Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional

Disertație
10/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 3 fișiere: doc, pdf, pptx
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 6212
Mărime: 1.82MB (arhivat)
Publicat de: Anca Elena U.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ.dr.mat. Ion Mierluș- Mazilu
Specializare: Management și Consiliere Educațională

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. 1 CAPITOLUL I. DEZVOLTAREA ELEVULUI DIN CICLUL PRIMAR, DIN PERSPECTIVA PSIHOLOGIEI EDUCAȚIEI 5
 3. 1.1 Formarea personalității copilului 5
 4. 1.2 Perspectiva psihologiei educației asupra învățării în cadru școlar 6
 5. 1.3 Condițiile interne și externe ale învățării 8
 6. 1.3.1 Structura psihologică a activității de învățare 9
 7. 1.4 Criterii de clasificare, tipuri și forme de învățare 10
 8. 1.5 Dezvoltarea motivației școlarului mic pentru activitatea școlară 13
 9. 1.5.1 Structura motivației: modelul piramidal 13
 10. 1.5.2 Motivația actorilor implicați în procesul educațional 15
 11. 1.5.3 Optimul motivațional în activitatea școlarului mic 16
 12. 2 CAPITOLUL II. APLICAȚII ȘI METODE ALE ÎNVĂȚĂRII. PERSPECTIVE CLASICE ȘI CONTEMPORANE. 19
 13. 2.1 Cunoașterea copilului în organizarea și desfășurarea procesului educativ 19
 14. 2.2 Diferențierea și individualizarea instruirii 21
 15. 2.2.1 Premise psihopedagogice ale diferențierii activității cu elevii 22
 16. 2.2.2 Importanța eterogenității elevilor în pedagogia diferențiată 23
 17. 2.2.3 Metode de implementare a învățământului diferențiat 26
 18. 2.3 Particularitățile clasei de elevi ca grup educațional 29
 19. 2.4 Rolul clasei de elevi ca grup educațional 32
 20. 2.5 Metode de cercetare și cunoaștere a clasei de elevi ca grup social 34
 21. 3 CAPITOLUL III. ANALIZA INFLUENȚEI METODELOR ȘI TEHNICILOR INTERACTIVE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE ASUPRA COEZIUNII CLASEI DE ELEVI 39
 22. 3.1 Argumentul studiului 39
 23. 3.2 Ipoteze și obiective 40
 24. 3.3 Subiecții studiului: grupe experimentale și grupe de control 42
 25. 3.4 Metodologia cercetării: metode și instrumente 43
 26. 3.5 Rezultatele cercetării: analiza și interpretarea datelor 44
 27. 3.5.1 Diagnosticarea nivelului initial al atitudinii de învățare 44
 28. 3.5.2 Rezultate obținute prin aprecierea motivației de învățare 48
 29. 3.5.3 Rezultatele obținute prin metoda observării 52
 30. 3.5.4 Rezultate obținute prin analiza documentelor și metoda sociometrică 55
 31. CONCLUZII 58
 32. BIBLIOGRAFIE 60
 33. ANEXE 63
 34. Anexa 1. Determinarea intensității atitudinii de învățare a elevilor 63
 35. Anexa 2. Test de apreciere a motivației de învățare 64
 36. Anexa 3. Observarea atitudinii de învățare la elevii de ciclu primar 67
 37. Anexa 4. Matricea sociometrică 69
 38. Anexa 5. Indicele de statut preferențial 70

Extras din disertație

INTRODUCERE

Abordarea acestei lucrări, prin aspectele teoretice, metodele de abordare și practică, își propune să evidențieze complexitatea factorilor ce influențează dezvoltarea elevului, atitudinea sa față de învățare și față de grupul educațional din care face parte. În această perspectivă, consider tematica respectivă ca fiind de mare actualitate pentru învățământul modern din România, în ideea de a propune lecții cât mai interactive, pentru a stimula elevii de vârstă mică, din ciclul primar, atât în ceea ce privește dezvoltarea intelectuală, cât și coeziunea de grup.

De asemenea, ca și argument al aspectelor practice pe care le-am detaliat în al treilea capitol al lucrării, am dorit să accentuez importanța tuturor factorilor în atitudinea față de învățare a celui mic: de la temperament și caracter, până la influența familiei, a dascălului și a comunității din care face parte, grupul de elevi. Ciclul primar reprezintă o etapă decisivă pentru formarea tânărului și perfecționarea specialistului de mâine. Una din preocupările fundamentale ale pedagogiei a fost și este tratarea diferențiată a elevilor, problemă care necesită și studii psihologice, prin cunoașterea capacităților și aptitudinilor psihice ale elevilor, studii biologice și sociologice, analizând particularitățile mediului socio-cultural din care provin educații, relațiile interumane.

Diferențierea în învățare are ca scop eliminarea unor lacune în cunoștintele și deprinderile elevilor și atingerea performanțelor minimale acceptate, dar și îmbogățirea și aprofundarea cunoștintelor elevilor capabili de performanțe superioare. Tratarea diferențiată a elevilor în cadrul lecțiilor de la școală ajută cadrele didactice să găsească metode și procedee optime de intervenție, prevenire și stimulare a elevilor și ar contribui la o mai bună adaptare a conținutului învățământului și a programei la necesitățile celor ce sunt implicați în procesul instructiv-educativ. Învățarea este activitatea cu un inalt grad de complexitate si care s-a bucurat de un interes deosebit mai ales din partea psihologilor. Progresul in cunoasterea tipurilor de transformari prin care se produce evolutia fiintei vii in mediu a contribuit la precizarea semnificatiei notiunii de învățare.

Copilul invata cunostinte si priceperi, obisnuinte, atitudini fata de oameni sau lucruri, valori, interese, gusturi, sentimente, modalitati de aplicarea a cunostintelor si modalitati de rezolvare de probleme, isi invata coordonatele imaginii de sine si diferite rapoarte intre dimensiunile personalitatii, se invata ca om. Prin învățare se inteleg numai acele modificari ale comportamentului care nu depinde exclusiv de functiile receptorilor si efectorilor, nu se exprima doar intr-o modificare a nivelului de activism cerebral, ci apar ca urmare a experientei individuale si sunt relativ stabile, aceste aspecte constituindu-se in note definitorii ale învățării ca activitate in acceptiunea ei psihologica a termenului de activitate. Învăț|area exp|rima modific|area cu un an|umit grad de stabili|tate in timp a comportament|ului, ca ur|mare a confrunt|arii individ|ului cu situ|atii pe|ntru care nu are elabo|rate instrum|ente adec|vate de a le face fata.

Integr|area copil|ului în me|diul șc|olar presu|pune o bună acomo|dare a elev|ului la sarci|nile pe care i le im|pune șc|oală și activit|atea de învă|țare. Ea se evidenț|iază prin capacit|atea elev|ului de integ|rare în activi|tate și în v|iața șc|olii, expri|mată prin: reu|șita șco|lară, acomod|area la cerin|țele șc|olii, cole|ctiv dida|ctic, c|lasa de e|levi, microgru|puri for|mate, orient|area șco|lară adec|vată resurs|elor int|erne și ext|erne, cerin|țele fami|liei si ale medi|ului so|cial. Un c|opil bine ada|ptat se s|imte inte|grat în grup, per|cepe poz|itiv gr|upul șc|olar, e perc|eput poz|itiv de c|ătre grup, îi face plă|cere să fie la șc|oală, reuș|ește să facă față cerinț|elor diferit|elor discip|line de învăța|mânt.

În cla|sele pri|mare, școl|arul are o personali|tate in evol|utie. Adapt|area sa șco|lară rez|ulta din f|elul in care se ajust|eaza caracteristi|cile si trasatu|rile sale de personali|tate la exigen|tele șco|lare din ce in ce mai mari. Pregat|irea pe|ntru o integ|rare șco|lară reu|sita, in|cepe inca din fam|ilie, apoi cont|inua in gradi|nita. In|trat in șc|oală, cop|ilul este solic|itat in|tens intelec|tual, învăț|area deve|nind t|ipul fundame|ntal de activi|tate. El doband|este o mai mare stabili|tate si un echil|ibru al vi|etii afec|tive. Atitud|inea fata de șc|oală, f|elul relation|arii cu ceil|alti, de|pind de experi|enta de v|iata acumu|lata in fam|ilie. Daca pări|nții reu|sesc sa men|tina in fam|ilie o atmos|fera c|alda, securiz|anta si isi manif|esta autorit|atea intr-un mod echili|brat, a|cest fapt va avea rezon|ante pozi|tive in adapt|area pro|priu-|zisa, iar cop|ilul are o s|tima de sine in|alta, e increz|ator in sine, respons|abil. În conlc|uzie, cop|ilul are ne|voie de o ambi|anta c|alda, dar si de supu|nere, de re|guli ca|rora sa se confor|meze, stabi|lite in a|cord cu pări|nții.

Bibliografie

1. Aguilar, E., The Art of Coaching Teams. Building Resilient Communities That Transform Schools, San Francisco CA, Jossey-Bass A Wiley Bran, 2016.

2. Balan B, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice. Ediția a III-a. Iași , Editura Polirom, 2009.

3. Bernat S.E., Tehnica învățării eficiente, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2003.

4. Birch, A., Psihologia dezvoltării, Ed. Tehnică, Bucurști, 2000.

5. Bocoș M. Instruirea interactivă. Repere axiologice și metodologice. Iași, Editura Polirom, 2013.

6. Bocoș, M., Teoria și practica cercetării pedagogice, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2003.

7. Boncu, Ș., Ceobanu, C., Psihosociologie școlară, Editura Polirom, Iași, 2013.

8. Cerghit I. Metode de învățământ. București, Editura Didactică și Pedagogică, 2006.

9. Chiș V. Provocările pedagogiei contemporane, Ed. PUC, Cluj-Napoca, 2002.

10. Crenguța L.O., Pedagogie. Alternative metodologice interactive, Editura Universității din București, București, 2003.

11. Cristea S. Fundamentele pedagogiei. București, Editura Polirom, 2010.

12. Cucoș C. Istoria pedagogiei, Idei și doctrine pedagogice fundamentale. Ediția a II-a revăzută și adăugită. Iași, Polirom, 2017.

13. Cucoș, C., Pedagogie, Ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Polirom, Iași, 2006.

14. David, D., Tratat de psihoterapii cognitive și comportamentale, Editura Polirom, Iași, 2006.

15. Gardner, H., Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, New York: Basic Books, 2008.

16. Goleman, D., Inteligența emoțională, Editura Curtea Veche, București, 2007.

17. Iluț, P., Sinele și cunoașterea lui, Editura Polirom, Iași, 2001.

18. Ionescu I., Preda V., Bocoș M. Tratat de didactică modernă. Pitești, Editura Paralela 45, 2009.

19. Ionescu, M., Demersuri creative în predare și învățare, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000.

20. Iucu, R. B., Managementul clasei de elevi, Aplicații pentru gestionarea situațiilor de criză educațională, Editura Polirom, Iași, 2006.

21. Jude I. Psihologie școlară și optim educațional. București, Editura Didactică și Pedagogică, 2002.

22. Lemeni, G., Mihalca, L., Mih, C., Activități de consiliere și orientare la ciclul primar, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2005.

23. Minulescu, M., Psihologia copilului mic, Editura Psyche, București, 2003.

24. Mureșan, A., Cunoașterea și conducerea grupurilor sociale, Editura Accent, București, 2005.

25. Neculau, A., Dinamica grupului și a echipei, Polirom, Iași, 2007.

26. Neculau, A., Grupul în psihologia socială, Manual de psihologie socială, Polirom, Iași, 2003.

27. Radu I. Didactica teoriei instruirii. Pitești, Editura Paralela 45, 2005.

28. Răduț-Taciu, R., Individualitate și grup în lecția modernă, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2003.

29. Sălăvăstru, Dorina, Psihologia educației, Ed. Polirom, Iași, 2004.

30. Stan E., Managementul clasei, Editura Aramis, București, 2003.

31. Stan, C., Teoria educației. Actualitate și perspective, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001.

32. Stănculescu E. Psihologia educației. București, Editura Universitară, 2008.

33. Tauber, Robert, T., Classroom Management. Sound Theory and Effective Practice, 4th Edition, Praeger Publishers, London, 2007.

34. Trif, Letiția, Pedagogia învățământului preșcolar și primar, Editura Eurostampa, Timișoara, 2008.

35. Wragg, E. C., Class Management in the Secondary School, Routledge Falmer, NY, 2001.

Surse online:

36. Gavreliuc, D., Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, material disponibil online la adresa: http://docplayer.ro/173948100-Psihologia-educa%C8%9Biei-departamentul-pentru-preg%C4%83tirea-personalului-didactic-uvt.html, accesat la 17.05.2020.

37. Managementul clasei de elevi, material accesibil online la adresa: http://www12.tuiasi.ro/users/58/Managementul%20clasei%20de%20elevi.pdf, accesat la 14.05.2020.

38. Metode și tehnici interactive de grup, material accesibil online la adresa: http://gradinitapp25-tm.ro/files/Metode%20si%20tehnici%20interactive%20de%20grup.htm, accesat la 14.05.2020.

39. Rolul tehnicilor sociometrice ca instrument de cunoaștere a colectivulului de elevi, material disponibil online la adresa: https://ccdtulcea.ro/wp/wp-content/uploads/revista/4/Rolul-tehnicilor-sociometrice-ca-instrument-de-cunoastere-a-colectivului-de-elevi.pdf, accesat la 18.05.2020.

40. Trînc, L., Metodele interactive și rolul lor în dinamica grupului de elevi, material disponibil online la adresa: https://concursurilecomper.ro/rip/2014/martie2014/30-TrincLauraCarmen-Metodele_interactive.pdf, accesat la 20.05.2020.

Preview document

Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 1
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 2
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 3
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 4
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 5
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 6
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 7
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 8
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 9
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 10
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 11
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 12
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 13
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 14
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 15
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 16
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 17
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 18
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 19
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 20
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 21
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 22
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 23
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 24
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 25
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 26
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 27
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 28
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 29
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 30
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 31
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 32
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 33
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 34
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 35
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 36
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 37
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 38
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 39
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 40
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 41
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 42
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 43
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 44
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 45
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 46
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 47
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 48
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 49
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 50
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 51
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 52
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 53
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 54
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 55
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 56
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 57
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 58
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 59
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 60
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 61
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 62
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 63
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 64
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 65
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 66
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 67
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 68
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 69
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 70
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 71
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 72
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 73
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 74
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 75
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 76
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 77
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 78
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 79
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 80
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 81
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 82
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 83
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 84
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 85
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 86
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 87
Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional - Pagina 88

Conținut arhivă zip

 • Metode, tehnici si instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educational.doc
 • Metode, tehnici si instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educational.pdf
 • Metode, tehnici si instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educational.pptx

Alții au mai descărcat și

Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ

ARGUMENT „OMUL nu poate deveni OM decât prin EDUCAȚIE” (Kant) În toate societățile lumii, educația ocupă un loc foarte important. Fiecare om își...

Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi

Metodele de învățământ reprezintă căile folosite de cadrul didactic pentru a-i sprijini pe elevi să descopere lumea înconjurătoare. Acestea...

Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie

ARGUMENT De-a lungul istoriei educația a înregistrat numeroase schimbări, unele însemnate, în scopul apropierii protagoniștilor acesteia- copiii,...

Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți

Introducere Omul este o fiinţă complexă, iar nevoia de a comunica, de a transmite sau de a primi semnale, mesaje (informaţii, idei, sentimente)...

Cercetare - curriculumul școlar

1. Obiective si ipoteze Activitatea de predare, la fel ca şi cea de învăţare sunt fundamentale în dezvoltarea viitoare a elevilor. După Anca Dragu...

Stimularea creativității elevilor cu deficiență mintală prin utilizarea strategiilor didactice interactive

INTRODUCERE Școlaritatea este apreciată ca vârsta ce cuprinde o importantă experiență educațională din viața unei persoane. Pe parcursul ei se...

Finalitățile Educației

Finalitatile educatiei reprezinta orientarile valorice ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii definite la nivel de sistem (...

Memoria

Stim din viata de toate zilele ca cele percepute de noi in trecut,cele citite sau gandite etc. nu dispar dupa ce faptul s-a consumat.In mod...

Te-ar putea interesa și

Strategii de management și practici incluzive la nivelul clasei în învățământul primar

Managementul fiind una dintre cele mai vechi arte şi cele mai noi ştiinţe, răspunde tot mai prezent, în tot mai multe domenii, necesităţilor...

Cercetarea Pedagogică

Cercetarea pedagogică 1. Introducere Dezvoltarea pedagogiei ca ştiinţă a fost condiţionată din totdeauna, dar mai cu seamă în ultimul secol, de...

Introducere în Psihologie

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA PSIHOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ 1.1. Definirea psihologiei. Istoricul cunoaşterii psihologice Etimologic,...

Managementul Clasei de Elevi

Disciplina Managementul clasei de elevi (MCE) face parte din programul de pregătire a personalului didactic şi vizează cunoaşterea conceptelor de...

Ai nevoie de altceva?