Toate disertatiile din domeniul Religie

 • Sfintii Apostoli - Propovaduitorii prea Sfintei Treimi

  Credinţa într-un singur Dumnezeu personal - monoteismul - este învăţătura principală care s-a descoperit în Vechiul Testament (Ieşire XX, 2-3; Deut.VI, 4; Isaia XLIII, 10-11) şi care s-a păstrat şi în Noul Testament (Marcu XII, 29; Ioan XVII, 3). Existenţa lui Dumnezeu, ca fiinţa creatoare a întregului univers şi prezenţa în creaţia Sa, este afirmata chiar în primul verset al Sfintei Scripturi: „La început, Dumnezeu a făcut cerul şi pământul” (Fac. I, 1). Dumnezeu există prin Sine, fiind...

 • Euharistia - Hrana nemuririi

  Tainele sunt porţi ale harului şi ale Împărăţiei lui Dumnezeu. O Taină este totdeauna „un eveniment în Biserică, prin Biserică şi pentru Biserică. Orice Taină se răsfrânge asupra tuturor credincioşilor. Orice botezat şi pecetluit cu Taina Sfântului Mir, este o naştere în Biserică ce se împodobeşte cu încă un membru, orice iertare, dezlegare aduce pe penitent în Biserică. Dacă harul Sfintelor Taine este după învăţătura ortodoxă acel fluid al întâlnirii şi comuniunii spirituale personale...

 • Tainele de initiere in viata crestina

  Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică, ajungând într-o stare în care mântuirea realizabilă prin propriile noastre puteri era imposibilă. Dumnezeu însă, în nemărginita Sa bunătate şi înţelepciune a găsit cel mai potrivit mijloc al izbăvirii omului de rău, hotărând Întruparea Fiului Său pentru mântuirea lumii (Efeseni 2, 4-5). Biserica, în calitatea sa de Trup tainic al lui Hristos,...

 • Comuniunea in Ortodoxie

  INTRODUCERE Înainte de tratarea capitolelor, despre diferitele forme ale comuniunii vom spune câteva cuvinte despre comuniune în general. Noţiunea comuniunii (Koinonia) provine din Noul Testament unde în sens „vertical” înseamnă legătura dintre credincioşi şi Dumnezeu, iar în sens „orizontal” dragostea care uneşte pe fiii aceluiaşi Părinte ceresc (I Ioan 1, 2; 1, 7; 4, 7; I Cor. 1, 9; 10, 16). „Koinonia” este în primul rând unirea cu Hristos. “Prin ea Dumnezeu îşi face „intrarea” în sufletul...

 • Situatia Politica si Religioasa in Vremea Imparatului Alexios I Comnenul(1081-1118)

  Introducere Imperiul Bizantin a dominat secole de-a rândul răsăritul Europei, influenţând populatiile din această zona, fiind la rândul sau influenţat de popoarele învecinate. Nicolae Iorga spunea : „Bizanţul e consolidare ca pentru toate vremile: bătrâneţea lui e numai aparentă. El e o concepţie ce poate primii toate naţiile: e ideea romană, biserica ortodoxă, cultura clasică grecească si pe langă toate elementele acestea, el prezintă şi posibilitatea de conlucrare a tuturor raselor . Toată...

 • Probleme de Bioetica cu Privire la Inceputurile Vietii Umane

  INTRODUCERE Referitor la Dumnezeu şi la om, teologia ortodoxă pleacă de la adevărul fundamental revelat că atât Dumnezeu cât şi omul sunt existenţe personale. Omul este persoana creată după chipul lui Dumnezeu, deci subiect deschis comuniunii iubitoare cu alte subiecte El este chemat în existenţă să dobândească asemănarea cu Dumnezeu, deci îndumnezeirea prin har. Demnitatea şi măreţia omului trebuie căutate în această calitate de a fi creat de Dumnezeu după chipul Său, deci în relaţie...

 • Crestinismul in Spatiul Public European

  INTRODUCERE Misiunea creştină este trimiterea Bisericii în lume în vederea propovăduirii Evangheliei la toate neamurile şi a integrării oamenilor în Împărăţia lui Dumnezeu, întemeiată prin lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos, inaugurata ca arvuna sau ca anticipare a ei în istorie în Biserică, prin pogorârea Duhului Sfânt, care se va manifesta în plenitudinea ei la a doua venire a lui Hristos în slavă. Misiunea este o vocaţie apostolică a Bisericii. Ea comportă două aspecte esenţiale:...

 • Legaturile Bisericii Ortodoxe Romane cu Patriarhia Ecumenica de-a Lungul Vremii

  Introducere: Legăturile dintre Biserica Ortodoxă Română şi Patriarhia Ecumenică de Constantinopol, a reprezentat pentru mine o problema interesantă pe care am considerat-o bună de abordat la finalitatea studilor de licenţă şi astfel că sub supravegherea Părintelui Profesor Dr Vasile Muntean, am încercat să expun istoricile legături care au fost între Biserica noastră şi cea a Constantinopolului Odată cu întemeierea statelor independente ale Ţărilor Române, Ţara Românească şi Moldova, au...

 • Liturghie si Slujire Sociala

  Preliminarii Omul este creat de Dumnezeu pentru a trăi în comuniune cu comunitatea din care face parte, pentru că omul – deşi cade în păcat singur – nu se poate ridica spre Dumnezeu decât împreună cu alţii. Aceasta pentru că omul nu este creat de Dumnezeu în izolare, ci după chipul Sfintei Treimi , adică cu deschidere spre comunitate şi spre comuniune în iubire, având în vedere că „Dumnezeu este iubire”. Sub acest aspect, antropologia creştin îl plasează întotdeauna pe om numai în sfera...

 • Cunoasterea lui Dumnezeu

  INTRODUCERE Dumnezeu Se face cunoscut oamenilor, El este imanent şi transcendent în acelaşi timp. Deşi pare o afirmaţie paradoxală, totuşi fiinţa trinitară aparţine naturii transcendente a lui Dumnezeu, este opera voinţei Sale. Prin iconomie, Dumnezeu Se revelează, creând lumea şi întrupându-se. Conform revelaţiei dumnezeieşti supranaturale, lumea este opera lui Dumnezeu, creată din nimic ,,ex nihilo”. Dumnezeu n-a creat-o dintr-o necesitate internă sau externă, ci în mod liber, odată cu...

 • Sfanta Treime

  INTRODUCERE Sfânta Treime constituie, temeiul de nezdruncinat al gândirii religioase, al evla¬viei, al vieţii duhovniceşti, al oricărei experienţe. Pe Ea o căutăm atunci când îl căutăm pe Dumnezeu, atunci când căutăm plinătatea, sensul şi ţelul exis¬tenţei. Sfânta Treime se impune conştiinţei noastre religioase: potrivit Părintelui Florensky, gândirea umană nu are altă soluţie, pentru a găsi o stabilitate absolută, decât să accepte antinomia treimică. Res¬pingerea Treimii ca temei unic al...

 • Hristologia

  INTRODUCERE A vorbi despre Persoana lui Iisus Hristos, într-o lume, în care răul se acutizează pe zi ce trece, nu este un lucru uşor. Despre Iisus Hristos se vorbeşte la orice pas, se interpretează texte biblice, se face ştiinţă teologică, se evocă întâmplări actualizate din existenţa concretă, iar viaţa, cum observăm, este într-o derută existenţială extrem de tragică. Dumnezeirea lui Hristos şi umanitatea Sa în taina ipostatică cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt nu fac abstracţie de timpul...

 • Mesianismul

  INTRODUCERE Ideea mesianică ia naştere odată cu începutul neamului omenesc. Ceea ce a provocat doctrina despre reformatorul sufletului omenesc a fost necesitatea unei reacţii radicale împotriva factorilor ce au produs o atât de accentuată suferinţă socială. “Autorii cărţilor Vechiului Testament se fac ecoul voinţei divine şi vestesc treptat că omul va ieşi din acea stare de barbarie. Astfel, de la întâia carte a Vechiului Testament, persoana Mântuitorului promis se vede anunţată ca un fir...

 • Evolutia Crestina a Civilizatiei Daneze in Evul Mediu

  ARGUMENT Lucrarea de faţă este intenţia nedesimulată a interesului suscitat de către societatea daneză, în cadrul unei mobilităţi oferite de Universitatea Bucureşti, în care am avut oportunitatea să îi cunosc în mai de aproape pe cei ce îşi spun “urmaşii vikingilor”. Societatea daneză în însăşi structura ei atrage, dar cu atât mai mult cu cât ajungi să le cercetezi istoria şi modul de evoluţie din punct de vedere religios. Deşi în fază incipientă această problemă a religiozităţii nu era de...

 • Teme Biblice in Lumina Cercetarilor Stiintifice Actuale

  INTRODUCERE Actul creaţiei, în mod fundamental implică necesitatea unui sens profund. Este un sens semnificativ care va străbate întreaga istorie a creaţiei. Faptul că aparţinem creaţiei ne impune o sumă de întrebări asupra sensului existenţei noastre, a devenirii noastre în istorie, dar şi a devenirii cosmosului în care trăim. Creaţia presupune o legătură intrinsecă între Creator şi lume, iar sensul veritabil al creaţiei nu se poate împlini într-o manieră autonomă. Creaţia nu-şi poate găsi...

Pagina 1 din 2