Toate documentele din domeniul Drept Civil

 • Drepturile Reale

  Unitatea de învățare 1: Patrimoniul. Obiective Să se determine deosebirile dintre universalitatea juridică si universalitatea de fapt. Să se identifice care sunt caracterele juridice ale patrimoniului. Să se prezinte functiile patrimoniului. 1. Noțiunea de patrimoniu. 2. Caracterele juridice ale patrimoniului. 3. Funcțiile patrimoniului. 4.Teorii cu privire la patrimoniu. 1. Noțiunea de patrimoniu. Termenul de patrimoniu poate fi întâlnit în diferite acte normative; de exemplu,...

 • Felurile mostenirii

  I.Noțiune. Potrivit art. 953 Cod Civil, moștenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în ființă. Altfel, putem spune că moștenirea este „modalitate de dobândire a proprietății” alături de convenții sau prescripția achizitivă. Prin trasmiterea patrimoniului sunt stabilite două entități și anume, defunct sau de cujus„(abreviere din formula dreptului roman is de cujus succesione agitur = cel despre a cărui moștenire este vorba)” , care...

 • Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil

  I. CONSIDERAȚII GENERALE Prin ocrotirea persoanei fizice se înțelege ansamblul mijlocelor de drept civil prin intermediul cărora se asigură recunoașterea și protecția drepturilor subiective civile și a intereselor îndreptățite ale acesteia, pecum și mijloacele de protecție ale persoanei fizice ca participantă la circuitul civil. Totalitatea mijloacelor juridice folosite în scopul ocrotirii omului formează sistemul mijloacelor de ocrotire a persoanei fizice. Pentru ocrotirea intereselor...

 • Contract de mandat

  Concept Mandatul, în accepțiunea NCC reprezintă un contract care se bucura de o viziune nouă, reglementat distinct de reprezentare. Din noua reglementare rezultă că mandatarul va îndeplini ca obiect principal al mandatului, acte juridice pe seama mandantului, astfel că efectuarea unor fapte materiale cum ar fi ridicarea unei diplome, ridicarea permisului de conducere, conducerea unui autovehicul, nu pot forma niciodată scopul și obiectul principal al mandatului. Obiectul mandatului...

 • Conditia juridica a strainului in Romania - Studiu de caz - transcrierea actelor de stare civila

  Obiectul de reglementare al dreptului internațional privat constă în relațiile sociale în care unul sau mai multe elemente (toate, după caz), sunt de extraneitate. Aceasta determină deosebirea raportului juridic internațional privat de raportul juridic din dreptul intern prin prezența unuia sau mai multor elemente de extraneitate. Noțiunea ,,extraneitateˮ provine din latinescul ,,extraneusˮ, care înseamnă ,,din afarăˮ, ,,străinˮ. Potrivit D. Lupașcu, ,,elementul de extraneitateˮ este o...

 • Teorii etice

  Etica este domeniul filosofic în care se studiază diverse concepte morale ex: bine, rău Există t rei subdomenii în etică: meta etica etica normativă și etic a aplicat ă . Problemele de meta etică privesc natura eticii: Ce facem când spunem că o acțiune este morală sau imorală? Descriem obiectiv o acțiune sau ne exprimăm doar sentime ntele noastre subiective? Sunt adevărurile etice universale sau relative la o cultură sau alta sau de la un individ la altul? Ce face ca o întrebare sau...

 • Drept procesual civil 2019 - Partea generala suport, curs revizuit

  Capitolul I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. Justiția și procesul civil 1.1. Considerații prealabile Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca sistem al organelor judecătorești și ca activitate desfășurată de aceste organe - are sarcina de a da viață, de a aplica în concret normele de drept material pentru a crea cadrul necesar desfășurării relațiilor sociale, sancționând pe cei care înfrâng aceste norme juridice, la nevoie chiar cu ajutorul forței de constrângere a statului, spre a impune...

 • Drepturi reale, rezumat materie

  Articolul 555 din noul Cod civil definește dreptul de proprietate privată ca fiind dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privată: 1. Este un drept alienabil adică proprietarul poate să transmită bunul său oricărei alte persoane, cu condiția respectării cadrului legal. 2. Este un drept prescriptibil adică deși, dreptul de proprietate nu se stinge prin...

 • Analiza teoretico-practica a contractului de gaj

  INTRODUCERE Gajul, este un drept real, care îi revine creditorului, de a-și satisface creanțele în raport cu alți creditori, datorită faptului că debitorul, nu și-a executat obligația față de acesta. Bunurile gajate trebuie să fie în circuitul civil și nu trebuie să fie grevate cu alte drepturi. Gajul, se constituie în virtutea legii sau a contractului. Gajul înregistrat apare în momentul înregistrării sale, conform normelor stabilite de Codul Civil. În cazul amanetului, gajul apare în...

 • Drept civil - Teoria generala

  CAPITOLUL I DREPTUL CIVIL RAMURĂ A SISTEMULUI NAȚIONAL AL DREPTULUI ROMÂNESC Secțiunea 1. Considerații generale. Elementele sistemului dreptului. Dreptul civil1 face parte din sistemul național al dreptului. Normele juridice, instituțiile juridice și ramurile dreptului sunt strâns legate între ele și alcătuiesc sistemul național al dreptului, care reflectă unitatea și diversitatea dreptului. 1. Sistemul de drept este un ansamblu, în care elementele sale componente sunt îmbinate între...

 • Pactele comisorii

  1. PRECIZARI PREALABILE. REZOLUTIUNEA SI REZILIEREA CONTRACTELOR. In abordarea problematicii pactelor comisorii exprese, pornind de la notiunea acestora, si anume: “pactele comisorii exprese se constituie in clauze contractactuale prin care partile stipuleaza rezolutiunea acestora in cazul neexecutarii obligatiilor asumate de catre una din ele” se impune realizarea unei scurte abordari cu privire la institutia rezolutiunii si rezilierii contractelor. Rezolutiunea contractelor este o...

 • Actul juridic civil

  Noțiunea și clasificarea actelor juridice civile Noțiunea Actul juridic reprezintă o manifestare de vointa a subiectelor de drept civil exprimând intenția de a produce efecte juridice civile, în sensul de a naste, modifica sau stinge un raport juridic civil concret. Codul civil definește în art. 1.166 contractul ca un „acord de voințe dintre două sau mai multe persoane cu intenția de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic”. Clasificarea actelor juridice civile Respectând mai...

 • Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevazute in noul cod civil

  INTRODUCERE În conținutul acestei lucrări, intitulată “ Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în Noul Cod civil”, am ales să dezbat posibilitatea soților de a alege între unul dintre cele trei regimuri matrimoniale prevăzute de Noul Cod civil, respectiv: comunitatea legală, comunitatea convențională sau regimul separației de bunuri. Am ales această temă deoarece consider că acest subiect reprezintă un real interes prin prisma noutăților aduse de Noul Cod civil, în...

 • Notiunea, obiectul reglementarii, sistemul si izvoarele dreptului procesual civil

  Introducere Conform art.1 al CPC, ,, Legislația procedural civilă ale Republicii Moldova reglementează raporturile sociale referitoare la raporturile procesuale civile ce apar la înfăptuirea justiției de către instanțele judecătorești de drept comun și de cele specializate în cadrul judecării pricinilor în acțiuni civile, precum și a altor pricini, date în competența lor de prezentul cod și de alte legi”. Dreptul procesual civil constituie acea ramură de drept distinctă, autonomă, ce...

 • Aparitia si evolutia dreptului de azil in Romania

  1. INTRODUCERE Cetățeanul este acea persoană fizică, care deține, cel puțin o ctățenie. Cetățenia este acea caliatate a persoanei fizice, ce exprimă relațiile permanente solcial — economice, politice și juridice dintre persoana fizică și stat, dovedind apartenența sa la un stat și care, atribuie persoanei fizice posibilitatea de a fi titularul tuturor drepturilor și obligațiilor prevăzute de constituții și de legi . În țara noastră, de-a lungul timpului norme detaliate privitoare la...

Pagina 1 din 72