Toate disertatiile din domeniul Turism

 • Organizarea evenimentelor in cadrul Hotelului West Plaza

  INTRODUCERE Motivul pentru care am ales să abordez această temă pentru a redactarea lucrarea de disertație a fost din dorința de a atrage atenția asupra importanței turismului de afaceri și a turismului de evenimente, care ajută la creșterea produsului intern brut al României. Împortanța acestei teme am realizat-o în momentul în care am observat lipsa promovării turismului de evenimente al țării noastre, creșterea economică ce s-ar putea realiza cu ajutorul acestui sector turistic, cât și...

 • Studiu comparativ privind imaginea destinatiilor turistice Poiana Brasov - Romania si Bad Gastein - Austria

  Lucrarea de față își propune să analizeze două stațiuni turistice montane renumite, una din România, Poiana Brașov și cealaltă din Austria, stațiunea Bad Gastein. Această analiză s-a făcut prin comparație, evidențiind atât aspectele pozitive, cât și necesitatea unor modificări și îmbunătățiri. Alegerea spre studiu a celor două stațiuni a necesitat foarte bune cunoștințe din zonele respective, a componentelor mediului geografic, care este bine individualizat în cadul celor două stațiuni...

 • La Tailande une destination touristique de l

  Introduction Depuis quelques années, le tourisme a été fondé comme un outil de lutte contre la pauvreté, et même un facteur de développement par les Nations Unies et par l’Organisation Mondiale du Tourisme qui se veut officiellement : - au service de la réalisation des objectifs du Millénaire - . Le tourisme doit permettre de mettre en valeur des cultures et des territoires, il doit créer des emplois pour les populations les plus pauvres et être une source de capitaux étrangers pour...

 • Ecoturismul si dezvoltarea sustenabila

  Introducere Titlul lucrării de disertație abordată este “Ecoturism și dezvoltare sustenabilă”. Alegerea acestei teme a fost influențată de actualitatea termenului ecoturism și dezbaterea subiectului de dezvoltare sustenabilă, demonstrând importanța lor în construirea unei societăți moderne fără a afecta mediul și generațiile următoare. În Capitolul I, sub numele “Dezvoltarea sustenabilă – obiectiv cheie al secolului XXI”, au fost expuse elementele teoretice ale dezvoltării sustenabile...

 • Dezvoltare durabila

  Introducere Alegerea temei “Dezvoltarea sustenabilă” a fost motivată de amplarea și popularitatea subiectului de dezvoltare sustenabilă și de asemenea importanța unui mediu curat și respectării acestuia. Importanța unei dezvoltări sustenabile este vitală în epcoa modernă, având în vedere gradul ridicat de globalizare, industrializare și creșterea demografică. Dezvoltarea sustenabilă este un proces care nu poate avea un sfârșit, societatea fiind într-o continuă creștere, iar noi strategii de...

 • Studii privind serviciile la Hotel Intim

  CAPITOLUL I: TURISMUL ŞI PERSPECTIVELE LUI 1.1. Turismul, ramură a economiei naţionale Turismul este, în înţelegerea multor profesionişti, cu precădere, o problemă de piaţă şi administraţie empirică. În timp ce aceste activităţi sunt importante, domeniul este şi mai important. Planificarea, dezvoltarea şi politica profiturilor depăşesc aspectele practice şi limitate ale tehnicilor de piaţă. În viitor, pregătirea profesioniştilor în domeniul turismului va avea nevoie de stăpânirea şi...

 • Importanta eficientei activitatii in turism

  INTRODUCERE Specificul activităţii turistice raportat de eficacitatea totală determinate de: sigura de aplicare a factorilor de producţie, definite de rezultatele efectuate cu cel mai scăzut cost de oportunitate, eficacitate de alocare a resurselor, prezentată de combinaţia optimă a factorilor de producţie destinaţi optinerii de bunuri şi servicii produse sunt repartizate în corelaţie cu dorinţele şi intenţiile folositorilor de a-şi cheltui veniturile disponibile. Lucrarea de disertație cu...

 • Studiu privind destinatia turistica Baile Herculane

  INTRODUCERE Potenţialul turistic al unei zone este un ansamblu de elemente naturale, economice şi cultural-istorice de interes turistic, care conferă unui teritoriu dat o anumită funcţionalitate turistică şi care reprezintă premise pentru dezvoltarea activităţii de turism. Poate fi deci considerat o ofertă turistică potenţială . Trebuie făcută însă distincţia între noţiunea de "potenţial turistic" şi cea de "patrimoniu turistic", definit ca un ansamblu de elemente ce...

 • Cercetarea obiceiurilor si traditiilor in zona turistica Semenic

  INTRODUCERE Lucrarea de disertație cu titlul Cercetarea obiceiurilor şi tradiţiilor în zona turistică Semenic a fost elaborată cu scopul de a evidenţia obiceiurile si traditiile din zona turistica Semenic. Lucrarea este structurată pe trei capitole, primele doua fiind de cercetare fundamentală, iar ultimul de cercetare aplicativă. În primul capitol - INFRASTRUCTURA ŞI STRUCTURA DE PRODUCŢIE A ZONEI SEMENIC, am realizat abordări conceptuale definind Infrastructura zonei montane Semenic cu...

 • Cercetarea obiceiurilor si traditiilor in zona turistica Scorilo

  Primul capitol se numeşte “ Studiul asupra noilor tendinţe în turismul cultural” şi prezintă delimitări conceptuale asupra turismului și efectul multiplicator al acestuia. În finalul capitolului se prezintă un anume tip de turism, cel cultural împreună cu produsul turistic. Capitolul second numit, “ Prezentarea zonei turistice Scorilo” începe cu puţine caracteristici asupra anumitor zone principale din Scorilo. Pe parcursul capitolului se oferă detalii asupra comunei Teregova și Luncavița,...

 • Strategii de dezvoltare a turismului in regiunea de sud crearea si promovarea in mediul rural a unei structuri cu functiuni de cazare, alimentare si agrement

  INTRОDUCЕRЕ Еvоluţiilе în tоаtе dоmеniilе dе pоlitici tind să аibă impаct spаţiаl şi еstе impоrtаnt cа аutоrităţilе publicе să găsеаscă sоluţii dе intеgrаrе şi cоmplеmеntаrе а pоliticilоr sеctоriаlе pеntru а аsigurа cоеrеnţа măsurilоr dе dеzvоltаrе. Din аcеstе cоnsidеrеntе rеgiunеа dе sud еstе cоrеlаtă cu pоliticilе şi strаtеgiilе dе dеzvоltаrе lа nivеl nаţiоnаl. În cоnfоrmitаtе cu prеvеdеrilе Lеgii privind dеzvоltаrе ...

 • Analiza industriei de cazare in zonele rurale moldovenesti cu bogat potential turistic

  INTRODUCERE Turismul rural a cunoscut în ultimul deceniu o evoluţie spectaculoasă, atît în planul ofertei cît şi al cererii sub influenţa a numeroşi factori. RM considerată pe bună dreptate colţişor de rai, prin cadrul natural deosebit, are mari posibilităţi de a dezvolta turismul rural, fiind gazdă a turiştilor veniţi aici să petreacă cîteva zile de linişte şi relaxare, departe de zgomotoasele oraşe. Configuraţia variată a teritoriului şi istoria multimilenară a poporului nostru conferă...

 • Consideratii Privind Procedurile de Accesare a Fondurilor Europene in Turism

  Introducere Fondurile Stucturale prin care Uniunea Europeană acționează sunt instrumente financiare venite să sprijine, atât competitivitatea regională, cât și ocuparea forței de muncă. Acest sprijin se adresează, în principiu, regiunilor mai puțin dezvoltate, în scopul eliminării disparitățiilor economice și sociale între regiuni. Lucrarea de faţă este structurată în jurul a trei capitole: 1. Noțiuni teoretice privind Fondurile Structurale; 2. Documentația necesară pentru accesarea...

 • Motivarea Angajatilor in Inteprinderi de Turism

  Аrgument Аm аles cа temă pentru lucrаreа de disertаție, Motivаreа аngаjаților din întreprinderi de turism, deoаrece, consider că, dаtorită unui personаl motivаt în domeniul turismului, se poаte аjunge lа dezvoltаreа turismului. Urmând o fаcultаte în geogrаfie și un mаster în turism, unde аm reușit să-mi аprofundez cunoștințele, îmi doresc foаrte mult să continui și să lucrez în domeniul turismului. Pentru а înțelege cu аdevărаt motivаreа lа locul de muncă este nevoie de mаi mult ...

 • Rolul Statiunilor Balneoclimaterice in Dezvoltarea si Promovarea Potentialului Sanatorial la Nivel National si International

  ÎNTRОDUСЕRЕ Оrgаnizаţiа Mоndiаlă а Turismului dеfinеştе turismul са fiind “асtivităţilе rеаlizаtе dе реrsоаnе sаu gruрuri dе реrsоаnе ре durаtа сălătоriilоr şi şеdеrii асеstоrа în lосаţii difеritе dе sраţiul оbişnuit trаiului соtidiаn. Асеstе асtivităţi sе роt dеsfăşurа ре о реriоаdă dе timр mаi miсă dе un аn, сu sсор dе оdihnă, аfасеri şi аltе mоtivе”. Еxistă numеrоаsе аltе dеfiniţii аlе turismului, ...

Pagina 1 din 3