Companiile internaționale în contextul globalizării

Disertație
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 111 în total
Cuvinte : 78191
Mărime: 331.94KB (arhivat)
Publicat de: John O.
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Neag Marcel

Cuprins

 1. CAP.1
 2. LOCUL ŞI ROLUL COMPANIILOR MULTINAŢIONALE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII
 3. 1.1]-ÎNCEPUTUL GLOBALIZĂRII.3
 4. 1.2]-TRĂSĂTURILE GLOBALIZĂRII ECONOMICE.5
 5. 1.3]-IMPORTANŢA PROCESULUI DE GLOBALIZARE ŞI ROLUL COMPANIILOR MULTINAŢIONALE ÎN CONTEXTUL ACESTUI PROCES.7
 6. 1.4]- GLOBALIZARE VERSUS SEGMENTARE.10
 7. 1.5]- GLOBALIZARE SI ANTIGLOBALIZARE. LIMITELE GLOBALIZĂRII.14
 8. CAP. 2
 9. COMPANIA MULTINAŢIONALĂ-DEFINIRE SI CARACTERISTICI.
 10. 2.1]-DEFINIREA CONCEPTULUI DE COMPANIE MULTINAŢIONALĂ.19
 11. 2.2]-NAŢIONALITATEA ŞI DIVERSITATEA SECTORIALĂ A COMPANIILOR MULTINAŢIONALE.22
 12. 2.3]-DIMENSIUNILE COMPANIILOR MULTINAŢIONALE.23
 13. 2.4]-OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE COMPANIILOR MULTINAŢIONALE CA CETĂŢENI CORPORATIVI ÎN DIFERITE ECONOMII RECEPTOARE .25
 14. CAP. 3
 15. DIMENSIUNEA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTERNAŢIONAL
 16. 3.1]-CONCEPTUL DE MARKETING INTERNAŢIONAL.29
 17. 3.2]-COMPONENTA STRATEGICĂ A MARKETINGULUIINTERNAŢIONAL.32
 18. 3.3]-PRINCIPALELE ASPECTE ALE MARKETINGULUI STRATEGIC INTERNAŢIONAL.35
 19. 3.4]-PLANIFICAREA STRATEGICĂ ÎN MARKETINGUL INTERNAŢIONAL.37
 20. 3.5]-FACTORII DETERMINANŢI AI STRATEGIEI DE MARKETING INTERNAŢIONAL.46
 21. 3.6].-GREŞELI ALE MARILOR COMPANII.55
 22. CAP. 4
 23. PRIMUL PAS ÎN MARKETINGUL STRATEGIC AL COMPANIILOR MULTINAŢIONALE-ALEGEREA ŞI SEGMENTAREA PIEŢELOR EXTERNE
 24. 4.3]-PROCESUL DE SELECTARE A PIEŢELOR EXTERNE.61
 25. 4.4]-STRATEGII DE SELECTARE A PIEŢELOR EXTERNE.62
 26. CAP.5
 27. STRATEGIILE DE MARKETING PRIVIND PĂTRUNDEREA, POZIŢIONAREA ŞI POZIŢIA COMPETITIVĂ APLICATE DE COMPANIILE MULTINAŢIONALE
 28. 5.1]-PĂTRUNDEREA PE PIEŢELE INTERNAŢIONALE.66
 29. 5.2]-STRATEGII DE POZIŢIONARE PE PIEŢELE EXTERNE-ŢINTĂ.81
 30. 5.3]-STRATEGII COMPETITIVE ÎN MARKETINGUL INTERNAŢIONAL.85
 31. CAP. 6
 32. STRATEGIILE DE MARKETING PRIVIND PĂTRUNDEREA, POZIŢIONAREA ŞI POZIŢIA COMPETITIVĂ APLICATE DE COMPANIILE MULTINAŢIONALE
 33. 6.1]-PATRUNDEREA PE PIETELE INTERNATIONALE.66
 34. 6.2]-STRATEGII DE POZITIONARE PE PIETELE EXTERNE-TINT.81
 35. 6.3]-STRATEGII COMPETITIVE IN MARKETINGUL INTERNATIONAL.85
 36. CAP. 7
 37. STRATEGIILE MIX-ULUI DE MARKETING APLICATE DE COMPANIILE MULTINAŢIONALE PE PIAŢA PRODUSELOR DE TUTUN DIN ROMÂNIA
 38. 7.1]-STRATEGIA DE PRODUS.92
 39. 7.2]-STRATEGIA DE PREŢ.99
 40. 7.3]-STRATEGIA DE PROMOVARE.101
 41. 7.4]-STRATEGIA DE DISTRIBUŢIE.104
 42. CONCLUZII.107
 43. BIBLIOGRAFIE.110

Extras din disertație

CAP.1

LOCUL ŞI ROLUL COMPANIILOR

MULTINAŢIONALE ÎN CONTEXTUL

GLOBALIZĂRII

1.1]-Începutul globalizării

Globalizarea economică -ca si concept- a apărut din nevoia teoriei economice de a folosi concepte noi, capabile să explice cu o acurateţe mai mare, enormele transformări intervenite în ultimul timp în economia internaţională, transformări apărute de-a lungul ultimelor două decenii.

Cercetătorii-operând într-un sistem economic în cadrul căruia s-au amplificat enorm relaţiile de interdependenţă şi s-a conturat deja ceea ce ne-am obişnuit să numim ” piaţa globală", -s-au văzut confruntaţi cu noi cerinţe privind maniera de a explica noile caracteristici ale mecanismului economic mondial. Mai mult decât atât, ei au trebuit să-şi schimbe radical optica sub care sunt privite afacerile internaţionale, relaţiile dintre firmele care au atins un nivel înalt de internaţionalizare, până la urmă, întreaga arhitectură a economiei mondiale.Deşi globalizarea economică nu reprezintă un fenomen absolut nou, primele simptome ale acestuia apărând cu mult timp în urmă, ea poate fi considerată ca şi concept nou născut pe fondul evoluţiei vertiginoase a evenimentelor economice abia în prima parte a secolului XX.

În legătură cu fenomenul globalizării-una din problemele larg dezbătute vizează momentul declanşării lui, cu alte cuvinte a începutului său. Deşi nu s-a ajuns la nici un punct de vedere comun în ceea ce priveşte această problemă, făcându-se abstracţie de o serie de detalii istorice, s-au conturat, în cele din urmă, trei posibilităţi de abordare a acestui aspect, şi anume:

• unii consideră că despre globalizare se poate vorbi chiar de la începuturile istoriei,

efectele acestui proces resimţindu-se mai mult sau mai puţin în timp, până în momentul când a

cunoscut o accentuare deosebită;

• după alţii, dimpotrivă, globalizarea este un fenomen contemporan, caracteristic

modernizării şi dezvoltării capitalismului, cu menţiunea că, în ultimele decenii, a fost marcat de o

accelerare deosebită;

• în fine, poate fi întâlnit şi punctul de vedere potrivit căruia globalizarea constituie un

proces recent, asociat însă cu alte evenimente economice şi sociale cunoscute deja sub denumirea

de postindustrializare sau, aşa cum menţionează unii autori, cu reorganizarea capitalismului pe alte

baze.

Este oarecum exagerată incercarea de a pune conţinutul fenomenului globalizării, aflat fie şi la începuturile lui, pe seama unor evenimente istorice, fie ele şi de mare amploare,

Alţi cercetători au pus în evidenţă-pentru a ieşi din această capcană aparent teoretică- un argument care are toate şansele să fie acceptat, fiind absolut raţional, si care se referă la aria de cuprindere a procesului de globalizare. Potrivit acestui punct de vedere, globalizarea, în sensul larg al cuvântului, acoperă trei domenii de activitate: economic, politic şi cultural. Evident, partea economicului vizează toate fazele procesului de reproducţie, adică producţia, repartiţia, schimbul şi consumul, reprezentând structura de rezistenţă, coloana vertebrală a globalizării, pe baza căreia apar şi se dezvoltă celelalte două componente, reflectate de relaţiile politice şi culturale.

Dacă, încă din fazele sale incipiente, tendinţa de globalizare a economiei a fost evidentă, celelalte două lauri -derivate din prima- au stârnit numeroase suspiciuni, ele fiind interpretate ca o consecinţă directă a expansiunii Europei şi a întregii lumi occidentale asupra tuturor teritoriilor situate în afara aşa-zisului „perimetru civilizator".

Cum o astfel de situaţie nu putea interveni pe primele trepte ale evoluţiei istorice a omenirii, iar abordarea globalizării cu mii de ani în urmă nu îţi găseşte nici un suport practic, se explică astfel de ce în unele lucrări mai recente se încearcă o altă ierarhizare a fazelor evolutive ale acestui proces. în cadrul acesteia se regăsesc elemente specifice tuturor celor trei arii de cuprindere ale sale. Ele sunt prezentate în lucrarea „Globalizarea, mit şi realitate" astfel:

- faza germinală (Europa,1400-1750), când apar primele hărţi ale planetei, ca urmare a

noilor descoperiri geografice, este adoptat calendarul universal, încep să se contureze hotarele

viitoarelor puteri coloniale;

- faza incipientă (Europa, 1750-1875), în cadrul căreia apar statele-naţiune, începe să se

dezvolte diplomaţia formală dintre ele, apar primele convenţii legale internaţionale, precum şi

primele idei despre internaţionalism şi universalism;

- faza decolării (1875-1925) când are loc un proces de conceptualizare a lumii în termenii

existenţei unei singure societăţi internaţionale şi a unei singure umanităţi, proces favorizat de

amplificarea legăturilor comerciale dinspre naţiuni independente, extinderea comunicaţiilor,

apariţia unor migraţii de masă (îndeosebi dinspre Europa spre America);

- faza disputelor pentru hegemonia mondială(1925-1969),declanşată de primul răz-boi mondial şi apoi de cel de-al doilea război mondial, temperate, într-o oarecare măsură, de înfiin-ţarea Ligii Naţiunilor Unite, care a atras atenţia asupra pericolelor ce decurg din ignorarea unor pro-bleme cu caracter global (poluarea, explozia demografică, epuizarea resurselor naturale, subdez-voltarea economică, etc);

- ultimele decenii ale secolului XX, când s-au fîicut progrese uriaşe în explorarea spaţiului

cosmic şi în telecomunicaţii, a avut loc apariţia diferitelor forme de integrare regională, pe fondul

adâncirii fără precedent a diviziunii internaţionale a muncii.

Reiese astfel că globalizarea e un fenomen istoric, dar de natură recentă, fiind caracteristic mai degrabă celei de-a doua jumătăţi a secolului XX, decât secolelor anterioare. Fireşte, rădăcinile sale sunt suficient de adânci, regăsindu-se în faptele premergătoare apariţiei capitalismului, deve-nind, după aceea, un însoţitor permanent al dezvoltării lui şi modernizării societăţii umane. Deşi factorul care i-a imprimat tendinţa de afirmare a fost procesul industrializării, poate fi considerată pe drept cuvânt ca fiind solventul globalizării - raţionalitatea. Ea a contribuit din plin la deperso-nalizarea activităţii economice, aceasta din urmă fiind ghidată pretutindeni în lume de aceleaşi principii de eficienţă.

Fiind un concept relativ nou, globalizarea nu a beneficiat de la început de o definiţie clară. Primele momente, trepte de formalizare ştiinţifică au fost o încercare de stabilire a unei legături între ceea ce am putea numi transnaţional şi „conştiinţa globală" a popoarelor. Ambele formulări sunt destul de stângace, dar, pentru început, ele au fost folosite drept argument în semnalarea existenţei unui sistem internaţional de relaţii menite să sensibilizeze opinia publică asupra protecţiei mediului natural, stabilirii unor obiective economice comune cu scopul eradicării sărăciei în lume, intensificarea schimburilor de mărfuri şi servicii pe baze mai echitabile etc. Nu au lipsit, în acest context, nici încercările de unificare a unor religii, deşi, până la urmă, religia s-a dovedit a fi unul dintre factorii cei mai dificili în procesul globalizării. Creşterea „conştiinţei globale" a alimentat treptat convingerea că lumea poate fi reprodusă ca un singur sistem.

Unii cercetători-Intuind pericolul ruperii artificiale a unor legături seculare create între naţional şi internaţional- prezintă conştiinţa globală sub o formă holistică, în sensul legăturilor fenomenologice între patru elemente şi anume: individul luat ca atare, societatea naţională, sistemul internaţional al societăţilor şi umanitatea în general. Potrivit acestui punct de vedere, aceste patru elemente, luate împreună, alcătuiesc ceea ce am putea numi „câmpul global" a cărui structură trebuie neapărat introdusă în calcul atunci când analizăm fenomenul globalizării. Se stabilesc relaţii foarte strânse intre cele patru elemente menţionate mai sus, astfel încât umanitatea nu poate fi diferenţiată pe rase, clase sau genuri, ea alcătuind un tot, o rezultantă a influenţelor generate de primele trei componente.

R. Robertson-cu toate acestea- nu e coerent până la capăt, fiind convins că globalizarea îşi are logica sa proprie, o logică internă care îşi are rădăcinile în cea ce se numeşte procesul de „omogenizare culturală a statelor naţionale" care ar fi început cam pe la mijlocul secolului XIX.

Lui A. Giddens îi aparţine un alt punct de vedere, el fiind unul dintre cei mai activi critici ai lui Robertson si susţinand că istoria modernă a societăţii umane e determinată de dezvoltarea statelor-naţiune, procesul de afirmare al acestora din urmă pornind de la o serie de evenimente istorice petrecute în a doua jumătate a secolului XIX. într-o serie de lucrări, A. Giddens leagă direct procesul de globalizare de dezvoltarea societăţii capitaliste moderne, considerându-1 ca fiind una din trăsăturile caracteristice ale acesteia. Tratarea extensivă a conceptului de modernizare, îtt lucrările sale, lasă să se reţină ideea că procesul globalizării nu este altceva decât o consecinţă directă a acestuia. A. Giddens menţionează la loc de frunte că transformările economice locale sunt parte integrantă a procesului de globalizare, demonstrând mai departe cu lux de amănunte cum lumea este dominată de corporaţiile multinaţionale care operează independent de aranjamentele politice. Aceste corporaţii au reuşit, în scurt timp, să creeze un sistem global de legături privind schimbul, încât lumea a devenit o singură piaţă a mărfurilor, muncii şi capitalului.

Preview document

Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 1
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 2
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 3
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 4
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 5
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 6
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 7
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 8
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 9
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 10
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 11
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 12
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 13
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 14
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 15
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 16
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 17
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 18
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 19
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 20
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 21
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 22
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 23
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 24
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 25
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 26
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 27
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 28
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 29
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 30
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 31
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 32
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 33
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 34
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 35
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 36
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 37
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 38
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 39
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 40
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 41
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 42
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 43
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 44
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 45
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 46
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 47
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 48
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 49
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 50
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 51
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 52
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 53
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 54
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 55
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 56
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 57
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 58
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 59
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 60
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 61
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 62
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 63
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 64
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 65
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 66
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 67
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 68
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 69
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 70
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 71
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 72
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 73
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 74
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 75
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 76
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 77
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 78
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 79
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 80
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 81
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 82
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 83
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 84
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 85
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 86
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 87
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 88
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 89
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 90
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 91
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 92
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 93
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 94
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 95
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 96
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 97
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 98
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 99
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 100
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 101
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 102
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 103
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 104
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 105
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 106
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 107
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 108
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 109
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 110
Companiile internaționale în contextul globalizării - Pagina 111

Conținut arhivă zip

 • Companiile Internationale in Contextul Globalizarii.doc

Alții au mai descărcat și

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Blocada Berlinului

Sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial aduce cu sine era Razboiului Rece,o confruntare deschisa, nonmilitara si limitata intre doua grupuri de...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Te-ar putea interesa și

Mondializarea și Influența Sa asupra Mediului Economic

Introducere Mondializarea reprezinta o retea de interdependente dezvoltata între statele lumii, o sinteza a transformarilor radicale cu care s-a...

Concurența pe Piața de Autoturisme în România

Productia, piata si concurenta în domeniul autoturismelor din România se afla înca de la începuturile lor sub influenta exigentelor interne si,...

Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România

CAP.1. ANALIZA STRUCTURALĂ A INDUSTRIEI TUTUNULUI DIN ROMÂNIA „We believe strongly that tabacco never be marketed to youth. It should only be...

Studiu de caz - modificarea strategiilor de transnaționalizare a întreprinderii la începutul secolului al XXI-lea

INTRODUCERE Tema prezentei teze de licenţă este: Modificarea strategiilor de transnaţionalizare a întreprinderii la începutul secolului al...

Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe

INTRODUCERE Globalizarea reprezintă o realitate care a devenit din ce în ce mai prezentă în vieţile noastre şi care a apărut din transformarea...

Globalizarea și impactul asupra vieții economice

Introducere Globalizarea, pe lângă faptul că este discutată şi tratată sub diferite forme din prisma tuturor treptelor societăţii în care trăim,...

Globalizare vs Diversitate Culturala. Impactul Asupra Afacerilor

INTRODUCERE Globalizarea este o temă care provoacă reacţii puternice şi mai puţin obişnuite. Şi asta, poate, din pricina că globalizarea, plasând...

Mondializarea

CAPITOLUL I . Dezvoltarea statului national democratic in Occident 1.1. Aparitia suveranitatii nationale Formarea statului modern trebuie...

Ai nevoie de altceva?