Toate documentele din domeniul Drept

 • Administrarea probelor

  Tеma: Rеdactеază un еşеu structurat pе 200 dе rânduri în carе să dеzvolţi subiеctul administrării probеlor 1. Dеfinirеa si clasificarеa probеlor Proba rеprеzintă еlеmеntul dе fapt carе ajuta la stabilirеa еxistеnţеi sau inеxistеnţеi unеi infracţiuni, la idеntificarеa pеrsoanеi carе a săvârşit-o şi la cunoaştеrеa împrеjurărilor utilе pеntru soluţionarеa justă a cauzеi, contribuind astfеl la aflarеa adеvărului în procеsul pеnal. Proba punе în lumină adеvărul rеal cu ...

 • Bazele dreptului constitutional - definitii, teorii, bazele statului si dreptului

  1. Noțiunea de drept constituțional ca ramură de drept În viziunea juriștilor romani, dreptul este arta binelui șia echității, adică numai ceea ce contribuie la făurirea și menținerea binelui, precum și la stabilirea echității sociale. Dreptul - ansamblul regurilor asigurate și garantate de către stat, care au ca scop organizarea și disciplinizarea comportamentului uman în principalele relații din societate, într-un climat specific manifestării coexistenței libertăților esențiale ale omului...

 • Detasarea lucratorilor in Uniunea Europeana

  1.DETAŞAREA ÎN ACCEPŢIUNEA CODULUI ROMÂN AL MUNCII Potrivit art. 45 din Legea nr. 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare, detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu consimţământul scris al salariatului. Printre principalele caracteristici ale acestei...

 • Actiunea penala in procesul penal

  În cea mai largă accepţiune a termenului, infracţiunea este acea faptă a omului, interzisă de lege sub o sancţiune specifică, represivă, denumită pedeapsă. Infracţiunile reprezintă cele mai grave abateri şi sunt sancţionate de normele juridice penale. Împotriva persoanelor care săvârşesc infracţiuni, societatea este datoare să reacţioneze în virtutea dreptului de a trage la răspundere penală pe făptuitor şi de a-l obliga să suporte consecinţele faptei sale ilicite. Pentru tragerea la...

 • Procedura speciala in cauzele cu infractori minori

  Fenomenul delicvenţei juvenile este larg dezbătut antrenând cercetători din diverse domenii: medical, sociologic, psihologic, pedagogic, criminalistic, juridic, s.a. Terminologia folosită diferă funcţie de domeniul de referinţa: copii inadaptaţi(termen medical), copii cu tulburări de comportament, „copii problemă” ( termen psiho-pedagogic), minori delicvenţi (termen juridic) Termenii de mai sus desemnează , intr-un fel sau altul, minori, care au ajuns în conflict cu normele sociale , privite...

 • Combaterea actelor de terorism

  Noţiunea de “terorism” este din punct de vedere etimologic un derivat de la teroare, cuvînt de origine latină. Resorturile psihologice ale acestui proces sunt frica - teama si teroarea. Incă din antichitate frica si teroarea au reprezentat instrumentele convingătoare ale violenţei. Violenţa este calea cea mai des folosită pentru realizarea unui scop politic. Terorismul reprezintă ansamblul de actiuni şi/sau amenintari care prezinta pericol public şi afecteaza securitatea naţională, având...

 • Organizarea profesiilor juridice

  1.Ce desemneaza termenul de profesie? R: O activitate sociala desfasurata indifferent de existent unei pregatiri profesionale finalizata printr un act de studiu. 2.Care sunt profesiile juridice in Romania? R:magistrat, notar public, avocet, executor judecatoresc, consilier juridic. 3.Care dintre profesiile juridice, poate fi frestata in mod liberal? R: notarul public, avocatul, executor judecatoresc. 4.Care dintre profesiile juridice, poate fi prestata sub reglementarea statului...

 • Suspendarea din profesiile liberale

  INTRODUCERE Profesiile liberale nu au încă o definiție juridică pozitivă la nivel comunitar. Profesionistul liberal poate fi definit ca fiind acea „persoană a cărei datorie este de a presta în favoarea clienților săi, care l-au ales liber, servicii juridice, economice, în mod independent, și care, în cadrul deontologiei profesiei lui, le garantează respectarea secretului profesional. Profesioniștii liberali au o competență recunoscută, dar au, în același timp și obligația de a răspunde...

 • Probatiunea, factor esential in reeducarea persoanei condamnate la pedepse privative si neprivative de libertate

  Am ales această temă deoarece în societatea de astăzi delincvența a devenit un fenomen de actualitate, foarte important prin prisma mijloacelor, tehnicilor şi instrumentelor folosite în prevenirea, gestionarea, controlul şi corectarii acesteia. Din punct de vedere personal consider ca societatea românească mai are multe etape de parcurs până la înţelegerea adecvată a conceptului de ʺdemocrațieʺ. Fenomenul de devianță penală adolescentină, cunoscut sub denumirea de delincvență juvenilă, din...

 • Raspunderea juridica pentru daune ecologice

  I. Introducere Degradarea mediului înconjurător constituie astăzi una din marile probleme ale omenirii. Mediul este afectat atât de consecinţele subdezvoltării cât şi a celor dezvoltării excesive. În ţara noastră, protecţia mediului reprezintă o problemă de interes naţional, constituind o obligaţie a autorităţilor, administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice. În doctrină și în practica de specialitate, problema răspunderii juridice pentru...

 • Curtea Europeana a Drepturilor Omului - organizare si procedura

  Introducere Curtea Europeană a Drepturilor Omului numită informal "Curtea de la Strasbourg", a fost creată in vederea sistematizarii procedurii plângerilor în materia drepturilor omului provenite din statele membre ale Consiliului Europei. Misiunea Curții este să vegheze la respectarea prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului și a Protocoalelor suplimentare de către statele semnatare. Activitatea Curtii Europene a Drepturilor Omului se desfasoara datorita adoptarii...

 • Uniunea vamala a Uniunii Europene

  Capitolul I. Uniunea Vamală a Uniunii Europene şi Politicile Vamale I.1. Introducere Într-o perioadă în care umanitatea, în majoritatea ei, se străduieşte să lase în urmă conflictele militare şi politice competiţia s-a transferat în domeniul economic şi în cel comercial. Toate aceste transformări au condus, printre altele, la regruparea puterii economice pe principii, printre altele, geografice. Născută din dorinţa de a concentra puterea economică şi dezvoltată mai apoi, după cum opinează...

 • Rolul doctrinei in aplicarea normelor juridice in sistemul de drept romanesc

  Introducere Chiar dacă doctrina nu reprezintă un izvor formal al dreptului și nu creează reguli noi, a fost considerată în literatura de specialitate drept un suport al dreptului pozitiv, care explică și interpretează principiile și regulile de drept stabilite Dreptul este un produs social, iar fenomenul juridic se regăsește în activitatea noastră zilnică din orice domeniu. Fără drept, cu normele și instituțiile sale, statul modern nu se poate ridica la dezideratul „stat de drept” în cadrul...

 • Drept international privat

  1.NOŢIUNEA DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT. ELEMENTUL DE EXTRANEITATE - Extraneitate = elementul străin definiţia DIPr = este acel raport de drept internaţional care conţine un element străin (de extraneitate), fiind definit ca acel raport ce se stabileşte între persoane juridice sau fizice aparţinătoare unor sisteme de drept diferite, este vorba de raporturi de drept privat înţeles în sens larg, ca fiind raporturi de drept civil propriu zis, de dreptul familiei şi de drept comercial, care...

 • Desfacerea casatoriei

  1.Noțiunea de familie, căsătorie și divorț Deoarece nu putem vorbi despre fenomenul de divorț fără să recunoaștem necesitatea menționării noțiunii de căsătorie și implicit, împreună cu aceasta, și a noțiunii de familie, vom face o scurtă introducere, luând ca fundament aceste două noțiuni. a)În sensul sociologic, familia - ca formă specifică de comunitate umană - desemnează grupul de persoane unite prin căsătorie, filiație sau rudenie, care se caracterizează prin comunitate pe viață,...

Pagina 1 din 532