Contabilitate si Informatica de Gestiune

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Contabilitate si Informatica de Gestiune.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

ADEVARAT/FALS

1) Comisia defineste orientările generale ale PESC pe baza cărora Consiliul de Afaceri Externe

hotărăste, în unanimitate, domeniile ce pot face obiectul unei acŃiuni comune.

2) Consiliul European are următoarele organe proprii: Comitetul de Ministri, Adunarea

Consultativă si Secretariatul.

3) Secretarul general al Consiliului European exercită funcŃia de Înalt Reprezentant pentru PESC.

4) Dreptul de veto în Consiliul de Ministri este o procedură de excepŃie, statul care-l invocă

trebuind să convingă că prin acest drept protejează interesele sale fundamentale.

5) Directivele sunt acte normative de drept comunitar care stabilesc obiective sau un rezultat de

atins, lăsând la îndemâna Statelor Membre alegerea mijloacelor si formelor pe care le vor utiliza.

6) Dreptul comunitar se aplică imediat si direct în dreptul intern.

7) Uniunea vamală vizează o integrare economică fără restricŃii în interiorul graniŃelor sale, fără

frontiere vamale interne si cu un tarif vamal comun aplicabil frontierelor externe.

8) La Congresul InternaŃional de Pace de la Paris din 1850 Victor Hugo spunea că „va veni o zi

când vom vedea aceste două grupuri imense, Statele Unite ale Americii si Statele Unite ale

Europei, unul în faŃa celuilalt, întinzându-si mâinile unul celuilalt peste mări, schimbând

produse, comerŃ, industrie, arte, genii…”

9) La Congresul InternaŃional de Pace de la Paris din 1849 Victor Hugo spunea că „va veni o zi

când vom vedea aceste două grupuri imense, Statele Unite ale Americii si Statele Unite ale

Europei, unul în faŃa celuilalt, întinzându-si mâinile unul celuilalt peste mări, schimbând

produse, comerŃ, industrie, arte, genii…”

10) Saint Simon (1814) vedea construcŃia Europei în jurul unei alianŃe FranŃa-Germania, condusă de

un monarh „lider stiinŃific si religios” căreia i se puteau alătura si alte state care se eliberau si îsi

creau instituŃii reprezentative.

11) În 1946 Winston Churchill, la Universitatea Zurich, a susŃinut ideea unor „State Unite ale

Europei”, construite în jurul FranŃei si Germaniei, sub auspiciile Marii Britanii si ale Uniunii

Sovietice.

12) În 1946 Winston Churchill, la Universitatea Zurich, a susŃinut ideea unor „State Unite ale

Europei”, construite în jurul FranŃei si Germaniei, sub auspiciile Marii Britanii si ale SUA.

13) Planul elaborat de Robert Schumann si prezentat într-un discurs Ńinut de Jean Monet propunea

crearea unei „Înalte autorităŃi” supranaŃionale care să dirijeze producŃia si desfacerea oŃelului si

cărbunelui în Europa si este apreciat ca fiind cel care a dat startul construcŃiei europene.

14) Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Cărbunelui si OŃelului (CECO) urmărea „plasarea

producŃiei franco-germane de cărbune si oŃel sub o înaltă autoritate comună, într-un organism

deschis participării celorlalte Ńări ale Europei, asa cum anunŃa Robert Schumann în discursul

Ńinut la 8 mai 1950.

Tratatul a intrat în vigoare la 18 aprilie 1951, fiind semnat la Paris de FranŃa, Germania, Italia,

Belgia, Olanda, Luxemburg si Marea Britanie.

Adevărat/fals

15) Sefii de state si guverne s-au reunit pentru prima dată în cadrul Consiliului European pentru

definirea liniilor politice generale ale ComunităŃi, începând cu anul 1975.

16) Comunitatea Europeană si Comunitatea Economică Europeană au competenŃe identice care nu

se limitează la competenŃe strict economice.

17) Comitetul ReprezentanŃilor PermanenŃi (COREPER) are două subcomitete numite COREPER1

si COREPER 2. COREPER 1 este alcătuit din reprezentanŃii permanenŃi care sunt ambasadorii

Statelor Membre.

18) COREPER 2 este alcătuit din reprezentanŃii permanenŃi care sunt ambasadorii Statelor Membre,

iar COREPER 1 din adjuncŃii acestora.

19) COREPER, ca organism de control politic, orientează si supervizează activitatea Consiliului de

Ministri al Uniunii Europene.

20) Lucrările grupurilor de experŃi de care dispune Consiliul de Ministri sunt orientate si supervizate

de COREPER.

21) ReprezentanŃii Statelor Membre care alcătuiesc Comisia Europeană numiŃi comisari se bucură de

imunitate de jurisdicŃie pentru actele săvârsite în îndeplinirea atribuŃiilor comunitare. Sunt

independenŃi în exercitarea funcŃiilor lor în raporturile lor cu Statele Membre, inclusiv cu statul

care i-a desemnat. Plătesc impozite si taxe pentru drepturile bănesti realizate din exercitarea

funcŃiilor în statele ai căror cetăŃeni sunt.

22) Comisia Europeană are activitate colegială si permanentă. Este condusă de Presedinte si

vicepresedinŃii acesteia si se reuneste, de regulă, lunar si ori de câte ori este necesar.

Adevărat/fals

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitate si Informatica de Gestiune.doc

Alte informatii

grile nerezolvate