Toate documentele din domeniul Drept

 • Contractul de concesiune

  1. GENERALITĂȚI PRIVIND CONTRACTUL DE CONCESIUNE 1.1 Evoluția istorică a contractului de concesiune Ideea concesionării unui bun public apare încă în Antichitate, în dreptul public roman, dar fundamentele instituției concesionării pentru bunurile private se regăsesc în Evul Mediu. Concesiunile “bunurilor domeniului public” în Evul Mediu, erau surse de venituri pentru monarhi și mijloace de luptă politică, modalități de răsplătire a loialității. În secolul XX, în perioada interbelică, prin...

 • Onorariile avocatiale

  Etica ca sistem de principii și valori influențează numeroase domenii de activitate , fiind de netăgăduit importanța respectării principiilor sistematizate de aceasta. Plecând de la premisa încorporării acestor noțiuni de etică în exercitarea unor domenii de activitate putem afirma că la baza exercitării profesiilor juridice se găsesc numeroase principii de valoare. În prezenta lucrare vom proceda la o analiză punctuală a aplicării principiilor eticiiîn exercitarea profesiei de avocat ,...

 • Interzicerea taxelor vamale la nivelul Uniunii Europene

  1. Noțiunea de mărfuri Noțiunea de marfă nu este explicată de tratatul constitutiv al Uniunii Europene, astfel încât a fost definită de Curtea de Justiție. În accepțiunea jurisprudențială, prin marfă se înțelege orice bun cu valoare economică transportat peste o frontieră în scopul unei tranzacții comerciale. Este relevantă în acest sens speța Comisia c. Italia, delimitarea noțiunii fiind ocazionată de reglementarea italiană instituind taxarea la export a operelor cu valoare artistică,...

 • Privatizarea industriei de armament

  CAPITOLUL I INDUSTRIA DE APĂRARE 1. Considerații generale. Industria națională de apărare, în sensul Legii nr. 232 din 2016, reprezintă domeniul strategic al economiei naționale care cuprinde operatorii economici, indiferent de structura capitalului social, care dispun de resurse tehnologice, organizatorice și de management necesare realizării și furnizării către FSNA a produselor militare, sensibile și strategice, precum și serviciile necesare. Sectorul industriei de apărare reprezintă...

 • Caracterele juridice ale fideiusiunii

  1. Garanții civile 1.1. Noțiuni introductive În orice raport juridic obligațional creditorul urmărește să fie asigurat împotriva riscului insolvabilității debitorului, insolvabilitatea fiind generată de împrejurarea că pasivul (toate datoriile ce revin debitorului) depășește activul (totalul drepturilor acestuia). Asigurarea executării datoriei de către debitor se poate realiza pe două căi, pe de-o parte legea stabilește o garanție generală în favoarea tuturor creditorilor, fără ca aceștia...

 • Viziunea noului cod civil asupra raspunderii civile pentru fapta proprie

  Viziunea noului cod civil asupra răspunderii civile pentru fapta proprie Scurt istoric priviind apariția și răspândirea codului civil Codul Civil din 1865 sau Codul Civil al lui Cuza sau Codicele Civil din 1864 a fost Codul Civil în vigoare în Principatele Unite Române și ulterior România din 1 decembrie 1865 si până în 1 octombrie 2011. Este singurul cod care a scăpat de modificările comuniste, râmânând aproape la fel în toată perioada comunistă. Elaborarea Codului Civil a fost începută...

 • Procedura stabilirii si aplicarii sanctiunilor disciplinare

  1. Considerații generale Acțiunea disciplinară este o prerogativă a angajatorului, care are dreptul de a aplica potrivit legii, sancțiuni disciplinare angajaților săi oride câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere disciplinară. Sancționarea disciplinară urmărește trei scopuri, și anume : - stabilirea cu exactitate a abaterilor săvârșite - eficiența combaterii unor acte și comportări indisciplinate care dăunează întotdeauna procesului muncii și colectivului - asigură...

 • Organizarea sistemului judiciar in Anglia

  1. Date generale Denumire oficială - Regatul Unit al Marii Britanii Suprafața - 244.101 kmp Populația - 66,02 milioane (2017) PIB - 39.720,44 USD ‎(2017) Marea Britanie este o monarhie constituțională, ereditară. Parlamentul țării este bicameral și este format din Camera Comunelor aleasă pentru un mandat de 5 ani și Camera Lorzilor formată din lorzi ( ereditari sau aleși pe viață ). Teritoriul este împărțit în 27 de comitate, 7 comitate metropolitate situate în Anglia, 26 de districte...

 • Reglementarea impozitelor vamale

  Introducere „Constituirea statului modern s-a înfăptuit prin implementarea impozitului, sau mai exact, prin reglementările legale privind dreptul de a încasa aceste plăți.” (A. Müller) Importanța și actualitatea temei cercetate. Puterea, stabilitatea și perspectivele de dezvoltare a unui stat în condițiile economiei de piață sunt asigurate prin respectarea legităților economice, existența pieței de desfacere, prin fabricarea produselor de calitate și, nu în ultimul rând, prin...

 • Regimul juridic vamal la exportul in UE

  INTRODUCERE Importanța și actualitatea temei cercetate. La etapa actuală care este marcată de schimbări profunde la capitolul lege, o mare importanță o au acele încercări de perfecționare și de tălmăcire a legislației deja existente. Astfel vorbind despe legislația vamală, odată cu trecerea la relațiile de piață internă și cu dezvoltarea dreptului de import, export, dezvoltarea politicii externe și interne, perfecționarea ei este fără îndoială mult mai necesară. Drept susținere a acestui...

 • Societatea comerciala si impunerea

  Introducere Importanța și actualitatea temei cercetate. Fiscalitatea s-a dovedit a fi unul dintre cele mai dinamice fenomene în economia de piață. Cerințele obiective stau la baza reglementărilor prin care autoritatea publică stabilește nu numai coordonatele așezării, perceperii și controlului impozitelor și taxelor, dar și utilizarea mai mult sau mai puțin a acestora ca instrument de conducere. Din aceste considerente se acordă o atenție deosebită elementelor funcționale ale mecanismului...

 • Reglementarile juridice internationale in domeniul protectiei mediului inconjurator

  Rezumat: Protejarea mediului este esențială pentru calitatea vieții generațiilor prezente și viitoare. Prevenirea poluării și protecția mediului presupune acțiuni de cooperare între state și adoptarea de reguli comune în acest sens. Problema combaterii poluării și a stabilizării factorilor cu impact deosebit asupra mediului înconjurător și chiar asupra continuării în bune condiții a vieții pe întreaga suprafață a Terrei, au făcut ca statele să colaboreze între ele pentru rezolvarea acestora....

 • Valoarea tratatului international ca instrument principal in dreptul international public

  INTRODUCERE Tratatul internațional este rezultatul preocupărilor mai multor state sau membrii ai comunității internațional față de anumite drepturi sau obligații juridice în raport cu o anumită temă dintr-un domeniu specific. Indiferent de denumirea sau forma tratatului, acesta este un act juridic încheiat la nivel statal, guvernamental și/sau departamental. Tratatul internațional este un instrument prin care sunt statuate angajamentele asumate în baza dreptului internațional public ale...

 • Protectia refugiatilor si a apatrizilor in conventiile ONU

  INTRODUCERE Refugiații sunt străini, dar reprezintă o categorie aparte a acestora, astfel că statutul lor și regimul juridic sunt reglementate de alte legi decât cele care stabilesc statutul străinilor în general. În plan internațional, normele referitoare la situația refugiaților sunt cuprinse în Convenția din 1951 și în Protocolul din 1967 privind statutul refugiaților, iar la nivel european în Convenția europeană a drepturilor omului (în special la articolul 3, care interzice...

 • Mandatul ad-hoc

  1. Necesitatea reglementării procedurilor de prevenție a insolvenței În alte legislații europene, măsurile de prevenție au fost reglementate timpuriu, fiind lăsate fie la inițiativa creditorilor, fie la inițiativa debitorilor. Insuficiența fondurilor necesare achitării creanțelor și supra-îndatorările poziționează întreprinderea într-o stare de dificultate, amplificându-i vulnerabilitatea din cauza dependenței față de băncile refinanțatoare, a presiunii creditorilor și, chiar a salariaților....

Pagina 4 din 551