Toate documentele din domeniul Drept Civil

 • Testamentul

  INTRODUCERE Motivația alegerii temei Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale, mai ales a celor cu privire la dreptul de proprietate în condiţiile în care subiecţii de drept, persoane fizice nu au o existenţă veşnică. Instituţia succesiuni, mai ales a celei legale vine să reglementeze modul şi ordinea de transmitere a patrimoniului persoanei fizice care se va stinge din viaţă succesorilor ei conform gradului de rudenie şi...

 • Nedemnitatea Succesorala

  INTRODUCERE Motivarea alegerii temei Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere a sa de către toţi juriştii. Iată de ce, am abordat în prezenta lucrare tematica moştenirii legale. Ea este concepută ca o abordare comparativă a vastei problematici a devoluţiunii succesorale legale, abordată pe baza tradiţiei doctrinei şi jurisprudenţei dreptului succesoral din ţara noastră în paralel cu reglementarea anumitor aspecte ale acestei...

 • Aspecte Comparative de Drept Civil

  Drept francez Codul civil francez, adoptat în anul 1804, a inspirat Codul civil român, astfel că multe dintre prevederile sale sunt preluate de acesta. Articolul 544 C. civ. francez conţine o definiţie a proprietăţii, ca fiind dreptul de a se bucura şi de a dispune de lucruri într-o manieră absolută, dar cu condiţia ca folosinţa să nu fie prohibită de lege sau de alte reglementări. Această definiţie are o strânsă legătură cu dispoziţiile art. 537 alin. (1) C. civ., care prevede că persoanele...

 • Ocrotirea Persoanei Fizice

  ARGUMENT Din toate timpurile dreptul s-a ocupat de ocrotirea persoanei fizice. Astăzi însă, prin sublimarea drepturilor omului, el se apleacă asupra acestei instituţii mai mult ca oricând. Necesitatea protejării unor interese naţionale şi existenţa unor categorii de persoane fizice cărora trebuie să li se asigure o protecţie specială din diverse raţiuni au condus la adoptarea de reglementări care conturează regimuri juridice diferite pentru diferite categorii de persoane fizice. Prin...

 • Sarcinile de Baza si Structura Organizatorica a Protectiei Civile in Republica Moldova

  Reprezintă un sistem de măsuri şi acţiuni, întreprinse pe scara întregului stat pe timp de pace şi de război, în vederea asigurării protecţiei populaţiei, proprietăţii în condiţiile calamităţilor naturale şi ecologice, avariilor şi catastrofelor, epifitotiilor, epizootiilor, incendiilor, precum şi în cazul aplicării mijloacelor de nimicire moderne (situaţii excepţionale). Protecţia populaţiei şi a proprietăţii în condiţiile situaţiilor excepţionale; Executarea lucrărilor de salvare şi altor...

 • Bunurile Comune ale Sotilor

  Garantarea dreptului la apărare prevăzut de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului: Reglementările art. 6 alin. (1) şi alin. (4) C. proc. pen. dau satisfacţie, în mare măsură, prevederilor de principiu cuprinse în art. 6 parag. 3 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, după care „orice persoană acuzată are dreptul în special: a) „să fie informat, în cel mai scurt timp, într-o limbă pe care o înţelege şi în mod amănunţit asupra naturii şi cauzei acuzaţiei aduse contra sa” . O...

 • Patrimoniu

  Introducere Pentru a defini noţiunea de patrimoniu este util să amintim că din punct de vedere structural raportul juridic civil este alcătuit din trei elemente: subiecte, conţinut şi obiect. Subiecte ale raportului juridic pot fi persoanele fizice şi juridice. Prin conţinutul raportului juridic civil înţelegem drepturile subiective şi obligaţiile corelative ce se nasc în favoarea şi respectiv în sarcina subiectelor sau părţilor sale. În ceea ce priveşte obiectul raportului juridic acesta...

 • Conditiile de Fond si Impedimente la Casatorie

  I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE Pentru încheierea valabilă a căsătoriei, potrivit legislației în vigoare, se impun respectarea următorelor condiții: îndeplinirea de către viitorii soți a condițiilor de fond prevăzute de lege; respectarea de către viitorii soți și autorităților abilitate ale statului a condițiilor de formă stipulate de lege; inexistența unor împrejurări de fapt care contravin condițiilor impuse de lege, numite și impedimente la căsătorie . Dispoziții legale, privind încheierea...

 • Implicarea Participantilor in Procesul Civil

  CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND PROCESUL CIVIL ȘI PARTICIPANȚII 1.1. Noțiunea de proces civil Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, art.6 pct.1 precizează: “Examinarea cauzei echitabile, de un tribunal care nu este influențat din exterior și care legea îl stabilește, este dreptul oricărei persoane de a avea parte de drepturi și obligații civile și în cazul în care este nevoie să poată beneficia de prezumția de nevinovăție. Pronunțarea hotărârii se face în public dar procesul...

 • Contractul de Asigurare

  Introducere: Aspectul esențial în viața și evoluția omului, înca din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija față de viitor și teama combinată cu precauția. Dezvoltarea societăţii este marcată de efortul şi strădania oamenilor pentru propria lor propăşire şi pentru propria lor apărare în faţa unor evenimente care le pot periclita existenţa şi devenirea. Viaţa oamenilor nu este întotdeauna senină. Indiferent câtă grijă se acordă evitării problemelor sau protejării bunurilor niciodată,...

 • Raportul Juridic a Dreptului Civil

  Raportul juridic, indiferent de natura sa, este o relaţie socială reglementată de norma juridică. Cu alte cuvinte, relaţia nu poate deveni raport juridic fără existenţa unei norme juridice care să o reglementeze, deoarece există relaţii sociale, cum ar fi cele de prietenie, de colaborare etc, care ţin de domeniul moralei şi nu sunt reglementate de norme juridice. Raportul juridic, aşadar, este o categorie specială de relaţii sociale care apar şi se dezvoltă pe bază de norme juridice. In...

 • Reprezentarea si Procura

  Noţiunea şi importanţa reprezentării. Reprezentarea este un procedeu de tehnică juridică prin care o persoană, numită reprezentant, incheie acte juridice cu terţii in numele şi in contul unei alte persoane, numită reprezentat, avand drept consecinţă producerea directă in persoana reprezentatului a efectului actelor juridice. De regulă, actele juridice se incheie personal de către participantul la raportul juridic, care, de fapt beneficiază de efectele lor. Ori de cate ori intră intr-un...

 • Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil

  ARGUMENT Se spune adesea că cel mai frumos capitol al vieţii îl reprezintă copilăria deoarece este lipsită de grijuri, de zbucium, de teamă. Potrivit art. 5 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, „orice persoană are dreptul la libertate şi siguranţă”. Acest sentiment de siguranţă pe care perioada copilăriei îl inspiră multora, nu vine însă de la sine. Pentru ca un copil să se simtă în siguranţă, este nevoie de contribuţia părinţilor, care să îşi asume...

 • Interventii in Procesul Civil

  Noţiunea intervenienţilor. Felurile intervenienţilor. Condiţiile generale de admisibilitate a participării în procesul civil. Conceptul de „terţe persoane" este folosit frecvent în literatura de specialitate, conceptul de terţe persoane este folosit pentru a desemna acele persoane care nu participă la activitatea judiciară din momentul declanşării procesului civil. In acest sens. autorul sovietic S.N.Abramov arată, că terţele persoane sunt acelea „....care vin să participe într-un...

 • Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil

  1. Noţiunea şi importanţa principiilor dreptului procesual civil. Cuvântul "principiu" este de origine latină, şi în traducere înseamnă "bază", "idee călăuzitoare". Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil reprezintă reguli esenţiale ce determină structura procesului şi guvernează întreaga activitate judiciară. Din punct de vedere teoretic principiile fundamentale contribuie la înţelegerea şi interpretarea corectă a normelor procesuale....

Pagina 6 din 70