Politica industrială a uniunii europene

Disertație
5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 30514
Mărime: 128.41KB (arhivat)
Publicat de: Antonie Vasiliu
Cost: 11 puncte
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

 1. Introducere .3
 2. Capitolul I.5
 3. 1. Uniunea Europeană.5
 4. 2. Politicile Uniunii Europene.10
 5. 3. Europa are nevoie de industrie.11
 6. 4. Condiţiile – cadru în care operează industria.13
 7. Capitolul II.22
 8. 1. Politica industrială a Uniunii Europene.22
 9. 2. O nouă abordare a politicii industriale.27
 10. 3. O nouă politică de inovare industrială.28
 11. 4. O nouă guvernanţă a UE în domeniul politicii industriale.32
 12. Capitolul III.35
 13. 1. Creşterea competitvităţii la nivelul industriei.35
 14. 2. Schimbările la nivelul industriei.38
 15. 3. Industrie inovatoare.40
 16. 4. Industrie sustenabilă.42
 17. Capitolul IV.48
 18. 1. Promovarea industriei şi serviciilor.48
 19. 2. Promovarea modernizării industriale.51
 20. 3. Inovarea industrială.57
 21. 4. Politica industrială adaptată erei globalizării.62
 22. Capitolul V - Studiu de caz : Proiectul industrial de la Roşia Montană .67
 23. Concluzii.79
 24. Bibliografie .80

Extras din disertație

Introducere

Politica industrială este inclusă în legislaţia UE încă de la Tratatul de la Maastricht. Această politică este reglementată de codecizie şi afectează numeroase aspecte ale politicii de mediu, politica referitoare la piaţa unică şi politica în domeniul concurenţei. Mai multe comunicări adoptate de Comisie vizează, de asemenea, stabilirea condiţiilor favorabile pentru competitivitatea industrială .

Temei juridic: De la Tratatul de la Maastricht, articolul 157 din Tratatul CE prevede iniţiativele pentru politica industrială prin intermediul cărora Comisia poate coordona acţiunile statelor membre. Articolul, care a fost modificat prin Tratatul de la Nisa, este reglementat de codecizie, conferind Parlamentului rolul de colegislator.

Cadrul economic internaţional s-a schimbat profund în cursul ultimilor ani. Economia mondială a evoluat spre o economie globală. Economiile naţionale şi sectoarele lor de activitate sunt din ce în ce mai interdependente, fapt valabil atât în Europa cât şi în orice altă parte a lumii.

Concurenţa este tot mai prezentă şi ea determină legile nescrise ale dezvoltării economice, în general şi a celei industriale, în particular.

Pătrunderea noilor tehnologii, mai ales în domeniul informaţional, are un impact determinant asupra funcţionării tuturor sectoarelor din activitatea economică. Aceste tehnologii necesită, de altfel, eforturi considerabile de adaptare şi flexibilitate din partea întreprinderilor.

În acest context de profunde schimbări, care s-a adăugat importantei recesiuni economice de la începutul anilor ’90, industria europeană s-a angajat într-un proces de modernizare fără precedent. Diferitele sectoare din industrie au dorit să evidenţieze provocările acestui sfârşit de secol XX favorizând în strategiile lor consolidarea avantajelor competitive ale industriei europene şi acordând o atenţie sporită dezvoltării investiţiilor nemateriale (în domeniul inteligenţei, al cercetării şi inovării) şi cooperării industriale.

Principalul obiectiv al politicii industriale a Uniunii Europene este de a-şi consolida competitivitatea pe plan internaţional, oferind, totodată, clienţilor săi produse de calitate la preţuri avantajoase şi protejând mediul înconjurător. O revizuire a viziunii asupra dezvoltării industriale europene a devenit necesară la începutul anilor ’80, în faţa concurenţei tot mai crescute din partea marilor firme americane şi japoneze. Fără a face rabat de la politica sa în domeniul concurenţei, Comunitatea Europeană a început să se preocupe de formularea unei politici industriale care să încurajeze parteneriatele între firmele europene, să promoveze cooperarea în domeniul cercetării, pentru creşterea pe termen lung a competitivităţii lor pe piaţa mondială.

Conceptul de politică industrială actual diferă total de ceea ce însemna în urmă cu 20-30 de ani. În anii ’70-80, guvernele europene considerau că protecţionismul, prin reglementări şi bariere discriminatorii pentru protejarea companiilor naţionale contra concurenţei străine, era soluţia prosperităţii.

În prezent, este larg acceptată ideea că izolarea nu poate duce decât la stagnare economică şi că liberalizarea pieţelor este aceea care oferă cele mai mari beneficii atât consumatorului cât şi producătorului. În acest fel, mediul de afaceri şi industrial rămâne profitabil în cadrul unei pieţe tot mai globale şi mai competitive.

Politica industrială europeană acţionează prin măsuri şi reglementări pe două nivele diferite - primul este reprezentat de politicile industriale naţionale, cel de-al doilea de politica industrială comună a Uniunii Europene. Fiecare stat membru are propria sa tradiţie legată de politicile industriale. Ţări, cum sunt Franţa sau Italia, în mod tradiţional, sunt foarte intervenţioniste. Altele, ca Marea Britanie, se sprijină mai mult pe activităţile reglate de mecanismele de piaţă.

Deşi toate politicile naţionale trebuie să fie armonizate cu reglementările Uniunii, în fapt, în mod frecvent, încă, acestea sunt în contradicţie cu politica industrială a UE. Aceste politici naţionale au puterea, de exemplu, să manipuleze preţurile locale, să controleze monopolurile, să influenţeze poziţia firmelor (pe piaţă) prin intermediul asistenţei regionale, să ofere ajutor de stat sectoarelor în declin (în conformitate cu reglementările art. 92 din Tratatul CEE), să stabilească controale de mediu şi să introducă norme pentru activităţile industriale etc.

Politicile industriale locale luptă cu efectele programului pieţei unice, asigurând asistenţă propriilor sectoare industriale, în detrimentul competitorilor străini. Pe de altă parte, politica industrială actuală a Uniunii Europene, în conformitate cu art. 130 al Tratatului de la Maastricht , are ca sarcină principală asigurarea “condiţiilor necesare pentru ca industria europeană să fie competitivă”.

Ca urmare, politica industrială comunitară prevede acele măsuri care trebuie luate pentru ca mediul de afaceri să fie competitiv pe piaţa mondială şi să conducă la o creştere economică mai rapidă şi la crearea de noi locuri de muncă. Ea influenţează politicile din domeniul educaţiei şi pregătirii profesionale, cercetării şi dezvoltării, concurenţei şi mediului înconjurător. Există, de asemenea, şi măsuri concrete de sprijinire a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, care dovedesc importanţa deosebită acordată acestui sector.

Pentru atingerea obiectivelor vizate de politica industrială, Uniunea Europeană are în vedere simplificarea proceselor din mediul de afaceri, gestionarea şi sprijinirea programelor şi proiectelor de dezvoltare şi de aplicare a noilor tehnologii, susţinerea industriei europene pentru a se adapta la schimbările intervenite pe plan mondial, în vederea obţinerii succesului pe pieţele internaţionale moderne şi foarte flexibile.

Drumul de parcurs este, în contextul actual, lung şi anevoios. Uniunea Europeană are ca însărcinare esenţială în politica industrială garantarea unui cadru reglementar optim pentru industria europeană, iar autorităţile publice trebuie să asigure condiţiile optime pentru atragerea investiţiilor şi crearea locurilor de muncă.

Bibliografie

1. Liviu C. Andrei, Euro, Ediţia a II-a, revizuită, Editura economică, 2007;

2. Botez, Gh. Octavian – Integrarea României în Uniunea Europeană. Cerinţe pentru dezvoltarea industrială regională – Probleme economice nr. 41/1999, Centrul de informare şi documentare economică, Bucureşti

3. Cole, John; Cole, Francis – The Geography of the European Community – Routledge, London, 1993

4. Dobrescu, M. Emilian – Intreprinderile mici şi mijlocii sfidează viitorul – Probleme economice nr. 8/1999, Centrul de informare şi documentare economică, Bucureşti

5. Gilberto, Safarti – European industrial policy as a non-tariff barrier – articol în European Integration online papers (EioP) nr. 2, Vol.2, 1998

6. Manolache, Octavian – Drept comunitar. Cele patru libertăţi fundamentale. Politici comunitare – Ed. All, Bucureşti, 1999, Colecţia juridică

7. Lucica Matei, Decizia în Uniunea Europeană, Colecţia Caiete Jean Monnet nr. 3, 2007;

8. Programul naţional de aderarea la Uniunea Europeană – 2000 – DIE, mai 2000

9. H. Wallance, W. Wallance, M.A.Pollack, Elaborarea Politicilor în Uniunea Europeană, ediţia a cincea, 2005;

10. Strategia naţională de dezvoltare economică a României pe termen mediu – adoptată de Guvernul României, 16 martie 2000

11. Uniunea Europeană: Istoric, Instituţii, Procese Decizionale - Seria Micromonografii-Politici Europene, Institutul European din România, 2003;

12. Tratatul asupra Uniunii Europene (TUE);

13. Mihaela Dumitrescu, Instituţiile Uniunii Europene şi procesul de luare a deciziilor, Suport de curs IER, 5 mai 2008

14. Maria Barsan, Integrare economică europeană, Suport de curs, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” – Iaşi Centrul de Studii Europene

15. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor, O politică industrială integrată adaptată erei globalizării. Atribuirea celui mai important rol competitivităţii şi sustenabilităţi

16. Jovanovic, European Economic Integration, 1997, apud. Prof. Dr. Maria Birsan - Integrare Economică Europeană, Introducere în Integrarea Economică Europeană;

17. Comunicarea Comisiei către Parlamentul european, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor. Bruxelles, 24.1.2011; COM (2010) 614 final/4;

18. Uniunea Europeană, Ghid critic, (2007), Bucureşti, Regia Autonomă Monitorul Oficial,

19. Lucrarea Politica Industrială a Uniunii Europene, Cadrul de reglementare comunitar şi aspecte privind stadiul armonizării legislaţiei României;

20. Strategia 2020.

21. Actul privind piaţa unică. Douăsprezece pârghii pentru stimularea creşterii şi întărirea încrederii – „Împreună pentru o nouă creştere”, COM(2011) 206 final, 13.4.2011

22. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului, COM(2011) 315 final, 1.6.2011;

23. Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne;

24. Revizuirea „Small Business Act” pentru Europa, COM (2011)78/3, 23.2.2011;

25. Un buget pentru Europa 2020, COM (2011) 500 final

26. Proiectul Roşia Montană, site-ul http://www.rmgc.ro/

Preview document

Politica industrială a uniunii europene - Pagina 1
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 2
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 3
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 4
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 5
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 6
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 7
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 8
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 9
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 10
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 11
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 12
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 13
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 14
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 15
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 16
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 17
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 18
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 19
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 20
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 21
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 22
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 23
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 24
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 25
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 26
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 27
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 28
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 29
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 30
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 31
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 32
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 33
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 34
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 35
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 36
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 37
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 38
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 39
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 40
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 41
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 42
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 43
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 44
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 45
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 46
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 47
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 48
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 49
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 50
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 51
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 52
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 53
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 54
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 55
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 56
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 57
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 58
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 59
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 60
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 61
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 62
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 63
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 64
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 65
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 66
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 67
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 68
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 69
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 70
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 71
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 72
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 73
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 74
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 75
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 76
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 77
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 78
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 79
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 80
Politica industrială a uniunii europene - Pagina 81

Conținut arhivă zip

 • Politica industriala a uniunii europene.doc

Alții au mai descărcat și

Dezvoltare Durabilă

INTRODUCERE Actualitatea temei. Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să apară în...

Politica de mediu în România postdecembristă

I. Politica de mediu în Romania 1. Scurt istoric Industrializarea rapidă de la al Doilea Razboi Mondial a cauzat de apă pe scară largă şi...

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Blocada Berlinului

Sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial aduce cu sine era Razboiului Rece,o confruntare deschisa, nonmilitara si limitata intre doua grupuri de...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Te-ar putea interesa și

Studiu Asupra Lucrărilor de Reconstrucție Ecologică a Siturilor Industriale Neutilizate și Poluate

Introducere O analiză a perioadei actuale arată că societatea a ajuns la un nivel superior de dezvoltare ştiinţifică şi tehnică. Setea continuuă...

Situația Economică a Uniunii Europene

INTRODUCERE Gândirea promotoare a unei Europe unite este veche şi a fost exprimată prin diverse idei. În secolul trecut, marele scriitor francez...

Parlamentul European

CAP 1. SCURT ISTORIC AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Parlamentul European este singura institutie supranationala ai carei membri sunt alesi in mod...

Politica industrială a Uniunii Europene. Politica industrială a României

1. ECONOMIA INDUSTRIALĂ. GENEZĂ, EVOLUŢIE, CONDIŢIA ACTUALĂ Economia industrială, disciplină în proces de consolidare care îşi afirmă un statut...

Protecția atmosferei în dreptul comunitar

1.Introducerea în dreptul mediului Din punct de vedere etimologic, cuvântul mediu îşi are originea în latinescul medium care desemnează...

Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor

1.1. Scurt istoric al dezvoltării durabile În anii 60, un prim semn de exclamare apare odată cu apariţia unor cărţi precum “Primăvara liniştită”...

Dreptul internațional și instituții europene

Capitolul 1 Evoluţia procesului de integrare europeană 1.4. Accepţiuni 1.4.1. Idei şi curente integraţioniste Este un fapt de necontestat că...

Comunitățile europene

Comunitatile Europene sunt organizatii economice care, pornind de la necesitatile integrarii economice, au pregatit terenul pentru integrarea...

Ai nevoie de altceva?