Audit Intern si Guvernanta Corporativa

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Audit Intern si Guvernanta Corporativa.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

A.

1. Nivelul 2 de risc la controlul intern presupune următoarele:

1) auditurile anterioare au descoperit anumite probleme care au fost remediate;

2) analiza arată că sunt în funcţiune tehnici de control intern adecvate şi suficiente;

3) procedurile interne există dar nu sunt complete şi nu sunt întotdeauna utilizate;

4) perioada trecută de la ultimul audit este medie;

5) comanda şi personalul demonstrează o atitudine cooperantă.

a) 1, 2, 3, 4, 5; b) 1, 2, 3, 4; c) 1, 3, 4, 5; d) 2, 3, 4, 5; e) 1, 2, 4, 5.

2. O vulnerabilitate mare se referă la următoarele:

1) înclinaţia spre fraudă şi nereguli este mare;

2) entitatea are o răspândire mare, conducerea activităţii auditate se face de la distanţă;

3) mijloacele tehnice existente sunt suficiente în raport cu activităţile auditate;

4) resursele umane nu sunt adecvate în raport cu activităţile de audiat;

5) operaţiunile sunt complexe, cu variaţii repetate.

a) 1, 2, 3, 4; b) 2, 3, 4, 5; c) 1, 2, 3, 5; d) 1, 2, 4, 5; e) 1, 3, 4, 5.

3. Controlul financiar preventiv vizează următoarele proiecte de operaţiuni (o variantă este falsă):

a) angajamente bugetare din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată;

b) dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, actualizare a informaţiilor financiare;

c) efectuarea de încasări în numerar;

d) deschiderea şi repartizarea de credite bugetare;

e) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului.

4. Declaraţia de independenţă a auditorului se referă la următoarele (o variantă este falsă):

a) implicarea auditorului în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale entităţii auditate;

b) este soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul structurii ce va fi auditată;

c) a avut funcţii sau a fost implicat în ultimii 3 ani în activitatea entităţii auditate;

d) a ţinut anterior contabilitatea la entitatea auditată;

e) se referă la independenţa auditorului faţă de ceilalţi auditori din compartiment.

5. Auditul de regularitate este prevăzut în Legea 672/2002. El vizează următoarele (o variantă este falsă):

a) regularitatea tranzacţiilor şi etica comportamentală;

b) atingerea obiectivelor, scopurilor respectând anumite standarde de calitate şi performanţă stabilite.

c) economicitatea achiziţiei şi utilizării resurselor şi eficienţa operaţiilor;

d) protejarea activelor împotriva pierderii sau deteriorării acestora.

6. Care dintre următoarele criterii nu se iau în considerare la stabilirea punctajului total al riscurilor:

a) tipul de ordonator de credite;

b) controlul intern;

c) impactul financiar;

d) vulnerabilitatea.

7. Printre avantajele auditului de sistem faţă de auditul de regularitate se numără:

1) are caracter preventiv;

2) este o analiză pozitivă, chiar dacă se bazează pe evidenţierea greşelilor din trecut;

3) este constructiv pentru că urmăreşte îmbunătăţirea sistemelor controlate;

4) întrucât nu se axează pe identificarea erorilor, nu este privit cu reţinere de conducerea entităţii auditate;

5) verifică toate sistemele (subsistemele) entităţii auditate.

a) 1, 2, 3, 4, 5; b) 1, 3, 4, 5; c) 1, 2, 4, 5; d) 1, 2, 4; e) 2, 3, 4, 5.

8. Care dintre următoarele atribuţii sunt ale CAPI:

1) dezbate şi emite o opinie asupra actului normativ elaborat de UCAAPI.

2) dezbate planurile strategice de dezvoltare în domeniul auditului public intern şi emite o opinie asupra acestora;

3) dezbate şi avizează raportul anual privind activitatea de audit intern şi îl prezintă guvernului;

4) avizează numirea şi revocarea directorului general al UCAAPI;

5) dezvoltă cadrul normativ în domeniul auditului public intern.

a) 1, 2, 3, 4; b) 1, 2, 3, 5; c) 1, 2, 4, 5; d) 2, 3, 4, 5; e) 1, 3, 4, 5.

9. Cerinţele pentru exercitarea unui control adecvat în entităţile publice sunt următoarele:

1) controlul să fie realist şi obiectiv;

2) controlul să fie continuu;

3) controlul să aibă finalitate (decizii clare, coerente);

4) controlul să fie preventiv;

5) controlul să fie eficient.

a) 1, 2, 3, 4; b) 1, 2, 3, 5; c) 1, 2, 4, 5; d) 2, 3, 4, 5; e) 1, 2, 3, 4, 5.

10. Care variantă nu este specifică procedurii de colectare şi prelucrare a informaţiilor:

a) identificarea principalelor elemente ale contextului instituţional în care entitatea îşi desfăşoară activitatea;

b) identificarea şi evaluarea riscurilor cu incidenţă semnificativă;

c) analiza entităţii şi structurilor sale (organigrama, regulamente de funcţionare, fişa posturilor);

d) întocmirea formularului de constatare şi raportare a iregularităţilor;

e) identificarea constatărilor semnificative ale controalelor anterioare.

11. UCAAPI are următoarele atribuţii (o variantă este falsă):

a) dezvoltă cadrul normativ în domeniul auditului public intern;

b) avizează numirea/destituirea şefilor compartimentelor de audit public intern;

c) elaborează Codul privind conduita etică a auditorului intern;

d) efectuează misiuni de audit public intern cu implicaţii multisectoriale;

e) dezbate şi emite o opinie asupra rapoartelor de audit public intern de interes naţional.

12. Stabiliţi punctajul total al unui risc în următoarele condiţii: există proceduri interne şi se aplică, vulnerabilitatea este medie, iar impactul financiar este ridicat. Ponderile factorilor de risc sunt: aprecierea controlului intern 45%, aprecierea cantitativă 35%, aprecierea calitativă 20%.

a) 2,35;

b) 1,75;

c) 2,1;

d) 2,45;

e) 1,9.

Fisiere in arhiva (1):

  • Audit Intern si Guvernanta Corporativa.doc