familiarizarea elevilor cu cititul şi scrisul. Al doilea subcapitol se referǎ la pregătirea elevilor pentru învǎţarea cititului şi scrisului .

În continuare urmatoarele subcapitole se referǎ la învǎţarea cititului şi scrisului cu toate etapele sale.

Capitolul al patrulea se referǎ la tipuri de exerciţii care asigurǎ corelaţia dintre citire şi scriere. Primul subcapitol vizeazǎ rolul exerciţiului şi specificul lui în învǎţarea cititului în clasa I. Cel de-al doilea subcapitol se referǎ la tipurile de exerciţii de scriere corectǎ şi anume la copierea, transcrierea, dictarea şi autodictarea.

Pentru eleborarea lucrǎrii am studiat diferite materiale care vizeazǎ legatura dintre citire si scriere. Participând deseori la intâlnirile cu cadrele didactice (comisii metodice, cercuri pedagogice, consfǎtuiri cu inspectori de specialitate) şi discutând despre aceastǎ temǎ, am remarcat că este foarte importantă şi tocmai de aceea mi-am ales-o.

CAPITOLUL 1

CITITUL ŞI SCRISUL, INSTRUMENTE DE BAZĂ

ALE ACTIVITAŢII INTELECTUALE

1.1. IMPORTANŢA INVĂŢĂRII CITIT-SCRISULUI ÎN CLASA I

Limba românǎ în şcoala noastra are o importanţa deosebită pentru cǎ aceastǎ limbă stǎ la baza formǎrii intelectuale şi morale ale elevilor şi constituie principalul instrument de pregǎtire a lor în vederea însuşirii celorlalte obiecte de învǎţǎmânt. A-i invǎţa pe elevi limba românǎ înseamnǎ a-i ajuta sǎ comunice, prin practicarea limbajului oral, a celui scris, citirea, scrierea, exprimarea scrisǎ, studiul structurilor lingvistice şi utilizarea expresivǎ a limbii.

Ciclul primar ca parte integrantǎ a sistemului de invǎţǎmânt are o contribuţie specificǎ la dezvoltarea multilateralǎ a elevilor, la înarmarea lor cu unele instrumente fundamentale ale muncii intelectuale, care sǎ le permitǎ sǎ facǎ faţǎ cu succes activitaţii şcolare viitoare. O primǎ sarcinǎ a acestui ciclu este aceea de a-i familiariza pe elevi cu cele mai eficiente tehnici sau instrumente ale activitǎţii intelectuale. “A-l învăţa pe micul şcolar sǎ citeascǎ şi sǎ scrie înseamnǎ a-l învǎţa cum sǎ înveţe, folosindu-se de aceste instrumente de cunoaştere”¹ .

A instrui elevii cum să studieze înseamnă a-i înarma cu tehnici pe care să le poată folosi în mod independent în vederea acumulării unor noi cunoştinţe, a formării lor multilaterale.

Activitatea învăţării cititului se realizează în strânsă legatur cu activitatea învăţării scrisului. Faţa de citit însă scrisul este o activitatea mai complexă, mai dificilă pentru micii şcolari, deoarece include, pe langă elemente caracteristice cititului, un efort fizic, de reproducere a semnelor grafice ale limbii vorbite.

Valoarea instrumentală a deprinderilor de citire şi scriere trebuie privită şi prin prisma posibilităţilor lor de transfer asupra altor deprinderi, cu care se interferează.

Însuşirea cititului şi scrisului contribuie la activizarea operaţiilor intelectuale, dezvoltă capacitatea de gândire, spiritul critic.

Bibliografie

Academia Romana, Institutul de lingvistica “Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, (2005), DOOM, ed. a II-a, Univers Enciclopedic, Bucuresti

Berce, Ion – Metodica predarii limbii romane, Bucuresti E.D.P. 1970

Cerghit, Ioan – Metode de invatamant, Bucuresti, E.D.P., 1980

Dotreus, Robert – A educa si a instrui, Bucuresti, E.D.P., 1970

Filipescu, Puiu – Ora de limba romana, Iasi, Editura Moldova, 1944

Georgescu, Bostina – Indrumator pentru folosirea abecedarului, Bucuresti, E.D.P., 1976

Graur, Alexandru – Mic tratat de ortografie, Bucuresti, Editura Stiintifica, 1972

Golu, Pantelimon – Psihologia copilului, E.D.P., Bucuresti, 1993

Joita, Elena – Didactica aplicata, Craiova, Editura Gheorghe Alexandru, 1994

Mihaiescu, Mirela – Activitati transdisciplinare, Editura Radical, 2003

Neacsu, Ioan – Instruire si invatare, Bucuresti, Editura Stiintifica, 1990

Penes, Marcela – Indrumator pentru folosirea abecedarului, Bucuresti, Editura Aramis, 1995

Serdean, Ion – Didactica limbii romane in scoala primara, Bucuresti, Editura Teora, 2000

Serdean, Ion – Metodica predarii limbii romane, Bucuresti, E.D.P., 1993

Verza, Emil – Conduita verbala a scolarilor mici, Bucuresti, E.D.P. 1973

*Curriculum National. Programe scolare pentru invatamantul primar.

Consiliul National pentru Curriculum – Ministerul Educatiei Nationale, Bucuresti, 2000

*Ghid metodologic pentru aplicarea programei de limba si literature romana in invatamantul primar. Consiliul National pentru Curriculum, Bucuresti, Editura Aramis, 2002

*Evaluarea in imvatamantul primar, Bucuresti, Editura Humanitas Educational, 1998

Preview document

Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 1
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 2
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 3
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 4
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 5
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 6
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 7
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 8
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 9
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 10
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 11
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 12
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 13
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 14
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 15
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 16
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 17
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 18
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 19
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 20
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 21
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 22
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 23
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 24
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 25
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 26
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 27
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 28
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 29
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 30
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 31
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 32
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 33
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 34
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 35
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 36
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 37
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 38
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 39
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 40
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 41
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 42
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 43
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 44
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 45
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 46
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 47
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 48
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 49
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 50
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 51
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 52
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 53
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 54
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 55
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 56
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 57
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 58
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 59
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 60
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 61
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 62
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 63
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 64
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 65
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 66
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 67
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 68
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 69
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 70
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 71
Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Aspecte Stiintifico-metodice in Predarea Citirii si Scrierii in Clasa I.doc

Alții au mai descărcat și

Portofoliu Modul Psihopedagogic

INTRODUCERE A. Importanţa şi actualitatea temei Este bine ştiut că progresul şi reuşita în educaţie nu pot veni decât sub influenţa pozitivă a...

Proiectarea curriculară a complexelor de dezvoltare fizică la grupa mică și mijlocie

1.1. Importanţa exerciţiilor fizice în formarea personalităţii preşcolarului Din cele mai vechi timpuri sănătatea, instruirea, educaţia au stat în...

Modalități de diferențiere și individualizarea activității instructiv-educative

INTRODUCERE “Copilul nu se naşte nici bun, nici rău din punct de vedere intelectual, ca şi din punct de vedere moral, ci stăpân al destinului său”...

Proiectare didactică

Capitolul I Delimitări conceptuale Proiectarea activității instructiv-educative/ proiectarea didactică reprezintă ansamblul de procese și...

Rolul evaluării formative în atingerea performanței școlare deosebite

ARGUMENT Pe fiecare dintre noi şcoala ne-a format, ne-a cizelat, a scos din noi ceea ce aveam mai bun. Resursele proprii au fost prelucrate şi în...

Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI 1.ARGUMENTE TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND MOTIVAREA ALEGERII TEMEI „Ai toată viaţa...

Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III

Introducere Științele educației joacă un rol din ce în ce mai influent în viața societății contemporane, și aceasta ca un efect sine qua non al...

Proiect Didactic - Recapitularea Numerelor Naturale de la O la 100

INSTITUTOARE: DATA: 18.03.2011 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Generală Nr.7 Tg.-Mureş CLASA I S ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale...

Te-ar putea interesa și

Învățarea scrisului caligrafic clasa I

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare rezidă din faptul că alfabetizarea reprezintă o etapă aparte în instruirea şcolară a copilului....

Ai nevoie de altceva?