Contabilitate Publica

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Contabilitate Publica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1.Definiţi instituţiile publice.

Instituţiile publice pot fi definite ca entităţi patrimoniale ce desfăşoară activităţi de regulă, sociale, în folosul comunităţii, activităţi care nu produc venituri sau produc venituri evaluate la preţul factorilor şi care nu sunt suficiente acoperirii cheltuielilor proprii, fiind necesară alocarea de la buget de surse pentru acoperirea acestor cheltuieli.

2. Ce sunt ordonatorii de credite?Câte tipuri de ordonatori cunoaşteţi ? Enumeraţi câteva responsabilităţi ala acestora.

Ordonatorii de credite sunt persoanele ce au calitatea de conducători ai instituţiilor publice, care au rolul de a repartiza şi utiliza creditele bugetare aprobate.

In funcţie de competenţele şi de importanţa instituţiilor pe care le conduc, ordonatorii de credite sunt:

- ordonatori de credite principali

- ordonatori de credite secundari

- ordonatori de credite terţiari

Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi utiliza creditele bugetare numai în limitaprevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor publicerespective şi cu respectarea dispoziţiilor legale. Ordonatorii de credite răspund de:

- angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate şi repartizate

- realizarea veniturilor;

- angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;

- păstrarea integrităţii bunurilor încredinţate instituţiilor;

- organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare;

- organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de investiţii publice;

- organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora.

3.Enumeraţi principiile bugetare. Explicaţi trei dintre acestea.

Principiile bugetare sunt: principiul universalităţii, principiul publicităţii, principiul

unităţii, principiul anualităţii, specializarea bugetară, principiului unităţii monetare

Principiul universalităţii presupune ca veniturile şi cheltuielile publice să se includă în buget în totalitate, în sume brute. De asemenea, veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei anumite cheltuieli bugetare, cu excepţia donaţiilor şi sponsorizărilor, pentru dare donatorii, respectiv sponsorii, stabilesc destinaţii distincte.

Specializarea bugetară este un principiu conform căruia veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu şi se aprobă în buget pe surse de provenienţă şi, respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţia acestora, potrivit clasificaţiei bugetare.

Principiul anualităţii precizează faptul că veniturile şi cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioadă de un an, corespunzătoare exerciţiului bugetar, iar toate operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget aparţin exerciţiului corespunzător de execuţie a bugetului respectiv.

4.Care este aria de cuprindere a contabilităţii publice?

Aria contabilităţii publice cuprinde:

a) contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar;

b) contabilitatea trezoreriei statului;

c) contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor, care să reflecte evoluţia situaţiei financiare şi patrimoniale, precum şi excedentul sau deficitul patrimonial;

d) contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate.

5.Ce reprezintă MFP?Enumeraţi 5 atribuţii ale acestuia.

Ministerul Finanţelor Publice este organismul guvernamental care are cele mai importante atribuţii în domeniul finanţelor publice:

- pregăteşte proiectele legilor bugetare anuale, ale legilor de rectificare şi ale legilor privind aprobarea contului general de execuţie;

- emite normele metodologice pentru aprobarea bugetelor şi forma de prezentare a acestora;

- solicită rapoarte şi informaţii instituţiilor care gestionează fonduri publice;

- furnizează Parlamentului, la cererea acestuia, cu ajutorul ordonatorilor principali de credite, documentele care au stat la baza fundamentării proiectelor bugetare anuale;

- asigură monitorizarea execuţiei bugetare şi propune guvernului măsuri pentru reglementarea eventualelor abateri.

6. Ce reprezintă organele locale?

Organele locale, reprezentate de consiliile comunale, orăşeneşti şi municipale sunt structurile care realizează autonomia locală şi au ca atribuţii elaborarea şi aprobarea proiectului anual al bugetului local, stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, conform legii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitate Publica.doc