Ofertare Contractare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Ofertare Contractare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Constructii

Extras din document

1. Enumerare cerinţe esenţiale obligatorii pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare.

Pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea şi

menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a următoarelor cerinţe:

a) rezistenţă şi stabilitate;

b) siguranţă în exploatare;

c) siguranţă la foc;

d) igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;

e) izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;

f) protecţie împotriva zgomotului.

2. Proiectarea şi execuţia constructiilor astfel incât sa fie respectate cerinţele esenţiale (descrierea celor 6 cerinţe esenţiale).

CERINŢELE ESENŢIALE ALE CONSTRUCŢIILOR

Produsele pentru construcţii trebuie să permită realizarea construcţiilor care, în ansamblul lor şi, separat, pe elementele de construcţii componente, luând în considerare şi aspectele economice, să fie adecvate pentru utilizarea preconizată, şi, în acest sens, să satisfacă cerinţe esenţiale din prezenta anexă, atunci când construcţiile sunt supuse unor reglementări ce conţin asemenea cerinţe. Astfel de cerinţe trebuie, în condiţiile unei mentenanţe normale, să fie satisfăcute de-a lungul unei durate de viaţă rezonabilă din punct de vedere economic. Cerinţele au în vedere, în general, acţiuni previzibile.

1. Rezistenţă mecanică şi stabilitate

Construcţiile trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât încărcările susceptibile de a se exercita asupra lor în timpul construirii şi în exploatare să nu determine niciunul din evenimentele următoare:

a) prăbuşirea în întregime sau a unei părţi din construcţie;

b) deformaţii de o mărime inadmisibilă;

c) deteriorări ale unor părţi ale construcţiei, ale instalaţiilor sau echipamentelor înglobate ca rezultat al unor deformaţii importante ale structurii portante;

d) distrugeri determinate de evenimente accidentale, disproporţionate ca mărime în raport cu cauzele primare.

2. Securitate la incendiu

Construcţiile trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât, în cazul izbucnirii unui incendiu:

a) stabilitatea elementelor portante ale construcţiei să poată fi estimată pentru o perioadă determinată de timp;

b) apariţia şi propagarea focului şi fumului în interiorul construcţiei să fie limitate;

c) propagarea incendiului la construcţiile învecinate să fie limitată;

d) utilizatorii să poată părăsi construcţia sau să poată fi salvaţi prin alte mijloace;

e) să fie luată în consideraţie securitatea echipelor de intervenţie.

3. Igienă, sănătate şi mediu înconjurător

Construcţiile trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât să nu constituie o ameninţare pentru igiena şi sănătatea ocupanţilor sau a vecinilor, în special ca urmare a:

a) degajării de gaze toxice;

b) prezenţei în aer a unor particule sau gaze periculoase;

c) emisiei de radiaţii periculoase;

d) poluării sau contaminării apei sau solului;

e) evacuării defectuoase a apelor reziduale, a fumului şi a deşeurilor solide sau lichide;

f) prezenţei umidităţii în părţi ale construcţiei sau pe suprafeţele interioare ale acesteia.

4. Siguranţă în exploatare

Construcţiile trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât utilizarea sau funcţionarea lor să nu prezinte riscuri inacceptabile de accidentare, precum alunecare, cădere, lovire, ardere, electrocutare, rănire ca urmare a unei explozii.

5. Protecţie împotriva zgomotului

Construcţiile trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât zgomotul perceput de ocupanţi sau de persoanele aflate în apropiere să fie menţinut la un nivel atât de scăzut încât să nu afecteze sănătatea acestora şi să le permită să doarmă, să se odihnească şi să lucreze în condiţii satisfăcătoare.

6. Economia de energie şi izolarea termică

Construcţiile şi instalaţiile lor de încălzire, răcire şi ventilare trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât consumul de energie necesar pentru utilizarea construcţiei să rămână scăzut în raport cu condiţiile climatice locale, însă fără a afecta confortul termic al ocupanţilor.

3.Structura devizului general pe capitole/subcapitole de cheltuieli pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie.

ANEXA 4

C. Structura devizului pe obiect

ART. 9

Obiectul de construcţie este o parte a obiectivului de investiţie, cu funcţionabilitate distinctă

în cadrul ansamblului acestuia.

ART. 10

Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investiţie se face la faza de proiectare -studiu de fezabilitate de către proiectant, iar valoarea fiecărui obiect se estimează prin devizul pe obiect.

ART. 11

Devizul pe obiect este sintetic şi valoarea sa se obţine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul.

ART. 12

Valoarea categoriilor de lucrări din devizul pe obiect se stabileşte estimativ, pe baza cantităţilor de lucrări şi a preţurilor acestora, la faza studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii.

ART. 13

Devizul pe obiect întocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii se reface avându-se în vedere cantităţile de lucrări rezultate la faza de proiect de execuţie şi preţurile unitare rezultate în urma aplicării procedurilor de achiziţie publică.

ART. 14

Devizul pe obiect se structurează cu respectarea conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr.6.

Fisiere in arhiva (1):

  • Ofertare Contractare.docx