Toate documentele din domeniul Drept Comercial

 • Business organisations

  Introduction This report aims to present which are the business organisations in the UK and what are their sources of law, business transactions, what is the nature and management of a company, what are the differences between organisations, for helping Sam, the owner of IOM Solutions, to choose a more suitable type of organisation considering the growth of his business. Business organisations are a creation of trade. The particularities of the company, that make it superior to the sole...

 • Particularitati ale proprietatii cooperatiste.

  Noțiuni generale ale cooperativelor Noțiunea cooperației. Cooperația reprezintă un sector specific al economiei. Ea funcționează prin societăți cooperative și alte forme de asociere a acestora la nivel teritorial sau național. În raport de obiectul de activitate societățile cooperative pot fi: a) societăți cooperative meșteșugărești; b) societăți cooperative de consum; c) societăți cooperative de valorificare; d) societăți cooperative agricole; e) societăți cooperative de locuințe;...

 • Societatea pe actiuni

  I.Societatea pe acțiuni și trăsăturile sale Societatea pe acțiuni este forma cea mai complexă și, totodată, cea mai evoluată a societății comerciale. În această formă de societate contează mai mult aporturile asociațiilor decât calitățile acestora. Datorită importanței aporturilor la formarea capitalului social și a estomparii calităților personale ale asociațiilor, societatea pe acțiuni mai este cunoscută și sub denumirea de societate anonimă. Trăsăturile: - Societatea este formată...

 • Drept comercial

  =este un ansamblu de norme juridice de drept privat care sunt aplicabile raporturilor juridice la care participă comercianții, în calitatea lor de profesioniști ai activității comerciale (producerea și circulația/distribuția mărfurilor, executarea de lucrări și prestarea de servicii). Obiect: Diferă în funcție de sistemul din care este privit: sistemul subiectiv are ca obiect normele juridice care se aplică comercianților (se aplică tuturor persoanelor care au calitatea de...

 • Practicile concertate

  Într-o epocă a globalizării,caracterizată prin reducerea sau chiar dispariția barierelor în calea liberei circulații a bunurilor,serviciilor,capitalurilor și persoanelor,conducerea fiecărei țări are obligația de a acționa astfel încât să fie asigurat un mediu concurențial predictibil și prietenos.Astfel art.101 din TFUE interzice acordurile între întreprinderi,orice dezicie de asociere ale întreprinderilor si orice practici concertate care pot afecta comerțul și care duc implicit la...

 • Functionarea Societatilor Comerciale - Dreptul Afacerilor

  1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Introducere Regulile care reglementează funcționarea societăților sunt cuprinse în art. 65-203 din Titlul III din Legea nr. 31/1990 privind societățile, atât sub forma unor dispoziții comune tuturor formelor de societate, cât și sub forma unor reglementări specifice fiecărei forme de societate. Elementul decizional al unei societăți este adunarea generală a asociaților, cel executiv (de gestiune) este reprezentat de administratori (organizați sau nu în organe...

 • Fondul de comert

  1. Fondul de comerț Desfășurarea unei activități comerciale impune existența și folosirea unor instrumente de lucru adecvate. Acestea pot fi, în funcție de obiectul comerțului, bunuri precum: local, mobilier, mărfuri, instalații, brevete de invenții etc. Toate aceste bunuri destinate realizării activității comerciale formează fondul de comerț. 1.1. Definiție și natură juridică Fondul de comerț poate fi definit ca un ansamblu de bunuri mobile și imobile, corporale și incorporale, pe care...

 • Acte necesare pentru constituirea unui SRL cu un singur membru societar

  1. Introducere Înființarea unei firme este, pentru majoritatea antreprenorilor, primul pas în mediul de afaceri. Persoanele care vor sa infiinteze firme in Romania pot alege unul dintre tipurile de societati prevazute in Legea Societatilor care defineste atat documentele ce trebuie avute in vedere la inmatricularea firmei, cat si capitalul social necesar pentru inregistrarea la Registrul Comertului. Dintre toate tipurile de firme ce pot fi infiintate in Romania, societatea cu raspundere...

 • Restructurarea corporativa - modificarea capitalului

  CUVÂNT ÎNAINTE Dreptul comercial este un domeniu de maximă actualitate și una dintre cele mai interesante materii ale dreptului. Aceste caracteristici, dar și dinamica și complexitatea acestui domeniu sunt cele care m-au determinat să optez pentru a-mi realizea lucrarea de licență la acestă disciplină. În prezenta lucrare am încercat ca pe parcursul capitolelor și secțiunilor pe care le vom regăsi în cuprins să îmi pun amprentă, astfel încât, prin contopirea contribuției proprii cu...

 • Raspunderea administratorului intr-o societate

  Introducere Pentru a putea determina care sunt faptele ce atrag răspunderea administratorului unei societăți, este necesar de a porni de la natura juridică a funcției de administator al societății. Întrucât nu există o definiție legală a funcției de administrator, doctrina a fost cea responsabilă de crearea acesteia. Amplu dezbătute și argumentate în doctrină, teoriile referitoare la natura juridică a funcției de administrator se pot grupa în trei categorii mai importante : a) Teoria...

 • Dreptul Comertului International

  Curs 1 26.02.2019 1. Noțiune DCI este format din ansamblul normelor care reglementează raporturile patrimoniale cu caracter de internaționalitate și cu caracter de comercialitate care se stabilesc între persoane fizice și/sau juridice în calitate de subiecte ale comerțului internațional, precum și între aceste persoane și stat, raporturi în care părțile se află pe poziție de egalitate juridică. În cadrul DCI sunt analizate norme juridice aparținând unor ramuri de drept diferite. În...

 • Protectia sanatatii si securitatii in munca in Uniunea Europeana

  CAPITOLUL 1. Noțiunea de securitate și sănătate în muncă și domeniul de aplicare a normelor de securitate și sănătate în muncă 1.1. Noțiunea de securitate și sănătate în muncă și trăsăturile caracteristice Securitate și sănătate în muncă constituie unul dintre domeniile de preocupare prioritară ale Uniunii Europene, și un concept de un interes din ce în ce mai important și la nivel național, având în vedere faptul ca accidentele de muncă și îmbolnăvirile profesionale sunt din ce în ce mai...

 • SC Special Events SRL

  STATUTUL SOCIET..II Special Events S.R.L. Subsemnata Stoian Elena Roxana, cet..ean roman, n.scuta la data de 06.07.1997, in Tg Jiu, domiciliata in Comuna Danesti, Sat. Tirculesti, nr. 17, Jude. Gorj, posesoare a CI, seria GZ nr. 590592 eliberata de SPCLEP Tg-Jiu, la data de 22.07.2014, CNP 2970706180021, am hot.rat s. constitui o societate in Romania in urm.toarele condi.ii: I. FORMA JURIDIC., DENUMIREA, DURATA SOCIET..II, SEDIUL SOCIAL 1.1. Forma Juridic.: Societate cu r.spundere...

 • Diplomatia intre realism si idealism - Studiul teoriilor internationale

  Introducere Scena internațională actuală se află intr-o continuă preocupare în materie de identificare și prevenire a diverselor forme de conflict internațional. Teoriile moderne au evidențiat rolul pe care îl au aceste inițiative de a crea conflicte și inițiative de a le diminua. Cercetările actuale se concentrează pe momente-cheie în istorie și diplomație, iar abordarea aceasta va fi utilizată și în prezenta lucrare. Există două moduri de o rezolva un conflict, unul pașnic-diplomatic,...

 • Politici structurale ale Uniunii Europene

  -Introducere- Uniunea Europeană (UE) este o uniune politică și economică a 28 de state membre situate în principal în Europa. Are o suprafață de 4.475.757 km2 și o populație estimată de aproximativ 513 milioane. UE a dezvoltat o piață unică internă printr-un sistem standardizat de legi care se aplică în toate statele membre. Politicile UE vizează asigurarea liberei circulații a persoanelor, bunurilor, serviciilor și capitalurilor în cadrul pieței interne, adoptarea legislației în domeniul...

Pagina 1 din 54