Toate documentele din domeniul Drept Civil

 • Reprezentarea si rezerva succesorala

  Mostenirea este considerata una dintre cele mai importante institutii ale dreptului civil ea fiind indisolubil legata de formele de proprietate. Dreptul civil reglementeaza, prin intermediul normelor sale, intreaga viata a omului, inca inainte de nastere si pina la moarte. Fiinta umana de-a lungul secolelor a infruntat destinul fiind in acest sens, artizanul propriului confort si bunastarii, perfectionarea uneltelor de munca constituind o consecinta a unui trai mai bun. Iata de ce, omul...

 • Protectia speciala a copilului

  Reglementarile juridice au tinut intotdeauana seama de situatia speciala a copilului determinata de vulnerabilitatea si nevoia sa de ocrotire ,in trecut ,regimul legal al minoritatii avea ca fundament conceptia potrivit careia copiii trebuie supusi protectiei exercitate de reprezentantii lor legali.In mod traditional ,in dreptul privat ,aceasta protectie a fost reglementata ,in principal,sub doua aspecte principale:incapacitatea minorului si ocrotirea parinteasca. In epoca moderna,ca efect...

 • Conditii legale pentru instituirea tutelei copilului

  Ca institutie juridica, tutela reuneste dispozitiile legale referitoare la ocrotirea unui minor de catre o alta persoana decat parintii sai, sub supravegherea autoritatii tutelare. Intr-o alta acceptiune, privita din perspectiva persoanei desemnate sa infaptuiasca octrotirea, tutela numeste insasi activitatea pe care o desfasoara tutorele in exercitarea drepturilor si indatoririlor ce ii revin legate de persoana si de bunurile copilului. Noul Cod civil reglementeaza tutela minorului in art....

 • Conceptul institutiei instrainarii bunurilor cu conditia intretinerii pe viata ca institutie de drept civil

  Geneza şi evoluţia instituţiei înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă Abоrdarea temei privind instituţia juridică a înstrăinării bunurilor cu cоndiţia întreţinerii pe viaţă este impulsiоnată de evоluţiile sоciale, ecоnomice şi tehnоlоgice, creşterea spectaculоasă a schimbului şi cоmerţului cu bunurile din prоprietatea privаtă. Pe parcursul dezvoltării societăţii instituţia dаtă а аtras аtenţia multоr jurişti teоreticieni şi practicieni precum şi legiuitоrului. ...

 • Probleme speciale privind testamentele ordinare

  Introducere Dreptul civil este ramura dreptului ce reglementează raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale care se stabilesc între persoane fizice şi persoane juridice sau între persoanele juridice aflate pe poziţie de egalitate juridică, precum şi condiţia juridică a acestora. Lucrarea de faţă reprezintă un material care tratează una dintre temele studiate în cadrul dreptului civil, şi anume testamentele ordinare, ca parte componentă a întregii noţiuni de testament. Sunt aprofundate...

 • Drept civil

  CAPITOLUL 1. NOtIUNI INTRODUCTIVE I. DefiniTia dreptului civil Dreptul reprezinta totalitatea normelor care reglementeaza acTiunile omului in societate si a caror respectare este asigurata prin forTa coercitiva a statului (adica, statul prin organele sale competente ii sancTioneaza pe cei care nu le respecta). Acesta este asa numitul drept pozitiv, adica existent la un moment dat intr-o anumita societate si concretizat in legi scrise sau obiceiuri, care este, in toate cazurile, obligatoriu....

 • Drept civil partea generala

  CAPITOLUL I – CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DREPTUL CIVIL 1. Sistemul dreptului civil 1.1. Acceptiunile notiunii de drept Din punct de vedere etimologic, cuvantul “drept” provine din latina, dar nu din cuvantul cu care romanii desemnau dreptul (jus) ci din latinescul directum, luat in sensul sau figurat, si anume: fara ocolisuri, potrivit regulii, corect, potrivit dreptatii. Expresia "drept" poate fi luatã in trei sensuri si anume: In primul sau sens, notiunea de drept...

 • Aplicarea in timp a normei juridice civile

  Rezumat: Norma juridică civilă se aplică în timp, spațiu și asupra persoanelor. Intrarea în vigoare a unei norme juridice este momentul la care aceasta începe să se aplice iar ieșirea din vigoare a acesteia este momentul în care nu se mai aplică. În caz de succesiune a legilor civile pot apărea mai multe probleme privind acțiunea în timp, acestea trebuie rezolvate după cele două principii care se completează reciproc și anume: principiul neretroactivității legii civile noi și principiul...

 • Drept civil - curs 1

  PATRIMONIU Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor si obligaţiilor cu conţinut economic, ce aparţin unui subiect de drept.Din punct de vedere al creaţiei juridice, patrimoniul este o creaţie intelectuală, şi este, de regulă legat de personalitatea umană, fie că se discută de persoane fizice, fie de persoane juridice. Istoricul notiunii de patrimoniu 1.Teoria personalista a patrimoniului Sediul materiei: Codul civil francez de la 1804 care prevede că patrimoniul este o emanţie a...

 • Mecanisme procedurale care asigura solutionarea cauzelor civile intr-un termen rezonabil

  Introducеrе Noul Cod dе Procеdură Civilă, intrat în vigoarе la 15 fеbruariе 2013, consacră printrе principiilе fundamеntalе alе procеsului civil şi drеptul la un procеs еchitabil, în tеrmеn optim şi prеvizibil. Dispoziţiilе art. 6 NCPC sunt astfеl rеdactatе: “(1) Oricе pеrsoană arе drеptul la judеcarеa cauzеi salе în mod еchitabil, în tеrmеn optim şi prеvizibil, dе cătrе o instanţă indеpеndеntă, imparţială şi stabilită dе lеgе. În acеst scop, instanţa еstе datoarе să ...

 • Spetele 1,3,5,7,9,11,13,15

  1. VM a depus cererea de chemare în judecată împotriva AM și SU cu privire la anularea contractului de vânzare-cumpărare. În motivare a indicat că la 16 septembrie 2004, între AM și SU, a fost încheiat un contract de vânzare-cumpărare a apartamentului nr. 22 din str. AB, nr. , or. Telenești. Contractul menționat este pasibil de anulare din motivul că VM, ca rezultat al divorțului cu pârâta AM, a devenit proprietar al unei părți din apartamentul menționat. Acest apartament era alcătuit din...

 • Actul juridic civil

  Definiţie. Actul jurdic civil reprezintă o manifestare de voinţă a subiectelor de drept civil exprimând intenţia de a produce efecte jurdice civile, în sensul de a naşte, modifica sau stinge un raport juridic civil concret. Codul civil defineşte, în articolul 1.166, contractul ca un “acord de voinţe dintre două sau mai multe persoane cu intenţia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic”. Clasificarea actelor juridice civile: acte juridice civile unilaterale, bilaterale şi...

 • Garantarea unor frontiere sigure si eficiente

  INTRODUCERE Problemele securizarii frontierelor dintre Republica Moldova şi Ucraina sunt printre cele mai complexe probleme cu care se confrunta cele doua state in raporturile lor bilaterale şi care, pe parcursul anilor, au devenit treptat un subiect permanent şi controversat al agendei intâlnirilor la cel mai inalt nivel. Originea acestor probleme porneşte de la transformarea frontierelor administrative din cadrul fostei URSS (stabilite in mod nefiresc şi in contradic ţie cu argumentele...

 • Contractul de renta

  I. Introducere Dreptul civil, ca ramură de drept, reglementează prin intermediul normelor sale totalitatea relaţiilor patrimoniale şi a celor personal nepatrimoniale dintre persoanele fizice şi persoanele juridice. De la începuturile existenţei sale independente ca ramură de drept, sfera relaţiilor reglementate de dreptul civil şi-a extins considerabil volumul. Astfel, au apărut diverse concepţii şi teorii care ulterior au generat apariţia diferitor instituţii actuale şi astăzi ale...

 • Contractul de mandat

  INTRODUCERE Actualitatea temei investigate Teza de licență cu tema ”Contractul de mandat”, reprezintă o analiză teoretico-normativă şi practică privind mecanismul mandatului şi raporturile contractuale în această materie. În cadrul lucrării sunt tratate teoriile diverse emise cu privire la unele probleme de drept, cât şi imperfecţiunile dispoziţiilor legale, fiind propuse soluţii teoretice şi practice în scopul: realizării unui salt calitativ al normelor legale; asigurării unei mai mari...

Pagina 5 din 71